Politikai tapo Kremliaus ruporo ekspertais
Įta­kin­gi mū­sų ša­lies po­li­ti­kai, po­li­to­lo­gai, is­to­ri­kai ir apž­val­gi­nin­kai yra įtrauk­ti į pro­pa­gan­di­nės Ru­si­jos in­ter­ne­to sve­tai­nės eks­per­tų są­ra­šą. Jie tei­si­na­si, kad tai pa­da­ry­ta be jų ži­nios, ta­čiau sa­vo skan­da­lin­gu tu­ri­niu por­ta­las me­tė še­šė­lį ir ant jų veik­los.

Nu­ro­do­ma, kad Ka­li­ning­ra­de vei­kian­tis in­ter­ne­to por­ta­las ru­bal­tic.ru su­kur­tas 2013 me­tų pra­džio­je Bal­ti­jos fe­de­ra­li­nio Im­anue­lio Kan­to uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų, ti­rian­čių Bal­ti­jos re­gio­ną kaip erd­vę, kur Ru­si­ja ir Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) ak­ty­viau­siai bend­ra­dar­biau­ja, ini­cia­ty­va. Ta­čiau už to­kio ne­utra­laus ap­ra­šy­mo sly­pi pro­vo­ka­ci­nis tu­ri­nys. Pa­sta­rų­jų straips­nių apie Lie­tu­vą an­traš­tės skel­bia, kad reng­da­ma­si at­nau­jin­ti šau­ki­mą į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą mū­sų ša­lis ruo­šia­si da­ly­vau­ti ka­re, o ar­tė­jan­čios Ru­si­jos ag­re­si­jos pro­pa­gan­da ne­su­tai­kė lie­tu­vių su jų val­džia. Dar ke­li ra­ši­nių pa­va­di­ni­mai: „Trys lėk­tu­vai su kars­tais jau at­skri­do iš Ukrai­nos į Len­ki­ją. Lie­tu­viai – ki­ti?“, „Nuo Sme­to­nos iki Gry­baus­kai­tės: Lie­tu­va vėl žen­gia po­li­ti­nės dik­ta­tū­ros link“, „Šiau­rės Ko­rė­ja ES: iš sa­vi­žu­džių ša­lies į ša­lį sa­vi­žu­dę“.

Tarp G. Chie­sos ir A. Paleckio

Šios in­ter­ne­to sve­tai­nės eks­per­tų są­ra­še įra­šy­tas ne vie­nas abe­jo­ti­nos re­pu­ta­ci­jos as­muo. Pa­vyz­džiui, ita­lų žur­na­lis­tas Giu­liet­to Chie­sa, pri­ta­rian­tis Kry­mo anek­si­jai, reiš­kian­tis par­amą Ru­si­jos veiks­mams Ry­tų Ukrai­no­je ir kal­ti­nan­tis ofi­cia­lų­jį Ki­je­vą žu­dant ci­vi­lius gy­ven­to­jus Don­ba­se, taip pat Al­gir­das Pa­lec­kis, pa­gar­sė­jęs skan­da­lin­gais par­eiš­ki­mais, esą per 1991-ųjų sau­sio įvy­kius Lie­tu­vo­je „sa­vi šau­dė į sa­vus“. Jų drau­gė­je pui­kuo­ja­si ir so­cial­de­mo­kra­tų par­la­men­ta­rų Bro­niaus Bra­daus­ko bei Bi­ru­tės Vė­sai­tės, „dar­bie­čio“ Me­čis­lo­vo Zas­čiu­rins­ko, Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­čių Po­vi­lo Gy­lio, Li­no Bal­sio ir Va­le­ri­jaus Si­mu­li­ko, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­ko Ro­lan­do Pa­kso, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) ly­de­rio Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio pa­var­dės.

Skan­da­lin­ga in­ter­ne­to sve­tai­nė sa­vo eks­per­tais va­di­na is­to­ri­kus Al­vy­dą Nik­žen­tai­tį, Al­gi­man­tą Kas­pa­ra­vi­čių, An­ta­ną Ku­la­kaus­ką, po­li­to­lo­gus Lau­ry­ną Kas­čiū­ną, Ne­ri­jų Ma­liu­ke­vi­čių bei Lau­rą Bie­li­nį. Taip pat į šį są­ra­šą įtrauk­tas Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Zig­mas Vaiš­vi­la, so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys, Ru­sų mo­kyk­lų mo­ky­to­jų aso­cia­ci­jos va­do­vė Ela Ka­nai­tė, apž­val­gi­nin­kas Al­vy­das Me­da­lins­kas, bu­vęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Jus­tas Pa­lec­kis, bu­vęs UNES­CO ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­ta­rė­jas Hen­ri­kas Juš­ke­vi­čius.

In­for­muo­ti nebuvo

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas B. Bra­daus­kas nu­ste­bo iš­gir­dęs, kad jo pa­var­dė fi­gū­ruo­ja skan­da­lin­gos in­ter­ne­to sve­tai­nės eks­per­tų są­ra­še. „Pir­mą kar­tą apie tai gir­džiu, ne­ži­nau, kas ma­ne ten įra­šė. Ma­nęs ti­krai nie­kas dėl to ne­at­sik­lau­sė“, - ti­ki­no jis.

Bronius Bradauskas /Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Por­ta­le prieš me­tus pub­li­kuo­tas in­ter­viu su par­la­men­ta­ru apie pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ir komp­li­kuo­tus mū­sų ša­lies san­ty­kius su Len­ki­ja bei Ru­si­ja. B. Bra­daus­kas ža­dė­jo pa­si­do­mė­ti, kaip jis at­si­dū­rė eks­per­tų są­ra­še.

Mi­nė­ta in­ter­ne­to sve­tai­nė pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį par­en­gė in­ter­viu su Sei­mo na­re B. Vė­sai­te apie tai, kaip Lie­tu­va su­si­do­ro­ja su eks­por­to į Ru­si­ją ap­ri­bo­ji­mais, ar gaus ES kom­pen­sa­ci­jas. Po­li­ti­kė taip pat bu­vo nu­ste­bu­si, kad yra va­di­na­ma pro­pa­gan­di­nės ru­siš­kos in­ter­ne­to sve­tai­nės eks­per­te. „Iš kur da­bar? Nie­ko apie tai ne­ži­nau. Su nie­kuo ne­bend­ra­dar­biau­ju. Gal kas nors iš mū­sų „ger­bė­jų“ mus ten įra­šė? Ta­čiau ti­krai be ma­no ži­nios“, - pa­brė­žė ji.

B. Vė­sai­tės nuo­mo­ne, to­kiu bū­du ga­li bū­ti ban­do­ma ją komp­ro­mi­tuo­ti. Ji ti­ki­no gal­vo­sian­ti, ko­kių veiks­mų im­tis.

Iš są­ra­šo neišbraukė

LLRA pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras V. To­ma­ševs­kis sa­kė ne­se­niai bend­ra­vęs su šios in­ter­ne­to sve­tai­nės žur­na­lis­tais. Prieš ke­lias die­nas jis da­vė in­ter­viu apie sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Po­li­ti­kas tvir­ti­no ne­ži­nan­tis, kaip šia­me por­ta­le ra­šo­ma apie Lie­tu­vą, nes jo tie­siog ne­skai­tan­tis. Tie­sa, jis pri­dū­rė, kad apie mū­sų ša­lį „daug kur at­si­lie­pia­ma ne­igia­mai“: esą kar­tais pa­grįs­tai, kar­tais – ne. Kai tu­rės lais­vo lai­ko, V. To­ma­ševs­kis ža­dė­jo pa­si­do­mė­ti por­ta­lu ir jo tu­ri­niu.

Po­li­to­lo­gas L. Kas­čiū­nas tei­gė jau nuo 2013 me­tų pa­bai­gos ži­nan­tis, kad yra mi­nė­tos in­ter­ne­to sve­tai­nės „eks­per­tas“. Su­ži­no­jęs, kad bu­vo įtrauk­tas į to­kį są­ra­šą, jis par­ei­ka­la­vo, kad iš jo bū­tų iš­brauk­tas. Ta­čiau iš Ru­si­jos po­li­to­lo­gas su­lau­kė laiš­ko, jog ki­ta­dos pa­ko­men­ta­vęs par­eng­tą stu­di­ją apie Eu­ra­zi­jos są­jun­gą jis au­to­ma­tiš­kai ta­po jų eks­per­tu. „Tai – pro­vo­ka­ci­ja. Ši in­ter­ne­to sve­tai­nė yra pro­pa­gan­di­nė, su­kur­ta pro­pa­gan­di­niais tiks­lais, su­er­zin­ti Lie­tu­vą, tam ti­krus mū­sų sluoks­nius“, - aiš­ki­no L. Kas­čiū­nas.

Jis ne­be­bend­rau­ja su šios in­ter­ne­to sve­tai­nės žur­na­lis­tais. „Nė­ra pra­smės. Ką su jais kal­bė­ti, jei­gu gau­dys kiek­vie­ną ne taip pa­sa­ky­tą žo­dį, iš­krai­pys rea­ly­bę ir pa­na­šiai“, - pa­žy­mė­jo L. Kas­čiū­nas.