Politinės intrigos tuština įmonės kišenę
Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės val­do­mas Vil­niaus aps­kri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (VAATC) jau se­niai gar­sė­ja ne sa­vo veik­los re­zul­ta­tais, bet nuo­la­ti­nė­mis po­li­ti­nė­mis in­tri­go­mis ir jų nu­lem­ta dar­buo­to­jų kai­ta. Vien šie­met VAATC tu­ri jau ket­vir­tą di­rek­to­rių, o įvai­rioms kom­pen­sa­ci­joms už kad­ri­nius spren­di­mus pa­klo­jo be­veik 50 tūkst. eu­rų.

Nuo 2003 me­tų, kai aš­tuo­nios Vil­niaus aps­kri­ties sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tvar­ky­mo pro­jek­tui vyk­dy­ti įstei­gė VAATC, ku­rio stra­te­gi­nis tiks­las – at­lie­kų rū­šia­vi­mo ga­myk­los pro­jek­to, ver­ti­na­mo 34,754 mln. eu­rų, įgy­ven­di­ni­mas, šiai įmo­nei va­do­vau­ja jau de­šim­tas di­rek­to­rius. Juo prieš mė­ne­sį ta­po sos­ti­nės me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus bend­ra­žy­gis, bu­vęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas To­mas Vait­ke­vi­čius.

Nuo­la­ti­nė VAATC dar­buo­to­jų kai­ta, kaip tei­gia­ma, ne­re­tai le­mia­ma po­li­ti­nių in­te­re­sų, tuš­ti­na įmo­nės ki­še­nę. Vien šie­met cen­tras iš­ei­ti­nėms kom­pen­sa­ci­joms sky­rė 11,8 tūkst. eu­rų, kom­pen­sa­ci­joms už pri­vers­ti­nes pra­vaikš­tas, ku­rias ga­vo mė­gin­ti at­leis­ti, bet grį­žę dar­buo­to­jai, – 34,6 tūkst. eu­rų.

„Vie­šo­jo­je erd­vė­je VAATC ne­re­tai įvar­di­ja­mas kaip vie­na įmo­nių, kur py­nė­si po­li­ti­kų in­tri­gos ir am­bi­ci­jos. Dėl to vy­ko ne­svei­kai daž­na va­do­vų kai­ta. Ma­no po­žiū­riu, bend­ro­vė­je rei­kė­tų griež­tai at­ri­bo­ti va­dy­bi­nius veiks­mus nuo po­li­ti­nių spren­di­mų ir po­li­ti­ka­vi­mo, nes jie ken­kia ir VAATC re­pu­ta­ci­jai, ir, svar­biau­sia, veik­los re­zul­ta­tams“, – LŽ sa­kė VAATC ne­prik­lau­so­mas val­dy­bos na­rys eko­no­mis­tas Ra­mū­nas Pe­ciu­le­vi­čius.

Pa­žei­di­mo tai­sy­ti neskuba

Pa­sta­rą­jį kar­tą kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nes pra­vaikš­tas, su­da­ran­čią ke­tu­ris dar­buo­to­jo vi­du­ti­nius at­ly­gi­ni­mus, tai yra be­veik 11 tūkst. eu­rų, VAATC iš­mo­kė­jo va­sa­ros pa­bai­go­je. Ji bu­vo skir­ta šiuo me­tu įmo­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo par­ei­gas ei­nan­čiam Sau­liui Ma­tu­lio­niui. Su juo VAATC gin­čas, pa­sie­kęs ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, tru­ko nuo me­tų pra­džios.

Prieš mė­ne­sį Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos at­lik­to ty­ri­mo iš­va­do­se bu­vo kons­ta­tuo­ta, kad lai­ki­nai įmo­nės va­do­vės par­ei­gas ėju­si tuo­me­tė VAATC Tei­sės tar­ny­bos va­do­vė Li­ja­na Plaš­čins­kai­tė vir­ši­jo jai su­teik­tus įga­lio­ji­mus, pri­im­da­ma spren­di­mus dėl S. Ma­tu­lio­nio. Tą pa­tį LŽ pa­tvir­ti­no ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vė Al­ma Vait­kuns­kie­nė, ku­rios pa­va­duo­to­ja Vy­lū­nė Ur­bo­nie­nė šiuo me­tu pir­mi­nin­kau­ja VAATC val­dy­bai.

„VAATC nuo rug­sė­jo 21 die­nos va­do­vau­ja val­dy­bos pa­skir­tas di­rek­to­rius T. Vait­ke­vi­čius. Jis ir pri­ims spren­di­mus šiais klau­si­mais“, – tei­gė A. Vait­kuns­kie­nė.

Įmo­nės va­do­vas T. Vait­ke­vi­čius ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ar įmo­nė ke­ti­na iš S. Ma­tu­lio­nio iš­si­rei­ka­lau­ti jam iš­mo­kė­tą kom­pen­sa­ci­ją, taip pat – ar su­tin­ka, kad šis dar­buo­to­jas to­liau ei­tų jo pa­va­duo­to­jo par­ei­gas. „Trum­pas dar­bo su S. Ma­tu­lio­niu lai­ko­tar­pis dar ne­lei­džia da­ry­ti api­bend­ri­ni­mų dėl jo kom­pe­ten­ci­jos ir ge­bė­ji­mų, ta­čiau, be abe­jo, iki tol bu­vę įvy­kiai bei jų ver­ti­ni­mo pro­ce­sai tu­ri įta­kos bend­ro­vės veik­lai bei pa­stan­goms nu­kreip­ti ją į at­ei­tį“, – ti­ki­no jis.

Tarp Sauliaus Matulionio užtarėjų pirmiausia minimas Vilniaus tarybos narys konservatorius Vidas Urbonavičius./LŽ archyvo nuotrauka

Nu­ste­bi­no kom­pen­sa­ci­jos dydis

VAATC Ga­my­bos pro­ce­so tar­ny­bai va­do­va­vęs S. Ma­tu­lio­nis su­si­ta­ri­mą dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo ša­lių su­si­ta­ri­mu su tuo­me­čiu įmo­nės va­do­vu Bro­niu­mi Pa­vi­lans­ku pa­si­ra­šė pa­sku­ti­nę šio dar­bo die­ną – šių me­tų sau­sio 30-ąją. Pa­gal šį su­si­ta­ri­mą ma­žiau nei me­tus VAATC dir­bu­siam S. Ma­tu­lio­niui tu­rė­jo bū­ti iš­mo­kė­ta aš­tuo­nių mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio kom­pen­sa­ci­ja. Įmo­nės tink­la­la­py­je nu­ro­do­ma, kad šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį VAATC tar­ny­bų va­do­vų pa­skir­ta­sis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis sie­kė 1915 eu­rų, va­di­na­si, pa­gal su­si­ta­ri­mą nė me­tų ne­dir­bu­siam S. Ma­tu­lio­niui tu­rė­jo bū­ti iš­mo­kė­ta di­des­nė nei 15 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ja. Be to, jam prieš pa­lie­kant įmo­nę bu­vo leis­ta pa­si­nau­do­ti be­veik mė­ne­sio truk­mės kas­me­ti­nė­mis at­os­to­go­mis, o per jas – iki va­sa­rio 27 die­nos – va­ži­nė­ti tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu, nau­do­tis de­ga­lų kor­te­le, kom­piu­te­riu, mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ir pa­na­šiai.

„Jei­gu bū­tų įvyk­dy­tas bend­ro­vės di­rek­to­riaus B. Pa­vi­lans­ko įsa­ky­mas, kur bu­vo nu­ro­do­ma, kad su dar­buo­to­ju S. Ma­tu­lio­niu nu­trau­kia­mi dar­bo san­ty­kiai ša­lių su­si­ta­ri­mu, iš­mo­kant 8 mė­ne­sių dy­džio iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją, bū­tų ne­pag­rįs­tai di­di­na­mos bend­ro­vės są­nau­dos, su­si­ju­sios su dar­bo už­mo­kes­čiu“, – rug­sė­jį kons­ta­ta­vo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės au­di­to­riai.

Va­sa­rio 3-ią­ją VAATC nau­juo­ju di­rek­to­riu­mi pa­tvir­tin­tas Lu­kas And­ro­na­vi­čius sa­vo pirm­ta­ko spren­di­mus, kaip pa­žei­džian­čius įmo­nės in­te­re­sus, aps­kun­dė teis­mui, taip pat, siek­da­mas ne­mo­kė­ti di­džiu­lės iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos, at­si­sa­kė at­leis­ti S. Ma­tu­lio­nį iš dar­bo ir jau nuo va­sa­ros pra­džios, kai pa­si­bai­gė dar­buo­to­jui su­teik­tas ne­dar­bin­gu­mo lai­ko­tar­pis, pra­dė­jo jam žy­mė­ti pra­vaikš­tas.

Tuo pat me­tu VAATC va­do­vas ban­dė iš­si­rei­ka­lau­ti iš S. Ma­tu­lio­nio il­gą lai­ką ne­grą­žin­tą bend­ro­vės tur­tą – au­to­mo­bi­lį, mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ir pan. Ka­dan­gi dar­buo­to­jas iš kar­to jo grą­žin­ti ne­pri­si­ren­gė, L. And­ro­na­vi­čius ba­lan­džio mė­ne­sį krei­pė­si į po­li­ci­ją, pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl įmo­nės tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo. Kaip LŽ in­for­ma­vo Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos pos­ky­ris, šis ty­ri­mas at­lie­ka­mas Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je.

„Kol ėjau par­ei­gas, S. Ma­tu­lio­nis il­gą lai­ką tu­rė­jo ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį, dar­be ne­si­ro­dė, su­si­siek­ti su juo bu­vo ne­įma­no­ma – nei elek­tro­ni­niu pa­štu, nei įteik­ti do­ku­men­tų per ants­to­lius. Ko­mu­ni­ka­ci­ja bu­vo su­dė­tin­ga, ko iš tie­sų S. Ma­tu­lio­nis no­ri – ne­aiš­ku, to­dėl lau­kė­me teis­mo spren­di­mo“, – pa­sa­ko­jo L. And­ro­na­vi­čius.

S. Ma­tu­lio­nis sa­vo ruo­žtu LŽ ti­ki­no ma­nan­tis, kad VAATC di­rek­to­riaus spren­di­mai dėl jo bu­vo nu­lem­ti „as­me­niš­ku­mų ir tuo­me­čio di­rek­to­riaus ne­igia­mo nu­sis­ta­ty­mo kai ku­rių dar­buo­to­jų at­žvil­giu“.

Pel­nin­gos sugrįžtuvės

L. And­ro­na­vi­čius iš VAATC pa­si­trau­kė lie­pos pa­bai­go­je, jo tei­gi­mu, ne­jaus­da­mas šim­tap­ro­cen­ti­nio bend­ro­vės val­dy­bos pa­lai­ky­mo. Lai­ki­nai va­do­vau­ti įmo­nei pa­skir­ta L. Plaš­čins­kai­tė, nors VAATC val­dy­ba jai su­tei­kė įga­lio­ji­mus tik vyk­dy­ti pri­ori­te­ti­niu pri­pa­žin­to Me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nio sta­ty­bos pro­jek­tą, ėmė­si ki­tų spren­di­mų. Jos ini­cia­ty­va VAATC nu­trau­kė by­li­nė­ji­mą­si su S. Ma­tu­lio­niu, o ne­tru­kus, rugp­jū­čio 18 die­nos spren­di­mu, jis grį­žo dirb­ti į įmo­nę – ei­ti tuo me­tu lais­vas bu­vu­sias di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo par­ei­gas, kar­tu gau­da­mas so­li­džią kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ko­tar­pį.

„Pab­rėž­ti­na, kad iki šių me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sio ne­bu­vau at­leis­tas, to­dėl klai­din­ga ma­ny­ti, kad bu­vau pri­im­tas į di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo par­ei­gas. VAATC va­do­vy­bei pa­siū­lius gin­čą už­baig­ti tai­kiai, su­ti­kau dirb­ti to­liau, tik ei­ti ki­tas par­ei­gas. Šiuo at­ve­ju, ma­nau, abi gin­čo ša­lys pri­ėmė tei­siš­kai mo­ty­vuo­tą ir eko­no­miš­kai pa­grįs­tą spren­di­mą“, – LŽ tei­gė S. Ma­tu­lio­nis.

VAATC kal­ba­ma, kad S. Ma­tu­lio­nis, taip sėk­min­gai grį­žęs į aukš­tas par­ei­gas, tu­ri po­li­ti­nį už­nu­ga­rį įmo­nės ste­bė­to­jų ta­ry­bo­je, ku­rios 7 iš 14 na­rių yra de­le­guo­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės. Šio dar­buo­to­jo už­ta­rė­jai, tarp ku­rių pir­miau­sia mi­ni­mas Vil­niaus ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys Vi­das Ur­bo­na­vi­čius, kaip tei­gia­ma, tu­rė­jo įta­kos, kad iš VAATC pa­si­trauk­tų di­džiu­lės iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos S. Ma­tu­lio­niui iš įmo­nės lė­šų ne­no­rė­jęs mo­kė­ti L. And­ro­na­vi­čius – esą jis bu­vo anks­tes­nio­jo me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko sta­ty­ti­nis.

„Va­din­ti ma­ne A. Zuo­ko žmo­gu­mi bū­tų ga­li­ma tik to­dėl, kad įmo­nės di­rek­to­riu­mi ta­pau jam va­do­vau­jant Vil­niui. Bet to­kiu at­ve­ju vi­sų sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vai, pa­skir­ti dir­bant kon­kre­čiam me­rui, tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mi jų glo­bo­ti­niais. VAATC prieš tai dir­bau 2,5 me­tų, ėjau įvai­rias par­ei­gas, pa­ma­žu ki­lau kar­je­ros laip­tais. Ma­ne di­rek­to­riu­mi, kaip su­pra­tau, pa­si­rin­ko to­dėl, kad ži­no­jau įmo­nės si­tua­ci­ją, dir­bau su vyk­do­mais pro­jek­tais, ma­čiau at­ei­ties pers­pek­ty­vas. Ži­no­ma, gir­dė­jau įvai­rių kal­bų, bet ne­no­riu vel­tis į už­ku­li­si­nius žai­di­mus: da­lis VAATC val­dy­bos na­rių ma­ne pa­lai­kė, da­lis pa­si­sa­kė už tai, kad pa­si­trauk­čiau, bend­ras bal­sa­vi­mas bu­vo už at­lei­di­mą, to­dėl iš­ėjau“, – aiš­ki­no L. And­ro­na­vi­čius.

Va­di­na keis­ta istorija

V. Ur­bo­na­vi­čius, kal­bė­da­mas su LŽ, ne­slė­pė žen­gęs žings­nių, kad L. And­ro­na­vi­čiaus ne­lik­tų VAATC. „Tą di­rek­to­rių lyg ir no­rė­jo iš­sau­go­ti VAATC ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Vil­niaus vi­ce­me­ras Li­nas Kve­da­ra­vi­čius, bet mes nu­ėjo­me pas me­rą R. Ši­ma­šių ir įti­ki­no­me jį ki­taip. Man bu­vo įspū­dis, kad ta ko­man­da, ne­su­si­pa­ži­nu­si su si­tua­ci­ja, ban­dė ženg­ti kaž­ko­kius žings­nius“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Pa­sak jo, L. And­ro­na­vi­čius, at­si­sa­kęs at­leis­ti S. Ma­tu­lio­nį iš dar­bo su di­džiu­le kom­pen­sa­ci­ja bei krei­pę­sis į tei­sė­sau­gą dėl šio as­mens gal­būt pa­si­sa­vin­to įmo­nės tur­to, taip ban­dė „iš­krapš­ty­ti“ pa­val­di­nį, ne­mo­kė­da­mas jam anks­čiau su­tar­tų su­mų. „Jei žmo­gus no­ri iš­ei­ti iš dar­bo – ko­dėl jo ne­at­leis­ti? Apie by­las tu­rė­tų kal­bė­ti tei­sė­sau­ga, bet kai aš dėl to bend­ra­vau su lai­ki­ną­ja įmo­nės va­do­ve, ji sa­kė, kad ten vis­kas ge­rai“, – ti­ki­no V. Ur­bo­na­vi­čius.

Ne­prik­lau­so­mo VAATC val­dy­bos na­rio R. Pe­ciu­le­vi­čiaus tei­gi­mu, ši is­to­ri­ja yra keis­ta nuo pat pra­džių – tiek kal­bant apie spren­di­mą mo­kė­ti aš­tuo­nių mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją vos me­tus dir­bu­siam žmo­gui, tiek pa­skui skir­ti 4 mė­ne­sių kom­pen­sa­ci­ją už esą pri­vers­ti­nes pra­vaikš­tas bei skir­ti jį į aukš­tas par­ei­gas.

„Pas­ku­ti­nia­me VAATC val­dy­bos po­sė­dy­je, nag­ri­nė­jant sa­vi­val­dy­bės au­di­to at­as­kai­tą, bu­vo kal­ba­ma apie tai, kad įmo­nės ad­mi­nis­tra­ci­ja tu­rė­tų pa­teik­ti veiks­mų pla­ną, kaip ke­ti­na tai­sy­ti pa­dė­tį. Iš­kė­liau siū­ly­mą, kad pla­nuo­da­mas spren­di­mus, taip pat ir dėl S. Ma­tu­lio­nio, VAATC ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas tu­rė­tų val­dy­bai pa­teik­ti aiš­kią at­as­kai­tą, ko­kius veiks­mus jis ke­ti­na at­lik­ti kiek­vie­nu kon­kre­čiu at­ve­ju ir ka­da: jei yra nu­sta­ty­ta, kad kaž­kas vy­ko ne­tei­sė­tai, iš­mo­kė­tos lė­šos tu­ri bū­ti su­grą­žin­tos bend­ro­vei, o kal­ti as­me­nys pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn. De­ja, val­dy­bos na­riai ne­įsik­lau­sė į ma­no min­tį ir pa­tvir­ti­no ap­ta­kų ad­mi­nis­tra­ci­jos veiks­mų pla­ną su įsi­pa­rei­go­ji­mais „gi­lin­tis“, „im­tis prie­mo­nių“ ir pa­na­šiai“, – kal­bė­jo jis.

. . .

VAATC va­do­vų kaita

2003 04 29–2007 05 07 – Ju­ri­jus Valiūnas

2007 07 07–2010 04 15 – Gin­ta­ras Čiukauskas

2010 04 16–2011 02 07 – l. e. p. Os­val­das Markevičius

2011 02 07–2012 03 22 – Juo­zas Šiaudinis

2012 03 22–2013 10 29 – Ne­ri­jus Žilius

2013 10 29–2014 02 03 – l. e. p. Os­val­das Markevičius

2014 02 03–2015 01 30 – Bro­nius Pavilanskas

2015 02 03–2015 07 31 – Lu­kas Andronavičius

2015 07 31–2015 09 21 – l. e. p. Li­ja­na Plaščinskaitė

Nuo 2015 09 21 – To­mas Vaitkevičius