Politinės deklaracijos emigrantų nestabdo
Nau­jau­siais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį, ly­gi­nant su tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu, iš Lie­tu­vos emig­ra­vo pen­kiais tūks­tan­čiais žmo­nių dau­giau. Val­dan­tie­ji stab­dy­ti iš­va­žiuo­jan­čiuo­sius įsi­pa­rei­go­jo net Na­cio­na­li­niu su­si­ta­ri­mu, ta­čiau pa­tys pri­pa­žįs­ta, kad be kon­kre­čių dar­bų jis liks tuš­čia dek­la­ra­ci­ja.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas skel­bia, kad šie­met emig­ran­tų iš Lie­tu­vos skai­čius pa­di­dė­jo dau­giau nei 5 tūks­tan­čiais: per še­šis pir­muo­sius šių me­tų mė­ne­sius emig­ra­vo 22 600, per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį - 17 tūks­tan­čių žmo­nių. Iš vi­so per pra­ėju­sius me­tus iš­vy­ko 36,6 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių. 2013 me­tais iš­va­žia­vo 38,8 tūkst. žmo­nių, 2012-ai­siais - net 41 tūks­tan­tis.

Prieš mė­ne­sį Sei­me val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų, Dar­bo, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos, taip pat Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja pa­si­ra­šė „tvar­kie­čių“ ini­ci­juo­tą Na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą, ku­ria­me emig­ra­ci­ja įvar­di­ja­ma kaip na­cio­na­li­nė prob­le­ma. Pa­si­ra­šiu­sio­sios par­ti­jos ke­lia tiks­lą ar­ti­miau­siais me­tais per pu­sę su­ma­žin­ti emig­ra­ci­jos mas­tą bei pa­siek­ti, kad po de­šimt­me­čio Lie­tu­vo­je gy­ven­tų 3,5 mln. žmo­nių, o emig­ra­ci­jos srau­tų ro­dik­lis per 2015-2020 me­tus su­ma­žė­tų nuo 18 iki 9 pro­cen­tų.

Ar šiuos tiks­lus pa­vyks įgy­ven­din­ti, abe­jo­ja ne tik su­si­ta­ri­mo ne­pa­si­ra­šę opo­zi­ci­nės par­ti­jos, bet ir jam pri­ta­rę val­dan­čių­jų at­sto­vai.

Pa­si­gen­da kon­kre­čių siūlymų

„Pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas, ma­no su­pra­ti­mu, yra po­li­ti­nė dek­la­ra­ci­ja, par­odan­ti, kad ją pa­si­ra­šiu­sios par­ti­jos pri­pa­žįs­ta eg­zis­tuo­jant prob­le­mą ir ke­ti­na šia kryp­ti­mi rea­liai dirb­ti, bet ne dau­giau. Jei­gu su­si­ta­ri­mas ne­bus to­liau pil­do­mas, iš­ple­čia­mas iki kon­kre­čių veik­los pla­nų pa­gal sri­tis, ne­bus komp­lek­siš­kai spren­džia­mi or­ga­ni­za­ci­niai, fi­nan­si­niai, įsta­ty­mų lei­dy­bos ir ki­ti klau­si­mai, jis ir liks dek­la­ra­ci­ja, iš­di­džiai plaz­de­nan­čia vė­jy­je, bet ne­duo­dan­čia jo­kių kon­kre­čių re­zul­ta­tų. Kol kas kon­kre­čių prog­ra­mų ren­gi­mo bent jau iš su­si­ta­ri­mo ini­cia­to­rių dar ne­su gir­dė­jęs“, - „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Na­cio­na­li­nio su­si­ta­ri­mo ini­cia­to­rius – par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, jog nau­jau­si Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nys kaip tik ir ro­do, jog įsi­pa­rei­go­ji­mai dėl emig­ra­ci­jos srau­tų val­dy­mo ne tik rei­ka­lin­gi, bet jau ir vė­luo­jan­tys.

„Mū­sų par­ti­jos 2012 me­tų rin­ki­mų prog­ra­mo­je bu­vo įra­šy­tas sie­kis, kad Sei­me at­si­ras­tų Mig­ra­ci­jos ko­mi­te­tas – skė­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri ap­rėp­tų vi­sus su šia te­ma su­si­ju­sius klau­si­mus. Po­li­tiš­kai su­si­tar­ti ne­pa­vy­ko: prieš ke­lias sa­vai­tes Sei­me bu­vo su­kur­ta tik Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja. Dėl įvai­rių biu­ro­kra­ti­nių, po­li­ti­nių ir ki­to­kių ne­su­si­kal­bė­ji­mų ar vie­nas ki­to ne­gir­dė­ji­mo pro­ce­sas šią ka­den­ci­ją vė­la­vo be­veik tre­jus me­tus, o aps­kri­tai – 25 me­tus. Dėl to ap­gai­les­tau­ju, bet šios ka­den­ci­jos Sei­me „tvar­kie­čių“ yra vie­nuo­li­ka – ne vi­suo­met tai, ką mes siū­lo­me, pa­sie­kia koa­li­ci­jos par­tne­rių au­sis ir bū­na įgy­ven­di­na­ma“, - aiš­ki­no jis.

Rū­pin­sis ne­įta­kin­ga komisija

R. Pa­ksas įsi­vaiz­duo­ja, kad bū­tent Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja – itin ne­di­de­lį po­li­ti­nį svo­rį tu­rin­ti par­la­men­ti­nė ins­ti­tu­ci­ja – tu­rės vyk­dy­ti kon­kre­čius emig­ra­ci­jos stab­dy­mo veiks­mus: iden­ti­fi­kuo­ti svar­biau­sias prob­le­mas, kur­ti pla­nus, reng­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tus, ieš­ko­ti fi­nan­sų, pa­si­telk­da­ma šiam dar­bui įvai­rių mi­nis­te­ri­jų dar­buo­to­jus bei vie­tos ir už­sie­nio eks­per­tus.

„Taip gims do­ku­men­tai, ku­riuos rei­kės įgy­ven­din­ti, pa­pra­šant, kad at­sa­kin­gi as­me­nys, ne­no­rin­tys to da­ry­ti, ar­ba pa­si­trauk­tų, ar­ba dirb­tų“, - aiš­ki­no „tvar­kie­čių“ va­do­vas.

Tie­sa, po­li­ti­kas pri­pa­žįs­ta, kad par­la­men­ti­niu lyg­me­niu ko­mi­si­ja yra silp­nes­nė nei ko­mi­te­tas. „Sup­ran­tu, kad ko­mi­si­jos siū­ly­mai nė­ra įpa­rei­go­jan­tys nei at­ski­roms mi­nis­te­ri­joms, nei Vy­riau­sy­bei, bet jos spren­di­mai ga­li, pri­va­lo ir taps – tuo ti­kiu – įsta­ty­mų, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pro­jek­tais, at­ski­rų ins­ti­tu­ci­jų nor­mi­niais ak­tais. Tai bus skė­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri iden­ti­fi­kuos vi­sas prob­le­mas ir ban­dys siū­ly­ti spren­di­mus“, - lū­kes­čius dės­tė R. Pa­ksas.

Tu­rė­jo pa­si­rū­pin­ti Vyriausybė

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas V. Ma­zu­ro­nis, sa­vo ruo­žtu, tvir­ti­no, kad įvai­rių dek­la­ra­ci­jų ir na­cio­na­li­nių su­si­ta­ri­mų per Ne­prik­lau­so­my­bės me­tus bu­vo pri­kur­ta tiek, kad „stal­čiai ne­beuž­si­da­ro“.

„E­mig­ra­ci­jos prob­le­ma iš tie­sų la­bai ak­tua­li, ją bū­ti­nai rei­kia spręs­ti. Jei bus pa­siū­ly­ti kon­kre­tūs žings­niai, mū­sų par­ti­ja iš vi­sų jė­gų pri­si­dės juos įgy­ven­di­nant. Ta­čiau dar­bas tu­ri bū­ti rea­lus – lo­zun­gą ir vė­lia­vą jau tu­ri­me, da­bar rei­kia kon­kre­čių veiks­mų“, - aiš­ki­no jis.

Pa­sta­ro­jo Na­cio­na­li­nio su­si­ta­ri­mo pers­pek­ty­vo­mis abe­jo­ja ir jo ne­pa­si­ra­šiu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Pa­sak jo, šia­me do­ku­men­te nė­ra ra­cio­na­lių siū­ly­mų – tai įvai­rių dek­la­ra­ci­jų, ne­pag­rįs­tų kon­kre­čiais pla­nuo­ja­mais veiks­mais, ir šū­kių rin­ki­nys.

„Ši val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja dir­ba jau tre­jus me­tus, rei­kia­mus spren­di­mus be jo­kių na­cio­na­li­nių su­si­ta­ri­mų ji ga­lė­jo pri­im­ti jau anks­čiau. Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja tik pa­tvir­ti­na, kad ap­ta­kio­mis dek­la­ra­ci­jo­mis rea­laus gy­ve­ni­mo ne­pa­kei­si­me. Ku­rio­ziš­kai at­ro­do, kai Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­ja jau per­si­ri­to į an­trą pu­sę, iki rin­ki­mų be­lie­ka me­tai, ir bū­tent da­bar at­si­ran­da dek­la­ra­ci­jos, ku­rios ne­tu­ri jo­kios pra­kti­nės ver­tės“, - aiš­ki­no opo­zi­ci­jos at­sto­vas.