Politinių kalinių sąjunga ragina atleisti „Go Vilnius“ vadovą
Lie­tu­vos po­li­ti­nių ir ka­li­nių są­jun­ga dėl pa­si­sa­ky­mo apie par­ti­za­nus pa­smer­kė už in­ves­ti­ci­jas at­sa­kin­gos Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Go Vil­nius“ va­do­vą Da­rių Ud­rį ir par­agi­no sos­ti­nės po­li­ti­kus at­leis­ti jį iš par­ei­gų.

„Rei­ka­lau­ja­me D.Ud­rį už par­ti­za­nų šmei­ži­mą ne tik pa­ša­lin­ti iš jo uži­ma­mų par­ei­gų, bet ir iš dar­bo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je“, – ra­šo­ma šeš­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me or­ga­ni­za­ci­jos krei­pi­mę­si į Vil­niaus me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių ir sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius.

Anot Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos, D.Ud­rys sa­vo pa­si­sa­ky­mais įžei­dė Lie­tu­vos par­ti­za­nus, Lais­vės ko­vo­to­jus ir trem­ti­nius.

„Ste­bi­mės, kaip vals­ty­bi­nei įstai­gai ga­li va­do­vau­ti žmo­gus, ku­ris ne tik ne­iš­ma­no mū­sų is­to­ri­jos, ta­čiau sa­vo pa­si­sa­ky­mais vie­šo­jo­je erd­vė­je nie­ki­na Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jus ir sklei­džia Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo svar­bą nu­ver­ti­nan­čias is­to­ri­nes in­terp­re­ta­ci­jas. To­kie Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios vie­šo­sios įstai­gos va­do­vo pa­si­sa­ky­mai yra skan­da­lin­gi ir tu­ri bū­ti griež­tai įver­tin­ti mies­to va­do­vų“, – tei­gia­ma raš­te.

Šią sa­vai­tę so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ kon­ser­va­to­rių at­sto­vės Ag­nės Za­lans­kai­tės pa­sky­ro­je bu­vo ap­ta­ria­mas ori­gi­na­lus do­ku­men­tas – re­zis­ten­ci­jos ko­vų me­tu pla­tin­tas at­si­šau­ki­mas, ku­ria­me ra­šo­ma „Kol­cho­zas – ba­das ir ver­gi­ja. Kam bran­gi gy­vy­bė, mes­ki­te iš­da­vi­kiš­ką tau­tai kol­cho­zų or­ga­ni­za­vi­mo dar­bą! Mir­tis iš­da­vi­kams. Par­ti­za­nai“.

D.Ud­rys į įkel­tą nuo­trau­ką su at­si­šau­ki­mu su­rea­ga­vo rep­li­ka „O žu­dy­ti kol­cho­zų or­ga­ni­za­to­rius – mo­ra­lu?“ Jis taip pat klau­sė: „Pa­gal ko­kią de­fi­ni­ci­ją ko­lū­kio or­ga­ni­za­vi­mas pri­lygs­ta nu­si­kal­ti­mui prieš žmo­ni­ją, už ku­rį eti­kos nor­mos lei­džia gra­sin­ti nu­žu­dy­mu?“, o vė­liau idė­jo ci­ta­tą su te­ro­riz­mo apib­rė­ži­mu.

Į tai jau­triai su­rea­ga­vo dau­ge­lis dis­ku­si­jos da­ly­vių, o kai ku­rie sos­ti­nės kon­ser­va­to­riai taip pat kė­lė klau­si­mą, ar D.Ud­rys ga­li to­liau dirb­ti.

„Go Vil­nius“ va­do­vas BNS tei­gė ne­pa­tei­si­nan­tis so­vie­tų vyk­dy­tų nu­si­kal­ti­mų, ko­lek­ty­vi­za­ci­jos ir ki­tų žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų, nuo ku­rių nu­ken­tė­jo ir jo ar­ti­mie­ji, ta­čiau su­abe­jo­jo dėl par­ti­za­nų at­si­šau­ki­me ga­li­mo įžvelg­ti gra­si­ni­mo su­si­do­ro­ti su ci­vi­liais.