Politikų nuodėmės išnyra prieš rinkimus
Tei­sė­sau­gi­nin­kų ope­ra­ci­jos prieš po­li­ti­kus ar par­ti­jas, pra­de­da­mos ar­tė­jant ei­li­niams Sei­mo rin­ki­mams, tam­pa Lie­tu­vos tra­di­ci­ja. Apž­val­gi­nin­kai ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad to­kios by­los at­spin­di me­to­dus, ku­riais po­li­ti­nės par­ti­jos ban­do aiš­kin­tis tar­pu­sa­vio san­ty­kius. Vis dėl­to tei­gia­ma, kad vi­suo­me­nė iš to lai­mi, gau­da­ma pro­gą su­ži­no­ti po­li­ti­kų vei­ki­mo už­ku­li­sius.

„Ky­la įvai­rių min­čių. Kad ir ma­no at­ve­ju: tei­sė­sau­gi­nin­kai kal­ba apie įvy­kius, fik­suo­tus nuo pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo iki šio sau­sio, tai­gi, be­veik prieš me­tus. Ko­dėl klau­si­mai man pa­tei­kia­mi tik da­bar? Su­si­da­ro įspū­dis, kad in­for­ma­ci­ja kau­pia­ma, gru­puo­ja­ma, o kon­kre­čiu me­tu pa­lei­džia­ma į vie­šu­mą. Pa­žiū­rė­ki­te į bend­rą po­li­ti­nį lau­ką: vi­si tik ir gal­vo­ja, kas ir kam rin­ki­mų tie­sio­jo­je dar bus par­eikš­ta“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo Dar­bo par­ti­jos (DP) at­sto­vas Vy­tau­tas Gap­šys.

Šian­dien Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ten­kin­da­ma po­li­ti­ko pra­šy­mą, tu­rė­tų nu­trauk­ti jo, kaip Sei­mo na­rio, įga­lio­ji­mus. Tei­sė­sau­gi­nin­kai V. Gap­šį įta­ria pa­ėmus 25 tūkst. eu­rų ky­šį iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio, kad pa­veik­tų ki­tus po­li­ti­kus dirb­ti vers­li­nin­kų nau­dai.

V. Gap­šys – ne vie­nin­te­lis po­li­ti­kas, virš ku­rio prieš Sei­mo rin­ki­mus pa­ki­bo tei­sė­sau­gi­nin­kų įta­ri­mai. Prieš ke­lis mė­ne­sius Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­kė tuo­me­ti­nis Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis – taip pat su kon­cer­nu „MG Bal­tic“ sie­ja­ma­me ty­ri­me jam pa­teik­ti įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ky­ši­nin­ka­vi­mo ir ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo. Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų pra­šy­mu Eu­ro­pos Par­la­men­tas jau ėmė­si svars­ty­ti par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TTP) pir­mi­nin­ko Ro­lan­do Pa­kso, ku­riam no­ri­ma par­eikš­ti įta­ri­mus pre­ky­ba po­vei­kiu, ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą. Nau­jau­sia is­to­ri­ja – pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį tei­sė­sau­gi­nin­kų at­lik­tos kra­tos Sei­mo TTP frak­ci­jos na­rio Pe­tro Gra­žu­lio dar­bo vie­to­je ir na­muo­se, at­lie­kant iki­tes­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu.

„Prieš rin­ki­mus par­ti­jos tar­pu­sa­vy­je ko­vo­ja, ir ne tik per po­li­ti­nę rek­la­mą. Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad ši ko­va vyks­ta ir tei­sė­sau­gai nu­te­ki­nant įvai­rią in­for­ma­ci­ją, at­sklei­džiant tam ti­krus po­li­ti­nių opo­nen­tų veik­los ypa­tu­mus? Kai to­kia in­for­ma­ci­ja at­si­ran­da, tei­sė­sau­ga į ją pri­va­lo rea­guo­ti, bet vi­suo­me­nei tai ga­li bū­ti tik į nau­dą. Per to­kius ty­ri­mus daž­nai su­ži­no­me mū­sų po­li­ti­kų vei­ki­mo už­ku­li­sius, o jie gau­na dar vie­ną pro­gą su­pras­ti, kad jų el­ge­sys ga­li su­lauk­ti vi­suo­me­nės ir tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų dė­me­sio“, – LŽ sa­kė tarp­tau­ti­nės su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Vil­niaus pa­da­li­nio va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

Din­go iš vie­šo­sios erdvės

Ge­gu­žės 12-ąją nu­skam­bė­ju­si ži­nia apie Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu, įta­riant, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vai už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą jų nau­dai ga­lė­jo per­duo­ti itin stam­baus mas­to ky­šį tuo­me­ti­niam LS va­do­vui E. Ma­siu­liui, pri­ly­go spro­gi­mui. Dar iš­va­ka­rė­se po­li­ti­kai ir apž­val­gi­nin­kai dis­ku­ta­vo apie nau­jau­sią vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų agen­tū­ros „Spin­ter ty­ri­mai“ pa­skelb­tą apk­lau­są, at­sklei­du­sią, kad E. Ma­siu­lio ve­da­mas LS, il­gą lai­ką va­din­tas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) „jau­nes­niuo­ju bro­liu“, po­pu­lia­ru­mu vis la­biau len­kia il­ga­me­čius par­tne­rius. Ty­ri­mas ro­dė, kad ba­lan­dį už LS bū­tų bal­sa­vę 15 proc. ty­ri­me da­ly­va­vu­sių as­me­nų, tuo me­tu TS-LKD pa­lai­ky­mas te­sie­kė 7,5 pro­cen­to.

Ki­lus skan­da­lui, E. Ma­siu­lis tą pa­čią die­ną pa­skel­bė pa­lie­kan­tis LS bei at­si­sa­kan­tis Sei­mo na­rio man­da­to. Jo par­ti­jos ko­le­gos ne­puo­lė gin­ti bu­vu­sio ly­de­rio – vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­gir­do pa­si­tei­si­ni­mų, esą nė­ra duo­me­nų, kad E. Ma­siu­lis bū­tų ėmęs pi­ni­gus par­ti­jai.

E. Ma­siu­lis šiuo me­tu ne­pa­sie­kia­mas – ką jis vei­kia, ne­ži­nan­tys ti­ki­no net il­ga­me­čiai jo bend­ra­žy­giai. Prieš pa­si­trauk­da­mas iš vie­šo­sios erd­vės, bu­vęs LS ly­de­ris pra­si­ta­rė: „Aš no­riu tiek pa­pa­sa­ko­ti.“ Tai jis ža­dė­jo pa­da­ry­ti pa­si­bai­gus ty­ri­mui.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra skel­bia, kad E. Ma­siu­liui pa­teik­ti įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ky­ši­nin­ka­vi­mo ir ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo. Pa­sak pro­ku­ro­rų, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nys lei­džia įtar­ti, kad jis iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R. Kur­lians­kio už „tam ti­krus šiam kon­cer­nui pa­lan­kius ir fi­nan­siš­kai nau­din­gus spren­di­mus“ sa­vo bei ki­tų nau­dai pri­ėmė 106 tūkst. eu­rų ky­šį.

Įta­ri­mai – dėl derybų

Pra­ėjus vos ke­lioms sa­vai­tėms po E. Ma­siu­lio is­to­ri­jos, drioks­te­lė­jo nau­ja ži­nia: ge­gu­žės 30-ąją STT par­ei­gū­nai at­li­ko kra­tas DP vi­ce­pir­mi­nin­ko par­la­men­ta­ro V. Gap­šio na­muo­se ir dar­bo vie­to­je Sei­me. Kaip pra­neš­ta, kra­tos at­lik­tos tę­siant ty­ri­mą dėl „MG Bal­tic“ kon­cer­no gal­būt vyk­dy­to aukš­tas par­ei­gas ei­nan­čių po­li­ti­kų pa­pir­ki­nė­ji­mo.

Sergejus Muravjovas: "Kas galėtų paneigti, kad partijų kova vyksta ir teisėsaugai nutekinant įvairią informaciją, atskleidžiant tam tikrus politinių oponentų veiklos ypatumus?""Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Tei­sė­sau­gi­nin­kai įta­ria, kad V. Gap­šys ga­lė­jęs gau­ti 25 tūkst. eu­rų ky­šį iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vų. Pats po­li­ti­kas anks­čiau už­si­mi­nė, kad STT par­ei­gū­nai pa­siė­mė ke­le­tą do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su ži­niask­lai­dos kam­pa­ni­jos pla­na­vi­mu. V. Gap­šys ne­slė­pė, kad yra de­rė­ję­sis su kon­cer­no at­sto­vais dėl nuo­lai­dų po­li­ti­nei rek­la­mai kon­cer­no val­do­mo­se te­le­vi­zi­jo­se, ta­čiau tei­gė tai da­ręs ne­pa­žeis­da­mas įsta­ty­mų, vyk­dy­da­mas par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vo par­ei­gas. „Ar­gi rin­ki­mų šta­bo va­do­vo funk­ci­ja nė­ra de­rė­tis dėl nuo­lai­dų ži­niask­lai­dos ka­na­luo­se? Aš ma­nau, tai vie­nas pir­mų­jų dar­bų, ku­riuos da­ro bet ku­rio rin­ki­mų šta­bo va­do­vas“, – aiš­ki­no jis žur­na­lis­tams.

Bir­že­lio pa­bai­go­je ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis krei­pė­si į Sei­mą, pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti V. Gap­šio ne­lie­čia­my­bę. Ar ten­kin­ti pro­ku­ro­ro pra­šy­mą, Sei­mo su­da­ry­ta lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja tu­rė­jo nu­spręs­ti iki rug­sė­jo 15 die­nos. Ta­čiau lie­pos 25-ąją po­li­ti­kas pa­skel­bė at­si­sa­kan­tis par­la­men­ta­ro man­da­to – esą to­dėl, kad, re­mian­tis šiuo ar­gu­men­tu, ne­bū­tų že­mi­na­mas vi­sas DP rin­ki­mų są­ra­šas. Ki­taip nei li­be­ral­są­jū­die­čiai, DP va­do­vy­bė ne­at­si­ri­bo­jo nuo V. Gap­šio. Jis te­bė­ra įra­šy­tas DP kan­di­da­tų į Sei­mą są­ra­še tre­čiuo­ju nu­me­riu, taip pat lie­ka va­do­vau­ti par­ti­jos rin­ki­mų šta­bui.

Šau­kė vi­su balsu

Va­kar Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo apk­lau­sia­mas TTP at­sto­vau­jan­tis par­la­men­ta­ras P. Gra­žu­lis. Jis fi­gū­ruo­ja tei­sė­sau­gi­nin­kų at­lie­ka­ma­me ty­ri­me dėl pre­ky­bos po­vei­kiu. Įta­ria­ma, kad Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ar jai pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos ga­lė­jo gau­ti in­for­ma­ci­jos apie lis­te­ri­jos rū­šies bak­te­ri­jos už­kra­tą kai ku­riuo­se šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­my­bos bend­ro­vės „Ju­dex“ ga­mi­niuo­se, ta­čiau šį fak­tą esą nu­slė­pė. Par­la­men­ta­ras P. Gra­žu­lis anks­čiau bu­vo mi­ni­mas kaip vie­nas iš „Ju­dex“ stei­gė­jų, ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais tai ne­igė.

Par­la­men­ta­ras tei­sė­sau­gos veiks­mus va­di­no „prieš­rin­ki­mi­ne po­li­ti­ne pro­vo­ka­ci­ja“. To­kią pat po­zi­ci­ją iš­sa­kė ir TTP va­do­vas R. Pa­ksas. Jo tei­gi­mu, ty­ri­mas prieš P. Gra­žu­lį – rin­ki­mų triu­kas. „Sa­kau, sa­kiau ir sa­ky­siu, kad yra ati­da­ry­ta Pa­ndo­ros skry­nia, kai po­li­ti­kai yra ieš­mi­nin­kai, ir tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jos nau­do­ja­mos prieš po­li­ti­kus. Iš to, ką gir­dė­jau, ne­ga­liu da­ry­ti iš­va­dų, bet man at­ro­do, kad tai yra rin­ki­mų triu­kų il­ges­nė ran­ka, pa­si­ruo­ši­mas spa­lio 9 die­nai“, – nau­jie­nų agen­tū­rai BNS sa­kė R. Pa­ksas.

Pats TTP ly­de­ris taip pat fi­gū­ruo­ja STT iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ku­ria­me jam ga­li bū­ti par­eikš­ti įta­ri­mai, jog, su­ta­ręs su ži­niask­lai­dos gru­pės va­do­vu G. Vai­naus­ku, bu­vo įsi­pa­rei­go­jęs už ky­šį pa­veik­ti Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jus, kad šie leis­tų eksp­loa­tuo­ti nau­ją „Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se. R. Pa­kso „pas­lau­gos“ esą bu­vo įver­tin­tos 15 tūkst. eu­rų. Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės ko­mi­te­tas lie­pos pra­džio­je pra­dė­jo svars­ty­ti Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mą pa­nai­kin­ti TTP ly­de­rio tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, bet šis pro­ce­sas ga­li už­truk­ti. Pats R. Pa­ksas yra tei­gęs, kad ty­ri­mas prieš jį su­si­jęs su rin­ki­mais: esą prieš jo va­do­vau­ja­mą TTP už­si­mo­ta „me­lo, pro­pa­gan­dos ir ne­va kri­mi­na­li­nių by­lų vėz­du“.

Lai­kas pasimokyti

„Lie­tu­vos po­li­ti­kams jau lai­kas bū­tų pa­si­mo­ky­ti. Ko­dėl jie ne­šau­kia apie „su­si­do­ro­ji­mą“, kai STT aki­ra­ty­je at­si­du­ria ei­li­nis tar­nau­to­jas ar par­ei­gū­nas? Po­li­ti­kai ta­da ty­li, bet už­ten­ka pa­lies­ti juos pa­čius, ir ky­la di­džiu­lis triukš­mas“, – apie ty­ri­mus, su­si­ju­sius su po­li­ti­kais ar par­ti­jo­mis, „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė bu­vęs STT va­do­vas Va­len­ti­nas Ju­no­kas.

2004 me­tais, prieš pat pir­ma­lai­kių pre­zi­den­to rin­ki­mų II tu­rą, V. Ju­no­ko va­do­vau­ja­ma STT su­ren­gė rei­dus į ke­tu­rių di­džių­jų par­ti­jų būs­ti­nes: par­ei­gū­nai ieš­ko­jo duo­me­nų apie ga­li­mus ne­tei­sė­tus po­li­ti­kų ry­šius su vers­lo struk­tū­ro­mis ir šių pil­dy­tas po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų juo­dą­sias ka­sas. Tais pa­čiais me­tais įta­ri­mai šia­me ty­ri­me bu­vo pa­nai­kin­ti, tei­sė­sau­gi­nin­kams ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai po­li­ti­kų kal­tės įro­dy­mų, o V. Ju­no­kas ne­te­ko pos­to.

„Bau­džia­ma­sis pro­ce­sas ne­nu­ma­to, ka­da tei­sė­sau­ga tu­rė­tų at­lik­ti vie­ną ar ki­tą veiks­mą – prieš rin­ki­mus, po rin­ki­mų ar pa­na­šiai. Ki­tas da­ly­kas, kad STT, kaip ir pro­ku­ro­rai, ga­vę ga­na rim­tų įro­dy­mų, ne­ga­li ne­pra­dė­ti ty­ri­mo ar „nu­mui­lin­ti“ me­džia­gos – juk jie tar­nau­ja vals­ty­bei. O po­li­ti­kai, kaip ir dau­ge­lis ki­tų as­me­nų, pa­kliu­vę į STT ar pro­ku­ro­rų tink­lą, pra­de­da tei­sė­sau­gi­nin­kus kal­tin­ti po­li­ti­niu su­si­do­ro­ji­mu“, – sa­kė V. Ju­no­kas.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­cen­tas Ber­na­ras Iva­no­vas, prieš­in­gai, ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad prieš rin­ki­mus pra­de­da­mos di­džio­sios po­li­ti­nės by­los at­spin­di kon­kre­čius in­te­re­sus, o po­li­ti­kai to­kiu bū­du ban­do aiš­kin­tis tar­pu­sa­vio san­ty­kius. „De­ja, tei­sė­sau­gos sri­ty­je eg­zis­tuo­ja rim­ta prob­le­ma – žmo­nės to­se tar­ny­bo­se „už­si­sė­di“. Tei­sė­sau­ga – ne­kon­tro­liuo­ja­ma, ne­kei­čia­ma, ne­ro­tuo­ja­ma – už­si­da­ro ir pra­de­da veik­ti kaip au­to­no­mi­nis su­bjek­tas. To­kiu at­ve­ju ma­ni­pu­lia­ci­jų ga­li­my­bė di­dė­ja. De­ja, mes ga­li­me tik da­ry­ti prie­lai­das, kad šio­je sri­ty­je eg­zis­tuo­ja ne­ge­ri da­ly­kai, ir dėl to kal­ta pa­ti vi­suo­me­nė, ku­ri ne­sii­ma jo­kių žy­gių, įgy­ven­din­da­ma vi­suo­me­ni­nės kon­tro­lės pri­nci­pus, bū­ti­nus de­mo­kra­ti­nė­je ša­ly­je“, – svars­tė po­li­to­lo­gas.

Tei­sė­sau­gos ty­ri­mai prieš rin­ki­mus

* 2004 me­tų va­sa­rą, prieš pir­ma­lai­kių pre­zi­den­to rin­ki­mų II tu­rą, STT su­ren­gė rei­dus į ke­tu­rių di­džių­jų par­ti­jų – tuo­me­ti­nės Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, Nau­jo­sios są­jun­gos bei Tė­vy­nės są­jun­gos – būs­ti­nes, ieš­ko­da­ma duo­me­nų apie ga­li­mus ne­tei­sė­tus ry­šius su vers­lo struk­tū­ro­mis ir jų pil­dy­tas po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų juo­dą­sias ka­sas. Bu­vo įta­ria­ma, kad kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Vi­džiū­nas, so­cial­li­be­ra­las Vy­tau­tas Kviet­kaus­kas ir so­cial­de­mo­kra­tas Vy­te­nis And­riu­kai­tis ga­lė­jo im­ti ky­šius nuo 25 iki 95 tūkst. li­tų iš įmo­nių gru­pės „Ru­bi­con group“ už įta­ką pri­imant įvai­rius tei­sės ak­tus. Tais pa­čiais me­tais įta­ri­mai po­li­ti­kams bu­vo pa­nai­kin­ti, pro­ku­ro­rams ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai kal­tės įro­dy­mų.

* 2012 me­tais, prieš Sei­mo rin­ki­mus, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo tuo­me­čio Sei­mo na­rio Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos kirkš­čio­nių de­mo­kra­tų (kon­ser­va­to­rių) at­sto­vo Vi­to Ma­tu­zo ky­ši­nin­ka­vi­mo per jo įsteig­tą fon­dą „Pa­ra­mos ini­cia­ty­vos“. 2015 me­tais Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ne­ra­do jo­kių įro­dy­mų, jog V. Ma­tu­zas bū­tų pa­si­sa­vi­nęs pi­ni­gus per lab­da­ros fon­dą. „Į­do­mi by­la – tre­jus su pu­se me­tų bu­vo se­ka­mas Sei­mo na­rys, nie­ko rim­to ne­už­fik­suo­ta, pro­ku­ro­ras tik pra­šė sek­ti, klau­sė­si iš vi­sų pu­sių“, – po­sė­džio me­tu sa­kė tei­sė­jas Sta­sys Le­me­žis. Šiuo me­tu by­lą pa­gal pro­ku­ro­rų skun­dą nag­ri­nė­ja Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas.

* 2012 me­tais, prieš pat Sei­mo rin­ki­mus,bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, įta­riant, kad tuo­me­tis Vil­niaus vi­ce­me­ras, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Vil­niaus sky­riaus pir­mi­nin­kas Ro­mas Ado­ma­vi­čius ta­rė­si su bend­ro­vės „U­te­nos me­lio­ra­ci­ja“ in­te­re­sams ne­tie­sio­giai at­sto­vau­jan­čiu bu­vu­siu „Vil­niaus van­de­nų“ va­do­vu Da­riu­mi Nor­ku­mi jam duo­ti apie 12 tūkst. eu­rų ky­šį. Už tai jis ža­dė­jo, kad bend­ro­vė lai­mės 2,6 mln. eu­rų ver­tės van­den­tie­kio sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos dar­bų kon­kur­są. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas 2015 me­tais nu­tei­sė R. Ado­ma­vi­čių dėl tar­pi­nin­ka­vi­mo ky­ši­nin­kau­jant ir pa­sky­rė tre­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę lyg­ti­nai. Ši by­la nag­ri­nė­ja­ma Ape­lia­ci­nia­me teis­me.