Politikų debatai brangsta
Po­li­ti­kų dis­ku­si­jų lai­doms per ra­di­ją ir te­le­vi­zi­ją Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) nu­ma­tė iš­leis­ti maž­daug ket­vir­tį mi­li­jo­no eu­rų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais par­la­men­to rin­ki­mais, pla­nuo­ja­mos iš­lai­dos yra bent pen­kis kar­tus di­des­nės. Ren­gia­ma­si įsi­gy­ti 71 TV dis­ku­si­jų lai­dą, skir­tą vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se be­si­var­žan­tiems po­li­ti­kams.

Tai šių me­tų Sei­mo rin­ki­mų nau­jo­vė. Pa­vyz­džiui, 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se VRK pir­ko tik Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) de­ba­tų lai­das, jos mo­kes­čių mo­kė­to­jams at­siė­jo apie 44 tūkst. eu­rų. Šie­met kiek­vie­no­je Sei­mo vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je bus ren­gia­ma vie­na TV dis­ku­si­jų lai­da, jas at­ren­kant orien­tuo­ja­ma­si į re­gio­ni­nius trans­liuo­to­jus. Šis kon­kur­sas jau ei­na į pa­bai­gą.

Su­kėls į „YouTube“

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad pa­na­šios dis­ku­si­jos re­gio­ni­nė­se te­le­vi­zi­jo­se bu­vo reng­tos per sa­vi­val­dos rin­ki­mus, tik tuo­met lai­dos bu­vo il­ges­nės. Per 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mus nie­ko pa­na­šaus ne­or­ga­ni­zuo­ta. VRK pir­mi­nin­ko žo­džiais, anks­tes­ni Sei­mo rin­ki­mai par­odė, kad LRT ra­di­jo lai­dos ne­pa­si­tei­si­no – po­li­ti­kams iš ra­jo­nų tek­da­vo va­ži­nė­ti į Vil­nių, o trans­lia­ci­jos ne­bu­vo po­pu­lia­rios.

Tai­gi šie­met nei LRT ra­di­ju­je, nei te­le­vi­zi­jo­je ne­bus lai­dų vien­man­da­čių apy­gar­dų kan­di­da­tams, dis­ku­si­jos kel­sis į re­gio­nus. „Lai­dų žiū­ro­vai tu­rė­tų bū­ti tos apy­gar­dos, ku­rio­je kan­di­da­tuos po­li­ti­kas, gy­ven­to­jai. Tai­gi lo­ka­li­zuo­si­me jas pa­gal žiū­ro­vus. Gal­būt bus ir fil­muo­ja­ma to­je vie­to­je, ta­me re­gio­ne, kad kan­di­da­tams ne­rei­kė­tų va­ži­nė­ti. Pa­na­šiai bu­vo per sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Ir di­džia­jai da­liai kan­di­da­tų tai pa­ti­ko, iš­sky­rus ke­lių mies­tų at­sto­vus“, – kal­bė­jo Z. Vai­gaus­kas.

Iš pa­skelb­to vie­šo­jo pir­ki­mo tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos ma­ty­ti, kad pla­nuo­ja­ma trans­liuo­ti ne trum­pes­nes kaip 90 mi­nu­čių lai­das, jų ve­dė­jas ne­tu­rė­tų kal­bė­ti il­giau kaip 15 mi­nu­čių per va­lan­dą. „Kan­di­da­tai ir kan­di­da­tų gru­pės lai­do­je dis­ku­tuos lai­dos ve­dė­jo, eks­per­tų ir (ar) kvies­ti­nių ži­niask­lai­dos at­sto­vų pa­siū­ly­to­mis te­mo­mis, at­sa­kys į lai­dos ve­dė­jo, eks­per­tų, kvies­ti­nių ži­niask­lai­dos at­sto­vų pa­tei­kia­mus klau­si­mus, taip pat į įra­šy­tus ar te­le­fo­nu tie­sio­giai pa­tei­kia­mus rin­kė­jų klau­si­mus“, – taip api­bū­di­na­mas per­ka­mų lai­dų tu­ri­nys. To­kios lai­dos tu­rė­tų bū­ti trans­liuo­ja­mos dar­bo die­no­mis nuo 17 iki 22 va­lan­dos, sa­vait­ga­liais – nuo 9 iki 22 va­lan­dos. Dis­ku­si­jų įra­šai tu­rės bū­ti pa­vie­šin­ti in­ter­ne­te, „You­Tu­be“.

Svars­to, ko­dėl pabrango

VRK pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per 2012 me­tų rin­ki­mus LRT ra­di­ju­je bu­vo trans­liuo­ja­ma 71 lai­da, ku­ri kai­na­vo per 37 tūkst. li­tų (10,7 tūkst. eu­rų), o te­le­vi­zi­jo­je – 18 lai­dų, jos at­siė­jo be­veik 114 tūkst. li­tų (apie 33 tūkst.eu­rų). Šie­met lai­doms nu­ma­to­ma iš­leis­ti ge­ro­kai dau­giau pi­ni­gų. VRK na­rio Ro­ko Sta­bin­gio tei­gi­mu, 11 ra­di­jo lai­dų nu­ma­ty­ta apie 12 tūkst. eu­rų, 12 LRT te­le­vi­zi­jos lai­dų – 68 tūkst. eu­rų, o 71 dis­ku­si­jai re­gio­nuo­se – maž­daug 163 tūkst. eu­rų.

„Są­ma­tos jau pa­teik­tos, bet jų dar ne­sa­me pa­tvir­ti­nę, tai­gi kol kas tai tik ke­ti­ni­mai, tad pi­ni­gų su­mos il­gai­niui ga­li keis­tis. Taip, jei ly­gin­tu­me su 2012 me­tais, ten­ka pri­pa­žin­ti, kad lai­dos bus ge­ro­kai bran­ges­nės. Ta­čiau jei ly­gin­tu­me su 2014 me­tų ir per­nykš­tė­mis kai­no­mis, jos yra pa­na­šios kaip da­bar. Su­nku pa­sa­ky­ti, ko­dėl 2012-ai­siais lai­dos kai­na­vo taip pi­giai“, – svars­tė R. Sta­bin­gis. Pa­vyz­džiui, dis­ku­si­jų, skir­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų agi­ta­ci­jai, par­en­gi­mo ir trans­lia­vi­mo pa­slau­gos, įsi­gy­tos iš UAB „Lie­tu­vos ry­to te­le­vi­zi­ja“, per­nai kai­na­vo kiek dau­giau nei 101 tūkst. eu­rų.

Žan­ro krizė

Pir­mie­ji te­le­vi­zi­jų de­ba­tai 1960 me­tais bu­vo su­reng­ti tarp kan­di­da­tų į JAV pre­zi­den­tus Joh­no Ken­ne­dy ir Ri­char­do Ni­xo­no. Jie pa­žy­mė­jo te­le­vi­zi­jos pa­nau­do­ji­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­se pra­džią ir ta­po te­le­vi­zi­jų de­ba­tų pre­ce­den­tu, ku­ris il­gai­niui įsit­vir­ti­no rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­se ne tik JAV, bet ir Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se.

Ta­čiau Lie­tu­vo­je po­li­ti­kų de­ba­tai di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo ne­su­lau­kia, jie pa­šie­pia­mi dėl sek­laus, ne­įdo­maus tu­ri­nio. Vie­šų­jų ry­šių eks­per­tas Li­nas Kon­tri­mas sa­ko, kad šiuo me­tu iš­gy­ve­na­me po­li­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir po­li­ti­nės kul­tū­ros kri­zę. Jis lai­ko­si nuo­mo­nės, kad de­ba­tų tu­ri­nys ir ko­ky­bė – po­li­ti­kų ir po­li­ti­nių par­ti­jų rei­ka­las. „Po­li­ti­nių de­ba­tų tu­ri­nį ir kul­tū­rą vi­sų pir­ma tu­rė­tų už­ti­krin­ti į po­li­ti­ką ap­sisp­ren­dę ei­ti žmo­nės ir po­li­ti­nė par­ti­nė sis­te­ma“, – pa­brė­žė jis.

L. Kon­tri­mo nuo­mo­ne, dau­gu­ma va­di­na­mų­jų vien­man­da­ti­nin­kų į rin­ki­mus ei­na tam vi­siš­kai ne­pa­si­ren­gę, ne­su­vok­da­mi, kas yra po­li­ti­ka, vals­ty­bės val­dy­mas, to­dėl ste­bė­ti jų de­ba­tus ar­ba juo­kin­ga, ar­ba ne­įdo­mu. „Su­si­for­ma­vo keis­ta ten­den­ci­ja, nuo­sta­ta, kad po­li­ti­ka, vals­ty­bės val­dy­mu ga­li už­siim­ti bet kas. Taip nu­si­tei­kę žmo­nės, pa­te­kę į ete­rį, ne­tu­ri ką pa­sa­ky­ti ar­ba drą­siai puo­la į po­pu­liz­mą. Kai kas tai da­ro la­bai sėk­min­gai, nes žmo­nėms rei­kia šou. Ne­pai­so­ma, kad tai re­gi­nys, ku­ris vė­liau ga­li skau­džiai kirs­ti per rin­kė­jų li­ki­mą. Ki­ti po­li­ti­kai su­vo­kia, kad sė­di ne sa­vo ro­gė­se ar­ba ne­tu­ri ge­bė­ji­mų ko­mu­ni­kuo­ti. Šie sė­di rin­ki­mų lai­do­se, me­ke­na, ste­na, plo­ja, mo­juo­ja vė­lia­vė­lė­mis. Žiū­ro­vams to­kiu at­ve­ju be­lie­ka gūž­čio­ti pe­čiais ar­ba iš­jung­ti te­le­vi­zo­rių“, – kri­ti­ka­vo vie­šų­jų ry­šių eks­per­tas.