Politikai rinkimams kinkosi įžymybes
Ki­tais me­tais vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams be­si­ren­gian­čios par­ti­jos dai­ro­si įžy­mių vei­dų, ga­lin­čių pa­puoš­ti jų kan­di­da­tų są­ra­šus. Po­li­ti­kai vi­lia­si, kad gar­sūs žmo­nės pa­dės leng­viau pa­siek­ti par­ga­lę. Po­li­to­lo­gai at­ker­ta: gar­se­ny­bių ne­ša­ma sėk­mė – trum­pa­lai­kė, o vals­ty­bei da­ro dau­giau ža­los nei nau­dos.

Opo­zi­ci­nis Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis pa­skel­bė su­lau­kęs na­rių pa­gau­sė­ji­mo – jo ei­les pa­pil­dė stip­riau­siu pa­sau­lio žmo­gu­mi va­di­na­mas Žyd­rū­nas Sa­vic­kas, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je at­sto­va­vęs Ar­tū­ro Zuo­ko su­bur­tai po­li­ti­nei są­jun­gai „TAIP!“ Stip­ruo­lis jau pa­tvir­ti­no su li­be­ral­są­jū­di­nin­kais ei­siąs į 2016-ųjų ru­de­nį vyk­sian­čius Sei­mo rin­ki­mus. „Pats esu darbš­tus, ne­ma­žai pa­ke­liu ir vi­sa­da sie­kiu už­sib­rėž­to tiks­lo - ma­nau, šios sa­vy­bės man pra­ver­čia ne tik spor­te, bet ir po­li­ti­ko­je", - ži­niask­lai­dai sa­kė Ž. Sa­vic­kas.

Nau­jais na­riais pa­si­džiau­gė ir val­dan­čio­ji Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) – prie jos pri­si­dė­jo pa­va­sa­rį švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­to, o lie­pos mė­ne­sį na­rys­tės Dar­bo par­ti­jo­je at­si­sa­kęs Dai­nius Pa­val­kis ir vie­nas žy­miau­sių ša­lies kar­dio­chi­rur­gų Ri­man­tas Be­ne­tis. LSDP rin­ki­mų šta­bo va­do­vo Al­gir­do Sy­so tei­gi­mu, jie bus par­ti­jos kan­di­da­tų į Sei­mą są­ra­še.

In­ten­sy­viai ieško

Li­be­ral­są­jū­di­nin­ku ta­pu­sio Ž. Sa­vic­ko, ti­tu­luo­ja­mo stip­riau­siu pa­sau­lio žmo­gu­mi, va­din­ti po­li­ti­kos nau­jo­ku ne­ga­li­ma: jis tris kar­tus - 2008, 2012 ir 2013 me­tais, iš pra­džių – kaip A. Zuo­ko va­do­vau­tos Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos (LiCS), pa­skui kaip ju­dė­ji­mo „TAIP!“ at­sto­vas - ban­dė tap­ti Sei­mo na­riu vien­man­da­tė­je Bir­žų-Ku­piš­kio rin­ki­mų apy­gar­do­je, tie­sa, ne­sėk­min­gai.

Sa­vo tei­ses į iš­skir­ti­nį jį pri­ėmu­sios par­ti­jos dė­me­sį Ž. Sa­vic­kas par­eiš­kė dar prieš 2008 me­tų Sei­mo rin­ki­mus. Kai tuo me­tu LiCS na­riai, rei­tin­ga­vę kan­di­da­tus į Sei­mą, jį nu­stū­mė į 25-ąją są­ra­šo vie­tą, stip­ruo­lis to­kį poel­gį pa­va­di­no ne­pa­gar­ba jam ir ne­nau­din­gu spren­di­mu par­ti­jai. Į rin­ki­mus su LiCS jis tuo me­tu nu­ėjo bū­da­mas są­ra­še 10-as, ta­čiau par­la­men­ta­ro man­da­to taip ir ne­ga­vo. Pri­si­lies­ti prie spren­di­mų pri­ėmi­mo jam te­ko 2011-2015 me­tais, kai su A. Zuo­ko ša­li­nin­kais pa­te­ko į Vil­niaus mies­to ta­ry­bą. Žy­mes­nių par­ei­gų sos­ti­nė­je Ž. Sa­vic­kas nė­jo – kal­bė­jo no­rįs tęs­ti spor­ti­nin­ko kar­je­rą.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis LŽ tei­gė, kad par­ti­ja šiuo me­tu vyk­do in­ten­sy­vią bū­si­mų­jų par­ti­jos kan­di­da­tų į Sei­mą pa­ieš­ką. „Ga­liu už­ti­krin­ti, kad mū­sų par­ti­jos rin­ki­mų į Sei­mą są­ra­še dau­giau­sia bus pro­fe­sio­na­lių po­li­ti­kų, ku­rie to­kį ke­lią pa­si­rin­kę se­niai. Bet na­tū­ra­lu, kad at­si­ran­da ir vie­nas ki­tas žmo­gus, gal­būt ži­no­mes­nis vi­suo­me­nė­je, ku­ris su­tin­ka da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se įtrauk­tas į par­ti­jos są­ra­šą, ir to­kiu bū­du kiek pa­di­di­na mū­sų rin­kė­jų skai­čių. Ž. Sa­vic­kas – vie­nas jų“, - kal­bė­jo par­ti­jos va­do­vas.

Pa­sak E. Ma­siu­lio, Li­be­ra­lų są­jū­dis yra im­lus nau­jiems vei­dams, ir ne tik prieš rin­ki­mus. „E­sa­me at­vi­ra par­ti­ja, ne­sie­kia­me, kad tik par­ti­jos eli­tas ar no­menk­la­tū­ra užim­tų vi­sas po­zi­ci­jas. Pri­ima­me daug jau­nų žmo­nių, gal tik jie nė­ra to­kie ži­no­mi ir apie jų įsi­trau­ki­mą gar­siai ne­kal­ba­ma“, - tvir­ti­no jis.

Ma­sa­las rinkėjams

„Mes nie­kuo ne­sis­ki­ria­me nuo ki­tų par­ti­jų. Kai ku­rie žmo­nės par­eiš­kė no­rą da­ly­vau­ti mū­sų veik­lo­je, mes ne­sip­rie­ši­no­me. Tie žmo­nės bus įtrauk­ti į Sei­mo rin­ki­mų są­ra­šus“, - apie nau­juo­sius par­tie­čius LŽ sa­kė LSDP rin­ki­mų šta­bo va­do­vas A. Sy­sas.

A. Sysas /Alinos Ožič nuotrauka

LSDP na­riu ta­pęs gy­dy­to­jas R. Be­ne­tis jo­kiai par­ti­jai iki šiol ne­prik­lau­sė. Tuo me­tu D. Pa­val­kis anks­čiau sa­vo bend­ra­žy­giais va­di­no Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko va­do­vau­tos Nau­jo­sios są­jun­gos, pa­skui – Dar­bo par­ti­jos at­sto­vus. Pa­sta­ro­ji par­ti­ja po 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų jį de­le­ga­vo į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus. At­si­sa­ky­ti pos­to D. Pa­val­kis bu­vo pri­vers­tas šį pa­va­sa­rį, „dar­bie­čių“ va­do­vy­bei pa­žė­rus kri­ti­kos, esą jis ne­vyk­do par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos, o mi­nis­trui at­si­kir­tus, esą jis bu­vęs ver­čia­mas įdar­bin­ti par­ti­jos nu­ro­dy­tus as­me­nis.

A.Sy­so tei­gi­mu, įžy­my­bes so­cial­de­mo­kra­tai pa­si­tel­kia ne siek­da­mi pa­gal­bos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu. „Jų ži­no­mu­mas lei­džia jiems kan­di­da­tuo­ti vie­na­me ar ki­ta­me re­gio­ne ir gau­ti par­ti­jai dau­giau bal­sų. Ne­ma­ny­čiau, kad dėl to tu­rė­tų jaus­tis įskau­din­ti par­ti­jos sen­bu­viai. Spren­di­mai pri­ima­mi ko­le­gia­liai, pir­miau­sia vyks­ta il­gos de­ry­bos, pa­skui tei­kia­mi siū­ly­mai. Jei mes, par­ti­ja, dar ne­su­ge­bė­jo­me iš­ug­dy­ti de­ra­mų kan­dia­tų vie­no­je ar ki­to­je apy­gar­do­je, ma­nau, pa­si­telk­ti ži­no­mus žmo­nes nė­ra blo­gai“, - ti­ki­no po­li­ti­kas.

De­ri­na interesus

Nau­ji vei­dai šmė­žuo­ja ir ki­to­se par­ti­jo­se. Į TS-LKD su­grį­žo 2004-ai­siais na­rys­tę jo­je su­stab­dęs fi­lo­so­fi­jos dak­ta­ras And­rius Na­vic­kas ir pa­tvir­ti­no da­ly­vau­siąs 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se. Sa­vo il­ga­me­tę Nau­ja­mies­čio rin­ki­mų apy­gar­dą par­ti­jos nau­jo­kui dip­lo­ma­tui Žy­gi­man­tui Pa­vi­lio­niui pa­ža­dė­jo už­leis­ti vie­na TS-LKD ly­de­rių Ire­na De­gu­tie­nė. Grei­čiau­siai į Sei­mą pre­ten­duos ir va­sa­rą prie kon­ser­va­to­rių pri­si­dė­jęs vi­suo­me­ni­nių ini­cia­ty­vų or­ga­ni­za­to­rius Vy­tau­tas Ker­na­gis jau­nes­ny­sis bei pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je par­ti­jos na­riu ta­pęs vi­suo­me­ni­nin­kas Ta­das Lan­gai­tis.

TS-LKD rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Dai­nius Krei­vys nau­jus vei­dus par­ti­jo­je sie­ja ne su rin­ki­mais, bet su kar­tų kai­ta šio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je. „Mes sie­kia­me bend­ro tiks­lo – gra­žes­nės, tvar­kin­ges­nės, so­li­da­res­nės, eko­no­miš­kai stip­res­nės Lie­tu­vos, taip pat mū­sų par­ti­jos, ku­ri ga­li rea­li­zuo­ti šiuos tiks­lus, per­ga­lės. Steng­si­mės įtrauk­ti vi­sus, ku­rie ga­li pri­si­dė­ti sie­kiant šių tiks­lų“, - ti­ki­no jis.

D. Krei­vys ne­nei­gė, kad par­ti­jos nau­jo­kai ga­li pre­ten­duo­ti tap­ti Sei­mo na­riais, bet tai esą ne­bus da­ro­ma pa­žei­džiant TS-LKD sen­bu­vių in­te­re­sus. „Ir par­ti­jos va­do­vy­bės, ir rin­ki­mų šta­bo funk­ci­ja yra su­de­rin­ti vi­sus in­te­re­sus, ma­ty­ti kiek­vie­no bu­vu­sį in­dė­lį į par­ti­ją ar ga­li­my­bes pri­si­dė­ti prie par­ti­jos au­gi­mo, ma­ty­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tus ir taip for­muo­ti rin­ki­mų są­ra­šą. Be to, ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad pir­me­ny­bę, skir­tin­gai nei ki­tos par­ti­jos, mes tei­kia­me sky­rių nuo­mo­nei – kan­di­da­tų at­ran­ka yra vi­siš­kai de­mo­kra­ti­nis pro­ce­sas. Par­ti­jos nau­jo­kai tu­rės įti­kin­ti apy­gar­dų, ku­rio­se no­rės kan­di­da­tuo­ti, sky­rių na­rius, kad yra ge­riau­si kan­di­da­tai. Vyks svei­ka kon­ku­ren­ci­ja, ti­kiuo­si, kad nuo­skau­dų bus ma­žai“, - kal­bė­jo jis.

Įžvel­gia ne­igia­mą tendenciją

Po­li­to­lo­go Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, Lie­tu­vos par­ti­jos tu­ri lais­vę į rin­ki­mus kvies­ti nau­jų na­rių. Pa­sak jo, ži­no­mi as­me­nys at­krei­pia dė­me­sį į sa­ve, o jų švie­so­je ge­riau ma­to­ma ir juos pri­glo­bu­si po­li­ti­nė par­ti­ja.

„Vis dėl­to ga­lu­ti­ne stra­te­gi­ne pra­sme po rin­ki­mų to­kio ti­po žmo­nės – ryš­kūs vie­šu­mos per­so­na­žai, iki tol ne­su­si­ję su po­li­ti­ka – ne­re­tai pri­da­ro daug klai­dų ir net pa­blo­gi­na par­ti­jos įvaiz­dį, tar­si pa­ge­rin­tą rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu. Tu­ri­me la­bai ge­rą pa­vyz­dį – 2008-ai­siais Ar­tū­ro Va­lins­ko at­ves­tą „Tau­tos pri­si­kė­li­mo“ par­ti­ją. Ji bu­vo su­da­ry­ta pra­ktiš­kai iš vie­šu­mos žmo­nių, ku­rie po rin­ki­mų tik užė­mė kė­des Sei­me“, - aiš­ki­no po­li­to­lo­gas.

Pa­sak L. Bie­li­nio, nors iš šios tai­syk­lės bū­na iš­im­čių, bend­ra „į­žy­my­bių“ ėji­mo į di­džią­ją po­li­ti­ką ten­den­ci­ja liū­di­na. „Kuo dau­giau žmo­nių iš vie­šo­sios erd­vės, su­si­ju­sių dau­giau su pa­links­mi­ni­mu, ar­ba pa­pras­čiau­siai nie­kaip iki tol ne­da­ly­va­vu­sių po­li­ti­ko­je, at­ei­na į Sei­mą, tuo di­des­nė prob­le­ma ky­la spren­džiant rea­lius klau­si­mus ar for­muo­jant įvai­rias po­li­ti­nes stra­te­gi­jas“, - tei­gė jis.