Politikų ir valdininkų piniginės nepilnės
Ke­ti­na­ma dar pra­tęs­ti 2009-ai­siais pa­skelb­tą mo­ra­to­riu­mą dėl vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų al­gų – siū­lo­ma ir ki­tą­met pa­lik­ti tą pa­tį par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį, ku­ris šiuo me­tu sie­kia 130,5 eu­ro. Pa­gal jį mū­sų ša­ly­je at­ly­gi­ni­mai skai­čiuo­ja­mi be­veik 50 tūkst. žmo­nių.

Kai ku­rios pro­fe­si­nės są­jun­gos to­kį pa­siū­ly­mą kri­ti­kuo­ja. Jam ne­pri­ta­ria ir da­lis Sei­mo na­rių, ta­čiau kar­tu pri­pa­žįs­ta, jog tai, ko ge­ro, ne­iš­ven­gia­mas žings­nis.

Ra­gi­na nedidinti

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) įre­gis­tra­vo Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dy­džio, ku­ris bus tai­ko­mas 2017 me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tą. Par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­dis lik­tų toks pat, koks yra šiais me­tais – 130,5 eu­ro. Pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tas, at­ei­nan­čių fi­nan­si­nių me­tų ba­zi­nį dy­dį Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu tvir­ti­na Sei­mas iki pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­gos. Pa­sta­rą­jį kar­tą al­gos ba­zi­nis dy­dis bu­vo kei­čia­mas 2009 me­tais – pra­si­dė­jus eko­no­mi­kos kri­zei jis su­ma­žin­tas nuo 141,9 eu­ro iki 130,5 eu­ro.

Pa­sak so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tro Gin­ta­ro Kli­ma­vi­čiaus, nors Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­vą pa­skelb­ta­me eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­ju­je prog­no­zuo­ja­ma, kad vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis šie­met kils 5,8 proc., o ki­tą­met – 6 proc., bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas šiais me­tais augs 3,6 proc., o ki­tą­met – 5,2 proc., ir tai su­da­ry­tų są­ly­gas di­din­ti par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį, per­nai gruo­dį Sei­mas nu­sta­tė vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų vi­su­mos pa­ja­mų ir iš­lai­dų tri­me­čius ro­dik­lius, ku­riais va­do­vau­jan­tis 2017–2018 me­tais pla­nuo­ja­ma su­ba­lan­suo­ti val­džios sek­to­rių, pa­siek­ti per­tek­lių ir iš­lai­ky­ti ma­žą val­džios sek­to­riaus fi­nan­sų ri­zi­ką. Be to, tri­me­čių iš­lai­dų ri­bų rei­ka­lau­ja lai­ky­tis na­cio­na­li­niuo­se ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tei­sės ak­tuo­se įtvir­tin­tos fis­ka­li­nės sis­te­mos tai­syk­lės.

Ne­ma­ži­nant vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­to ir ne­sie­kiant per­tek­liaus, ša­liai ga­li tek­ti sko­lin­tis. Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das taip pat re­ko­men­duo­ja Lie­tu­vai to­liau ma­žin­ti de­fi­ci­tą, kad sko­los ly­gis ro­dy­tų aiš­kias ma­žė­ji­mo ten­den­ci­jas.

„At­siž­vel­giant į tai, jog ba­zi­nį dy­dį pa­di­di­nus 1 eu­ru iš vals­ty­bės biu­dže­to pri­reik­tų dau­giau kaip 8 mln. eu­rų, 2017 me­tams siū­lo­ma pa­tvir­tin­ti tą pa­tį 130,5 eu­ro dy­dį. Jį nu­sta­čius vals­ty­bės po­li­ti­kų, bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos ir spe­cia­li­zuo­tų teis­mų tei­sė­jų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų, Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų ir ka­rių dar­bo už­mo­kes­tis bei ki­tos tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tos iš­mo­kos ne­pa­kis­tų ir tam ne­rei­kė­tų pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų“, – tei­gė G. Kli­ma­vi­čius.

Kęstutis Glaveckas: „Ekonomikos augimas dar neleidžia sukaupti pakankamai rezervų algoms didinti."/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Ne­te­si pažadų

Lie­tu­vos vals­ty­bės tar­nau­to­jų, biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ri­ma Ki­sie­lie­nė LŽ tvir­ti­no, kad SADM vėl nu­vy­lė prof­są­jun­gas. „Kas­met pra­šo­me ras­ti lė­šų nors kiek pa­di­din­ti ba­zi­nę al­gą, bet pi­ni­gų vis ne­at­si­ran­da“, – ap­gai­les­ta­vo ji.

Anot R. Ki­sie­lie­nės, pa­sta­ruo­sius aš­tuo­ne­rius me­tus biu­dže­ti­nin­kų at­ly­gi­ni­mai, ku­rie skai­čiuo­ja­mi re­mian­tis par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­niu dy­džiu, pa­ki­lo ne­bent dėl dar­bo sta­žo vals­ty­bės tar­ny­bo­je ar­ba pa­di­din­tų kva­li­fi­ka­ci­nių kla­sių, ka­te­go­ri­jų. Tuo me­tu par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­dis ne­pa­ki­to. Jau per­nai bu­vo pra­šo­ma pa­di­din­ti jį iki 138 eu­rų, ta­čiau po­li­ti­kai prof­są­jun­gų ne­iš­gir­do.

„La­biau­siai nu­skriaus­ti yra ma­žiau­sius at­ly­gi­ni­mus gau­nan­tys vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Ge­rai, kad bent so­cia­li­niams dar­buo­to­jams šie­met nors tru­pu­tį pa­kė­lė dar­bo už­mo­kes­tį, nes šie jau bu­vo pri­ar­tė­ję prie mi­ni­ma­lios al­gos. O juk tą dar­bą at­lie­ka žmo­nės, tu­rin­tys aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą“, – kal­bė­jo prof­są­jun­gos at­sto­vė. Ir pri­dū­rė, kad 2009 me­tais ma­ži­nant ba­zi­nį dy­dį vals­ty­bės tar­nau­to­jams bu­vo ža­da­ma, jog tai truks lai­ki­nai – iki kri­zės pa­bai­gos.

Kad jau se­niai lai­kas di­din­ti par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį, pri­pa­ži­no ir eko­no­mis­tas Ro­mas La­zut­ka. „Y­ra bend­ra tai­syk­lė – jei eko­no­mi­ka au­ga, tu­rė­tų kil­ti ir at­ly­gi­ni­mai. Kiek­vie­nais me­tais per­žiū­rint biu­dže­tą rei­kė­tų į tai at­siž­velg­ti ir di­din­ti al­gas“, – aiš­ki­no jis. R. La­zut­ka pa­brė­žė, jog vie­ša­ja­me sek­to­riu­je at­ly­gi­ni­mų ki­li­mą tu­rė­tų ska­tin­ti ir dar­bo už­mo­kes­čio di­dė­ji­mas pri­va­čia­me sek­to­riu­je, juo­lab au­gant eko­no­mi­kai. „Žmo­nės ne­tu­rė­tų bū­ti skriau­džia­mi dėl to, kad pa­si­rin­ko dar­bą vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, ku­ris vals­ty­bei taip pat la­bai rei­ka­lin­gas“, – sa­kė eko­no­mis­tas.

Dvi me­da­lio pusės

LŽ kal­bi­na­mas Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas eko­no­mis­tas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas su­ti­ko, jog di­din­ti par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį bū­ti­na, nes jau ne­be pir­mus me­tus aki­vaiz­di inf­lia­ci­ja: „Ma­ža, kad at­pi­go ben­zi­nas, bet pa­žiū­rė­ki­me, kiek pa­bran­go pa­slau­gos, da­lis mais­to pro­duk­tų. Žmo­nėms iš ti­krų­jų ta­po su­nku gy­ven­ti gau­nant to­kius at­ly­gi­ni­mus.“

Ta­čiau, anot par­la­men­ta­ro, rei­kė­tų ma­ty­ti ir ki­tą me­da­lio pu­sę – kol kas Lie­tu­vos eko­no­mi­ka dar nė­ra taip at­si­ga­vu­si, kad bū­tų ga­li­ma di­din­ti vals­ty­bės iš­lai­das. Be to, ne­aiš­kus eko­no­mi­kos tva­ru­mas. K. Gla­vec­kas pa­sa­ko­jo, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­si­ti­kęs su Pa­sau­lio ban­ko spe­cia­lis­tais, ir šie ne­slė­pė, jog ES ša­ly­se vėl ga­li­ma re­ce­si­ja.

„E­ko­no­mi­kos au­gi­mas dar ne­lei­džia su­kaup­ti pa­kan­ka­mai re­zer­vų al­goms di­din­ti. Sko­lin­to­mis lė­šo­mis to da­ry­ti taip pat ne­ga­li­ma. Tai­gi prob­le­ma su­dė­tin­ga, bet ją teks kaip nors spręs­ti. Al­gas kel­ti rei­kia, ta­čiau kar­tu bū­ti­na ska­tin­ti eko­no­mi­kos au­gi­mą. Jei to ne­bus, ga­li­me pa­mirš­ti at­ly­gi­ni­mų di­dė­ji­mą“, – tvir­ti­no K. Gla­vec­kas. Jis pa­žy­mė­jo, kad vi­sa­da pri­va­lo­ma iš­lai­ky­ti pa­ja­mų ir iš­lai­dų ba­lan­są.