Politinės partijos negalės būti viešosios informacijos rengėjomis
Sei­mas nu­spren­dė pri­tar­ti Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to ir pri­im­ti grą­žin­tus pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus su vi­so­mis ša­lies va­do­vės pa­teik­to­mis pa­tai­so­mis.

Už tai, kad įsta­ty­mas bū­tų pri­im­tas su vi­sais Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės pa­siū­ly­mais, bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai, prieš – 3, su­si­lai­kė 26 par­la­men­ta­rai, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spaudai

Sei­mas bir­že­lio 23 d. pri­im­to­mis įsta­ty­mo pa­tai­so­mis bu­vo nu­spren­dęs nuo ki­tų me­tų pra­džios pa­nai­kin­ti ri­bo­ji­mus po­li­ti­nėms par­ti­joms bū­ti vi­suo­me­nės vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jo­mis ir (ar) jų da­ly­vė­mis. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė yra tvir­ti­nu­si, kad šio įsta­ty­mo ve­to nu­lė­mė tai, kad jo svars­ty­mo me­tu bu­vo pa­nai­kin­tas be­veik 20 me­tų mū­sų tei­sė­je ga­lio­jęs sau­gik­lis, ap­ri­bo­jęs ga­li­my­bes po­li­ti­nėms par­ti­joms kon­tro­liuo­ti ži­niask­lai­dos prie­mo­nes. Pa­sak ša­lies va­do­vės pa­ta­rė­jos, Pre­zi­den­tės nuo­mo­ne, sie­kiant iš­sau­go­ti ir stip­rin­ti kons­ti­tu­ci­nes ži­niask­lai­dos lais­vės ap­sau­gos ga­ran­ti­jas, už­ti­krin­ti tin­ka­mą vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ko­ky­bę ir ne­leis­ti po­li­ti­zuo­ti ži­niask­lai­dos, ri­bo­ji­mas po­li­ti­nėms par­ti­joms bū­ti vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jo­mis ir da­ly­vau­ti vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių val­dy­me tu­ri iš­lik­ti.

Pa­gal ša­lies va­do­vės pa­teik­tas ir Sei­mo pri­im­tas pa­tai­sas vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jais ir (ar) jų da­ly­viais ne­ga­lės bū­ti: vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ir įstai­gos (iš­sky­rus moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jas bei švie­ti­mo įstai­gas), taip pat ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rių stei­gė­jas, da­li­nin­kas ar ak­ci­nin­kas yra vals­ty­bė, jos ins­ti­tu­ci­ja ar įstai­ga; sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos ir įstai­gos (iš­sky­rus moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jas bei švie­ti­mo įstai­gas), taip pat ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rių stei­gė­jas, da­li­nin­kas ar ak­ci­nin­kas yra sa­vi­val­dy­bė, jos ins­ti­tu­ci­ja ar įstai­ga; ban­kai ir jų įsteig­ti ir (ar) val­do­mi ju­ri­di­niai as­me­nys; po­li­ti­nės par­ti­jos.

Šie su­bjek­tai ga­lės leis­ti ne­pe­rio­di­nius in­for­ma­ci­nio po­bū­džio lei­di­nius, tu­rė­ti in­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių, skir­tų vi­suo­me­nei in­for­muo­ti apie sa­vo veik­lą. Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jos bei švie­ti­mo įstai­gos tu­ri­mas in­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes ir jo­se sklei­džia­mą vie­šą­ją in­for­ma­ci­ją ga­lės nau­do­ti tik tiek, kiek tai su­si­ję su moks­lo, stu­di­jų ir švie­ti­mo veik­la.