Politikų šeimos – kovos lauke
Šį ru­de­nį su­si­rin­kęs Sei­mas di­džiau­sią dė­me­sį sky­rė ne ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­ros svars­ty­mui ar at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to ap­ta­ri­mui: po­li­ti­kai įsi­trau­kė į ko­vas dėl prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus žen­to vers­lo tei­sė­tu­mo. Is­to­ri­jos, ku­rio­se mi­ni­mos įta­kin­gų po­li­ti­kų ar­ti­mų­jų pa­var­dės, skam­ba prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus.

Po­li­to­lo­go Lau­ro Bie­li­nio ma­ny­mu, blo­giau­sia to­kio­se si­tua­ci­jo­se yra tai, jog vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tų su­mo­de­liuo­tos si­tua­ci­jos in­for­ma­ci­nia­me lau­ke su­ku­ria chao­są, ku­ria­me pra­dings­ta svar­būs da­ly­kai.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ja krei­pė­si į par­la­men­ti­nę Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, pra­šy­da­ma įver­tin­ti, jos nuo­mo­ne, me­la­gin­gus Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos (TS-LKD) na­rio And­riaus Ku­bi­liaus vie­šus pa­si­sa­ky­mus, esą ten­den­cin­gai nu­kreip­tus prieš prem­je­rą A. But­ke­vi­čių. Ki­vir­čo ug­nį įžie­bė ži­niask­lai­dos pub­li­ka­ci­jos apie prem­je­ro žen­to Eval­do Vai­ta­siaus spren­di­mą įsi­gy­ti vie­šų­jų ry­šių bend­ro­vės, ga­na sėk­min­gai pa­si­ro­dan­čios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, ak­ci­jų.

Ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­sul­tan­to Li­no Kon­tri­mo ma­ny­mu, pa­veik­ti vi­suo­me­nę ver­ti­nant po­li­ti­ko re­pu­ta­ci­ją ypač leng­vai ga­li­ma pa­nau­do­jant ke­tu­rias is­to­ri­jas: ak­cen­tuo­jant jo prob­le­mas dėl al­ko­ho­lio, ne­iš­ti­ki­my­bę, prie­var­tą prieš vai­kus, taip pat – ne­tin­ka­mą šei­mos na­rių el­ge­sį.

„Vi­sų šių ke­tu­rių te­mų tiks­las – par­ody­ti, kaip po­li­ti­kas ne­su­sit­var­ko sa­vo ap­lin­ko­je, bent sie­kia tvar­ky­ti vals­ty­bę. Juo­kin­giau­sia, kad vi­suo­me­nė nie­kaip ne­pa­si­mo­ko, ne­si­va­do­vau­ja pa­pras­ta lo­gi­ka, sa­kan­čia, jog pa­tei­kia­mus fak­tus rei­kė­tų pa­ti­krin­ti. Žmo­nės, šimts per­kū­nų, pa­klaus­ki­te pa­tys sa­vęs: ko­dėl to­kias is­to­ri­jas taip grei­tai pa­si­gau­na po­li­ti­niai kon­ku­ren­tai? Tai pi­gus vie­šų­jų ry­šių triu­kas – pa­tei­kia­ma te­ma, ir jau ki­tą die­ną pa­si­ro­do po­li­ti­kai-ko­men­ta­to­riai, ku­rie ke­lia ją į vie­šu­mą. Ir vis dėl­to tai su­lau­kia at­gar­sio“, - LŽ tei­gė L. Kon­tri­mas.

Pa­si­trau­kė iš verslo

Pa­sta­ro­ji is­to­ri­ja, ku­rio­je par­la­men­ti­nė opo­zi­ci­ja rei­ka­lau­ja prem­je­ro at­sa­ko­my­bės dėl gal­būt su­pai­nio­tų vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų, o pats A. But­ke­vi­čius vie­ša va­di­na TS-LKD rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, „to­liau grin­džia­ma pur­vo ir šmeiž­to drabs­ty­mu“, pra­si­dė­jo rug­sė­jo vi­du­ry­je, ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai apie prem­je­ro žen­to E. Vai­ta­sius vers­lą. Jis ba­lan­džio mė­ne­sį įsi­gi­jo 50 pro­cen­tų vie­šų­jų ry­šių bend­ro­vės „Mi­nis­te­rium“, da­ly­vau­jan­čios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų skel­bia­muo­se vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­suo­se, ak­ci­jų.

Ver­ty­bi­nius po­pie­rius E. Vai­ta­sius per­pir­ko iš ki­to bend­ro­vės ak­ci­nin­ko - Man­to Kra­saus­ko, įsi­gi­ju­sio jas iš tuo­me­ti­nės prem­je­ro vi­suo­me­ni­nės pa­ta­rė­jos Da­lios Ku­trai­tės-Gied­rai­tie­nės sū­naus Si­mo­no Gied­rai­čio. Nei D. Ku­trai­tės-Gied­rai­tie­nės, anks­čiau va­do­va­vu­sio „Mi­nis­te­rium“ val­dy­bai, nei A. But­ke­vi­čiaus vie­šo­se dek­la­ra­ci­jo­se kaip ga­li­mas in­te­re­sų konf­lik­tas šie ar­ti­mų­jų įsi­gi­ji­mai ar par­da­vi­mai ne­bu­vo nu­ro­dy­ti.

Jau ki­tą die­ną ini­cia­ty­vos ko­vo­ti prieš gal­būt eg­zis­tuo­jan­čius ne­skaid­rius prem­je­ro ir jo žen­to su­si­ta­ri­mus, pro­te­guo­jant šio nau­ją­jį vers­lą, ėmė­si ne­se­niai TS-LKD ei­les pa­pil­dęs vi­suo­me­ni­nin­kas, ak­ty­vus įvai­rių vie­šų ak­ci­jų or­ga­ni­za­to­rius Ta­das Lan­gai­tis, pa­skui ir ki­ti kon­ser­va­to­riai.

Rug­sė­jo pa­bai­go­je E. Vai­ta­sius pa­skel­bė ap­sisp­ren­dęs vi­sus 50 pro­cen­tų jam pri­klau­san­čių bend­ro­vės „Mi­nis­te­rium“ ak­ci­jų par­duo­ti. Dar anks­čiau iš prem­je­ro vi­suo­me­ni­nės pa­ta­rė­jos par­ei­gų pa­si­trau­kė D. Ku­trai­tė – Gied­rai­tie­nė. Prem­je­ras ži­niask­lai­dai sa­kė ti­kįs, kad žen­to spren­di­mas at­si­sa­ky­ti ak­ci­jų ir pa­si­trauk­ti iš skan­da­lą su­kė­lu­sio vers­lo „grą­žins šei­mai ra­my­bę, o opo­zi­ci­jai bus ati­mtas įran­kis kur­ti są­moks­lo teo­ri­jas“.

Nai­ki­nan­čios istorijos

L. Kon­tri­mo ma­ny­mu, is­to­ri­jos, ku­rio­se į vie­šu­mą ke­lia­ma gal­būt abe­jo­ti­na po­li­ti­ko šei­mos na­rių veik­la, ypač ak­ty­viai tai­ko­mos rin­ki­mų kam­pa­ni­jų me­tu. „Y­ra ne vie­nas at­ve­jis, kai kon­ku­ren­tai nai­ki­na­mi is­to­ri­jo­mis, su­kons­truo­to­mis re­mian­tis pra­ma­ny­tais fak­tais. To­kį triu­ką va­di­nu ne-rea­ly­bės kons­tra­vi­mu. Tai me­to­das, kai su­ku­ria­ma la­bai vien­ti­sa ir daug at­ša­kų tu­rin­ti is­to­ri­ja, skam­ban­ti la­bai įti­ki­na­mai, bet jo­je iš tie­sų nė­ra nė vie­no pa­grin­džia­mo ar ti­kro fak­to. To­kią is­to­ri­ją iš­nars­čius, vi­si jo­je mi­ni­mi da­ly­kai kiek­vie­nas at­ski­rai pra­ran­da pra­smę, bet vi­si kar­tu jie su­ku­ria ga­lin­gą pa­sa­ko­ji­mą“, - LŽ sa­kė ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­sul­tan­tas.

Lie­tu­vos po­li­ti­nio eli­to at­sto­vai ne kar­tą mur­dė­si is­to­ri­jo­se, ku­rio­se kaip ko­vos įran­kis nau­do­ti jų šei­mų na­riai. Prieš 2012 me­tų ru­de­nį vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus pla­čiai nu­skam­bė­ju­sia­me skan­da­le aiš­kin­tis te­ko tuo­me­ti­nei Sei­mo pir­mi­nin­kei Ire­nai De­gu­tie­nei. Tų me­tų pra­džio­je par­la­men­ti­nei opo­zi­ci­jai va­do­va­vęs A. But­ke­vi­čius vie­šai pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją, esą gau­tą iš ban­kru­ta­vu­sio ban­ko „Sno­ras“ dar­buo­to­jų. Kal­bė­ta apie tai, kad ne­va jau po ban­kro­to by­los „Sno­rui“ iš­kė­li­mo kai ku­rie as­me­nys sa­vo in­dė­liais, sie­kian­čiais apie 600 tūkst. li­tų, pa­den­gė tu­rė­tą pa­sko­lą. A. But­ke­vi­čius tuo me­tu pa­tvir­ti­no, jog tie „kai ku­rie as­me­nys“ bu­vo iš val­dan­čios dau­gu­mos gi­mi­nai­čių.

Jau ki­tą die­ną I. De­gu­tie­nė krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­ma iš­tir­ti A. But­ke­vi­čiaus pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos pa­grįs­tu­mą ir jos at­si­ra­di­mo ap­lin­ky­bes. Ne­tru­kus į vie­šu­mą pa­te­ko in­for­ma­ci­ja, ne­va su­stab­džius ban­ko veik­lą pra­šy­mą „Sno­ro“ ad­mi­nis­tra­to­riui pa­deng­ti pa­sko­lą sąs­kai­to­je tu­rė­tais pi­ni­gais ga­lė­jęs pa­teik­ti Sei­mo pir­mi­nin­kės sū­nus vers­li­nin­kas Ge­di­mi­nas De­gu­tis.

G. De­gu­tis, ap­kal­ti­nęs A. But­ke­vi­čių šmeiž­tu, krei­pė­si į teis­mą – jis pa­si­bai­gė tai­kos su­tar­ti­mi. Sei­mo opo­zi­ci­ja, sa­vo ruo­žtu, il­gą lai­ką rei­ka­la­vo I. De­gu­tie­nės at­sa­ko­my­bės, gal­būt net at­sis­ta­ty­di­ni­mo, bet vė­liau is­to­ri­ja ty­liai už­ge­so.

Dė­me­sio cen­tre - premjerai

Ne­ma­lo­nu­mų dėl pa­gal­bos gi­mi­nai­čiams ne­iš­ven­gė ir A. Ku­bi­lius. 2009-ai­siais, dėl ki­lu­sios eko­no­mi­kos kri­zės ban­kams itin su­griež­ti­nus sko­li­ni­mo­si są­ly­gas gy­ven­to­jams, tuo­me­ti­nis prem­je­ras iš­gir­do vie­šas abe­jo­nes dėl jo sū­nui su­teik­tos ke­lia­šim­ta­tūks­tan­ti­nės pa­sko­los na­mo sta­ty­bai. Už sū­nų, jau tu­rė­ju­sį vie­ną pa­sko­lą, pa­pil­do­mą ga­ran­tą su­tei­kė pats A. Ku­bi­lius, sa­vo dek­la­ra­ci­jo­je pa­mir­šęs pa­mi­nė­ti šias ope­ra­ci­jas.

Tuo me­tu A.Ku­bi­lius tei­gė ne­tu­rįs lai­ko do­mė­tis vyks­tan­čio­mis sta­ty­bo­mis, nes tai ne jo, o šei­mos pro­jek­tas. Vis dėl­to bai­gęs dar­bą prem­je­ro pos­te, 2012 me­tais į nau­ją na­mą įsi­kė­lė A. Ku­bi­lius su žmo­na.

Vie­nas gar­siau­sių skan­da­lų dėl po­li­ti­ko ar­ti­mų­jų vers­lų skam­bė­jo 2005-ai­siais, Sei­mo opo­zi­ci­jai su­abe­jo­jus tuo­me­ti­nio prem­je­ro Al­gir­do Bra­zaus­ko va­do­vau­tos Vy­riau­sy­bės ke­ti­ni­mais dėl li­ku­sių įmo­nės „Ma­žei­kių naf­ta“ ak­ci­jų. Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai net krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją bei vyk­dė par­la­men­ti­nį ty­ri­mą, aiš­kin­da­mie­si, ar A .Bra­zaus­kas ne­bus pa­ža­dė­jęs „Ma­žei­kių naf­tos“ ak­ci­jų Ru­si­jos kon­cer­nui „Lu­koil“ – ne­va už tai, kad lie­tu­viš­ko­jo „Lu­koil Bal­ti­ja“ va­do­vo Iva­no Pa­lei­či­ko šei­ma, val­džiu­si vieš­bu­čio „Crow­ne Pla­za Vil­nius“ (bu­vu­si „Drau­gys­tė“) da­lį ak­ci­jų, pi­giai jas ati­duo­tų Kris­ti­nai Bra­zaus­kie­nei.

A.Bra­zaus­kas kon­ser­va­to­rių ini­ci­juo­tą ty­ri­mą pa­va­di­no jo, kaip žmo­gaus ir at­sa­kin­go vals­ty­bės par­ei­gū­no, įžei­di­mu. Par­eiš­kęs ne­da­ly­vau­sian­tis po­li­ti­nia­me spek­tak­ly­je, 2006-ųjų pa­va­sa­rį jis at­si­sa­kė prem­je­ro pos­to – vė­liau iš­aiš­kė­jo, kad to­kio A. Bra­zaus­ko spren­di­mo ir ti­kė­jo­si skan­da­lą ini­ci­ja­vu­si gru­pė as­me­nų, Vy­riau­sy­bės va­do­vo pos­te no­rė­ju­si ma­ty­ti ki­tą as­me­nį.

Ne­tu­ri­me patirties

„Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų me­tu pa­nau­do­ja­ma vis­kas, kas įma­no­ma, o šei­mi­nės pri­klau­so­my­bės san­ty­kiai tam­pa la­bai jau­triu klau­si­mu. Gal­būt iš tie­sų nie­ko blo­go ne­bū­na pa­da­ry­ta, bet tą te­mą pa­to­gu es­ka­luo­ti“, - įsi­ti­ki­nęs po­li­to­lo­gas L. Bie­li­nis.

Jo ma­ny­mu, ak­ci­jas, į ku­rias įtrau­kia­mi opo­nen­tų šei­mos na­riai, po­li­ti­kai or­ga­ni­zuo­ja ne vie­ni pa­tys. „Ma­nau, prie to­kių is­to­ri­jų ran­ką vie­naip ar ki­taip pri­de­da vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tai: juk rei­kia su­kur­ti si­tua­ci­ją, nu­ma­ty­ti tam ti­krą lai­ką, ga­li­mus efek­tus, at­gar­sį, to­dėl su jais, ma­nau, ti­krai pa­si­ta­ria­ma“, - svars­tė po­li­to­lo­gas.

Pa­sak L. Bie­li­nio, pa­na­šūs „žai­di­mai“ vyks­ta vi­sa­me pa­sau­ly­je, ta­čiau se­nų­jų de­mo­kra­ti­jų po­li­ti­kai yra pa­ty­rę ir įvai­riems at­ve­jams pa­si­ren­gia iš anks­to, tuo me­tu to­kio­se ša­ly­se kaip Lie­tu­va skan­da­lin­go­mis ver­čia­mos is­to­ri­jos su­ke­lia di­de­lę reak­ci­ją. „Blo­giau­sia, kad to­kio­se fik­ci­jo­se ga­li pa­skęs­ti ti­kri nu­si­žen­gi­mai: vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tų su­mo­de­liuo­tų is­to­ri­jų gau­sa ga­li in­for­ma­ci­nia­me lau­ke su­kur­ti chao­są, ku­ria­me pra­dings­ta tai, kas yra rea­liai svar­bu“, - kal­bė­jo jis.