Politologai: geresnius rezultatus rinkimuose lėmė rinkėjų lojalumas
Kon­ser­va­to­riams ir „vals­tie­čiams“ ge­res­nius re­zul­ta­tus rin­ki­muo­se, nei prog­no­za­vo vi­suo­me­nės apk­lau­sos, lė­mė jų rin­kė­jų lo­ja­lu­mas, pa­lan­ku­mą so­cial­de­mo­kra­tams iš­krei­pė ma­žas jiems sim­pa­ti­zuo­jan­čių­jų ak­ty­vu­mas, po apk­lau­sų nu­ti­kę po­li­ti­niai skan­da­lai ir pir­ma­sis są­ra­šo nu­me­ris, svars­to so­cio­lo­gai.

Bend­ro­vių „Vil­mo­rus“ ir „Spin­ter ty­ri­mų“ rug­sė­jį vyk­dy­tos vi­suo­me­nės apk­lau­sos so­cial­de­mo­kra­tams prieš rin­ki­mus prog­no­za­vo ge­ro­kai di­des­nį rin­kė­jų pa­lai­ky­mą. Abie­jų bend­ro­vių at­lik­tuo­se nuo­mo­nių ty­ri­muo­se ma­žes­nį pa­lan­ku­mą, nei rin­ki­muo­se, res­pon­den­tai de­mons­tra­vo Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (TS-LKD), o 9 proc. per rin­ki­mus su­rin­kę li­be­ra­lai ba­lan­sa­vo ties 5 proc. ri­ba.

Abie­jų vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sų bend­ro­vių va­do­vai su­tin­ka, kad di­džiau­sias ne­ati­ti­ki­mas tarp iš­anks­ti­nių nuo­mo­nių ir re­zul­ta­tų yra bū­tent val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų at­žvil­giu, ta­čiau prie­žas­tis aiš­ki­na kiek skir­tin­gai.

„A­pie Dar­bo ko­dek­są bū­tent rug­sė­jo mė­ne­sį bu­vo dau­giau nau­jie­nų: pa­tai­sas at­me­tė pre­zi­den­tė, bu­vo de­ba­tai, vie­ša­jai opi­ni­jai tai ne­bu­vo tei­gia­mai pri­ima­ma – tai vie­nas veiks­nys. An­tras veiks­nys yra skan­da­lai kraš­to ap­sau­go­je, kur su­sie­tas ir mi­nis­tras (Juo­zas Ole­kas – BNS). Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, ir ki­tų val­džios par­ti­jų rin­ki­mų agi­ta­ci­ja, bent aš ne­pas­te­bė­jau, kad ten bū­tų nau­do­ja­mos nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos, so­cia­li­niai tink­lai, ką ak­ty­viai nau­do­jo Tė­vy­nės są­jun­ga, Li­be­ra­lų są­jū­dis, Nag­lis Pu­tei­kis“, – BNS aiš­ki­no „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius Vla­das Gai­dys.

Anot jo, so­cial­de­mo­kra­tų kiek iš­kreip­tą po­pu­lia­ru­mą apk­lau­so­se ga­li bū­ti nu­lė­mu­si ir me­to­do­lo­gi­nė prie­žas­tis, t. y. kad apk­lau­so­se jie bu­vo pri­sta­to­mi pir­mie­ji, pa­gal są­ra­šo rin­ki­muo­se nu­me­rį.

„Jų są­ra­šo nu­me­ris bu­vo pir­mas. Kai jį pa­ma­čiau, bu­vo ga­li­ma prog­no­zuo­ti, kad bus vir­ši­ji­mas. Rei­ka­las toks, kad pir­mas skai­čius aku­mu­liuo­ja tas nuo­mo­nes, bet ne rin­ki­mų, o apk­lau­sos me­tu. Rin­kos ty­ri­muo­se pre­ki­niai ženk­lai, nu­me­ris pir­mas taip pat aku­mu­liuo­ja (pa­lai­ky­mą), to­dėl sten­gia­ma­si nu­me­rius ro­tuo­ti, o per rin­ki­mus žmo­gus ar­ba iš va­ka­ro ap­sisp­ren­džia, ar­ba jau ei­da­mas, tai tas nu­me­ris ne­tu­ri įta­kos“, – aiš­ki­no V.Gai­dys.

„Spin­ter ty­ri­mų“ va­do­vas Ig­nas Zo­kas tvir­ti­no, kad apk­lau­sos vi­suo­met ro­do di­des­nį so­cial­de­mo­kra­tų pa­lai­ky­mą, nei už juos bal­suo­ja­ma per rin­ki­mus, nes per apk­lau­sas už šią par­ti­ją pa­si­sa­ko žmo­nės, „ku­rie nė­ra la­bai be­si­do­min­tys po­li­ti­ka“.

„Daug me­tų pa­tvir­tin­ta ten­den­ci­ja, bend­ros nuo­sta­tos, ypa­tin­gai žmo­nės, ku­rie ma­žiau įsi­trau­kia, ne­atei­na į rin­ki­mus, jie bū­na la­biau pa­vir­šu­ti­niš­ki, tie so­cial­de­mo­kra­tų rė­mė­jai, jei taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti“, – nu­ro­dė jis.

Abu so­cio­lo­gai su­tin­ka, kad TS-LKD bei Li­be­ra­lų są­jū­džio ge­res­nį nei prog­no­zuo­tą pa­si­ro­dy­mą lė­mė kaip įpras­ta di­des­nis jų elek­to­ra­to ak­ty­vu­mas rin­ki­mų die­ną, par­ti­jų pa­lai­ky­mas ir rek­la­ma so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

„De­ši­nie­ji mo­bi­li­za­vo­si, mo­bi­li­za­vo pa­kan­ka­mai ne­ma­žai jau­ni­mo. Tas so­cia­li­nių tink­lų efek­tas kar­tais skir­tin­gai ver­ti­na­mas, bet, aš ma­nau, jis vei­kia, at­ei­na kar­ta, ku­ri ak­ty­viau pra­de­da bal­suo­ti“, – svars­tė I.Zo­kas.

V.Gai­džio tei­gi­mu, mė­ne­sį iki rin­ki­mų TS-LKD pa­lai­kan­čių­jų bu­vo 19 proc. nuo tų, ku­rie pa­tvir­ti­no at­ei­sian­tys bal­suo­ti, nors skai­čiuo­jant nuo vi­sų apk­laus­tų­jų kon­ser­va­to­riai te­su­rin­ko 9 proc. bal­sų. Li­be­ra­lus nu­ro­dė pa­lai­ky­sian­tys 5 proc. rin­kė­jų, ti­krai ap­sisp­ren­du­sių at­ei­ti į rin­ki­mus.

„Į klau­si­mą, ar ti­krai at­ei­si­te bal­suo­ti, Tė­vy­nės są­jun­gos rin­kė­jai tei­gia­mai at­sa­ko 70-čia pro­cen­tų (...), ži­no­ma, jie mo­bi­li­zuo­ja­si, kaip ir Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja nie­ka­da apk­lau­so­se ne­gau­na 5 pro­cen­tų, bet vi­sa­da aiš­ku, kad rin­kė­jai at­eis, mo­bi­li­zuo­sis, ir jie gaus tuos 5 pro­cen­tus“, – aiš­ki­no so­cio­lo­gas.

V.Gai­dys ti­ki­no, kad rug­sė­jo apk­lau­so­je vals­tie­čius-ža­liuo­sius nu­ro­dė pa­lai­ky­sian­tys 20 proc. res­pon­den­tų, jie pa­tvir­ti­no, jog ti­krai at­eis į rin­ki­mus. Anot jo, vals­tie­čiai vyk­dė „to­le­ran­tiš­ką rin­kimš kam­pa­ni­ją“ ir taip pri­trau­kė da­lį ir kai­rių­jų, ir de­ši­nių­jų elek­to­ra­to.

I.Zo­kas ma­no, kad la­biau­siai dėl di­de­lio Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pa­lai­ky­mo nu­ken­tė­jo so­cial­de­mo­kra­tai.

„Jei žiū­rė­tu­mė­me pa­gal pro­fi­lį rin­kė­jų, bū­tent Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos rin­kė­jas yra ar­ti­miau­sias (so­cial­de­mo­kra­tams), la­biau kai­ry­sis. Nes an­tras pa­si­rin­ki­mas so­cial­de­mo­kra­tų pa­lai­ky­to­jų bu­vo bū­tent „vals­tie­čių“ par­ti­ja“, – sa­kė I.Zo­kas.

Anot jo, ma­žiau­siai bu­vo nu­spė­ja­ma Li­be­ra­lų są­jū­džio sėk­mė, jo rei­tin­gas bu­vo kiek at­si­tie­sęs pra­ėjus ke­liems mė­ne­siams po Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ko­rup­ci­jos skan­da­lo, ta­čiau vėl kri­to E.Ma­siu­liui pa­tei­kus sa­vo ver­si­ją dėl gal­būt im­to ky­šio, jog tai bu­vo pa­sko­la būs­tui.

„Šio­je vie­to­je tas ne­ati­ti­ki­mas yra, bet aš ma­ny­čiau, kad bū­tent šio­je rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je po vi­so E.Ma­siu­lio skan­da­lo tie­siog ta­po ne­etiš­ka, kad aš bal­suo­siu už Li­be­ra­lų są­jū­dį, tar­si aš bal­suo­siu už ko­rup­ci­ją, už va­gys­tes. Tad bu­vo toks ir nu­ty­lė­ji­mo mo­men­tas“, – tvir­ti­no „Spin­ter“ va­do­vas.

Rug­sė­jį „Lie­tu­vos ry­to“ už­sa­ky­mu „Vil­mo­rus“ at­lik­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa skel­bė, kad už So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją bal­suo­tų 16 proc., už Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą – 12,6 proc., už Tė­vy­nės są­jun­gą – Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mo­kra­tus – 9,2 proc. rin­kė­jų. Dar­bo par­ti­ją nu­ro­dė pa­lai­ky­sian­tys 5,1 proc., Li­be­ra­lų są­jū­dį – 2,7 proc., „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ – 4,8 proc., An­ti­ko­rup­ci­nę Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­ją – 4,7 proc., Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gą – 2 pro­cen­tai rin­kė­jų.

Del­fi.lt už­sa­ky­mu rug­sė­jį „Spin­ter ty­ri­mų“ at­lik­to­je apk­lau­so­je už so­cial­de­mo­kra­tus bal­suo­sian­tys nu­ro­dė 15,6 proc., už Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą – 14 proc., už kon­ser­va­to­rius – 13,7 proc. rin­kė­jų. Už Dar­bo par­ti­ją bal­sus ati­duo­ti ža­dė­jo 5,2 proc., už Li­be­ra­lų są­jū­dį – 5 proc., už „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ – 4,9 proc., už An­ti­ko­rup­ci­nę Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­ją – 4,6 proc. res­pon­den­tų. Dar 4,2 proc. sa­kė pa­lai­ky­sian­tys Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gą. „Spin­ter ty­ri­mų“ va­do­vas sa­ko, kad bend­ro­vės apk­lau­so­je res­pon­den­tų ne­bu­vo tei­rau­ja­ma­si, ar jie ti­krai at­vyks bal­suo­ti.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, su­skai­čia­vus 1985 iš 1996 apy­lin­kių duo­me­nis, TS-LKD bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su­rin­ko po 21,6 proc. rin­kė­jų bal­sų, už so­cial­de­mo­kra­tus bal­sa­vo 14,5 proc., už li­be­ra­lus – 9 proc. rin­kė­jų. Taip pat 5 proc. ri­bą per­žen­gė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.