Politikų interesai – neišbrendami brūzgynai
Sei­mas dau­giau kaip 10 me­tų ne­vyk­do Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) nu­ro­dy­mo tai­sy­ti įsta­ty­mus, įtvir­ti­nant ga­li­my­bę leng­vai pa­ti­krin­ti, ar po­li­ti­kai par­la­men­te ne­ats­to­vau­ja sa­vo ar su­si­ju­sių as­me­nų vers­lo in­te­re­sams. Kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vo prof. Vy­tau­to Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, ne­sant to­kio re­gu­lia­vi­mo, Sei­mo na­rio man­da­tas ga­li bū­ti nau­do­ja­mas sie­kiant ne vals­ty­bi­nių, bet sa­va­nau­diš­kų tiks­lų.

Ne­rims­tant dis­ku­si­joms dėl Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­rio par­la­men­ta­ro Ra­mū­no Kar­baus­kio są­sa­jų su jo val­do­mu „Ag­ro­kon­cer­nu“, ku­rio ak­ci­jų į Sei­mą iš­rink­tas vers­li­nin­kas ne­pa­no­ro nei at­si­sa­ky­ti, nei per­leis­ti, „vals­tie­čių“ de­le­guo­tas prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis par­eiš­kė, jog po­li­ti­kai tu­rė­tų su­vok­ti, kad san­ty­kis tarp įmo­nės ir Sei­mo na­rio „jau yra ki­toks“.

„Tu­ri­me dar di­des­nę žmo­nių, ku­rie tu­ri sa­vo vers­lą ir at­ei­na į po­li­ti­ką, prob­le­mą. Tai daž­nai ver­ti­na­ma kaip pri­va­lu­mas, nes žmo­nės ži­no, kaip vyk­do­mas vers­las, ko­kie yra mo­kes­čiai, kaip ska­tin­ti in­ves­ti­ci­jas ir pa­na­šiai. Ta­čiau ne­tu­ri­me me­cha­niz­mo, kaip po­li­ti­ku ta­pu­siam vers­li­nin­kui vi­siš­kai at­si­ri­bo­ti nuo sa­vo vers­lo. Bu­vo ban­dy­mų da­ry­ti spren­di­mus dėl ak­ci­jų per­da­vi­mo, bet spren­di­mų nė­ra, ir šian­dien tu­ri­me si­tua­ci­ją, kai tie­sio­gi­nių są­sa­jų su vers­lu nė­ra kaip nu­trauk­ti. Nė­ra tei­si­nio spren­di­mo ar­ba įsi­ti­ki­ni­mo, kad to ne­ga­li­ma da­ry­ti“, – pra­ėju­sią sa­vai­tę LRT lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ kal­bė­jo prem­je­ras.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas vos prieš tris sa­vai­tes pats at­si­sa­kė tu­ri­mų įmo­nių ak­ci­jų. Šio po­li­ti­ko vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je, pa­teik­to­je Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai (VTEK), skel­bia­ma, kad S. Skver­ne­lis, jau ei­da­mas prem­je­ro par­ei­gas, sau­sio 2 die­ną at­si­sa­kė vals­ty­bės val­do­mos bend­ro­vės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ bei Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rės „Litg­rid“ ak­ci­jų, ku­rias val­dė nuo 2008 me­tų sau­sio 5-osios. Ar prem­je­ras ak­ci­jas par­da­vė, ar per­lei­do, vie­šai prie­ina­mo­je dek­la­ra­ci­jos da­ly­je ne­nu­ro­do­ma.

Re­gu­lia­vi­mo chaosas

Spręs­ti po­li­ti­kų val­do­mų ak­ci­jų klau­si­mą Sei­mas ra­gi­na­mas dar nuo 2004 me­tų, kai KT, nag­ri­nė­jęs gru­pės par­la­men­ta­rų pa­klau­si­mą, pa­skel­bė iš­aiš­ki­ni­mą, kad Sei­mo na­riai ne­ga­li bū­ti ak­ci­nin­kai, stei­gė­jai ar sa­vi­nin­kai tų įmo­nių, ku­rios iš sa­vo veik­los gau­na pel­no, ir da­ly­vau­ti jas val­dant. Tuo me­tu Sei­mui bu­vo pa­ves­ta įsta­ty­mu nu­sta­ty­ti to­kį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, ku­ris leis­tų kiek­vie­nu at­ve­ju pa­ti­krin­ti, ar par­la­men­ta­ro nuo­sa­vy­bės, tai­gi ir ak­ci­jų, nau­do­ji­mas ne­tam­pa vers­lu.

Po KT spren­di­mų ak­ci­jų bent for­ma­liai at­si­sa­ky­ti ir ar­ti­mie­siems jų per­ra­šy­ti puo­lę par­la­men­ta­rai ne­tru­kus nu­ri­mo. Per 12 me­tų iki šiol dir­bę Sei­mai taip ir ne­pra­dė­jo svars­ty­ti klau­si­mo, kaip par­la­men­ta­rų tur­to val­dy­mo klau­si­mus pa­da­ry­ti skaid­res­nius.

„I­ki šiol tvy­ro chao­sas, jis nau­din­gas Sei­mo na­riams. Ko­dėl jie šio klau­si­mo ne­sut­var­ko? Nes yra in­te­re­sas ne­sut­var­ky­ti. Yra in­te­re­sas šia­me chao­se tvar­ky­ti sa­vo rei­ka­lus ir aiš­kin­ti re­gu­lia­vi­mą taip, kaip pa­to­gu Sei­mo na­riui, o ne taip, kaip rei­ka­lau­ja Kons­ti­tu­ci­ja“, – si­tua­ci­ją api­bū­di­no My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius V. Sin­ke­vi­čiaus, bu­vęs KT tei­sė­jas.

Jo tei­gi­mu, Sei­mo na­riams ne­drau­džia­ma tu­rė­ti ak­ci­jų, net gau­ti iš jų nau­dos, bet po­li­ti­kai ne­ga­li ei­ti jo­kių par­ei­gų tų įmo­nių, ku­rių ver­ty­bi­nius po­pie­rius tu­ri, val­dy­mo or­ga­nuo­se ir gau­ti už tai at­ly­gio. „Tai reiš­kia ne tik mo­kė­ji­mus pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka – Sei­mo na­riai ne­ga­li gau­ti ma­te­ria­li­nės nau­dos jo­kio­mis for­mo­mis. Tai­gi įmo­nė ne­ga­li par­la­men­ta­rui pa­do­va­no­ti au­to­mo­bi­lio, leis­ti juo ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis, ne­ga­li nu­pirk­ti bu­to, fi­nan­suo­ti vai­kų moks­lo, žmo­nos skrai­dy­mo į Par­yžių pa­si­da­ry­ti šu­kuo­se­nos ir pa­na­šiai“, – aiš­ki­no V. Sin­ke­vi­čius.

Anot tei­si­nin­ko, KT yra su­for­mu­la­vęs la­bai aiš­kų pri­nci­pą – Sei­mo na­rio man­da­tas ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mas jo­kiems ki­tiems tiks­lams, iš­sky­rus tie­sio­gi­nėms par­ei­goms vyk­dy­ti. „KT yra aiš­kiai pa­sa­kęs: Sei­mo na­rio dar­bas yra pro­fe­si­nė veik­la, ji tu­ri bū­ti aiš­kiai at­skir­ta nuo vers­lo. Jei po­li­ti­kas man­da­tą nau­do­ja no­rė­da­mas pri­im­ti sa­vo ar par­tne­rių, drau­gų, bend­ra­žy­gių vers­lui pa­lan­kius spren­di­mus, at­si­ran­da di­džiu­lis pa­žei­di­mas. Gru­pi­niai – par­ti­niai ir vers­lo in­te­re­sai Sei­me iki šiol do­mi­na­vo. Kol nė­ra re­gu­lia­vi­mo, par­la­men­ta­ro man­da­tas nau­do­ja­mas ir sie­kiant ki­tų tiks­lų“, – tei­gė prof. V. Sin­ke­vi­čius.

Tarp­tau­ti­nės ko­vos su ko­rup­ci­ja or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vo Ser­ge­jaus Mu­rav­jo­vo nuo­mo­ne, si­tua­ci­ja, kai dau­giau nei de­šimt­me­tį po­li­ti­kai ne­ski­ria dė­me­sio sa­vo in­te­re­sams skaid­rin­ti, ro­do jų ne­no­rą šią prob­le­mą iš­spręs­ti.

„Kol par­eng­to kon­tro­lės mo­de­lio ne­tu­ri­me, ma­nau, kad ma­žų ma­žiau­siai kiek­vie­nas at­sa­kin­gai veik­ti no­rin­tis po­li­ti­kas pri­va­lė­tų siek­ti iš­veng­ti bet ko­kių in­te­re­sų konf­lik­tų ga­li­my­bės. Iš vers­lo at­ėję as­me­nys tu­rė­tų aiš­kiai vi­suo­me­nei par­ody­ti, kaip jie užb­rė­žia ri­bą tarp vers­li­nin­ko pra­ei­ties ir po­li­ti­ko da­bar­ties“, – pa­brė­žė jis.

Ak­ci­jos – dau­ge­lio rankose

Sei­mo na­rių val­do­mų ak­ci­jų klau­si­mas – iki šiol po­li­ti­kams opi te­ma. Dis­ku­si­jos dėl si­tua­ci­jos at­si­nau­ji­no, kai Sei­mo na­riu ta­pęs R. Kar­baus­kis par­eiš­kė ne­ma­tan­tis pra­smės at­si­sa­ky­ti ar­ba lai­ki­nai gi­mi­nai­čiams per­leis­ti val­do­mų įmo­nių ak­ci­jas. „Ką tai pa­keis­tų? O jū­sų po­žiū­ris į ma­ne ar pa­si­keis­tų, jei per­leis­čiau sa­vo ak­ci­jas tė­čiui ar­ba bro­liui? Ti­kriau­siai ne­pa­si­keis­tų. Dėl to ma­nau, kad tas rei­ka­la­vi­mas yra nie­kam ne­tai­ko­mas Lie­tu­vo­je“, – kal­bė­jo LVŽS ly­de­ris.

Saulius Skvernelis, jau eidamas premjero pareigas, sausio 2 dieną atsisakė „Lietuvos energijos“ ir „Litgrid“ akcijų, kurias valdė nuo 2008 metų sausio 5-osios.Alinos Ožič nuotrauka

Kaip ro­do VTEK skel­bia­ma R. Kar­baus­kio dek­la­ra­ci­ja, jis yra aš­tuo­nių įmo­nių ak­ci­nin­kas ar­ba da­li­nin­kas. Par­la­men­ta­rui pri­klau­so „Ag­ro­kon­cer­no gru­pės“, „Ag­ro­kon­cer­no“, „Ag­ro­kon­cer­no grū­dų“, „Šiau­lių ag­ro­cen­tro“ ak­ci­jos, taip pat už­sie­ny­je re­gis­truo­tos bend­ro­vės „Cor­po­ra­tion mo­bi­lia­ria del Bal­ti­co“, „Nai­sių va­sa­ros“ bei lei­di­nio „Ū­ki­nin­ko pa­ta­rė­jas“ ver­ty­bi­niai po­pie­riai, jis yra že­mės ūkio bend­ro­vių „Bri­dai“ bei „Klai­pė­dos ag­ro­cen­tras“ da­li­nin­kas, tu­ri ūki­nin­ko ūkį.

R. Kar­baus­kis nė­ra vie­nin­te­lis par­la­men­ta­ras, ne­at­si­sa­kan­tis tu­ri­mų ver­ty­bi­nių po­pie­rių. Ne vie­ną ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) at­sto­vas Kęs­tu­tis Ma­siu­lis tu­ri Ukrai­no­je re­gis­truo­tos bend­ro­vės „XXI Cen­tu­ri in­vest­mens“ ak­ci­jų, taip pat kar­tu su žmo­na yra įsi­gi­jęs Lie­tu­vos įmo­nių Šiau­lių ban­ko, „Li­nas Ar­go group“, „Bal­tic found“, „Ap­ran­ga“, Vil­kyš­kių pie­ni­nės, Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­to ver­ty­bi­nių po­pie­rių. Vi­sų šių įmo­nių ak­ci­jas par­la­men­ta­ro šei­ma įsi­gi­jo 2013–2014 me­tais.

Pa­sak K. Ma­siu­lio, jis yra smul­ku­sis iš­var­dy­tų bend­ro­vių ak­ci­nin­kas, o ver­ty­bi­niai po­pie­riai ne­ke­lia prob­le­mų at­lik­ti Sei­mo na­rio par­ei­gas. „Tu­rė­jau at­lie­ka­mų pi­ni­gų, rei­kė­jo juos ar­ba ban­ke lai­ky­ti, ar­ba in­ves­tuo­ti. Nu­spren­džiau in­ves­tuo­ti, kad jie aug­tų, ir tiek. Net ge­rai ne­at­si­me­nu, ko­kių įmo­nių ak­ci­jų tu­riu. Di­ver­si­fi­ka­vau ke­le­tą įmo­nių, dir­ban­čių skir­tin­go­se sri­ty­se, kad bū­tų lie­tu­viš­kos. Pa­gal­vo­jau, kad jei­gu rei­kia ką nors rem­ti, tai lie­tu­viš­kas, o ne ko­kias nors už­sie­nio įmo­nes“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė jis.

Sei­mo na­rys, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ va­do­vas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis val­do bend­ro­vių „Sta­tyk pats“, „Der­vi­ra“ bei „Der­vi­ra ir par­tne­riai“ ak­ci­jas. So­cial­de­mo­kra­tas And­rius Pa­lio­nis tu­ri įmo­nių „Naf­tos at­lie­kų per­dir­bi­mo cen­tras“ bei BTN ver­ty­bi­nių po­pie­rių, LVŽS frak­ci­jos at­sto­vas Kęs­tu­tis Pū­kas – bend­ro­vių „Pū­kas“ bei „Juo­da nak­tis“ ak­ci­jų, nors šių įmo­nių val­dy­mą po Sei­mo rin­ki­mų per­lei­do su­tuok­ti­nei.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) at­sto­vui Mi­cha­lui Mac­ke­vi­čiui pri­klau­so ži­niask­lai­dos prie­mo­nės „Ma­ga­zyn Wi­lens­ki“ ak­ci­jos ir bend­ro­vės „Rejs­pa“ ver­ty­bi­niai po­pie­riai. Pa­sta­ro­sios įmo­nės ak­ci­jų tu­ri ir ki­ta Sei­mo LLRA-KŠS frak­ci­jos at­sto­vė Iri­na Ro­zo­va.

Kon­ser­va­to­rius Dai­nius Krei­vys yra bend­ro­vės „Ca­tus“, ku­ri tu­ri an­tri­nes įmo­nes „Spe­cia­li­zuo­ta komp­lek­ta­vi­mo val­dy­ba“, „SK val­da“, „Mak­ve­ža“, „Sta­ty­bų gau­sa“, „Si­li­ka­tas“, „Si­li­ka­to kar­je­ras“ ir „Ban­ga plius“, ak­ci­jų sa­vi­nin­kas. Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas And­rie­jus Stan­či­kas iki šiol dek­la­ruo­ja esan­tis že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vų „Pie­no gė­lė“ bei „Šar­kiai“ da­li­nin­kas, taip pat Lie­tu­vos mė­si­nių gal­vi­jų au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos ak­ci­nin­kas. Po Sei­mo rin­ki­mų šis po­li­ti­kas pa­si­trau­kė iš Pie­no ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos val­dy­mo or­ga­nų.

Par­la­men­ta­rai val­do ne tik ak­ci­jas – dirb­da­mi Sei­me jie to­liau dek­la­ruo­ja esan­tys įvai­rių aso­cia­ci­jų, kre­di­to uni­jų na­riai, kai ku­rie ver­čia­si že­mės ūkio veik­la.

Sten­gė­si iš­veng­ti konflikto

Vis dėl­to da­lis Sei­mo na­riais ta­pu­sių po­li­ti­kos nau­jo­kų šio­je ka­den­ci­jo­je sten­gė­si iš­veng­ti in­terp­re­ta­ci­jų dėl ga­li­mų są­sa­jų su anks­tes­niu vers­lu ar da­ly­va­vi­mu įvai­rio­se struk­tū­ro­se.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, LVŽS frak­ci­jos na­rys Vy­tau­tas Ba­kas iš kar­to po Sei­mo rin­ki­mų at­si­sa­kė na­rys­tės tiek Lie­tu­vos kre­di­to uni­jų aso­cia­ci­jo­je, tiek Par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų aso­cia­ci­jo­je, pa­si­trau­kė iš Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo, nors li­ko jo gar­bės na­riu.

„Pa­gal įsta­ty­mus Sei­mo na­rys ne­ga­li vyk­dy­ti jo­kios ki­tos veik­los, iš­sky­rus sa­vo tie­sio­gi­nį dar­bą. Kad ne­kil­tų abe­jo­nių, ir pri­ėmiau to­kį spren­di­mą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė jis.

Pa­sak V. Ba­ko, pa­si­trauk­ti iš par­ei­gų, ku­rios ga­lė­tų su­kel­ti in­te­re­sų konf­lik­tą, jis re­ko­men­duo­tų ir ki­tiems Sei­mo na­riams. „Bū­nant aso­cia­ci­jos va­do­vu ir Sei­mo na­riu ne­iš­ven­gia­mai kil­tų ne­rei­ka­lin­gų klau­si­mų. Sei­mo na­rio ener­gi­ja ge­riau ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­ta pa­grin­di­niam dar­bui“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Kaip ma­ty­ti iš VTEK pa­teik­tų dek­la­ra­ci­jų, na­rys­tės Lie­tu­vos tei­si­nin­kų są­jun­go­je „Nuo­mo­nės“ at­si­sa­kė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vė „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė ir dek­la­ra­vo, kad taip ven­gia in­te­re­sų konf­lik­to, ga­lin­čio kil­ti pri­imant spren­di­mus, su­si­ju­sius su aso­cia­ci­jų veik­la. Pa­na­šiai sa­vo spren­di­mą su­stab­dy­ti na­rys­tę Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­go­je mo­ty­va­vo ir ki­tas LVŽS frak­ci­jos na­rys Pe­tras Va­liū­nas. „Na­rys­tė su­stab­dy­ta sie­kiant iš­veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to re­gi­my­bės dėl Sei­mo na­rio sta­tu­so“, – skel­bia­ma jo dek­la­ra­ci­jo­je.