Politikai susikibo dėl Migracijos departamento
„Dar­bie­čių“ ini­cia­ty­vą stip­rin­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė va­di­na des­pe­ra­tiš­ku mė­gi­ni­mu iš­sau­go­ti ne­efek­ty­viai dir­ban­čią ir ko­rup­ci­jos skan­da­lais gar­sė­jan­čią ins­ti­tu­ci­ją.

Kon­ser­va­to­rė ste­bi­si, kad Dar­bo par­ti­jo­je (DP) „stai­ga už­de­rė­jo mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos eks­per­tų, vie­nin­gai at­kar­to­jan­čių Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to re­to­ri­ką ir rei­ka­lau­jan­čių jį iš­sau­go­ti“. Sa­vo pa­ste­bė­ji­mus A. Bi­lo­tai­tė iš­sa­kė po šian­dien ry­tą vy­ku­sios DP at­sto­vų spau­dos kon­fe­ren­ci­jos, ku­rio­je šie iš­dės­tė sa­vą­ją mig­ra­ci­jos pro­ce­sų val­dy­mo vi­zi­ją. Pa­sak Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je dir­ban­čios po­li­ti­kės, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas „ne vie­ne­rius me­tus kė­lė dau­gy­bę klau­si­mų dėl sa­vo ko­rum­puo­tos veik­los, at­vy­kė­liams „par­duo­da­mų“ lei­di­mų gy­ven­ti ša­ly­je. „Vyk­dy­tas ne vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, tar­nau­to­jai pa­gau­ti su pi­ni­gais, įra­šy­tos jų de­ry­bos dėl do­ku­men­tų kai­nos. Aki­vaiz­du, kad yra daug žmo­nių, as­me­niš­kai su­in­te­re­suo­tų iš­sau­go­ti šią jos dar­buo­to­jams pel­nin­gą ins­ti­tu­ci­ją“, – tei­gė Ag­nė Bi­lo­tai­tė. Sei­mo na­rė at­krei­pė dė­me­sį, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to gy­ny­bai vie­šu­mo­je DP par­ti­ja pa­si­tel­kė šiuo me­tu itin jau­trų ir ak­tua­lų pa­bė­gė­lių klau­si­mą. A. Bi­lo­tai­tės nuo­mo­ne, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio siū­ly­mas nai­kin­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą ir jo funk­ci­jas pa­skirs­ty­ti ki­toms ins­ti­tu­ci­joms ati­tin­ka pui­kiai vei­kian­tį Es­ti­jos mo­de­lį. „Nors Va­ka­rų Eu­ro­po­je eg­zis­tuo­ja net mig­ra­ci­jos mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vai lo­giš­ka at­siž­velg­ti į geo­po­li­ti­nį kon­teks­tą ir pa­vyz­džiu rink­tis ne se­nas im­ig­ran­tų trau­kos ša­lis, o Pa­bal­ti­jo kai­my­nę. Po­li­ti­kei ki­lo abe­jo­nių, kad ban­dy­mai iš­sau­go­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą ga­li bū­ti su­si­ję su „dar­bie­čių“ va­do­vau­ja­mos So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ne­no­ru vyk­dy­ti jai pri­klau­san­čias funk­ci­jas.

DP šian­dien pa­siū­lė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą jung­ti prie Vy­riau­sy­bės ir jo pa­grin­du kur­ti ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri iš es­mės spręs­tų vi­sus su mig­ra­ci­ja su­si­ju­sius klau­si­mus. „Lie­tu­va iki ga­lo ne­spė­jo su­si­do­ro­ti su emig­ra­ci­jos prob­le­mo­mis, o jau tu­ri nau­ją iš­šū­kį – di­dė­jan­čius im­ig­ra­ci­jos srau­tus. Šiuo me­tu vyks­tan­tis pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mas yra tik šio pro­ce­so pra­džia ir mes tu­ri­me už­bėg­ti įvy­kiams už akių, kad ši prob­le­ma ne­pe­raug­tų į ne­val­do­mą pro­ce­są“, – tei­gė V. Ma­zu­ro­nis.

DP ly­de­ris pa­brė­žė, kad par­ti­ja pa­lai­ko po­ky­čių bū­ti­ny­bę Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te, ypač sie­kiant su­si­do­ro­ti su ko­rup­ci­niais pro­ce­sais. Ta­čiau ne­pri­ta­ria siū­ly­mui siau­rin­ti jo func­ki­jas. Prieš­in­gai, siū­lo plės­ti ir „iš­kel­ti į aukš­tes­nį – stra­te­gi­nį – lyg­me­nį“. DP va­do­vui an­tri­no DP frak­ci­jos Sei­me na­rys Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas. Jis įsit­ki­nęs, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui tu­ri bū­ti su­teik­tas aukš­tes­nis sta­tu­sas, ga­lios ir at­sa­ko­my­bė. „Tai tu­ri bū­ti vals­ty­bės įstai­ga, ku­ri ap­jung­tų vi­sų mi­nis­te­ri­jų pa­stan­gas ir bū­tų at­sa­kin­ga už ga­lu­ti­nį mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos nu­sta­ty­mą ir įgy­ven­di­ni­mą“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

V. Ma­zu­ro­nis ti­ki­no, kad klau­si­mą dėl Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to įga­lio­ji­mų pra­plė­ti­mo DP kels val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, taip pat sieks opo­zi­ci­jos pri­ta­ri­mo.