Politikai žada plėtoti žaliąją energetiką
„Čest­no­je slo­vo, ne vzor­viot­sa“ (liet. „Gar­bės žo­dis, ne­sprogs“) – to­kiu pla­ka­tu 1988 me­tų rug­sė­jį bu­vo pa­puoš­tas įva­žia­vi­mas į Ig­na­li­nos at­omi­nę elek­tri­nę. Tuo­met vy­ko pir­ma­sis Lie­tu­vo­je pro­tes­tas prieš jos sta­ty­bas – ką tik įkur­to Per­sit­var­ky­mo są­jū­džio ini­cia­ty­va žmo­nių žie­du ap­juo­sus at­omi­nę elek­tri­nę, siek­ta su­stab­dy­ti tre­čio­jo jos blo­ko sta­ty­bas.

Tre­čia­sis blo­kas taip ir ne­bu­vo pa­sta­ty­tas, o 2009 me­tais, kaip ra­šė vai­kų ra­šy­to­jas Je­ro­ni­mas Lau­cius, bran­duo­li­nis Mil­ži­nas už­mi­go.

„Kai tik nu­va­žiuo­si­me į Ig­na­li­nos at­omi­nę elek­tri­nę, aš pa­ti, nie­ko ne­lauk­da­ma, pa­spau­siu to bau­bo su­stab­dy­mo myg­tu­ką ir ne­be­lei­siu jo įjung­ti. Vi­si man už tai pa­dė­kos! Vi­si...“, – ka­rin­gai nu­si­tei­ku­si kal­bė­jo J.Lau­ciaus kny­gos vai­kams „Lau­kia Mil­ži­nas lop­ši­nės“ he­ro­jė Šva­rai­tė.

Ta­čiau už­da­rius Ig­na­li­nos AE, Lie­tu­vos po­li­ti­kai ne­at­si­sa­kė bran­duo­li­nės vals­ty­bės am­bi­ci­jų – dar 2008 me­tais tuo­me­ti­nė Ge­di­mi­no Kir­ki­lo Vy­riau­sy­bė kar­tu su VP gru­pės ak­ci­nin­kais su­kū­rė įmo­nę „Leo LT“, ku­ri tu­rė­jo įgy­ven­din­ti nau­jos AE pro­jek­tą. 2008-ųjų pa­bai­go­je į val­džią at­ėju­si kon­ser­va­to­rių Vy­riau­sy­bė sku­biai iš­ar­dė šį da­ri­nį ir 2011 me­tais stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju į Vi­sa­gi­no at­omi­nę elek­tri­nę pa­si­rin­ko Ja­po­ni­jos kor­po­ra­ci­ją „Hi­ta­chi“.

Šį kar­tą ap­juos­ti bū­si­mos sta­tyb­vie­tės Lie­tu­vos gy­ven­to­jams ne­pri­rei­kė – 2012 me­tais re­fe­ren­du­me žmo­nės ne­pri­ta­rė iš es­mės ne­vie­šin­tam ir pra­stai par­eng­tam pro­jek­tui, o vė­liau į val­džią at­ėjus so­cial­de­mo­kra­tams, da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė pro­jek­to iš mir­ties taš­ko taip ir ne­iš­ju­di­no.

Nau­jo Sei­mo rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se po­li­ti­kai at­sar­giai kal­ba apie at­omi­nę ener­ge­ti­ką – nė vie­na par­ti­ja ne­siū­lo elek­trą ga­min­ti tik iš at­omo ir vis la­biau at­sig­rę­žia į at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius.

Dau­gu­ma par­ti­jų no­ri di­din­ti elek­tros gamybą

Di­džio­ji da­lis BNS kal­bin­tų po­li­ti­kų siek­tų di­din­ti elek­tros ga­my­bą Lie­tu­vo­je. Anot jų, da­bar­ti­nės im­por­to apim­tys, ku­rios at­ski­rais lai­ko­tar­piais sie­kia iki 80 proc. ša­lies po­rei­kio, nė­ra nor­ma­lios. Tam pri­ta­ria Tė­vy­nės Są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, Li­be­ra­lų są­jun­gos, Dar­bo par­ti­jos bei An­ti­ko­rup­ci­nės N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­jos at­sto­vai.

„Mak­si­ma­liai pa­si­ga­min­ti, kiek įma­no­ma. Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja yra vi­siš­kai ne­tin­ka­ma, kai mes im­por­tuo­ja­me da­bar jau dau­giau nei 60 proc. elek­tros, tai mes tu­ri­me tą ten­den­ci­ją keis­ti. (...) Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tų iš­si­vys­čiu­sių vals­ty­bių nuo­mo­ne, sau­gi nor­ma yra 15 proc. im­por­tas, tai aš ma­nau, kad mes at­ei­ty­je taip pat tu­rė­tu­me to siek­ti“, – BNS tei­gė kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Di­de­lį elek­tros im­por­tą ne­nor­ma­liu lai­ko ir vals­tie­čių są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis: „Aš ma­nau, kad šian­dien ta pro­por­ci­ja, ku­rią tu­ri­me – apie 20 proc. ga­mi­na­me su­var­to­ja­mos elek­tros ener­gi­jos – ti­krai nė­ra nor­ma­lu, ir ma­nau, kad mes tu­ri­me kuo dau­giau ga­min­tis pa­tys“.

Li­be­ra­lų są­ra­šo ly­de­ris Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las ma­no, kad Lie­tu­va ne tik tu­rė­tų pa­ti pa­si­ga­min­ti elek­trą, ta­čiau tu­rė­tų tap­ti ir jos eks­por­tuo­to­ja.

„Tu­ri­me vi­sas ga­li­my­bes bū­ti ener­gi­jos eks­por­tuo­to­jais, kal­bė­da­mi apie at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką. Tiks­las ti­krai nė­ra lik­ti im­por­tuo­jan­čia. Ži­no­ma, vi­si su­pran­ta­me, kad bir­žo­je pre­ky­ba da­bar vyks­ta, ta­čiau jung­tys už­ti­kri­na ga­li­my­bes ir im­por­tuo­ti, ir eks­por­tuo­ti. Mū­sų tiks­las dau­giau at­si­nau­ji­nan­čios elek­tros ener­gi­jos ir ga­li­my­bė eks­por­tuo­ti“, – BNS tei­gė E.Gent­vi­las.

Trys par­ti­jos elek­tros ga­my­bos Lie­tu­vo­je nedidintų

Elek­tros ga­my­bos da­bar­ti­nė­mis są­ly­go­mis ne­su­tik­tų di­din­ti tik So­cial­de­mo­kra­tų, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vai.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas tei­gia ne­ma­tąs po­rei­kio di­din­ti elek­tros ga­my­bą Lie­tu­vo­je, mat šiuo me­tu ją ne­su­dė­tin­ga įsi­gy­ti už­sie­ny­je. Pa­sak jo, keis­ti ga­my­bos ir im­por­to pro­por­ci­jas reik­tų tuo­met, jei­gu Lie­tu­vo­je pa­dau­gė­tų daug elek­tros var­to­jan­čios pra­mo­nės.

„Ma­nau, iš­lai­ky­ti rei­kė­tų ba­lan­są. Mes tu­ri­me at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių, hid­roe­ner­gi­ją ga­mi­na­me, tai kol kas mū­sų ga­my­bos po­rei­kis nė­ra la­bai di­de­lis, tai to po­rei­kio nu­pirk­ti nė­ra di­de­lės prob­le­mos. Di­dė­jant pra­mo­nės ga­my­bai ir au­gant elek­tros po­rei­kiui, rei­kė­tų gal­vo­ti apie pa­kei­ti­mus, bet kol kas di­de­lio po­rei­kio ne­ma­tau“, – BNS sa­kė A.Sy­sas.

„Tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis ma­no, kad Lie­tu­va tu­rė­tų tap­ti tran­zi­ti­ne elek­tros vals­ty­be. Nors Lie­tu­va yra ar­šiau­sia Bal­ta­ru­si­jos kri­ti­kė dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės, R.Že­mai­tai­tis siū­ly­tų leis­ti elek­trai iš Bal­ta­ru­si­jos te­kė­ti per Lie­tu­vą į Len­ki­ją ir ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes.

„Lie­tu­va tu­rė­tų tap­ti elek­tros tran­zi­to vals­ty­be, ga­min­to­ja bū­ti ji per ma­ža vals­ty­bė, per di­de­li kaš­tai. Tran­zi­tu per Lie­tu­vą mes ga­lė­tu­me ap­rū­pin­ti la­bai di­de­lę da­lį Eu­ro­pos, ir kar­tu į Ry­tus. Jei­gu Bal­ta­ru­si­jo­je bū­tų pa­sta­ty­ta at­omi­nė elek­tri­nė, per Lie­tu­vą ga­lė­tų pa­siek­ti Va­ka­rus, per skan­di­na­vus, olan­dus kar­tu bū­tų ga­li­ma pa­siek­ti net ir Ang­li­ją“, – BNS tei­gė R.Že­mai­tai­tis.

LLRA są­ra­šo ly­de­rės Ri­tos Ta­ma­šu­nie­nės nuo­mo­ne, daug in­ves­tuo­ta į at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką, ir da­bar rei­kė­tų ją iš­nau­do­ti.

Pers­pek­ty­vas įžvel­gia vė­jo ir bio­ku­ro energetikoje

Vi­sų BNS kal­bin­tų par­ti­jų at­sto­vai ma­no, kad at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką rei­kė­tų ge­riau iš­nau­do­ti. Di­džiau­sią po­ten­cia­lą dau­gu­ma po­li­ti­kų įžvel­gia bio­ku­ro ko­ge­ne­ra­ci­nė­se jė­gai­nė­se bei vė­jo ener­ge­ti­ko­je.

An­ti­ko­rup­ci­nės N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­jos ly­de­ris Nag­lis Pu­tei­kis BNS tei­gė, kad lo­giš­ka yra mak­si­ma­liai iš­nau­do­ti tu­ri­mus iš­tek­lius – bio­ku­rą, taip pat vys­ty­ti ir ki­tas at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos rū­šis.

„Rei­kė­tų plė­to­ti ir sau­lės, vė­jo ener­ge­ti­ką, jei­gu tai tik įma­no­ma Lie­tu­vo­je“, – BNS sa­kė N.Pu­tei­kis.

Dar­bo par­ti­jos są­ra­šo ly­de­ris Kęs­tu­tis Dauk­šys ma­no, kad vė­jo jė­gai­nių ga­lią bū­tų ga­li­ma pa­dvi­gu­bin­ti – šiuo me­tu vė­jo kvo­ta yra 500 me­ga­va­tų (MW).

„Šiuo at­ve­ju tai tur­būt bū­tų bio­ku­ras ir tos at­si­nau­ji­nan­čios tech­no­lo­gi­jos. Mes dar ga­li­me leis­ti ge­ro­kai dau­giau jū­ro­je ir čia dar kran­te, pra­ktiš­kai ga­li­me pa­dvi­gu­bin­ti tai, ką da­bar tu­ri­me lei­dę, o dėl sau­lės ti­kiuo­si, kad tos tech­no­lo­gi­jos taip greit vys­to­si, kad ap­si­mo­kės sto­gus pa­deng­ti sau­lės ba­te­ri­jo­mis“, – BNS tei­gė K.Dauk­šys.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis yra tei­gęs, kad šie­met vė­jo kvo­ta tu­rė­tų bū­ti pa­di­din­ta iki 750 MW.

Ska­tin­tų ma­žą­ją energetiką

Li­be­ra­lų są­jū­dis bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga lin­kę ska­tin­ti ne­di­de­lius ener­ge­ti­kos pro­jek­tus – bend­ruo­me­ni­nes ar­ba tik vers­lo po­rei­kiams rei­ka­lin­gas elek­tri­nes.

E.Gent­vi­las BNS tei­gė, kad ener­ge­ti­kos plė­trą li­be­ra­lai pir­miau­sia ska­tin­tų per mo­kes­čių nai­ki­ni­mą. Anot jo, da­bar ga­lio­jan­tis mo­kes­tis už sa­vo reik­mėms pa­si­ga­min­tą elek­tros ener­gi­ją, ne­ska­ti­na bend­ro­vių in­ves­tuo­ti į elek­tros ga­my­bą.

„Duo­ki­me lais­vę ir pa­ma­ty­si­me, kad tu­rė­si­me elek­tros per­tek­lių, ku­rio pa­tys ne­pa­jėg­si­me pa­nau­do­ti, bet ir eks­por­tuo­ti ga­lė­si­me“, – ti­ki­no E.Gent­vi­las. Anot jo, par­ti­ja siek­tų ska­tin­ti bend­ruo­me­ni­nius pro­jek­tus, o iki 2030 me­tų 25 proc. elek­tros po­rei­kio Lie­tu­va už­si­ti­krin­tų iš elek­tri­nių, ku­rių ga­lia siek­tų iki 10 MW.

Ta­čiau to­kią mo­kes­čių nai­ki­ni­mo idė­ją jau iš­reiš­kė R.Ma­siu­lis. Jis BNS anks­čiau ti­ki­no, kad pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti par­eng­tas iki me­tų pa­bai­gos.

S.Skver­ne­lis taip pat pa­si­sa­ko už ma­žo­sios ener­ge­ti­kos plė­trą.

„Mes pa­si­sa­ko­me už ma­žo­sios ener­ge­ti­kos plė­trą. Tai yra, kas su­si­ję su ne­ter­šiais ener­gi­jos šal­ti­niais: vė­jo, sau­lės, bio­du­jų, bio­ku­ro ener­gi­ja. Vys­ty­ti tuo pa­čiu ir smul­kų ūkį, ir ska­tin­ti bend­ruo­me­nes ga­min­ti ener­gi­ją ten, kur ji yra var­to­ja­ma ar­čiau­siai, o skirs­ty­mo tink­lams su­da­ry­ti są­ly­gas tą ener­gi­ją pa­im­ti, ka­da yra per­tek­lius, ir grą­žin­ti, ka­da yra trū­ku­mas, ga­min­to­jui“, – tei­gė vals­tie­čių at­sto­vas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuo me­tu su­dė­tin­ga ba­lan­suo­ti ne­di­de­lės ga­lios elek­tri­nes, to­dėl vals­tie­čiai siū­ly­tų sta­ty­ti 5-tą Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nės elek­tri­nės blo­ką, ku­ris tu­rė­tų bū­ti lanks­tus ir pri­tai­ky­tas ma­žų­jų elek­tri­nių ba­lan­sa­vi­mui. Elek­tri­nę val­dan­ti „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“ apie to­les­nę Kruo­nio jė­gai­nės plė­trą svars­to jau ne vie­ne­rius me­tus.

At­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių ba­lan­sa­vi­mo prob­le­mą iš­kė­lė ir kon­ser­va­to­rių ly­de­ris G.Lands­ber­gis. Ta­čiau jis šią prob­le­mą siū­ly­tų spręs­ti di­di­nant ga­my­bą du­ji­nė­se elek­tri­nė­se.

Apie at­omi­nę ener­ge­ti­ką par­ti­jos kal­ba atsargiai

Vi­sų par­ti­jų ly­de­riai apie at­omi­nę ener­ge­ti­ką kal­ba at­sar­giai. Di­džiau­sią pa­lan­ku­mą šiai ener­gi­jos rū­šiai ro­do Dar­bo par­ti­jos ir kon­ser­va­to­rių at­sto­vai.

K.Dauk­šys sa­ko pa­lai­kan­tis at­omi­nės ener­ge­ti­kos pro­jek­tą, nors ir abe­jo­ja, kad Bal­ta­ru­si­jo­je pa­sta­čius at­omi­nę elek­tri­nę, Lie­tu­vos pro­jek­tas bū­tų pers­pek­ty­vus.

„Bal­ta­ru­siai tur­būt pa­sta­tys sa­vo at­omi­nę ir už­da­rys vi­sus (mū­sų at­omi­nės – BNS) klau­si­mus. Jei mes bū­tu­me lai­ku pra­dė­ję sta­ty­ti, Bal­ta­ru­si­ja ne­sta­ty­tų sa­vo at­omi­nės“, – tei­gė K.Dauk­šys.

Su Bal­ta­ru­si­jos pro­jek­tu Lie­tu­vos at­omi­nę ener­ge­ti­ką sie­jo ir R.Že­mai­tai­tis. Ta­čiau, jo nuo­mo­ne, Lie­tu­va ne­pas­ta­ty­tų sau­ges­nės elek­tri­nės nei Bal­ta­ru­si­ja.

„Ne­ma­nau, kad Lie­tu­va ga­lė­tų pa­sis­ta­ty­ti sau­ges­nę at­omi­nę elek­tri­nę nei kad ta pa­ti Bal­ta­ru­si­ja, jei­gu Bal­ta­ru­si­ja su­tik­tų įsi­leis­ti eks­per­tus“, – BNS sa­kė R.Že­mai­tai­tis.

G.Lands­ber­gis ti­ki­na, kad kon­ser­va­to­riai nė­ra at­si­sa­kę at­omi­nės ener­ge­ti­kos idė­jos, ta­čiau vi­siš­kai ne­aiš­ku, ar dar įma­no­ma pro­jek­tą vys­ty­ti kar­tu su už­sie­nio par­tne­riais, tad pir­miau­sia rei­kė­tų at­nau­jin­ti de­ry­bas su Len­ki­ja, Lat­vi­ja, Es­ti­ja.

„Mes sa­vo prog­ra­mo­je sa­ko­me, kad ne­sa­me ga­lu­ti­nai at­si­sa­kę at­omi­nės ener­gi­jos. Pa­si­kei­tus val­džiai reik­tų iš­siaiš­kin­ti, ar yra ga­li­my­bės plė­to­ti ši­tą pro­jek­tą, pa­si­kal­bė­ti su už­sie­nio par­tne­riais“, – BNS sa­kė G.Lands­ber­gis.

A.Sy­sas tei­gė, kad Lie­tu­vo­je ne­rei­kė­tų di­de­lės at­omi­nės elek­tri­nės ir apie ją bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti tik tuo at­ve­ju, jei pa­to­bu­lė­tų ne­di­de­lės ga­lios reak­to­rių tech­no­lo­gi­jos: „Ne­rei­kia tu­rė­ti di­de­lio mons­tro“.

Prieš at­omi­nę ener­ge­ti­ką pa­si­sa­ko Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vė R.Ta­ma­šu­nie­nė: „Rei­kia gerb­ti tau­tos nuo­mo­nę, žmo­nės pa­si­sa­kė re­fe­ren­du­me, kad mums ne­rei­kia“.

N.Pu­tei­kis ti­ki­no, kad at­omi­nės elek­tri­nės po­rei­kį tu­rė­tų įver­tin­ti Eu­ro­pos Są­jun­ga, nes Lie­tu­vos po­li­ti­kais ne­ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti.

„Lie­tu­vos po­li­ti­kai ne­ga­li sta­ty­ti di­de­lių ob­jek­tų, nes iš­kart ap­si­va­gia. Ne­ga­li vi­si po­li­ti­kai bū­ti ener­ge­ti­kos spe­cia­lis­tai, aš ne­ga­liu su­vok­ti, ar Lie­tu­vos po­li­ti­kai, eks­per­tai, ku­riuos jie nu­sam­dė, sa­ko tie­są apie at­omi­nę ener­ge­ti­ką. Kol yra toks ko­rup­ci­jos ly­gis, nė­ra net įma­no­ma svars­ty­ti apie to­kio mas­to pro­jek­tus, aš šiuo at­ve­ju pa­si­ti­kiu Eu­ro­pos Są­jun­gos nuo­mo­ne“, – ti­ki­no N.Pu­tei­kis.

„Šis Mil­ži­nas už­duos šim­tus klau­si­mų moks­li­nin­kams, ener­ge­ti­kams, eko­lo­gams ir mums – at­omi­nin­kams. Ir ta Mil­ži­nui ri­muo­ja­ma lop­ši­nė bus il­ga, sa­vo­tiš­kai įdo­mi ir kei­čian­ti ne tik at­omi­nin­kų, bet ir vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių gy­ve­ni­mą“, – ra­šo J.Lau­cius pa­sa­ko­je „Lau­kia Mil­ži­nas lop­ši­nės“.

Au­to­rius: Ar­tū­ras Ketlerius