Politinė taryba nusprendė didinti NPD
Prem­je­rui siū­lant jau nuo spa­lio įves­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą mė­sai, o kai ku­riems po­li­ti­kams – su­ma­žin­ti PVM ta­ri­fą iki 18 proc., po­li­ti­kai dėl šio mo­kes­čio leng­va­tų svars­ty­mų grįš tik rug­sė­jį. Ta­čiau jie su­ta­rė, kad ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų (NPD) dy­dis nuo 2017 me­tų augs nuo 200 iki 310 eu­rų.

To­kį su­ta­ri­mą an­tra­die­nį pa­sie­kė val­dan­čių­jų par­ti­jų Po­li­ti­nė ta­ry­ba.

„Grį­ši­me prie PVM mo­kes­ti­nių leng­va­tų rug­sė­jo pra­džio­je. O ar bus (leng­va­tos – BNS) ir ko­kios ga­li bū­ti, šian­dien nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti“, – po ta­ry­bos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, PVM mo­kes­čio leng­va­tos, jei­gu da­bar bū­tų ras­tas po­li­ti­nis su­si­ta­ri­mas, įsi­ga­lio­tų tik nuo ki­tų me­tų – po įsta­ty­mo pri­ėmi­mo pra­ėjus 6 mė­ne­siams. „Ji įsi­ga­lio­tų su at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to įsta­ty­mu“.

Jis taip pat pa­brė­žė, kad PVM ta­ri­fo leng­va­tų svars­ty­mas ati­de­da­mas ir dėl to, kad nuo bir­že­lio vi­du­rio kei­čia­si fi­nan­sų mi­nis­trai.

Pa­sak jo, 310 eu­rų NPD bus tai­ko­mas tiems dar­buo­to­jams, ku­rių dar­bo už­mo­kes­tis bus iki 1024 eu­rų. Pa­pil­do­mas – nuo 120 iki 200 eu­rų NPD – bus tai­ko­mas už kiek­vie­ną vai­ką, o į šei­mos gau­na­mas pa­jams ne­bus at­siž­vel­gia­ma.

Po ta­ry­bos po­sė­džio par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas žur­na­lis­tams pra­ne­šė, kad val­dan­tie­ji taip pat su­si­ta­rė „steng­tis, kad NPD ar­tė­tų prie MMA“. Pa­sta­ro­ji da­bar yra 350 eu­rų, o nuo lie­pos ji di­dės iki 380 eu­rų.

„Vi­si su­ta­rė­me, kad pir­ma kryp­tis tu­ri bū­ti įgy­ven­di­na­ma di­di­nant žmo­nių rea­lias pa­ja­mas, ma­ži­nant dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mą, kad žmo­gus, gau­da­mas di­des­nes rea­lias pa­ja­mas, ga­lė­tų pats nu­spręs­ti, ar jis per­ka dau­giau mais­to pro­duk­tų, ar dau­giau iš­lei­džia lais­va­lai­kiui, tu­riz­mui ar ki­tiems rei­ka­lams“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

Jo tei­gi­mu, spren­di­mas dėl PVM leng­va­tų ne­priim­tas, nes iš­sis­ky­rė siū­ly­mai, kam jas tai­ky­ti.

„Šiek tiek ski­ria­si po­zi­ci­jos dėl pa­teik­tų pre­kių gru­pių, ku­rioms rei­kė­tų tai­ky­ti su­ma­žin­tą mo­kes­čio ta­ri­fą“, – aiš­ki­no A.But­ke­vi­čius.

Kai ku­rie so­cial­de­mo­kra­tai 5 proc. PVM siū­lo tai­ky­ti švie­žiai ir at­šal­dy­tai mė­sai ir pa­ukš­tie­nai, kar­vių pie­nui ir jo pro­duk­tams, iš­sky­rus fer­men­ti­nius sū­rius ir jo­gur­tus. Dar­bo par­ti­ja siū­lo 5 proc. PVM tai­ky­ti 12-kai pro­duk­tų – duo­nai, ma­ka­ro­nams, kruo­poms, pie­nui, ke­fy­rui, svies­tui, švie­žiai mė­sai, švie­žiai žu­viai, alie­jui, mil­tams, dar­žo­vėms ir vai­siams bei cu­krui. „Tvar­kie­čiai“ taip pat ma­no, jog PVM rei­kia ma­žin­ti bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams, be to, jie, pa­sak prem­je­ro, siū­lo ma­žin­ti bend­rą­jį PVM ta­ri­fą – nuo 21 proc. iki 18 proc.