Politikas siūlo: loterijos – ne vaikų nosiai
Sei­me sie­kia­ma užd­raus­ti ne­pil­na­me­čiams iki 16 me­tų įsi­gy­ti lo­te­ri­jos bi­lie­tus ir da­ly­vau­ti lo­te­ri­jo­se. Ta­čiau to­kia idė­ja pri­im­ti­na ne vi­siems – po­li­ti­niai opo­nen­tai ją tie­siai švie­siai va­di­na kvai­lys­te.

Sei­me įre­gis­truo­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis siū­lo­ma nu­sta­ty­ti mi­ni­ma­lų am­žiaus cen­zą as­me­nims, no­rin­tiems įsi­gy­ti lo­te­ri­jos bi­lie­tą ir da­ly­vau­ti lo­te­ri­jo­je. Šiuo me­tu jo­kio ri­bo­ji­mo mū­sų ša­ly­je ne­nu­ma­ty­ta. Ta­čiau toks siū­ly­mas su­tik­tas ne­vie­na­reikš­miš­kai. Tė­vus vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vas pri­ta­riai to­kiai ini­cia­ty­vai, o kai ku­rie po­li­ti­kai at­vi­rai pik­ti­na­si.

Sie­kia ap­sau­go­ti vaikus

Įsta­ty­mo pa­tai­sas par­en­gęs Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys And­rius Pa­lio­nis aiš­ki­no, jog par­eng­ti pro­jek­tą pa­ska­ti­no tai, kad vis dau­giau vai­kų per­ka lo­te­ri­jos bi­lie­tus ir da­ly­vau­ja lo­te­ri­jo­se. „Vi­suo­ti­nai pri­pa­žin­ta, jog azar­ti­niai lo­ši­mai yra di­de­lės ri­zi­kos veik­la, il­gai­niui ga­lin­ti su­kel­ti pri­klau­so­my­bę – ne­su­val­do­mą no­rą loš­ti, ne­pai­sant ne­igia­mų pa­sek­mių. No­ri­ma nuo to ap­sau­go­ti leng­viau­siai pa­žei­džia­mą as­me­nų am­žiaus gru­pę – ne­pil­na­me­čius as­me­nis“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

A. Pa­lio­nis pa­brė­žė, kad lo­te­ri­jos yra leng­ves­nė azar­ti­nių lo­ši­mų for­ma, ku­ri ga­li su­kel­ti as­mens pri­klau­so­my­bę ar po­lin­kį loš­ti. To­dėl esą bū­ti­na ap­sau­go­ti ne­pil­na­me­čius, ne­ga­lin­čius įver­tin­ti ga­li­my­bės lai­mė­ti lo­te­ri­jo­je ir pri­sii­ma­mos ri­zi­kos, ga­li­my­bės tap­ti pri­klau­so­mus nuo lo­ši­mo. Kaip nu­ro­do ini­cia­ty­vos au­to­rius, am­žiaus cen­zas tai­ko­mas ir už­sie­nio vals­ty­bė­se. Pa­vyz­džiui, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je lo­te­ri­jos bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti ne jau­nes­niems kaip 16 me­tų as­me­nims. Šve­di­jo­je ir Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se am­žiaus cen­zas yra 18 me­tų (kai ku­rio­se JAV vals­ti­jo­se tai­ko­mas 21 me­tų am­žiaus cen­zas).

Tėvus vienijančios organizacijos atstovai džiaugiasi, kad atsirado siūlymų užkirsti kelią vaikams dalyvauti lengvesnės formos azartiniuose lošimuose.

Tėvus vienijančios organizacijos atstovai džiaugiasi, kad atsirado siūlymų užkirsti kelią vaikams dalyvauti lengvesnės formos azartiniuose lošimuose.

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius ko­le­gos ini­cia­ty­vą įver­ti­no pa­pras­tai: „ti­kra kvai­lys­tė“. Esą va­do­vau­jan­tis to­kia lo­gi­ka, rei­kė­tų jau­niems žmo­nėms užd­raus­ti da­ly­vau­ti pro­to mū­šiuo­se, nes ten ir­gi pa­gau­na azar­tas, ga­li­ma lai­mė­ti įvai­rių pri­zų. „Jei­gu yra po­li­ti­kų, ma­nan­čių, jog jau­ni­mą są­mo­nin­gu ga­li­me iš­au­gin­ti už­da­rius jį į va­kuu­mi­nį kiau­tą, na­tū­ra­lu, kad vi­sos to­kios ini­cia­ty­vos ga­lė­tų tu­rė­ti ko­kią nors lo­gi­ką. Ta­čiau ma­nau, kad tu­ri­me ug­dy­ti są­mo­nin­gus, ga­lin­čius at­si­rink­ti pi­lie­čius, o ne ei­ti drau­di­mų ke­liu“, - tvir­ti­no jis.

Pa­sak G. Ste­po­na­vi­čiaus, tai tik vie­nas iš dau­gy­bės Sei­me vis at­si­ran­dan­čių siū­ly­mų, ku­riais mė­gi­na­ma ne­va rū­pin­tis jau­nais žmo­nė­mis, o iš tie­sų da­ran­čiais jiems meš­kos pa­slau­gą. „Drau­di­mų par­adas yra bū­din­gas Sei­mo na­riams. Kad ir ko­kie bū­tų tie drau­di­mai, daž­niau­siai jų at­skai­tos taš­kas tas, kad žmo­nės ne­ge­ba pa­tys pri­im­ti spren­di­mų“, - įsi­ti­ki­nęs li­be­ra­las.

Pi­ni­gai už­dir­ba­mi, o ne išlošiami

Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Aud­riaus Mu­raus­ko nuo­mo­ne, sie­kis ap­ri­bo­ti vai­kų ga­li­my­bes nu­si­pirk­ti lo­te­ri­jos bi­lie­tų ar da­ly­vau­ti lo­te­ri­jo­se yra tei­sin­gas. Anot jo, bū­ti­na ska­tin­ti ne ma­ža­me­čių azar­tiš­ku­mą, o jų sie­kį ma­te­ria­li­nes ver­ty­bes už­si­dirb­ti. „Tu­ri­me for­muo­ti nuo­mo­nę, kad pi­ni­gai yra už­dir­ba­mi, o ne iš­lo­šia­mi. No­rint už­dirb­ti rei­kia ieš­ko­ti sa­vo pa­šau­ki­mo ir jį iš­pil­dy­ti. Lo­ši­mas ne­ku­ria ter­pės žmo­gaus pri­gim­ti­nių kom­pe­ten­ci­jų ug­dy­mui, bet ska­ti­na pa­sik­liau­ti tik sėk­me. Pro­pa­guo­ja­mas mąs­ty­mas, kad ir ne­dir­bant ga­li­ma gau­ti pi­ni­gų“, - pa­žy­mė­jo A. Mu­raus­kas.

Vai­kai dar tik kau­pia gy­ve­ni­mo pa­tir­tį, jiems su­nkiau at­si­rink­ti, kas yra ge­rai, o kas – blo­gai. A. Mu­raus­kas džiau­gė­si, kad ra­do­si siū­ly­mų už­kirs­ti ke­lią vai­kams da­ly­vau­ti leng­ves­nės for­mos azar­ti­niuo­se lo­ši­muo­se. „Ne­rei­kia lauk­ti, kol tai taps prob­le­ma. Pra­dė­da­mi nuo pre­ven­ci­jos, ga­li­me už­bėg­ti tam už akių“, - aiš­ki­no tė­vus vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas.

Gal­būt ne­bus iš­veng­ta ban­dy­mų apei­ti drau­di­mą. Ta­čiau svar­biau­sia, A. Mu­raus­ko tei­gi­mu, su­au­gu­sių­jų pa­de­mon­truo­tas ne­igia­mas po­žiū­ris į vai­kų da­ly­va­vi­mą lo­te­ri­jo­se. Tai ži­no­da­mi, są­mo­nin­ges­ni ma­ža­me­čiai esą net ne­ban­dys to da­ry­ti.

Re­ko­men­da­ci­nis ženklas

Vie­nos di­džiau­sių lo­te­ri­jas or­ga­ni­zuo­jan­čių įmo­nių „O­li­fė­ja“ at­sto­vė As­ta Buit­ku­tė pa­brė­žė, kad bend­ro­vė ne­pil­na­me­čių žais­ti lo­te­ri­jo­se ne­ska­ti­na. Nuo sau­sio 1 die­nos, po eu­ro įve­di­mo, ant nau­jai šios įmo­nės iš­spaus­din­tų mo­men­ti­nės lo­te­ri­jos bi­lie­tų ir ter­mi­na­li­nės lo­te­ri­jos žai­di­mo kor­te­lių bus ženk­las, įspė­jan­tis, kad ne­re­ko­men­duo­ja­ma lo­te­ri­jos bi­lie­tų pirk­ti jau­nes­niems kaip 18 me­tų as­me­nims.

„Šį ženk­lą įves­ti nu­spren­dė­me rem­da­mie­si ki­tų ša­lių pra­kti­ka, kur taip pat sa­va­no­riš­kai lai­ko­ma­si etiš­ko lo­te­ri­jų or­ga­ni­za­vi­mo pri­nci­pų. Tai pre­ven­ci­jos prie­mo­nė, nes iki šiol ne­sa­me pa­ste­bė­ję, kad tai bū­tų prob­le­ma, ir ne­ma­no­me, jog tam rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai“, - tei­gė A. Buit­ku­tė.