Politikai svajoja apie auksinę olimpiadą
Pra­si­dė­ju­sių olim­pi­nių žai­di­nių karšt­li­gė apė­mė ir mū­sų ša­lies po­li­ti­kus. Ne­ma­žai Sei­mo na­rių ke­lias pa­sta­rą­sias sa­vai­tes ža­da gy­ven­ti olim­pia­dos rit­mu ir ti­ki­si, kad Lie­tu­vos olim­pie­čiai na­mo par­veš vi­sų spal­vų olim­pi­nių me­da­lių.

Pra­si­dė­ju­sias Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nes žai­dy­nes dau­gu­ma mū­sų ša­lies po­li­ti­kų ste­bės prie te­le­vi­zo­rių ekra­nų. Į Bra­zi­li­ją da­ly­vau­ti olim­pia­dos ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je ir pa­lai­ky­ti mū­sų spor­ti­nin­kų per jų pir­muo­sius star­tus iš aukš­čiau­sių Lie­tu­vos va­do­vų iš­vy­ko tik pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Rugp­jū­čio vi­du­ry­je į Rio de Ža­nei­rą ke­ti­nęs skris­ti prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius at­si­sa­kė ofi­cia­lios ke­lio­nės, nes de­le­ga­ci­jos lėk­tu­vo bi­lie­tai bū­tų at­siė­ję 44 tūkst. eu­rų. Vis dėl­to ste­bė­ti olim­pi­nių žai­dy­nių jis ga­li vyk­ti kaip pri­va­tus as­muo.

Fi­nan­sa­vi­mo sty­gių at­per­ka entuziazmas

Bu­vęs Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris, Sei­mo pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las sten­gia­si ne­ati­trūk­ti nuo spor­to ir žiū­ri vi­sas svar­biau­sias pa­sau­ly­je vyks­tan­čias var­žy­bas, čem­pio­na­tus. Per olim­pia­dą jis ža­da ste­bė­ti įvai­rių spor­to ša­kų at­sto­vų pa­si­ro­dy­mus. „Aiš­ku, la­biau­siai no­ri­si pa­si­žiū­rė­ti var­žy­bas, ku­rio­se da­ly­vau­ja lie­tu­viai. Ne­svar­bu, ko­kia tai bū­tų spor­to ša­ka, jas ver­ti­nu vie­no­dai. Ži­no­ma, krep­ši­nis gal do­mi­na la­biau, nes trun­ka be­veik vi­sas olim­pi­nes žai­dy­nes, ta­čiau ir ki­tos spor­to ša­kos ne ma­žiau reikš­min­gos Lie­tu­vai“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Ver­tin­da­mas Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų ga­li­my­bes, V. Ged­vi­las tei­gė puo­se­lė­jan­tis daug vil­čių. „Kaip to­kia ne­di­de­lė vals­ty­bė su­komp­lek­ta­vo­me ti­krai ne­blo­gą olim­pi­nę rink­ti­nę. Tu­ri­me pa­jė­gių spor­ti­nin­kų. Ne­ga­li­me pa­si­gir­ti di­de­liu fi­nan­sa­vi­mu spor­tui, bet yra la­bai daug en­tu­ziaz­mo, no­ro nu­ga­lė­ti. Ma­nau, mū­sų de­le­ga­ci­ja tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti ge­rai“, – sa­kė jis.

Olim­pi­nių ap­do­va­no­ji­mų V. Ged­vi­las ti­ki­si iš mū­sų irk­luo­to­jų, plau­ki­kų, ypač iš pui­kią spor­ti­nę for­mą de­mons­truo­jan­čios Rū­tos Mei­lu­ty­tės. Jo ma­ny­mu, me­da­lį tu­rė­tų pel­ny­ti ir ku­ris nors iš mū­sų ša­lies bok­si­nin­kų. „Ži­no­ma, no­rė­tų­si, kad ir krep­ši­nin­kai iš­ko­vo­tų me­da­lius. Jau vien pa­tek­ti į olim­pia­dą ne­leng­va, nes ten su­si­ren­ka tik 12 stip­riau­sių pa­sau­lio ko­man­dų. Jos – apy­ly­gės, krep­ši­nin­kams rei­kės la­bai daug sėk­mės“, – aiš­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Užuo­džia me­da­lių kvapą

Dve­jo­se olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se da­ly­va­vęs bu­vęs krep­ši­nin­kas par­la­men­ta­ras Ser­ge­jus Jo­vai­ša šio­mis sa­vai­tė­mis taip pat ža­da ne­ma­žai lai­ko pra­leis­ti prie te­le­vi­zo­riaus ekra­no, ste­bė­da­mas trans­lia­ci­jas iš Rio de Ža­nei­ro. „Daug var­žy­bų ro­dys nak­ti­mis, tad teks au­ko­ti mie­go va­lan­das dėl nuo­sta­bių re­gi­nių“, – ne­slė­pė jis.

Per olim­pi­nes žai­dy­nes S. Jo­vai­ša sten­gia­si žiū­rė­ti vi­sų mū­sų olim­pie­čių pa­si­ro­dy­mus. Jis tu­ri vil­ties, jog Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai Rio de Ža­nei­re pa­si­da­bins ne vie­nu olim­pi­niu me­da­liu. „Lai­ky­siuo­si op­ti­mis­ti­nės prog­no­zės, kad mū­siš­kiai pel­nys še­šis olim­pi­nius me­da­lius. Ne­nu­si­vil­siu, jei bus ma­žiau, ir, be abe­jo, la­bai džiaug­siuo­si, jei­gu jų bus dau­giau“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

Pui­kių re­zul­ta­tų S. Jo­vai­ša ti­ki­si iš leng­vaat­le­čių, plau­ki­kų, irk­luo­to­jų, pen­kia­ko­vi­nin­kės Lau­ros Asa­daus­kai­tės-Zad­nep­rovs­kie­nės, bu­riuo­to­jos Gin­ta­rės Vo­lun­ge­vi­čiū­tės-Scheidt, šuo­li­nin­kės į aukš­tį Ai­ri­nės Pa­lšy­tės. Mū­sų vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė, pa­sak bu­vu­sio pro­fe­sio­na­lo, yra stip­riau­sia per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad ji leng­vai už­lips ant ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­los, nes var­žo­vai taip pat la­bai stip­rūs. „Vis dėl­to užuo­džiu me­da­lių kva­pą, nes rink­ti­nė kaip nie­ka­da pa­jė­gi tai pa­da­ry­ti“, – ver­ti­no jis.

Lau­kia ma­lo­nių netikėtumų

Sei­mo na­rys Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las va­di­na sa­ve spor­to en­tu­zias­tu, ne­pra­lei­džian­čiu svar­biau­sių spor­to ren­gi­nių. Jis ke­ti­na ak­ty­viai ste­bė­ti ir tie­sio­gi­nes trans­lia­ci­jas iš Rio de Ža­nei­ro, nors lai­ko skir­tu­mas ti­krai ne­men­kas. Vie­nos mėgs­ta­miau­sių par­la­men­ta­ro spor­to ša­kų – krep­ši­nis, leng­vo­ji at­le­ti­ka, plau­ki­mas. „Tai pri­ri­ša prie ekra­no“, – tei­gė jis.

Svars­ty­da­mas, kiek olim­pi­nių me­da­lių ga­li par­si­vež­ti mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kai, E. Gent­vi­las rė­mė­si JAV nau­jie­nų agen­tū­ros „As­so­cia­ted Press“ (AP) prog­no­ze, kad Lie­tu­va Rio de Ža­nei­re pel­nys ke­tu­ris me­da­lius: 1 auk­so, 1 si­dab­ro ir 2 bron­zos. Ta­čiau mū­sų spor­ti­nin­kai, jo įsi­ti­ki­ni­mu, pa­jė­gūs iš­ko­vo­ti ir dau­giau. Me­da­lius esą ga­li pel­ny­ti ku­ris nors iš bok­si­nin­kų ar im­ty­ni­nin­kų, A. Pa­lšy­tė. Nors AP spė­ja, kad Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Rio de Ža­nei­re liks ket­vir­ta, E. Gent­vi­las ma­no, jog mū­sų žai­dė­jai gal­būt iš­ko­vos ir pri­zi­nę vie­tą. „At­si­tik­ti­nu­mas ga­li nu­blokš­ti mus že­myn, bet ga­li bū­ti ir ma­lo­nių ne­ti­kė­tu­mų. Ti­kiu, kad lie­tu­viai gaus šiek tiek dau­giau me­da­lių, nei prog­no­zuo­ja AP“, – svars­tė jis.

Tarp ki­tų ša­lių rink­ti­nių ir spor­ti­nin­kų E. Gent­vi­las fa­vo­ri­tų ne­tu­ri. Ta­čiau sim­pa­ti­zuo­ja ir dau­giau dė­me­sio ski­ria Šve­di­jos olim­pie­čių pa­si­ro­dy­mams, nes šio­je ša­ly­je gy­ve­na po­li­ti­ko du­kra.

Įžvel­gia potencialą

Nors pa­si­ren­gi­mą Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nėms žai­dy­nėms ly­dė­jo ne­sklan­du­mai, par­la­men­ta­rė Ire­na Šiau­lie­nė ti­ki­si, jog tai bus gra­ži spor­to šven­tė. So­cial­de­mo­kra­tė sa­ko ne­san­ti di­de­lė ko­kių nors var­žy­bų en­tu­zias­tė, bet spor­to karšt­li­ge ją už­kre­čia sū­nus. „Jis ma­ne įtrau­kia, o kai įsi­trau­ki, da­ro­si la­bai įdo­mu. Pa­vyz­džiui, kai ne­se­niai Pra­ncū­zi­jo­je vy­ko fut­bo­lo čem­pio­na­tas, vi­sai ne­blo­gai orien­ta­vau­si“, – pa­sa­ko­jo po­li­ti­kė.

I. Šiau­lie­nė ža­da ste­bė­ti olim­pi­nes žai­dy­nes. Tarp nu­ma­ty­tų žiū­rė­ti trans­lia­ci­jų – R. Mei­lu­ty­tės, mū­sų leng­vaat­le­čių, pen­kia­ko­vi­nin­kų pa­si­ro­dy­mai, krep­ši­nio rung­ty­nės. Bū­tent į šių spor­ti­nin­kų ga­li­my­bes lai­mė­ti olim­pi­nius me­da­lius ji de­da dau­giau­sia vil­čių. „Ti­krai ne­sto­ko­ja­me po­ten­cia­lo, tad tu­rė­tu­me su­lauk­ti olim­pi­nio džiaugs­mo“, – sa­kė I. Šiau­lie­nė.