Politologai: laukia ES solidarumo išbandymo metai
2016-ie­ji bus Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vie­ny­bės iš­ban­dy­mo me­tai, Se­na­jam že­my­mui spren­džiant mig­ra­ci­jos kri­zę, au­gant te­ro­riz­mo grės­mei ir bri­tams ruo­šian­tis bal­suo­ti dėl pa­si­trau­ki­mo iš bend­ri­jos, sa­ko BNS kal­bin­ti po­li­to­lo­gai.

„Ko ge­ro, tai bus ES so­li­da­ru­mo iš­ban­dy­mo me­tai: kaip ES vals­ty­bėms pa­vyks su­si­tar­ti tar­pu­sa­vy­je dėl reak­ci­jos į te­ro­riz­mo prob­le­mas, su­si­tar­ti dėl mig­ra­ci­jos, ar gims bend­ri su­si­ta­ri­mai“,– sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) do­cen­tė Mar­ga­ri­ta Še­šel­gy­tė.

„Tarp vals­ty­bių ky­la daug ne­pa­si­ti­kė­ji­mo, ką ir­gi rei­kia spręs­ti, klau­si­mas dėl Bri­ta­ni­jos ap­sisp­ren­di­mo – so­li­da­ru­mo klau­si­mų yra la­bai daug ir tai bus ES iš­ban­dy­mo me­tas – pa­vyks at­lai­ky­ti šiuos iš­šū­kius ar ne“, – pri­dū­rė ji.

Eks­per­tų tei­gi­mu, Lie­tu­vai bus svar­bios de­ry­bos dėl bend­ros iš­orės sie­nų ap­sau­gos ir lais­vo ju­dė­ji­mo Šen­ge­no erd­vės iš­sau­go­ji­mo.

„Kal­bant apie pa­bė­gė­lių kri­zę, Lie­tu­vos at­ve­ju tai dau­giau vir­tua­li kri­zė, ku­ri nie­kaip ne­jau­čia­ma pra­ktiš­kai Lie­tu­vo­je. (...) Tad abe­jo­ju, ar čia iš tie­sų ga­li bū­ti rea­lus pa­grin­das dis­ku­si­joms, bet ne­abe­jo­ti­nai Lie­tu­vai bus svar­bu, kas vyks vi­so­je ES ir bent kol kas si­tua­ci­ja iš­lie­ka ne­val­do­ma ir Šen­ge­no erd­vės at­ei­ties klau­si­mas yra iš­ki­lęs vi­su rim­tu­mu. Ga­li bū­ti, kad ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jai jau ki­tą­met su­si­dur­ti su ap­ri­bo­ji­mais ke­liau­jant Šen­ge­no erd­vės vi­du­je, jei­gu ne­bus im­ta kon­tro­liuo­ti žmo­nių srau­tų at­vyks­tan­čių iš tre­čių­jų ša­lių į ES“, – sa­kė TSPMI di­rek­to­rius pro­fe­so­rius Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas.

Pa­sau­liui su­tel­kus dė­me­sį te­ro­riz­mo ir mig­ra­ci­jos grės­mėms, Lie­tu­vai rū­pės, jog tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė ne­nu­sig­ręž­tų nuo Bal­ti­jos re­gio­no prob­le­mų.

„Lie­tu­vos vaid­muo ES vi­du­je, NA­TO vi­du­je ir bus bū­tent toks – ti­kiuo­si, kar­tu su ki­to­mis Bal­ti­jos ša­li­mis, su ki­to­mis Šiau­rės ša­li­mis, kar­tu su Len­ki­ja – nuo­lat pri­min­ti ES ir NA­TO ir šių or­ga­ni­za­ci­jų na­rėms apie si­tua­ci­ją Ukrai­no­je, apie si­tua­ci­ją Ry­tų kai­my­nys­tė­je aps­kri­tai ir kad ne­ga­li­ma kaž­ku­rių ki­tų kri­zių spręs­ti Ry­tų kai­my­nys­tės sąs­kai­ta“, – sa­kė R.Vil­pi­šaus­kas.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­to de­ka­no Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, su­ma­žė­jęs dė­me­sys konf­lik­tui Ukrai­no­je bu­vo jau­čia­mas jau 2015-ųjų pa­bai­go­je.

„U­krai­na, tam ti­kros įtam­pos Ru­si­jos at­žvil­giu – vi­si tie pro­ce­sai iš­liks. Tik Ukrai­na jau šių me­tų pa­bai­go­je yra ge­ro­kai pa­sis­lin­ku­si iš tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos cen­tro la­biau link pa­kraš­čio, bet vie­naip ar ki­taip ji liks aki­ra­ty­je ir Lie­tu­va, ma­tyt, bus ta vals­ty­bė, ku­ri ga­na nuo­sek­liai ir to­liau rems Ukrai­nos rei­ka­lus“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Po­li­to­lo­gų tei­gi­mu, Lie­tu­vai taip pat ga­li bū­ti svar­būs po­ky­čiai JAV už­sie­nio po­li­ti­ko­je po pre­zi­den­to rin­ki­mų ir ti­kė­ti­nas re­fe­ren­du­mas dėl Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos na­rys­tės ES.

„Bri­ta­ni­jos iš­sto­ji­mas iš ES bū­tų blo­ga ži­nia tiek sau­gu­mo po­žiū­riu, tiek dar pa­di­dė­ju­sio eko­no­mi­nio ne­apib­rėž­tu­mo po­žiū­riu, tiek ir po­li­ti­nės frag­men­ta­ci­jos ir de­zin­teg­ra­ci­jos ES stip­rė­ji­mo po­žiū­riu. Ir ta­da vėl tai reikš­tų dė­me­sio nu­krei­pi­mą nuo ki­tų Lie­tu­vai ak­tua­lių šio re­gio­no klau­si­mų“, – sa­kė R.Vil­pi­šaus­kas.

Lie­tu­va vis la­biau tam­pa glo­ba­li­zuo­to pa­sau­lio da­li­mi, ša­liai vis ak­tua­les­nės tam­pa pa­sau­li­nės grės­mės, ku­rių pa­grin­di­ne ki­tą­met iš­liks te­ro­riz­mas.

„Jei­gu Lie­tu­vai anks­čiau at­ro­dy­da­vo, kad tai yra kaž­kur to­li pa­sau­ly­je, da­bar tas te­ro­riz­mas slen­ka vis ar­čiau, nes mes tam­pa­me glo­ba­lios vi­suo­me­nės da­li­mi ir tos grės­mės, ku­rios grę­sia ES bend­rai ar Va­ka­rų pa­sau­liui, gre­sia ir mums“, – pa­ste­bi M.Še­šel­gy­tė.