Politikų prognozės: 2015-ieji nebus lengvi
Po­li­ti­kos ly­de­riai spė­ja at­ei­nan­čius me­tus mū­sų ša­liai bū­siant ga­na su­dė­tin­gus. Di­džiau­sią ne­ri­mą ke­lia tarp­tau­ti­nė pa­dė­tis, ga­lin­ti pa­veik­ti ir tra­pią eko­no­mi­kos ge­ro­vę.

Di­dė­jan­čios al­gos, kom­pen­suo­ja­mos ap­kar­py­tos pen­si­jos, stip­rė­jan­ti ener­ge­ti­nė ne­prik­lau­so­my­bė, sėk­min­ga ko­va su „še­šė­liu“, na­mo grįž­tan­tys emig­ran­tai – to­kia val­dan­čių­jų 2015 me­tų vi­zi­ja. Vis dėl­to ne­ri­mą ke­lia geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis Ry­tuo­se.

Opo­zi­ci­ja op­ti­miz­mu ne­trykš­ta – di­de­lių vi­di­nių su­krė­ti­mų ne­prog­no­zuo­ja, bet ma­no, kad ra­my­bę ga­li drums­ti kai­my­nių vals­ty­bių si­tua­ci­ja.

Vy­riau­sy­bės prioritetai

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ži­niask­lai­dai tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė yra nu­ma­čiu­si ne­ma­žai veik­los pri­ori­te­tų 2015 me­tams. Ža­da­ma tęs­ti ko­vą su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka, dau­giau dė­me­sio skir­ti emig­ran­tams su­sig­rą­žin­ti – pra­dės veik­ti Mig­ra­ci­jos in­for­ma­ci­jos cen­tras, vie­no lan­ge­lio pri­nci­pu teik­sian­tis in­for­ma­ci­ją vi­sais su grį­ži­mu gy­ven­ti ir gy­ve­ni­mu Lie­tu­vo­je su­si­ju­siais klau­si­mais. Tarp svar­biau­sių ke­ti­ni­mų – ir sie­kis efek­ty­viau nau­do­ti in­te­lek­ti­nį po­ten­cia­lą: spar­čiau plė­to­ti ino­va­ty­vios pro­duk­ci­jos, šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų kū­ri­mą.

„A­tei­nan­tys me­tai ne­bus leng­vi ir dėl ke­lia­mų už­duo­čių, ir dėl pa­si­kei­tu­sių geo­po­li­ti­nių są­ly­gų, dėl ku­rių daug nuo­sto­lių pa­ti­ria žem­dir­biai. Su­telk­tos val­džios, dip­lo­ma­tų ir vers­li­nin­kų pa­stan­gos duo­da ge­rų re­zul­ta­tų kei­čiant eks­por­to geog­ra­fi­jos kryp­tis. Ta­čiau no­rė­da­mi iš­gy­ven­ti di­de­lės kon­ku­ren­ci­jos są­ly­go­mis mū­sų ūki­nin­kai ir bend­ro­vės tu­ri ei­ti koo­pe­ra­ci­jos ke­liu. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tu­ri par­eng­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rios pa­nai­kin­tų kliū­tis koo­pe­ra­ci­jai ir ska­tin­tų jos for­mų įvai­ro­vę“, - sa­kė A. But­ke­vi­čius.

Užuo­džia stag­na­ci­jos kvapą

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio And­riaus Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, ki­tais me­tais džiaug­si­mės eu­ro įve­di­mu, eko­no­mi­nė pa­dė­tis bus nei per­ne­lyg blo­ga, nei per­ne­lyg ge­ra. „Ti­kė­čiau­si, kad Vy­riau­sy­bė eko­no­mi­ko­je ir to­liau ne­siims ko­kių nors di­de­lių per­mai­nų. To­dėl tai, ko pa­vy­ko pa­siek­ti su­val­dant kri­zę ir taip su­ku­riant są­ly­gas eko­no­mi­kai aug­ti, iš­liks. Vis dėl­to eko­no­mi­ka la­bai pri­klau­sys nuo to, kaip at­ro­dys rei­ka­lai iš­orė­je. Ta­čiau ne­ma­nau, kad jie stip­riai ne­igia­mai pa­veik­tų Lie­tu­vos eko­no­mi­ką. Dras­tiš­kų su­krė­ti­mų ne­prog­no­zuo­čiau“, - kal­bė­jo kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

A. Ku­bi­liaus tei­gi­mu, val­džia gy­vens kaip gy­ve­nu­si: ne­siims di­de­lių nau­jų pro­jek­tų, ne­tu­rės tam in­te­lek­ti­nio po­ten­cia­lo. „Stang­na­ci­jos kva­pas“ esą vis la­biau įsi­vy­raus. „Spė­ju, kad ga­li pa­aš­trė­ti val­dan­čių­jų tar­pu­sa­vio san­ty­kiai, ir tam di­džiau­sią įta­ką tu­rės tei­sė­sau­ga. Sa­vi­val­dos rin­ki­mai bus to­kie, kad Sei­me dau­gu­mą tu­rin­čios par­ti­jos jų ne­lai­mės“, - spė­jo jis.

A. Ku­bi­lius įsi­ti­ki­nęs, kad tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je ma­ty­si­me Ukrai­nos ki­li­mą iš duo­bės ir to­les­nį Ru­si­jos eko­no­mi­kos smu­ki­mą. „Ru­si­jos eko­no­mi­ka pa­tirs ga­na di­de­lę re­ce­si­ją, šios ša­lies žmo­nės bus tuo ne­pa­ten­kin­ti, bet pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ti­krai ne­si­trauks. Ga­li bū­ti, kad jis taps vis ag­re­sy­ves­nis iš­orė­je, to­kiu bū­du siek­da­mas iš­lai­ky­ti sa­vo re­ži­mo po­pu­lia­ru­mą. Ru­si­jos vi­du­je ga­li pa­si­ma­ty­ti po­žy­miai to, kad ne­pa­vy­kus di­džio­sios Ru­si­jos šo­vi­nis­ti­niam pro­jek­tui jis per­sio­rien­tuos į ša­lies vi­dų, kur pra­dės di­dė­ti tarp­na­cio­na­li­nė įtam­pa“, - prog­no­za­vo A. Ku­bi­lius.

Eu­ro­pa lau­kia sprendimų

Eu­ro­par­la­men­ta­ro Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus tei­gi­mu, at­ei­nan­tys me­tai Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) bus ne­leng­vi, o kai ku­rie iš­šū­kiai ga­li bū­ti net lem­tin­gi. „Neišsp­ren­dus kai ku­rių prob­le­mų, Eu­ro­pa ne­ga­lės lik­ti eko­no­mi­nės ge­ro­vės ir sau­gu­mo kon­ti­nen­tu“, - LŽ sa­kė po­li­ti­kas. P. Auš­tre­vi­čius prog­no­za­vo, kad 2015-ai­siais vi­suo­me­nės nuo­mo­nės spau­džia­ma nau­jo­ji Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­va­lės im­tis svar­bių dar­bų. „Eu­ro­pie­čiai į 2014 me­tų rin­ki­mus ėjo su ge­rų po­ky­čių lū­kes­čiais. Ta­čiau jie ak­cen­ta­vo, kad ES ati­trūks­ta nuo sa­vo pi­lie­čių. Tai reiš­kia, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, Eu­ro­pos Par­la­men­tui ir vi­sai ES va­do­vy­bei rei­kės steng­tis tą at­otrū­kį ma­žin­ti. Jis aki­vaiz­dus eko­no­mi­niuo­se da­ly­kuo­se“, - tei­gė eu­ro­par­la­men­ta­ras. Anot jo, aki­vaiz­du, kad taip pat pri­bren­do už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kos po­ky­čiai. Juos sku­bi­na ap­link ES vyks­tan­tys įvy­kiai. „Per 2014-uo­sius pa­ste­bi­mai su­ma­žė­jo ES kai­my­nys­tės sau­gu­mas ir sta­bi­lu­mas. To­dėl rei­kės nu­ma­ty­ti kon­kre­čias prie­mo­nes, kaip tą sau­gu­mą ir sta­bi­lu­mą už­ti­krin­ti“, - pa­žy­mė­jo P. Auš­tre­vi­čius. Ar­ti­miau­siu me­tu ES taip pat lau­kia spren­di­mai dėl ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos srau­tų su­val­dy­mo, eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­no įgy­ven­di­ni­mo. „Ma­nau, kad dėl vi­sų šių ak­tua­li­jų vyks ak­ty­vios po­li­ti­nės dis­ku­si­jos. Eu­ro­pos Par­la­men­tui teks ieš­ko­ti kon­sen­su­so, nes au­to­ma­tiš­kai vie­ny­bė čia nė­ra ga­ran­tuo­ta. Juo­lab kad net val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je nuo­mo­nės ski­ria­si“, - tei­gė P. Auš­tre­vi­čius.

Smaugs „šešėlį“

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­kas ti­ki­si, kad at­ei­nan­tys me­tai bus ra­mes­ni nei šių­me­čiai. Jis svars­tė, kad, spren­džiant iš šian­die­nos rea­li­jų, ES ir Ru­si­jos san­ty­kiai tu­rė­tų pa­ge­rė­ti, tu­rė­tų bū­ti iš­spręs­tas klau­si­mas dėl ne­ra­mu­mų Ukrai­nos ry­tuo­se – Do­nec­ke ir Lu­hans­ke. „Ma­nau, jog svei­kas pro­tas tu­rė­tų nu­ga­lė­ti, kad ne­be­bus to­kių stre­sų, em­bar­gų ir pa­na­šiai. Ma­nau, tu­rė­tu­me ženg­ti nors ir ne­di­de­lį žings­ne­lį į prie­kį“, - sa­kė B. Bra­daus­kas.

Jo tei­gi­mu, su­griež­ti­nus kon­tro­lę, įve­dus nau­jas la­ten­ti­nes ban­de­ro­les, ki­tą­met rea­lu iš „še­šė­lio“ iš­trauk­ti bent po­rą šim­tų mi­li­jo­nų li­tų. B. Bra­daus­kas taip pat prog­no­za­vo kil­siant dar­bo už­mo­kes­tį. Nors dėl eu­ro įve­di­mo pa­pras­tiems žmo­nėms ga­li kil­ti su­nku­mų, pa­nia­vos, il­gai­niui gy­ven­to­jai pri­pras prie nau­jos va­liu­tos. Taip pat so­cial­de­mo­kra­tas vi­lia­si, kad ne­iš­si­pil­dys opo­zi­ci­jos žo­džiai dėl to, jog ki­tą­met ga­li tek­ti per­žiū­rė­ti esą per­ne­lyg op­ti­mis­ti­nį vals­ty­bės biu­dže­tą. „Jei­gu ne­bus ko­kių nors tarp­tau­ti­nių su­krė­ti­mų, pa­ge­rės ES ir Ru­si­jos san­ty­kiai, ma­ny­čiau, kad ne­rei­kės per­žiū­rė­ti biu­dže­to, ma­žin­ti iš­lai­dų. Ta­čiau kas ga­li ži­no­ti, kaip įvy­kiai ga­li pa­si­suk­ti. Jei­gu bus kar­di­na­lių pa­pil­do­mų sank­ci­jų iš Ru­si­jos pu­sės ES, taip pat ir Lie­tu­vai, be abe­jo, vis­ko ga­li bū­ti“, - pa­žy­mė­jo jis.

B. Bra­daus­kas ma­no, kad nau­jų mo­kes­čių 2015-ai­siais ne­bus įves­ta. Jei iki lie­pos pa­vyks su­dė­lio­ti tin­ka­mą kom­pen­sa­ci­jų me­cha­niz­mą, pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­ta šil­dy­mui bus pa­nai­kin­ta. Jei­gu ne – jos ga­lio­ji­mas bus pra­tęs­tas.

Po­zi­ci­ja ne­si­keis

Sei­mo Eu­ro­pos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ And­rius Ma­zu­ro­nis pir­mą­jį at­ei­nan­čių me­tų pus­me­tį už­sie­nio po­li­ti­ko­je prog­no­za­vo bū­siant „la­bai įtemp­tą“. To­dėl jis tei­gė ne­ma­tąs ga­li­my­bės, kad da­bar­ti­nė Lie­tu­vos „griež­tos ran­kos“ po­li­ti­ka Ukrai­nos ir Ru­si­jos at­žvil­giu ga­lė­tų keis­tis. „Ir man la­bai džiu­gu, kad vi­sos mū­sų po­li­ti­nės jė­gos šiuo klau­si­mu su­ta­ria ir re­mia ofi­cia­lią po­zi­ci­ją“ - LŽ sa­kė A. Ma­zu­ro­nis. Pa­sak jo, mū­sų ša­lies po­li­ti­ka ga­li keis­tis tik pa­si­kei­tus si­tua­ci­jai, ku­ri pir­miau­sia pri­klau­so nuo di­džių­jų žai­dė­jų – Va­ka­rų bend­ruo­me­nės, JAV ir Ru­si­jos. „De­ja, šiuo me­tu su­sik­los­tė si­tua­ci­ja, kai nė vie­na pu­sė ne­no­ri tar­tis. Tie­są sa­kant, ne­pri­si­me­nu to­kios pa­ti­nės pa­dė­ties. Įtam­pa tik au­ga. Ta­čiau ga­rus nu­lei­džia bet koks greit­puo­dis. La­bai ti­kiuo­si, kad slė­giui nu­slūg­ti pa­dės de­ry­bos, o ne ka­ro veiks­mai ar ga­lios de­mons­tra­vi­mas“, - vy­lė­si A. Ma­zu­ro­nis. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­va ne­tu­rė­jo ki­tos al­ter­na­ty­vos, tik iš­sa­ky­ti griež­tą po­zi­ci­ją dėl Ukrai­nos įvy­kių. „Jei XXI am­žiu­je Eu­ro­pos vi­du­ry­je vals­ty­bių sie­nas įma­no­ma perb­rai­žy­ti nau­do­jant jė­gą, mums, ma­žai par­ibio vas­ty­bei, ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas – kas to­liau? To­dėl iš­sa­ko­me sa­vo po­zi­ci­ją ne tiek dėl Ukrai­nos, kiek dėl mū­sų pa­čių. Nes jei ne­pa­sa­ky­si­me da­bar, vė­liau ga­li bū­ti per vė­lu“, - įsi­ti­ki­nęs Sei­mo na­rys.

Gy­ve­ni­mas gerės

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cia­li­nių rei­ka­lų ži­no­vas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas įsi­ti­ki­nęs, kad da­bar­ti­nė val­džia pa­da­rė vis­ką, kad at­ei­nan­čiais me­tais žmo­nės gy­ven­tų ge­riau nei iki šiol. „Ži­no­ma, vi­sa­da bus skep­ti­kų, ku­rie ma­tys tik pu­sę stik­li­nės, o ne pil­ną. Ta­čiau skai­čiai iš­kal­bin­gi. Te­rei­kia pa­si­žiū­rė­ti į šven­ti­nį šur­mu­lį par­duo­tu­vė­se“, - LŽ sa­kė A. Sy­sas. Pa­sak jo, rei­kia džiaug­tis gy­ve­ni­mu, nes „ša­lia yra ir bai­sių da­ly­kų“. „Ne­bū­ki­me to­kie pe­si­mis­tai. Kad ir ko­kie bū­tų lai­kai – ge­ri ar blo­gi - lie­tu­viai vi­sa­da ai­mai­nuo­ja“, - tei­gė jis.

A. Sy­sas pri­mi­nė 2015-ai­siais di­dė­siant biu­dže­ti­nio sek­to­riaus, ku­ria­me dir­ba be­veik 300 tūkst. žmo­nių, at­ly­gi­ni­mus. Šie kils 5 pro­cen­tais. Nuo lie­pos 1 die­nos pla­nuo­ja­ma šiek tiek di­din­ti mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą. „Kaip ro­do il­ga­me­čiai ste­bė­ji­mai, kai vals­ty­bė di­di­na biu­dže­ti­nin­kams al­gas ar­ba mi­ni­ma­lią, pra­de­da­mi di­din­ti at­ly­gi­ni­mai ir pri­va­čia­me vers­le. O prie­lai­dų tam ti­krai yra. Pa­sta­rų­jų me­tų au­gi­mas vir­ši­jo ge­riau­sių - 2008-ųjų - ro­dik­lį. De­ja, dar­bo už­mo­kes­tis at­si­lie­ka. Va­di­na­si, „py­ra­go da­li­ji­mas“ Lie­tu­vo­je yra bep­ro­tiš­kai ne­tei­sin­gas - di­džią­ją da­lį pa­ja­mų pa­sii­ma ne­di­de­lės žmo­nių gru­pės, o vi­siems ki­tiems lie­ka ma­žiau“, - pa­žy­mė­jo A. Sy­sas.

Jo tei­gi­mu, ki­tą­met ne­liks nu­skriaus­ti ir pen­si­nin­kai - su­lauks an­tros kom­pen­sa­ci­jų da­lies. Be to, nuo lie­pos pla­nuo­ja­ma di­din­ti drau­džia­mą­sias pa­ja­mas ir ba­zi­nį pen­si­jos dy­dį. Tad di­des­nių pen­si­jų bei ki­tų iš­mo­kų su­lauks maž­daug mi­li­jo­nas žmo­nių. A. Sy­sas įsi­ti­ki­nęs, kad at­si­ra­sian­tis eu­ras su­teiks sta­bi­lu­mo. „Jei Eu­ro­pa pri­pa­žįs­ta, kad Lie­tu­va su­sit­var­kė su iš­šū­kiais ir ga­li bū­ti 19 eu­ro zo­nos na­re, ko ge­ro, il­gam – pa­sku­ti­ne, tai la­bai stip­rus sig­na­las už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams, kad čia ver­ta in­ves­tuo­ti ir da­ry­ti vers­lą“, - tei­gė vi­ce­pir­mi­nin­kas.