Politikas nori lietuviškų vardų diktato
Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis siū­lo su­da­ry­ti iš­skir­ti­nai lie­tu­viš­kų var­dų ir pa­var­džių są­ra­šą, iš ku­rio iš pra­džių bū­tų ren­ka­mi ir su­tei­kia­mi var­dai bei pa­var­dės pa­mes­ti­nu­kams. Kar­tu jis ra­gi­na ženg­ti dar to­liau sau­gant lie­tu­viš­kas tra­di­ci­jas ir puo­se­lė­jant tau­tiš­ku­mą.

Par­la­men­ta­ras K. Ma­siu­lis įre­gis­tra­vo Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­są, kad vai­kams, ku­rių tė­vai ne­ži­no­mi, var­dai ir pa­var­dės bū­tų su­tei­kia­mos at­siž­vel­giant į li­tua­nis­tų siū­ly­mus.

Ste­bi­na kuriozai

LŽ kal­bin­tas K. Ma­siu­lis pa­brė­žė, kad reng­ti pa­tai­sas jį pa­ska­ti­no iš­girs­ta in­for­ma­ci­ja, kaip mū­sų ša­ly­je ren­ka­mi var­dai pa­mes­ti­nu­kams – jų kas­met už­re­gis­truo­ja­ma apie šim­tą. „Sa­vi­val­dy­bių vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių spe­cia­lis­tai pa­pras­tai par­en­ka vie­nus po­pu­lia­riau­sių, jų au­sims gra­žiau­siai skam­ban­čius var­dus, o pa­var­dės, ma­no ži­nio­mis, daž­niau­siai par­en­ka­mos at­siž­vel­giant į mė­ne­sį, ku­rį gi­mė vai­ku­tis“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Jis ti­ki­no tu­rin­tis ži­nių, kad bū­ta at­ve­jų, kai tė­vų ne­tu­rin­čiam ma­žy­liui bu­vo su­teik­ta li­go­ni­nės, ku­rio­je jis gi­mė, di­rek­to­riaus pa­var­dė, o vie­nos dar­buo­to­jos siū­ly­mu kū­di­kiui bu­vo su­teik­ti jos tė­vo var­das ir pa­var­dė. K. Ma­siu­liui keis­čiau­sia bu­vu­si ži­nia apie tai, jog uos­ta­mies­ty­je vie­nam tė­vų pa­mes­tam nau­ja­gi­miui bu­vo su­teik­ti toks pat var­das ir to­kia pat pa­var­dė kaip tuo­me­čio Klai­pė­dos me­ro Ri­man­to Ta­raš­ke­vi­čiaus.

Siū­lo Da­ni­jos pavyzdį

Kad at­ei­ty­je to­kių ku­rio­zų ne­bū­tų ir kad vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių dar­buo­to­jams ne­be­reik­tų su­kti gal­vų pa­mes­ti­nu­kams ren­kant var­dus ir pa­var­des, K. Ma­siu­lis siū­lo įsta­ty­mu įtvir­tin­ti to­kią tvar­ką, jog var­dai ir pa­var­dės jiems bū­tų par­en­ka­mi iš Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos (VLKK) su­da­ry­to są­ra­šo.

„Tie­są sa­kant, nie­ko nau­ja šio­je sri­ty­je ne­iš­ra­di­nė­ju, o re­miuo­si Da­ni­jos pa­vyz­džiu. Tos ša­lies pi­lie­čiai rink­ti var­dus sa­vo vai­kams ga­li tik iš vals­ty­bės pa­tvir­tin­to iš­skir­ti­nai da­niš­kų var­dų są­ra­šo. Taip nyks­tan­ti vals­ty­bė puo­se­lė­ja sa­vo vals­ty­bin­gu­mą, o jos pa­vyz­džiu ga­lė­tu­me sek­ti ir mes, lie­tu­viai“, – kal­bė­jo K. Ma­siu­lis.

Jis vy­lė­si, jog pir­miau­sia ėmus iš­skir­ti­nai lie­tu­viš­kus var­dus su­teik­ti pa­mes­ti­nu­kams Lie­tu­vo­je bus su­sip­ras­ta, kad ir vi­siems vai­kams tu­rė­tų bū­ti pri­va­lu su­teik­ti to­kius var­dus. „Da­bar ma­to­me, kad mū­sų ša­lies kū­di­kiams su­tei­kia­mi lie­tu­viš­ki var­dai kon­ku­ruo­ja su Lie­tu­vo­je ro­do­mų įvai­rių ša­lių se­ria­lų he­ro­jų var­dais“, – kons­ta­ta­vo Sei­mo na­rys.

Ren­ka atsakingai

VLKK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Pa­lio­ny­tė pa­brė­žė, kad šios ko­mi­si­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je tei­kia­mas nuo­lat pil­do­mas lie­tu­viš­kų var­dų są­ra­šas, yra su­da­ry­tas skait­me­ni­nis lie­tu­viš­kų pa­var­džių žo­dy­nas. Jais ir ga­li rem­tis vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių dar­buo­to­jai, pa­mes­ti­nu­kams rink­da­mi var­dus bei pa­var­des.

„Var­gu ar mes, ko­mi­si­jos dar­buo­to­jai, ga­li­me im­tis sa­vo­tiš­kos krikš­ta­tė­vių par­ei­gos ir kon­kre­čiai nu­ro­dy­ti, koks var­das ir pa­var­dė tu­ri bū­ti su­tei­kia­mi pa­mes­ti­nu­kui. Par­ink­ti var­dus ga­li tie, ku­riems su­teik­ta to­kia tei­sė, o mes esa­me vi­sa­da pa­si­ren­gę juos kon­sul­tuo­ti“, – dės­tė J. Pa­lio­ny­tė.

Šiau­lių mies­to me­ri­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Žu­kaus­kie­nė pri­si­pa­ži­no esan­ti kiek nu­ste­bin­ta K. Ma­siu­lio tei­gi­nių, kad pa­mes­ti­nu­kams su­tei­kia­mi at­si­tik­ti­niai var­dai. „E­sa­me vai­ko tei­sių gy­nė­jai, tad var­dus ren­ka­me itin at­sa­kin­gai, at­siž­velg­da­mi į tai, kad užau­gę šie vai­kai ne­tu­rė­tų keb­lu­mų nei dėl var­do, nei dėl pa­var­dės“, – pa­ti­ki­no ji. J. Žu­kaus­kie­nė pa­brė­žė, kad vos gi­mę tė­vų pa­lik­ti ma­žy­liai ko­ne vi­sais at­ve­jais bū­na įvai­ki­na­mi, o nau­jie­ji tė­vai jiems su­tei­kia sa­vo pa­var­dę ir iš­ren­ka jiems mie­lą var­dą. J. Žu­kaus­kie­nės va­do­vau­ja­mo sky­riaus dar­buo­to­jai pa­pras­tai var­dus ren­ka at­siž­velg­da­mi į var­dų ka­len­do­rių, o pa­var­des – pa­gal me­tų lai­ką, ka­da vai­ku­tis iš­vy­do pa­sau­lį.

Aly­taus me­ri­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Vait­ke­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad per 20 dar­bo me­tų šia­me sky­riu­je jai yra te­kę rink­ti var­dą ir pa­var­dę dviem tė­vų pa­mes­toms mer­gy­tėms. „Ka­dan­gi vie­na jų bu­vo gi­mu­si ru­de­nį, ma­žy­lę pa­va­di­no­me Li­na Der­ly­te, an­tra­jai, gi­mu­siai prieš Ka­lė­das, da­vė­me Eg­lės Gruo­dy­tės var­dą bei pa­var­dę“, – pri­si­mi­nė ji. Abi mer­gai­tės bu­vo įvai­kin­tos, o nau­jie­ji tė­vai jas pa­va­di­no pa­čių iš­rink­tais var­dais ir su­tei­kė sa­vo pa­var­des.

V. Vait­ke­vi­čie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, nė­ra jo­kio rei­ka­lo įsta­ty­mais reg­la­men­tuo­ti, ko­kius var­dus su­teik­ti pa­mes­ti­nu­kams.