Politikų dosnumą skatina artėjantys rinkimai
Iki ki­tų me­tų lie­pos šil­dy­mui, kaip ir iki šiol, bus tai­ko­mas 9 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM). Po­li­ti­kai leng­va­tos ne­pa­nai­kins ir bai­gian­tis ga­lio­ji­mo ter­mi­nui, nes at­ei­nan­ti va­sa­ra bus pats pa­si­ren­gi­mo ru­de­nį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams įkarš­tis.

Šią sa­vai­tę baig­da­mi pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bus Sei­mo na­riai tu­rės bal­suo­ti dėl PVM leng­va­tos, tai­ko­mos šil­dy­mui, ga­lio­ji­mo pra­tę­si­mo. “Dar­bie­čių” ini­cia­ty­va val­dan­čių­jų po­li­ti­nė ta­ry­ba va­kar su­ta­rė šią iš­im­tį pa­lik­ti iki 2016-ųjų lie­pos. Prieš po­rą mė­ne­sių ana­lo­giš­ką li­be­ra­lų pro­jek­tą Sei­mas at­me­tė. Opo­zi­ci­ja to­kį val­dan­čių­jų dos­nu­mą sie­ja su bū­si­mais Sei­mo rin­ki­mais, eko­no­mis­tai ap­gai­les­tau­ja dėl pra­leis­to pa­lan­kaus me­to ne­skaus­min­gai at­si­sa­ky­ti leng­va­tos. Val­dan­čio­ji ta­ry­ba va­kar taip pat pri­ta­rė ori­gi­na­liai pa­var­džių ra­šy­bai as­mens do­ku­men­tuo­se. Pro­jek­tą ža­da­ma įtrauk­ti į šios sa­vai­tės Sei­mo dar­bot­var­kę.

Nu­ken­tė­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­si­bai­gus po­sė­džiui pa­brė­žė, kad jei ši­lu­mai bū­tų tai­ko­mas ne leng­va­ti­nis, o 21 proc. ta­ri­fas, ji brang­tų 10-12 pro­cen­tų. “To­dėl vie­nin­gai su­tar­ta, kad ši­lu­mos leng­va­ta tu­ri iš­lik­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos“, - sa­kė A. But­ke­vi­čius.

Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­no Kęs­tu­čio Dauk­šio pa­teik­tos pa­tai­sos nu­ma­to 9 proc. PVM tai­ky­ti gy­ve­na­mo­sioms pa­tal­poms šil­dy­ti, taip pat karš­tam van­de­niui ruo­šti. Pa­sak po­li­ti­ko, vil­tys, kad su­ma­žė­jus du­jų im­por­to kai­nai ir tai­kant kom­pen­sa­ci­jas dėl im­por­to su­tar­ties są­ly­gų pa­si­kei­ti­mo bus ga­li­ma at­pi­gin­ti cen­tra­li­zuo­tai tei­kia­mą ši­lu­mą bei at­si­sa­ky­ti PVM leng­va­tos, ne­pa­sit­vir­tin­to. „At­si­sa­kius PVM leng­va­tos dau­ge­ly­je sa­vi­val­dy­bių šil­dy­mo kai­nos pa­di­dė­tų. Dau­gu­mai žmo­nių ši­lu­mos ener­gi­ja tie­kia­ma cen­tra­li­zuo­tai, to­dėl dau­giau­sia nu­ken­tė­tų dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, gau­nan­tys ma­žas ar­ba vi­du­ti­nes pa­ja­mas”, - tei­gė K. Dauk­šys. Be to, pa­ki­lus šil­dy­mo ir karš­to van­dens kai­nai dau­giau lė­šų bus iš­lei­džia­ma kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems as­me­nims mo­kė­ti.

Pra­lei­do mo­men­tą

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rio Kęs­tu­čio Gla­vec­ko nuo­mo­ne, val­dan­tie­ji “no­ri pa­si­ro­dy­ti žmo­nėms, kad jais rū­pi­na­si”. “Be abe­jo, bal­suo­jant Sei­me li­be­ra­lai pri­tars. Mes ne­ga­li­me ne­pri­tar­ti, nes anks­čiau pa­tys tei­kė­me pa­na­šų pro­jek­tą”, - LŽ tvir­ti­no K. Gla­vec­kas. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad dar ne­atė­jo lai­kas at­si­sa­ky­ti šil­dy­mo leng­va­tos. “Žmo­nių pa­ja­mų vi­sai ne­di­di­na­me. Gy­ve­na­me vien gal­vo­da­mi, kaip iš­mo­kė­ti vi­so­kias kom­pen­sa­ci­jas. Mes dau­giau kom­pen­suo­ja­me nei vo­kie­čiai po ka­ro”, - kal­bė­jo li­be­ra­las.

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos tei­gi­mu, nie­kas ne­prieš­ta­rau­ja, jei val­dan­tie­ji ran­da ga­li­my­bių par­em­ti pi­ges­nį šil­dy­mą. “Tik žiū­rė­si­me, kaip jie skai­čiuos pi­ni­gus. Ar liks jų kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti, nau­ja­jam Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tui įgy­ven­din­ti”, - LŽ sa­kė J. Raz­ma. Kon­ser­va­to­riaus ma­ny­mu, val­dan­tie­ji spe­cia­liai “su­si­ku­ria są­ly­gas, kad prieš rin­ki­mus pa­si­ro­dy­tų ge­ri”.

DNB ban­ko vy­riau­sio­sios ana­li­ti­kės Ind­rės Ge­ny­tės-Pik­čie­nės žo­džiais, po­li­ti­kai pra­lei­do pa­lan­kų mo­men­tą at­si­sa­ky­ti šil­dy­mo leng­va­tos. “Šiuo me­tu, kai ener­ge­ti­kos iš­tek­lių kon­junk­tū­ra pa­lan­ki, tiek naf­tos kai­nos, tiek bend­ro­sios iš­lai­dos už šil­dy­mą yra že­mo ly­gio, bū­tų pa­lan­kus me­tas tą leng­va­tą pa­nai­kin­ti”, - LŽ dės­tė eks­per­tė. Ji spė­jo, kad taip po­li­ti­kai ren­gia­si at­ei­nan­čių me­tų rin­ki­mams. “Tai mė­gi­ni­mas įtik­ti sa­vo elek­to­ra­tui”, - pri­dū­rė ana­li­ti­kė.