Politinę temperatūrą kaitins artėjantys rinkimai
Ne­tru­kus pra­si­dė­sian­čiam nau­jam po­li­ti­niam se­zo­nui di­de­lės įta­kos tu­rės ki­tais me­tais vyk­sian­tys Sei­mo rin­ki­mai. Ne­abe­jo­ja­ma, kad vi­sos par­ti­jos, pa­tai­kau­da­mos rin­kė­jams, dė­sis esan­čios so­cia­liai jau­tres­nės, dos­niai da­lys vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gus.

Nau­ją po­li­ti­nį se­zo­ną Sei­mas ati­da­rys rug­sė­jo 10 die­ną. Po­li­ti­kai ir po­li­to­lo­gai jį prog­no­zuo­ja bū­siant įtemp­tą ir ne­ra­mų. Įta­kos tam tu­rės ne tik ar­tė­jan­tys Sei­mo rin­ki­mai, bet ir prieš­ta­rin­gai vi­suo­me­nės ver­ti­na­mi pro­jek­tai – nuo nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio iki as­men­var­džių ra­šy­bos ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

Ne­iš­vengs dramų

Di­džiau­sios po­li­ti­nės jė­gos Sei­me – So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos – se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė sa­kė, kad so­cial­de­mo­kra­tai jau su­ri­kia­vo svar­biau­sius ru­dens dar­bus. Pir­miau­sia ža­da­ma im­tis tų, ku­rių ne­spė­ta baig­ti par­la­men­to pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ke­ti­na­ma grįž­ti prie Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sų, nu­ma­tan­čių, kad iš da­lies vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mi stu­den­tai mo­kė­tų vie­no­do dy­džio me­ti­nę stu­di­jų įmo­ką.

I. Šiau­lie­nės nuo­mo­ne, nau­ja­ja­me po­li­ti­nia­me se­zo­ne to­liau virs dis­ku­si­jos dėl nau­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, var­dų ir pa­var­džių ra­šy­bos ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės. Vie­nas svar­biau­sių dar­bų ru­de­nį – ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pri­ėmi­mas ir su juo su­si­ję ki­ti klau­si­mai, pa­vyz­džiui, se­nat­vės pen­si­jų, mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos (MMA) di­di­ni­mas. „Ak­tua­lių, svar­bių te­mų ti­krai la­bai daug“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­rė.

I. Šiau­lie­nės įsi­ti­ki­nu­si, kad po­li­ti­nis se­zo­nas bus ne­ra­mus ir įtemp­tas. „Kiek­vie­na po­li­ti­nė­je jė­ga, taip pat ir koa­li­ci­jo­je esan­tys mū­sų par­tne­riai dės vi­sas pa­stan­gas, kad iš­ryš­kin­tų sa­vo veik­lą. Pa­vo­jin­giau­sia, kad ne­bus iš­veng­ta po­pu­liz­mo, nes vi­si gal­vos tik apie sa­vo po­li­ti­nę at­ei­tį“, – pa­žy­mė­jo so­cial­de­mo­kra­tė.

Vis dėl­to, I. Šiau­lie­nės ma­ny­mu, rei­kės ras­ti po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės bei iš­min­ties net ne vi­sais klau­si­mais su­ta­riant su ki­to­mis val­dan­čio­sio­mis par­ti­jo­mis trauk­ti koa­li­ci­jos ve­ži­mą į prie­kį. Anot jos, val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ir Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų iš­si­lai­ky­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos. „E­su įsi­ti­ki­nu­si, kad dar­bas koa­li­ci­jo­je ne­ap­sieis be dra­mų. Kiek jos bus aš­trios, par­odys lai­kas. Vis dėl­to iš­dir­bo­me tre­jus me­tus, ma­nau, ir to­liau šią ka­den­ci­ją iš­bū­si­me“, – LŽ sa­kė so­cial­de­mo­kra­tė.

Lai­ky­sis kie­tos pozicijos

Dar­bo par­ti­ja, pa­sak jos pir­mi­nin­ko Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio, dau­giau­sia dė­me­sio ke­ti­na skir­ti žmo­nių ge­ro­vės di­di­ni­mo klau­si­mams. Pats svar­biau­sias lau­kian­tis dar­bas – ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to, ku­ris yra es­mi­nių ša­lies pri­ori­te­tų ir plė­to­tės kryp­čių orien­ty­ras, pri­ėmi­mas. „For­muo­jant biu­dže­tą ne­abe­jo­ti­nai ak­cen­tuo­si­me ir teik­si­me siū­ly­mus dėl žmo­nių pa­ja­mų di­di­ni­mo. Tu­ri­me min­ty­se MMA ir pen­si­jų di­di­ni­mą. Kad bū­tų iš­lai­ky­ta pro­por­ci­ja, su MMA tu­rės kil­ti ir vi­si ki­ti at­ly­gi­ni­mai, nes mi­ni­ma­li al­ga ne­ga­li su­si­ly­gin­ti su ne­mi­ni­ma­lio­mis. Lie­tu­va pa­gal vys­ty­mo­si prog­no­zes at­ro­do ne­blo­giau nei mū­sų kai­my­nai, bet pa­gal žmo­nių pa­ja­mas, pra­de­dant pen­si­jo­mis, bai­giant at­ly­gi­ni­mais, ge­ro­kai at­si­lie­ka­me nuo lat­vių ir es­tų“, – tvir­ti­no V. Ma­zu­ro­nis.

Tarp ki­tų ak­tua­liau­sių šio lai­ko­tar­pio te­mų Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris mi­nė­jo emig­ra­ci­jos ir im­ig­ra­ci­jos klau­si­mus.

V. Ma­zu­ro­nio nuo­mo­ne, po­li­ti­nis se­zo­nas bus ne­ra­mus. Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams po­li­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra kils. „Dar­bie­čiai“ esą dirbs kons­truk­ty­viai, o pri­nci­pi­niais klau­si­mais lai­ky­sis ak­ty­vios, kie­tos po­zi­ci­jos. „To­liau kons­truk­ty­viai dirb­si­me koa­li­ci­jo­je, tiek su so­cial­de­mo­kra­tais, tiek su „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mu“. Tu­rė­si­me sa­vo po­zi­ci­ją, gin­si­me sa­vo po­žiū­rį. Ta­čiau tai ge­rai, de­mo­kra­ti­ja tuo ir gra­ži, kad dis­ku­si­jo­je ar kei­čian­tis ar­gu­men­tais pri­ima­mi ak­tua­lūs spren­di­mai“, – ti­ki­no V. Ma­zu­ro­nis.

Į po­pu­liz­mo lenk­ty­nes ne­si­vels

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos nuo­mo­ne, nau­ja­sis po­li­ti­nis se­zo­nas bus kiek aš­tres­nis dėl ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų. „Tai bus rin­ki­mų po­li­ti­nės lenk­ty­nės su so­cia­li­nės orien­ta­ci­jos kva­pu“, – LŽ sa­kė kon­ser­va­to­rius. Jo ma­ny­mu, per vie­šuo­sius ry­šius pir­miau­sia prie lenk­ty­nių star­to stos val­dan­tie­ji. „Jau ma­to­me, kaip prem­je­ras su so­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­tre lenk­ty­niau­ja, kas kiek pa­ža­dės ki­tą­met di­din­ti pen­si­jas. Tik kad abie­jų pa­ža­dai nė­ra pen­si­nin­kus įkve­pian­tys. Ma­tyt, bus ir ki­to­kių ape­lia­ci­jų į so­cia­li­nių lū­kes­čių tu­rin­čius sluoks­nius“, – tei­gė J. Raz­ma. Po­li­ti­kas ti­ki­no, kad TS-LKD „į po­pu­liz­mo lenk­ty­nes ti­krai ne­si­vels“. Pa­sak jo, nau­ja­ja­me se­zo­ne kon­ser­va­to­riai daug dė­me­sio su­telks į tas kryp­tis, ku­rio­mis tra­di­ciš­kai rū­pi­no­si ir iki šiol.

„Tai ir vals­ty­bės sau­gu­mas, ir skaid­ru­mo rei­ka­la­vi­mas. At­ro­do, kad at­ve­jų, į ku­riuos rei­kės rea­guo­ti, dau­gės. Ma­to­me, kaip val­dan­tie­ji prieš ar­tė­jan­čius rin­ki­mus karšt­li­giš­kai sten­gia­si įdar­bin­ti sa­vus, per vie­šuo­sius ne­skaid­rius pir­ki­mius sie­kia nu­kreip­ti fi­nan­si­nius srau­tus. To­dėl mū­sų, opo­zi­ci­jos, dė­me­sys šiems da­ly­kams ne­silp­nės“, – pa­brė­žė J. Raz­ma. Kad ne­bū­tų su­kur­ta prob­le­mų at­ei­čiai, jo tei­gi­mu, taip pat bus ste­bi­ma, jog bū­tų ša­lies iš­lai­ky­tas vie­šų­jų fi­nan­sų ba­lan­sas. „Siū­ly­si­me nau­jų idė­jų ir ki­to­se sri­ty­se. Yra ir ne­baig­tų da­ly­kų, svar­bių Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų pri­ėmi­mas“, – pri­mi­nė J. Raz­ma. Kar­tu jis pri­si­pa­ži­no ne­ma­nąs, kad val­dan­tie­ji šį po­li­ti­nį se­zo­ną pa­si­žy­mė­tų „gi­lio­mis iš­min­tin­go­mis ini­cia­ty­vo­mis“. Kon­ser­va­to­rius prog­no­za­vo, kad kad bus lai­ko­ma­si prem­je­ro itin pa­mėg­tos tak­ti­kos – „ge­riau ne­ri­zi­kuo­ti ir nie­ko ne­da­ry­ti“. „Lak­mu­so po­pie­rė­lis val­dan­tie­siems bus va­di­na­mo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio pa­tei­ki­mas“, – sa­kė J. Raz­ma.

Opo­zi­ci­ja bus aštri

Ru­dens dar­bus ir sa­vo ini­cia­ty­vas taip pat dė­lio­ja Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja. Jos se­niū­no Eli­gi­jaus Ma­siu­lio tei­gi­mu, ke­ti­na­ma kon­cen­truo­tis į įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­riais siū­lo­ma to­bu­lin­ti mo­kes­čio ba­zę. „Lie­ka ak­tua­lūs mū­sų siū­ly­mai dėl ne­ap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų di­di­ni­mo vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms, smul­kio­jo vers­lo at­lei­di­mo nuo tam ti­krų mo­kes­čių, nu­li­nio rein­ves­tuo­ja­mo pel­no ta­ri­fo, „Sod­ros“ įmo­kų „lu­bų“ nu­sta­ty­mo. Kal­bant apie ki­tus pa­siū­ly­mus, no­ri­me baig­ti pra­dė­tas ini­cia­ty­vas dėl in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo, siek­si­me re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ren­gi­mo kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Kaip vie­ną svar­biau­sių lau­kian­čių dar­bų E. Ma­siu­lis iš­sky­rė ir Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų pri­ėmi­mą. Jis ža­dė­jo, kad li­be­ra­lai bus ak­ty­vūs šia­me pro­ce­se ir teiks sa­vo pa­siū­ly­mus, ku­rie „leis ap­gin­ti lanks­tes­nius dar­bo san­ty­kius“. „Jei­gu per ru­dens se­si­ją pa­vyks pri­im­ti įsta­ty­mus, su­si­ju­sius su dar­bo san­ty­kiais ir so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų, pa­vyz­džiui, pen­si­jų skai­čia­vi­mo, tvar­kos pa­kei­ti­mais, tai jau bū­tų itin di­de­lis dar­bas. Ži­no­ma, tu­riu la­bai daug abe­jo­nių, ar šie pro­jek­tai bus pri­im­ti, bet la­bai to siek­si­me“, – aiš­ki­no frak­ci­jos ly­de­ris.

L. Ma­siu­lio ma­ny­mu, ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams po­li­ti­nis kli­ma­tas ne­iš­ven­gia­mai kais. Jis svars­tė, kad tai ga­li pa­si­reikš­ti da­lies par­la­men­ta­rų mig­ra­ci­ja iš vie­nų Sei­mo frak­ci­jų į ki­tas, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai ga­li im­tis įvai­rių ma­nev­rų siek­da­mi at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį. „Grei­čiau­siai ma­ty­si­me dau­giau įtam­pos val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, nes ma­žes­nie­ji par­tne­riai sieks žūt­būt pri­trauk­ti dė­me­sį ir rin­kė­jų. Ži­no­ma, ir opo­zi­ci­ja bus aš­tri“, – tvir­ti­no jis.

Žai­džia rin­ki­mų žai­di­mus

Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis taip pat prog­no­za­vo bū­siant ne­nuo­bo­dų at­ei­nan­tį po­li­ti­nį se­zo­ną. Ta­čiau, pa­sak jo, spren­di­mai, dis­ku­si­jos bus pers­melk­tos ar­tė­jan­čių rin­ki­mų nuo­tai­kų. „Gir­dė­si­me aš­tres­nių po­kal­bių, bus ryš­kes­nių po­li­ti­kų sa­vi­raiš­kos for­mų“, – LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas. Jo tei­gi­mu, tarp val­dan­čių­jų aš­kiai ma­to­mos dvi gru­puo­tės, tiks­liau – so­cial­de­mo­kra­tai ir ki­ti koa­li­ci­jos par­tne­riai.

„So­cial­de­mo­kra­tų, o jie yra ašis, ant ku­rios lai­ko­si val­dan­tie­ji, in­te­re­sas veik­ti at­sa­kin­gai, iš­sau­go­ti da­bar­ti­nes vals­ty­bė­je vy­rau­jan­čias eko­no­mi­kos, po­li­ti­kos, so­cia­li­nės sri­ties ten­den­ci­jas. Tuo me­tu ki­ti par­tne­riai, nau­do­da­mie­si tuo, kad vi­sas at­sa­ko­my­bės svo­ris ten­ka so­cial­de­mo­kra­tams, žai­džia sa­vo rin­ki­mų žai­di­mą“, – aiš­ki­no L. Bie­li­nis.

Po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, ir šį po­li­ti­nį se­zo­ną pre­zi­den­tės sim­pa­ti­jos ir an­ti­pa­ti­jos par­ti­joms ne­si­keis. „Dar­bie­čiai“ ti­krai ne­ga­li ti­kė­tis san­ty­kių pa­ge­rė­ji­mo. Ta­čiau po­žiū­ris į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją bus nuo­sai­kes­nis. Nes pre­zi­den­tė pui­kiai su­pran­ta, kad ne­prik­lau­so­mai nuo jos as­me­ni­nio po­žiū­rio so­cial­de­mo­kra­tai vis dėl­to vei­kia at­sa­kin­gai. To­dėl ji juos pa­lai­kys. Aiš­ku, sai­kin­gai“, – sa­kė L. Bie­li­nis. Kal­bė­da­mas apie opo­zi­ci­ją po­li­to­lo­gas pa­žy­mė­jo, kad kon­ser­va­to­riai pa­sta­ruo­ju me­tu dau­giau „su­si­tel­kę į sa­ve“. „Ma­tyt, ieš­ko nau­jų idė­jų, gal net nau­jų žmo­nių. At­ro­do, kad at­ei­nan­tys Sei­mo rin­ki­mai juos gąs­di­na. Čia ir li­be­ra­lų kon­ku­ren­ci­ja, ga­na stip­ri ir val­dan­čių­jų pa­dė­tis“, – tei­gė po­li­to­lo­gas.

Li­be­ra­lai, ku­rie „tar­si ir ge­rai jau­čia­si“, anot jo, su­vo­kia sa­vo pa­dė­ties dvip­ras­miš­ku­mą. „Jie mė­gi­na nu­si­teik­ti kaip vals­ty­bi­niu ly­giu vei­kian­ti par­ti­ja. Bet kol kas jie ga­li reikš­tis tik per sa­vo me­rus mies­tuo­se. Tai ir­gi ge­rai, ta­čiau tie me­rai tu­ri pa­da­ry­ti ką nors svar­baus, kad par­ody­tų li­be­ra­lų nau­din­gu­mą vals­ty­bei“, – pa­žy­mė­jo L. Bie­li­nis.

Eu­ro­pa su­ka į cen­tro kai­rę

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, tiek šį po­li­ti­nį se­zo­ną, tiek li­ku­sį iki Sei­mo rin­ki­mų lai­ką vi­sos par­ti­jos mė­gins pa­si­ro­dy­ti, „so­cia­liai ge­res­nės ir jau­tres­nės“. „Tik bū­tų ge­rai, kad po­pu­liz­mo do­zė bū­tų ne per di­de­lė. Vi­siems bū­tų nau­din­giau, jei po­li­ti­kai svars­ty­tų ir pri­im­tų rea­lius spren­di­mus“, – LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas.

Jis prog­no­za­vo, kad po­li­ti­nio se­zo­no aši­mi taps nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio svars­ty­mas. Apie jį ru­de­nį su­ksis dau­giau­sia dis­ku­si­jų tiek vi­suo­me­nė­je, tiek Sei­me, kils ne­ma­žai gin­čų. „Tam ruo­šia­si ir in­te­re­sų gru­pės, po­li­ti­nės par­ti­jos, ir, aiš­ku, Vy­riau­sy­bė bei vi­sa val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Ma­tyt, dis­ku­si­jos tu­rės la­bai apib­rėž­tą tu­ri­nį. To­kių dis­ku­si­jų Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je bū­na ga­na re­tai“, – pa­žy­mė­jo A. Kru­pa­vi­čius.

Kar­tu jis at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­sta­ruo­ju me­tu „Eu­ro­pos po­li­ti­kos dis­kur­se įvy­ko per­mai­nų – su­ka­ma į cen­tro kai­rę“. To­dėl, anot po­li­to­lo­go, bus la­bai įdo­mu ste­bė­ti, ar Lie­tu­vo­je šie pro­ce­sai vyks ly­giag­re­čiai kaip ir ki­to­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se. A. Kru­pa­vi­čius tei­gė ma­nąs, kad ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams „ban­dy­mų kal­bė­ti kai­res­ne po­li­ti­ne kal­ba ti­krai bus dau­giau“. „Kai­rio­sios ideo­lo­gi­jos orien­tuo­tos į so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, so­cia­li­nę ly­gy­bę, so­li­da­ru­mą. To­dėl ne vie­na par­ti­ja ga­li nau­do­ti kai­res­nę re­to­ri­ką“, – nu­ro­dė eks­per­tas.

Da­bar­ti­nius Sei­mo ir pre­zi­den­tės san­ty­kius jis sa­kė ga­lin­tis api­bū­din­ti „šal­tos tai­kos“ ter­mi­nu. Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams pre­zi­den­tė ga­li tap­ti kri­tiš­kes­nė val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­žvil­giu, ta­čiau eg­zis­tuo­jan­čios ri­bos ne­per­žengs. „Se­zo­nas ti­krai ne­bus nei nuo­bo­dus, nei pil­kas. Jis tu­rė­tų bū­tų ga­na įdo­mus“, – sa­kė A. Kru­pa­vi­čius.