Politiniai lūkesčiai – lyg tuščias burbulas
Ati­dė­lio­ti ir ti­kė­tis, kad vis­ką kaip nors pa­vyks iš­spręs­ti vė­liau. Taip jau ku­rį lai­ką dir­ba Sei­mas, jo su­pla­nuo­tų ir ne­baig­tų dar­bų tik dau­gė­ja. Nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so svars­ty­mai nu­kel­ti į pa­va­sa­rį, ati­dė­ta vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­ma, o Lie­tu­vos Res­pub­li­kos var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mas yra tar­si pa­ki­bęs ore.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius vi­sus me­tus kar­to­jo, jog so­cia­li­nis mo­de­lis bus pri­im­tas šių me­tų ru­de­nį, pa­skui skel­bė, kad vė­liau­siai – ki­tų me­tų sau­sį pra­tę­sus Sei­mo ru­dens se­si­ją, o ga­liau­siai pa­aiš­kė­jo, jog prie šio di­džiu­lio pro­jek­to svars­ty­mo par­la­men­ta­rai grįš tik su­si­rin­kę į pa­va­sa­rio se­si­ją – ko­vą. Val­dan­čių­jų va­do­vy­bės vie­šai dek­la­ruo­ja­mi po­li­ti­niai lū­kes­čiai Sei­me ne­si­pil­do, o ati­dė­tų dar­bų są­ra­šas il­gė­ja.

Pa­siū­ly­mų skai­čius stebina

Algirdas Sysas/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Nors val­dan­tie­ji vi­lia­si, kad šiuos dar­bus vis dėl­to pa­vyks baig­ti, to­kias įžval­gas de­rė­tų ver­tin­ti kaip per­ne­lyg op­ti­mis­ti­nes. Pa­vyz­džiui, dėl so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­ris par­la­men­te svars­to­mas nuo šių me­tų spa­lio, pri­ėmi­mo to­liau lie­ka ne­ma­žai abe­jo­nių.

Teik­ta dau­gy­bė pa­siū­ly­mų dėl šių ke­le­tą me­tų reng­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

„To­kio ar pa­na­šaus at­ve­jo, kad bū­tų apie 600 pa­siū­ly­mų, kaip da­bar yra su Dar­bo ko­dek­su, ne­sa­me re­gė­ję. Su­nkiai įsi­vaiz­duo­ju ko­ky­biš­ką jo pri­ėmi­mo baig­tį“ – LŽ sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas LŽ ti­ki­no, kad nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są sau­sį baigs svars­ty­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. „Ko­vą pra­si­dės se­si­ja, žiū­rė­si­me. Ar pa­vyks pri­im­ti? Ne­ži­nau, bet yra to­kių pla­nų. Yra ne tik Dar­bo ko­dek­sas, yra ir ki­ti di­de­li pro­jek­tai, ku­rių pri­ėmi­mas su­dė­tin­ges­nis, – so­cia­li­nio drau­di­mo, pen­si­jų ir užim­tu­mo, il­ga­lai­kių iš­mo­kų fon­do ir pan. Tad dar yra ką pa­svars­tyt“, – aiš­ki­no jis.

Ne­tu­ri palaikymo

So­cia­li­nis mo­de­lis nė­ra vie­nin­te­lis ati­dė­tas dar­bas. At­ro­dė, kad šį ru­de­nį jau tu­rė­jo bū­ti pa­dė­tas taš­kas dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo. Ta­čiau įsta­ty­mas taip ir ne­bu­vo pri­im­tas, o jo pro­jek­to svars­ty­mas – ati­dė­tas.

Pu­san­trų me­tų Sei­me ir už jo ri­bų nars­to­mo so­cial­de­mo­kra­tų Ire­nos Šiau­lie­nės ir Ge­di­mi­no Kir­ki­lo par­eng­to pro­jek­to šios ka­den­ci­jos Sei­mas grei­čiau­siai ne­įveiks. Apie tai už­si­me­na ir jo au­to­riai.

Nors val­dan­tie­ji so­cial­de­mo­kra­tai ir sa­vo, ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je yra nu­ma­tę iš­spręs­ti tech­ni­nį pa­var­džių ra­šy­mo klau­si­mą, pa­žy­mė­ti­na, kad kai­rie­ji yra ne kar­tą per­si­gal­vo­ję dėl Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo.

„Val­dan­čių­jų sva­jo­nė – kaip nors iš­gy­ven­ti iki Sei­mo rin­ki­mų ne­pat­vir­ti­nus ga­lu­ti­nių spren­di­mų dėl var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo. Kai rei­kia vyk­ti į Len­ki­ją pa­si­ro­dy­ti, iš pa­vie­nių Sei­mo na­rių ei­na ini­cia­ty­vos, ne­va de­mons­truo­ja­mi no­rai ką nors pa­da­ry­ti. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad po­li­ti­nės va­lios ir su­ta­ri­mo Sei­me tuo klau­si­mu nė­ra“, – si­tua­ci­ją įver­ti­no J. Raz­ma.

Ne­pa­ten­kin­ti ir partneriai

Su opo­zi­ci­jos na­riu su­ti­ko ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių „dar­bie­čių“ at­sto­vas Kęs­tu­tis Dauk­šys. Jo ma­ny­mu, so­cial­de­mo­kra­tų per­ša­mas va­rian­tas dėl var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se var­gu ar su­lauks pa­lai­ky­mo Sei­me. „I. Šiau­lie­nės ir G. Kir­ki­lo siū­lo­mas va­rian­tas mums yra ne­priim­ti­nas. Nors gal jie ir su­ge­bės įti­kin­ti“, – abe­jo­jo jis.

K. Dauk­šys pa­žy­mė­jo, kad į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją bu­vo nu­kel­ta ir vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­ma, ku­rią anks­čiau pla­nuo­ta baig­ti dar šie­met. Ke­le­tą me­tų Vy­riau­sy­bės reng­tas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas ir pluoš­tas jį ly­din­čių ki­tų įsta­ty­mų pa­tai­sų par­la­men­tą pa­sie­kė tik spa­lį, tad pri­im­ti šių do­ku­men­tų ne­spė­ta.

Ta­čiau so­cial­de­mo­kra­tas A. Sy­sas aiš­ki­no, kad vi­si svar­biau­si dar­bai Sei­mo ru­dens se­si­jo­je vis dėl­to bu­vo pa­da­ry­ti. „Be so­cia­li­nio mo­de­lio, ne­la­bai ir yra dar­bų, ku­rių ne­bai­gė­me. Pa­sku­ti­nė­mis se­si­jos die­no­mis kai kas jau­di­no­si dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos 2020–2011 me­tais, ta­čiau iki to dar yra ke­le­ri me­tai, tai­gi ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad tai svar­biau­si da­ly­kai“, – aiš­ki­no jis.

Sei­me anks­čiau svars­ty­ti ir pa­siū­ly­mai kar­tu su 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mais su­reng­ti ir re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo. Nors Vy­riau­sy­bė šiai ini­cia­ty­vai dar va­sa­ros pa­bai­go­je pri­ta­rė, par­la­men­to spren­di­mų šiuo klau­si­mu iki šiol nė­ra.