Politinei kampanijai trūksta skandalų
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko tei­gi­mu, vyks­tan­ti Sei­mo rin­ki­mų po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja yra vie­na ko­rek­tiš­kiau­sių iš vi­sų iki šiol bu­vu­sių. VRK jau ga­vo per aš­tuo­nias de­šim­tis skun­dų, be­veik pu­sė jų – dėl ga­li­mo rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo bei rek­la­mos tai­syk­lių pa­žei­di­mo.

VRK duo­me­ni­mis, 23 skun­duo­se iš­dės­ty­ti fak­tai pa­sit­vir­ti­no, 59 pa­si­ro­dė esan­tys me­la­gin­gi. Vie­nu at­ve­ju – dėl kan­di­da­to iš­leis­to šmei­ži­kiš­ko lei­di­nio, įžvel­gus bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę, bu­vo kreip­ta­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Dėl šio lai­kraš­tė­lio skun­dė­si ke­li rin­kė­jai. „Ta­čiau viš­čiu­kus skai­čiuo­ti dar per anks­ti“, – tu­rė­da­mas gal­vo­je li­ku­sias ke­tu­rias agi­ta­ci­jos die­nas ir vi­są iki rin­ki­mų pa­bai­gos li­ku­sį pe­rio­dą ap­sid­rau­dė Z. Vai­gaus­kas. Jo nuo­mo­ne, ši kam­pa­ni­ja vyks­ta ga­na ko­rek­tiš­kai. „Ar­ba, kaip tei­gia ži­niask­lai­da, yra nuo­bo­di“, – pri­dū­rė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Lai­ko­si ribų

Pa­sak VRK va­do­vo, skun­dai – kiek­vie­nos po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos na­tū­ra­lūs pa­ly­do­vai. Šį­kart, jo nuo­mo­ne, tiek kan­di­da­tai, tiek par­ti­jos, vie­ni ki­tus kon­tro­liuo­da­mi, sten­gia­si ne­per­ženg­ti nu­sta­ty­tų ri­bų. „Šio­je kam­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą bu­vo drau­džia­mos bet ko­kios smul­kios do­va­nė­lės, su­ve­ny­rai ar šiaip ko­kie nors at­mi­ni­mo ženk­lai – žais­liu­kai, tu­ši­nu­kai, sėk­los, puo­de­liai, ar­ba­tos mai­še­liai ir t. t. Tam ti­kra pra­sme mums tai pa­leng­vi­no dar­bą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

Jo tei­gi­mu, dau­giau­sia skun­dų VRK par­ašė rin­kė­jai, bet su­lauk­ta ir pa­čių kan­di­da­tų, ir par­ti­jų at­sto­vų krei­pi­mų­si. „Jei įma­no­ma, sten­gia­mės pa­ti­krin­ti ir ano­ni­miš­kus pra­ne­ši­mus“, – ti­ki­no ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Tai, kas vyks­ta, po­li­ti­nia­me rin­ki­mų lau­ke, ati­džiai ste­bi ir pa­ti VRK. Z. Vai­gaus­ko ma­ny­mu, „bal­to­ji“ rin­ki­mų da­ly­vių bu­hal­te­ri­ja reg­la­men­tuo­ta ga­na griež­tai, to­dėl di­des­nių nu­si­žen­gi­mų pa­vyks­ta iš­veng­ti. Be to, tiek VRK, tiek pa­čios par­ti­jos ne­re­tai sam­do ne­prik­lau­so­mus au­di­to­rius, jų pa­ta­ri­mai taip pat pa­de­da ap­si­sau­go­ti nuo klai­dų.

Gre­sia bau­dos

Dau­giau prob­le­mų ky­la, pa­sak VRK pir­mi­nin­ko, dėl va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos. Z. Vai­gaus­kas ste­bė­jo­si aud­rin­ga ži­niask­lai­dos reak­ci­ja pra­dė­jus aiš­kin­tis, ko­dėl ši stai­ga „su­lieps­no­jo mei­le vie­nai par­ti­jai“. „Su­lau­kė­me kal­ti­ni­mų cen­zū­ra“, – pa­žy­mė­jo jis. Ta­čiau pa­na­šūs kal­ti­ni­mai ne­truk­do VRK vyk­dy­ti sa­vo mi­si­jos. „Juo­lab kad pa­sta­ruo­ju me­tu at­ro­do, jog mei­lė jau iš­blė­su­si ar­ba vi­soms par­ti­joms da­li­ja­ma po ly­giai. Po­li­ti­nės rek­la­mos po­žiū­riu tai į nau­dą ir mums, ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nėms“, – sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

VRK va­do­vas pri­mi­nė, kad už po­li­ti­nės rek­la­mos ne­ati­ti­ki­mą nu­sta­ty­toms nor­moms rin­ki­mų da­ly­viai ga­li bū­ti bau­džia­mi ad­mi­nis­tra­ci­nė­mis bau­do­mis. „Už fi­nan­si­nius nu­si­kal­ti­mus, pa­vyz­džiui, jei kan­di­da­to po­li­ti­nės rek­la­mos biu­dže­tas vir­ši­ja­mas 10 proc., jis ga­li iš­lėk­ti iš kan­di­da­tų. To­dėl rei­ka­la­vi­mų pa­pras­tai lai­ko­ma­si. Kad ir kaip ten bū­tų, dau­ge­lis kan­di­da­tų pui­kiai ži­no, jog įkliu­vę VRK bus nu­baus­ti. To­dėl ir pa­tys vie­ni ki­tus pri­si­žiū­ri. Ir nors ad­mi­nis­tra­ci­nės bau­dos ne­di­de­lės, svar­biau­sia – vie­šu­mas, už­trauk­ta ne­šlo­vė“, – pa­brė­žė Z. Vai­gaus­kas.

Pa­tvir­ti­no są­ra­šus

Va­kar po­sė­dy­je VRK kons­ta­ta­vo, kad teik­da­mas ne­mo­ka­mas tei­si­nes kon­sul­ta­ci­jas kan­di­da­tas į Sei­mą Al­gir­das Pa­lec­kis pa­pir­ki­nė­jo rin­kė­jus. VRK duo­me­ni­mis, Nau­jo­jo­je Vil­nio­je, kur po­li­ti­kas kan­di­da­tuo­ja į Sei­mą, bu­vo skel­bi­mų, kvie­čian­čių į ne­mo­ka­mas tei­si­nes kon­sul­ta­ci­jas. Juo­se bu­vo nu­ro­dy­ta, kad tai A. Pa­lec­kio po­li­ti­nė rek­la­ma. Po­li­ti­kas tvir­ti­no, kad to­kių pa­slau­gų tei­ki­mas yra tęs­ti­nė jo, kaip įstai­gos „Vi­suo­me­ni­nių pro­jek­tų cen­tras“ va­do­vo, veik­la. Pa­čias kon­sul­ta­ci­jas tei­kė tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis as­muo, o į jas at­vyk­da­vo ir A. Pa­lec­kis. Pa­sak jo, į kon­sul­ta­ci­jas daž­niau­siai at­ei­da­vo pen­si­nin­kai. Kan­di­da­to pa­žei­di­mas ne­bu­vo šiurkš­tus, to­dėl VRK ne­ma­tė rei­ka­lo ne­leis­ti kan­di­da­tui da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jai pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­spren­dus, kad Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mams skir­tas vaiz­do kli­pas, ku­ria­me kal­ba­ma apie pa­bė­gė­lius, kurs­to ne­apy­kan­tą, VRK šian­dien šį klau­si­mą per­lei­do svars­ty­ti Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­ci­jai.

VRK va­kar pa­tvir­tin­tuo­se ga­lu­ti­niuo­se rin­kė­jų są­ra­šuo­se yra 2 mln. 504 tūkst. 267 rin­kė­jai. Iš jų bal­suo­ti už­sie­ny­je už­si­re­gis­tra­vo 13 249 Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Rin­kė­jų są­ra­šas nuo 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų su­ma­žė­jo apie 75 tūkst. rin­kė­jų. Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja per 1400 kan­di­da­tų, de­šimt į vie­ną vie­tą. Prieš ket­ve­rius me­tus kon­ku­ren­ci­ja bu­vo šiek tiek di­des­nė. Rin­ki­mų biu­le­te­ny­je dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je bus 14 są­ra­šų. 12 par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vaus rin­ki­muo­se, 4 yra su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.