Politikai stumdosi dėl turto deklaravimo
Dar ru­de­nį kal­bė­ję apie tai, kad ren­gia vi­suo­ti­nio tur­to dek­la­ra­vi­mo tvar­ką, val­dan­tie­ji ūmai ap­si­gal­vo­jo. Da­liai jų at­ro­do, kad ko­rup­ci­jos su­ma­žės, jei­gu tur­tą, be da­bar­ti­nių su­bjek­tų, pri­va­lo­mai dek­la­ruos ad­vo­ka­tai, gy­dy­to­jai, ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­riai ar mo­kyk­lų va­do­vai bei jų šei­mos na­riai.

Jau ko­ne de­šimt­me­tį vi­suo­ti­nį tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mą svars­tan­tys, bet to­kias įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl ko­kių nors prie­žas­čių vis ati­dė­lio­jan­tys po­li­ti­kai vėl grį­žo prie gy­ven­to­jų tur­to dek­la­ra­vi­mo klau­si­mų. Spe­cia­li dar­bo gru­pė par­en­gė ati­tin­ka­mas pa­tai­sas ir jo­se iš­sky­rė pen­kias gru­pes as­me­nų, ku­riems siū­lo­ma įtvir­tin­ti prie­vo­lę dek­la­ruo­ti tur­tą. Į „ri­zi­kos są­ra­šą“ pa­te­kę ad­vo­ka­tai ir me­di­kai to­kia po­li­ti­kų ini­cia­ty­va ste­bi­si.

At­rin­ko pa­gal riziką

Sei­mo na­rių dar­bo gru­pės at­sto­vams, pa­siū­liu­siems plės­ti tur­tą dek­la­ruo­ti tu­rin­čių as­me­nų są­ra­šą, su­nkiai se­kė­si dė­lio­ti ar­gu­men­tus, ko­dėl į jį pa­te­ko bū­tent ad­vo­ka­tai, ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­riai, biu­dže­ti­nė­se me­di­ci­nos įstai­go­se dir­ban­tys gy­dy­to­jai, vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių įmo­nių ar­ba įstai­gų va­do­vai ir jų pa­va­duo­to­jai.

Kiek­vie­nai par­ei­gy­bių gru­pei skir­to­se skil­ty­se įsta­ty­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te vie­naip ar ki­taip dės­to­ma, esą tai pa­dės ko­vo­ti su ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mu. Pa­vyz­džiui, ad­vo­ka­tai, kaip ra­šo­ma, tam­pa tar­pi­nin­kais vyk­dant ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus teis­muo­se, per juos ne­va gal­būt mo­ka­mi ky­šiai tei­sė­jams. Mo­kyk­lų va­do­vų ir jų šei­mos na­rių at­ve­ju dės­to­ma, jog di­rek­to­riai ga­li vyk­dy­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus, tai­gi ky­la ri­zi­ka, kad jie ga­li pikt­nau­džiau­ti sa­vo pa­dė­ti­mi ir pel­ny­tis iš tų pir­ki­mų. Dėl gy­dy­to­jų, odon­to­lo­gų ir far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tų, dir­ban­čių biu­dže­ti­nė­se ir vie­šo­sio­se įstai­go­se, ku­rių sa­vi­nin­kė yra vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bės, aiš­ki­na­ma, kad bū­tent svei­ka­tos prie­žiū­ra yra vie­na la­biau­siai ko­rup­ci­jos pa­žei­džia­mų sri­čių Lie­tu­vo­je.

Kas sie­ja vi­sas šias gru­pes? Vie­nas par­la­men­ta­rų, ren­gu­sių Gy­ven­to­jų tur­to dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, so­cial­de­mo­kra­tas An­ta­nas Ne­stec­kis ti­ki­no, kad mi­nė­tos par­ei­gy­bės ir pro­fe­si­jos pa­si­rink­tos ne­at­si­tik­ti­nai. „Čia gru­pės, kur pa­ja­mų ir to še­šė­lio ri­zi­kos ma­ty­ti dau­giau­sia. Bu­vo at­rink­tos tos, kur ma­ty­ti ri­zi­ka. Nors dar­bo gru­pė bu­vo su­bur­ta dėl vi­suo­ti­nio dek­la­ra­vi­mo, tai apei­ta, nes įsta­ty­mų ba­zė, lei­džian­ti gau­ti in­for­ma­ci­ją iš ban­kų, su­tvar­ky­ta. Li­ko gru­pės, ku­rios ke­lia tam ti­krą ri­zi­ką, su­siau­rin­tas ra­tas ir ne­ita prie vi­suo­ti­nio dek­la­ra­vi­mo“, – LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras.

Ne­ži­no, ką da­ro savi

Dar pra­ėju­sių me­tų spa­lį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­tvir­ti­no ren­gian­ti vi­suo­ti­nio tur­to dek­la­ra­vi­mo tvar­ką. Tą­syk skelb­ta, kad Gy­ven­to­jų tur­to dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­so­se nu­ma­to­ma, jog vi­si gy­ven­to­jai tur­tą tu­rės dek­la­ruo­ti ne vie­ną kar­tą (su­lau­kę 18 me­tų), o kas­kart, kai nau­jai įgy­ja­ma pi­ni­gi­nių lė­šų, ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no, ju­ve­ly­ri­kos dir­bi­nių už dau­giau nei 5 tūkst. eu­rų.

„To įsta­ty­mo pro­jek­to ti­krai ne­ma­tė­me, tai­gi ir dis­ku­tuo­ti ne­ga­li­me. Taip, to­kios kal­bos bu­vo, ta­čiau ne­ma­ty­ti veiks­mų, to­dėl dar­bo gru­pė nag­ri­nė­jo klau­si­mą ir pri­ėmė spren­di­mą, kad pa­kan­ka iš­plės­ti dek­la­ruo­jan­čių­jų ra­tą“, – par­eiš­kė A. Ne­stec­kis.

Par­la­men­ta­rų dar­bo gru­pės va­do­vė so­cial­de­mo­kra­tė Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė kal­bė­jo, kad to­kie pa­siū­ly­mai bu­vo de­ri­na­mi su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, Vals­ty­bi­ne mo­kes­čių ins­pek­ci­ja.

Ly­gi­no su dės­ty­to­jais ir taksistais

Į ko­rup­ci­jos po­žiū­riu esą ri­zi­kin­gas gru­pes pa­te­ku­sių pro­fe­si­jų at­sto­vams toks įsta­ty­mų lei­dė­jų po­žiū­ris ne­pa­tin­ka. Ad­vo­ka­tų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Ig­no Vė­gė­lės ma­ny­mu, vi­suo­ti­nis tur­to dek­la­ra­vi­mas bū­tų svei­kin­ti­na idė­ja, o iš­skir­ti vie­nos ar ki­tos pro­fe­si­jos at­sto­vus yra ne­lo­giš­ka.

„Kuo vie­na ar ki­ta pro­fe­si­ja ri­zi­kin­ges­nė už ki­tą? Nu­skam­bė­jo is­to­ri­ja, kai tak­si bend­ro­vės ma­siš­kai slė­pė mo­kes­čius. Tad ky­la klau­si­mas, ar tak­si vai­ruo­to­jas – ri­zi­kin­ga pro­fe­si­ja? Ar­ba uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas? O ko­dėl me­di­kas, dir­ban­tis bet kur? Jei jau kal­ba­me apie ad­vo­ka­tus, kal­bė­ki­te apie vi­sus in­di­vi­dua­lią veik­lą vyk­dan­čius as­me­nis. Mie­lai su­tik­čiau, kad vi­si dek­la­ruo­tų tur­tą. Iš­skir­ti ad­vo­ka­tus dėl ko­rup­ci­nių nu­si­kal­ti­mų, – tai ne­sup­ran­ta­ma“, – kal­bė­jo jis.

Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos pre­zi­den­tas Liu­tau­ras La­ba­naus­kas ir­gi su­abe­jo­jo po­li­ti­kų ini­cia­ty­va. Me­di­kai, dir­ban­tys biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se, jau tu­ri teik­ti pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas. Už­per­nai pa­va­sa­rį pri­im­tos pa­tai­sos iš­plė­tė są­ra­šą as­me­nų, ku­rie tu­ri dek­la­ruo­ti in­te­re­sus. Pa­gal šias pa­tai­sas į są­ra­šą įtrauk­ti gy­dy­to­jai, odon­to­lo­gai, far­ma­ci­nin­kai, dir­ban­tys biu­dže­ti­nė­se ir vie­šo­sio­se įstai­go­se.

„Ne­ži­nau, ko­dėl jie no­ri vėl mus įtrauk­ti. Ko­dėl vie­nai vi­suo­me­nės da­liai rei­kia tai­ky­ti. Čia kaž­kaip keis­tai iš­ei­na“, – ste­bė­jo­si L. La­ba­naus­kas.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas tei­gė, jog iš po­li­ti­kų veiks­mų ga­li­ma spė­ti, kad links­ta­ma į vi­suo­ti­nį tur­to dek­la­ra­vi­mą, bet tai kaž­ko­dėl da­ro­ma pa­slap­čia. „Rei­kia nor­ma­lios dis­ku­si­jos šiuo klau­si­mu. Da­bar da­ro­ma „po ga­ba­liu­ką“ ir sa­ko­ma, kad tai iš­im­ti­niai at­ve­jai. Ta­čiau tuoj su­si­da­rys si­tua­ci­ja, kai dek­la­ruo­ti pri­va­lės dau­giau žmo­nių, nei ne­pri­va­lės. Pa­grin­di­nė šio rei­ka­lo yda, kad ban­do­ma ko­vo­ti su pa­sek­mė­mis“, – svars­tė jis.