Politinių partijų lėšos pernai siekė 8,4 mln. eurų
Po­li­ti­nių par­ti­jų lė­šos per­nai sie­kė 8,4 mln. eu­rų, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Po­li­ti­nių par­ti­jų lė­šos, pa­ly­gin­ti su 2013-ai­siais, bu­vo 1,1 mln. eu­rų di­des­nės. Du treč­da­liai par­ti­jų lė­šų per­nai bu­vo gau­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to. Fi­zi­nių as­me­nų kam­pa­ni­joms pa­au­ko­ti pi­ni­gai su­da­rė 9,2 proc. vi­sų gau­tų lė­šų, o su­rink­ti na­rio mo­kes­čiai - 7 proc. vi­sų po­li­ti­nių par­ti­jų lė­šų.

Po­li­ti­nių par­ti­jų na­rių skai­čius pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus nuo­lat au­go - jei 2010 me­tais par­ti­joms pri­klau­sė 104,1 tūkst. gy­ven­to­jų, 2014 me­tų an­tro­jo­je pu­sė­je šis skai­čius sie­kė 115,4 tūks­tan­čius. Šių me­tu ko­vo 1 ide­nos duo­me­ni­mis, par­ti­jų na­rių skai­čius dar iš­au­go iki 116,2 tūks­tan­čių.

Iš vi­so Lie­tu­vo­je for­ma­liai yra re­gis­truo­ta 41 par­ti­ja, ta­čiau da­lis jų rea­liai ne­vyk­do jo­kios veik­los, ke­tu­rios yra lik­vi­duo­ja­mos.

Dau­giau­siai na­rių tu­ri Dar­bo par­ti­ja (per 23 tūkst.), an­tra pa­gal na­rių skai­čių - Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (per 22 tūkst.), Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai yra tre­čio­je vie­to­je su maž­daug 15 tūkst. na­rių.