Politikai stoja piestu prieš pabėgėlių kvotą
Spren­džiant im­ig­ran­tų kri­zę Pie­tų Eu­ro­po­je, Briu­se­lis šian­dien pa­siū­lė į Lie­tu­vą per­kel­ti iki 710 pa­bė­gė­lių. Ta­čiau Sei­mo na­riai tvir­ti­na, kad mū­sų ša­lis ne­tu­ri ga­li­my­bių pri­im­ti tiek im­ig­ran­tų.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) siū­lo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bėms so­li­da­riai pa­si­da­lin­ti naš­tą, ten­kan­čią dėl į Eu­ro­pą per Vi­dur­že­mio jū­rą plūs­tan­čių pa­bė­gė­lių. Ta­čiau Lie­tu­vai nu­ma­ty­ta pa­bė­gė­lių kvo­ta ne­priim­ti­na dau­gu­mai ša­lies po­li­ti­kų.

Šim­tų pri­im­ti negalime

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad ne­sa­me pa­si­ruo­šę pri­im­ti EK nu­ma­ty­to pa­bė­gė­lių skai­čiaus. „E­sa­me kal­bė­ję ir ta­rę­si Vy­riau­sy­bė­je, ruo­šia­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą. Ja­me nu­ma­ty­ta nuo 30 iki 40 pa­bė­gė­lių“, - šian­dien par­eiš­kė jis.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius taip pat pa­ti­ki­no, kad Lie­tu­vos nuo­mo­nė šiuo klau­si­mu ne­si­kei­čia. Nors su­pran­ta­me prob­le­mos mas­tą ir esa­me pa­si­ren­gę so­li­da­ri­zuo­tis su Pie­tų Eu­ro­pos ša­li­mis, ku­rioms ten­ka at­lai­ky­ti pa­bė­gė­lių antp­lū­dį, nu­ro­dy­to skai­čiaus im­ig­ran­tų pri­im­ti ne­tu­ri­me ga­li­my­bių. Jo tei­gi­mu, tam ti­krą skai­čių pa­bė­gė­lių pri­siim­si­me, ta­čiau sa­va­no­riš­kai ir ti­krai „ne šim­tais“.

„Pri­va­lo­mos kvo­tos yra ne­priim­ti­nos, nes jos ne­įver­ti­na dau­ge­lio fak­to­rių. Spręs­ti vien tik pa­gal ša­lies dy­dį, bend­rą­jį vi­daus pro­duk­tą, ne­dar­bo ly­gį ne­ga­li­ma. Rei­kia įver­tin­ti so­cia­li­nes prie­žas­tis ir ge­bė­ji­mą pri­im­ti žmo­nes. Be to, tie žmo­nės nė­ra pre­kės, daik­tai, jie tu­ri sa­vo nuo­mo­nę, kri­te­ri­jus, kur no­ri at­si­dur­ti, jiems ne­ga­li­ma nu­ro­dy­ti, kur jie tu­rė­tų gy­ven­ti“, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.

Pa­bė­gė­lių ne­ga­li­ma da­lin­ti kaip malkų

Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to (ERK) vi­ce­pir­mi­nin­kas And­rius Ma­zu­ro­nis sa­kė, kad Lie­tu­va ne­tu­ri inf­ras­truk­tū­ri­nių pa­jė­gu­mų pri­im­ti to­kį kie­kį pa­bė­gė­lių. „Tiek už­sie­nio, tiek vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai Sei­mo ERK sa­kė, kad net prie ge­riau­sių no­rų ga­li­me pri­im­ti tik ke­lias­de­šimt žmo­nių“, - pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

Pa­sak A. Ma­zu­ro­nio, mū­sų ša­lis tu­rė­tų gin­ti po­zi­ci­ją, kad tiek pa­bė­gė­lių pri­im­ti ne­sa­me pa­jė­gūs. Taip pat jis įsi­ti­ki­nęs, kad ES vals­ty­bės tu­ri pa­čios nu­spręs­ti, ko­kiam skai­čiui im­ig­ran­tų iš Af­ri­kos ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų ga­li su­teik­ti prie­globs­tį. „Taip, šią prob­le­mą rei­kia spręs­ti so­li­da­riai, ta­čiau žmo­nių kaip mal­kų da­li­ji­mas: vie­nai ša­liai – 200, ki­tai – 300 pa­bė­gė­lių, yra vi­siš­kai ne­to­lia­re­giš­kas ir ne­pro­tin­gas, ne­spren­džian­tis prob­le­mos. Rei­kia ko­vo­ti su prie­žas­ti­mis, ne pa­sek­mė­mis“, - įsi­ti­ki­nęs jis.

Jau pri­ėmė­me 400

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lims na­rėms tu­rė­tų bū­ti pa­lik­ta tei­sė pa­čioms ap­sisp­ręs­ti, ar pri­im­ti ir kiek pri­im­ti pa­bė­gė­lių iš Grai­ki­jos ir Ita­li­jos, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Lie­tu­va ne­pri­ta­ria pri­va­lo­mam pa­bė­gė­lių per­kė­li­mui. Re­mia­me ES ša­lių na­rių sa­va­no­riš­ku­mo pri­nci­pą pri­sii­mant šią at­sa­ko­my­bę“, - tei­gia­ma Pre­zi­den­tū­ros tre­čia­die­nį BNS per­duo­ta­me vals­ty­bės va­do­vės ko­men­ta­re.

D.Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad Lie­tu­va so­li­da­ri­zuo­ja­si su ES vals­ty­bė­mis, teik­da­ma hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą, da­ly­vau­da­ma jung­ti­nė­se gel­bė­ji­mo ir ste­bė­ji­mo mi­si­jo­se Vi­dur­žie­mio jū­ro­je.

„Mū­sų vals­ty­bė jau yra su­tei­ku­si prie­globs­tį dau­giau nei 400 už­sie­nie­čių, iš ku­rių di­džio­ji da­lis yra at­vy­kę iš Ukrai­nos, Gru­zi­jos ir Ru­si­jos“, - pri­mi­nė ji.