Politikų planams dėl alkoholio ribojimo – festivalių organizatorių kritika
Jei­gu po­li­ti­kai pa­tvir­tin­tų pla­nus dėl pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais užd­rau­di­mo ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, tai pa­di­din­tų fes­ti­va­lių bi­lie­tų kai­nas ar­ba lem­tų jų iš­kė­li­mą į ki­tas vals­ty­bes, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė šių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai.

„Ka­dan­gi brang­tų bi­lie­tai, at­vyks­tan­tys žmo­nės tu­rė­tų pa­pil­do­mai mo­kė­ti už tai, kad kaž­ko ne­ga­lės da­ry­ti, bū­da­mi su­au­gu­siais žmo­nė­mis“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Sei­me sa­kė fes­ti­va­lio „Mė­nuo Juo­da­ra­gis“ va­do­vas Ug­nius Lio­gė.

Par­la­men­te šiuo me­tu yra svars­to­mas pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės siū­ly­mas, kad pre­ky­ba al­ko­ho­liu bū­tų užd­raus­ta vi­suo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, mu­gė­se ir par­odo­se. Ini­cia­ty­vą svars­čiu­si Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­siū­lė Sei­mui su­švel­nin­ti for­mu­luo­tę ir nu­ma­ty­ti, kad at­ski­ros sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos bū­tų įga­lio­tos pa­čios spręs­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu vie­šų ren­gi­nių me­tu klau­si­mą.

Be ki­tų da­ly­kų, Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pri­ta­rė ir vi­siš­kam al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mui. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl šių pa­kei­ti­mų pri­ims Sei­mas, ga­lin­tis ir ne­at­siž­velg­ti į Vy­riau­sy­bės iš­va­dą.

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vė par­la­men­te Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė tei­gė, kad Lie­tu­vo­je di­de­lį kie­kį al­ko­ho­lio iš­ge­ria są­ly­gi­nai ma­ža žmo­nių da­lis, tuo tar­pu siū­ly­mai ri­bo­ti pre­ky­bą juo ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se yra orien­tuo­ti į di­džią­ją vi­suo­me­nės da­lį.

„Tai yra ne­pro­por­cin­gos ir ne­tgi per­tek­li­nės prie­mo­nės“, – sa­kė par­la­men­ta­rė.

Pa­sak A.Ar­mo­nai­tės, Sei­mui pri­ėmus pa­tai­sas dėl al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo da­lies fes­ti­va­lių Lie­tu­vo­je ga­li ne­lik­ti, nes jie ne­tek­tų par­amos iš al­ko­ho­lio ga­min­to­jų.

Po­li­ti­kei an­tri­no Fes­ti­va­lių aso­cia­ci­jos at­sto­vas Al­gir­das Bar­niš­kis. Jis sa­kė, kad fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­riai de­da daug pa­stan­gų, kad į juos al­ko­ho­lio ne­bū­tų įsi­ne­ša­ma ne­le­ga­liai.

„No­rė­tu­me kreip­tis į Sei­mo pir­mi­nin­ką ir ger­bia­mus Sei­mo na­rius, kad jie prieš da­ry­da­mi sa­vo spren­di­mus iš­klau­sy­tų mū­sų, bend­rau­tų, dis­ku­tuo­tų, nes tik dis­ku­tuo­jant ir kal­ban­tis ga­li­me pri­im­ti kaž­ko­kį spren­di­mą“, – tei­gė A.Bar­niš­kis.

Fes­ti­va­lio „Vi­sa­gi­no coun­try“ or­ga­ni­za­to­rė Ele­na Če­kie­nė ti­ki­no, kad po­li­ti­kai al­ko­ho­lio var­to­ji­mo prob­le­mas tu­rė­tų spręs­ti švies­da­ma vi­suo­me­nę, o ne drau­di­mais.

„Mė­nuo Juo­da­ra­gis“ va­do­vas U.Lio­gė ža­dė­jo vi­siems Sei­mo na­riams iš­siųs­ti pa­kvie­ti­mus į fes­ti­va­lį, kad jie pa­tys pa­ma­ty­tų, jog ten al­ko­ho­lis var­to­ja­mas sai­kin­gai.

„Puo­se­lė­da­mi alaus tra­di­ci­jų kul­tū­rą su fes­ti­va­liu nu­ėjo­me ne­ma­žą ke­lią ir tai yra tam ti­kra kul­tū­ros ir lie­tu­vių ta­pa­ty­bės da­lis“, – sa­kė U.Lio­gė.

Sei­me taip pat svars­to­mas siū­ly­mas leis­ti al­ko­ho­liu nuo pir­ma­die­nio iki šeš­ta­die­nio pre­kiau­ti nuo 10 iki 20 va­lan­dos, o sek­ma­die­niais – iki 15 va­lan­dos. Da­bar par­duo­tu­vė­se al­ko­ho­lio ga­li­ma įsi­gy­ti nuo 8 iki 22 va­lan­dos vi­są savaitę

Be to, siū­lo­ma, kad al­ko­ho­lio bū­tų ga­li­ma nu­si­pirk­ti tik su­lau­kus 20 me­tų. Da­bar jo ga­li­ma įsi­gy­ti nuo 18 me­tų.

Vi­si mi­nė­ti pa­siū­ly­mai yra už­re­gis­truo­ti ke­liuo­se įsta­ty­mų pro­jek­tuo­se.

Šių prie­mo­nių ini­cia­to­riai sa­ko, kad jos Lie­tu­vo­je pa­dės su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, ku­ris yra vie­nas di­džiau­sių pa­sau­ly­je.

Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­kė, kad al­ko­ho­liu fes­ti­va­liuo­se bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti, jei­gu ja­me ne­bū­tų šių gė­ri­mų ne­ga­lin­čių įsi­gy­ti žmo­nių: „Bet, ma­no ži­nio­mis, to­kių fes­ti­va­lių tie­siog nė­ra. Aš ne­ži­nau to­kių fes­ti­va­lių, ku­riuo­se nė­ra vai­kų“.

„Tai yra pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas, ko­dėl fes­ti­va­liuo­se, ren­gi­niuo­se, vie­šuo­se ren­gi­niuo­se, ku­riuo­se yra vai­kų, al­ko­ho­lis ne­bus nei par­da­vi­nė­ja­mas, nei nau­do­ja­mas“, – tei­gė R.Kar­baus­kis.

Jis tvir­ti­no, kad al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas fes­ti­va­liuo­se kar­tais bai­gia­si tra­giš­kai, o apie tai pra­ne­ša ir pa­ti ži­niask­lai­da.

2015 me­tais mi­rė vie­na­me fes­ti­va­ly­je ne­aiš­kios kil­mės me­džia­go­mis ap­si­nuo­di­ju­si mer­gi­na.