Politikai ragina išsamiau tirti donorų kraują
Pa­brėž­da­mi, kad kas­met apie 300 ša­lies gy­ven­to­jų už­si­kre­čia ci­ro­zę ir ke­pe­nų vė­žį su­ke­lian­čiu he­pa­ti­tu B ir C, par­la­men­ta­rai Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė bei An­ta­nas Ma­tu­las siū­lo kuo sku­biau steig­ti vals­ty­bi­nį he­pa­ti­to re­gis­trą.

Šian­dien Sei­mas tu­rė­tų bal­suo­ti dėl Krau­jo do­no­rys­tės ir Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mų pa­tai­sų, ku­rio­mis sie­kia­ma griež­tin­ti krau­jo do­no­rų at­ran­ką.

D. Mi­ku­tie­nė LŽ pa­brė­žė, kad mū­sų ša­ly­je nė­ra uni­ver­sa­lios vals­ty­bi­nės he­pa­ti­to B ir C re­gis­tra­vi­mo, ste­bė­se­nos, kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos sis­te­mos. „Lie­tu­vo­je kas­met už­re­gis­truo­ja­ma apie 300 su­sir­gi­mo he­pa­ti­tu at­ve­jų, ta­čiau ne­abe­jo­ja­ma, jog ofi­cia­lio­ji sta­tis­ti­ka ne­ats­pin­di rea­lios pa­dė­ties, tad ti­kė­ti­na, kad fak­ti­nis už­si­krė­tu­sių­jų skai­čius yra dar di­des­nis“, – sa­kė ji. Po­li­ti­kė ti­ki­no, jog krau­jo do­no­rys­tė – vie­na ga­li­my­bių už­si­krės­ti he­pa­ti­tu B ir C, tad dėl šios prie­žas­ties bū­ti­nas juo ser­gan­čių as­me­nų re­gis­tras.

„Į­kur­ti šį re­gis­trą tu­rė­tų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, tei­gian­ti, kad iš­siaiš­kin­ti ser­gan­čiuo­sius he­pa­ti­tu B ir C ga­li­ma per cen­tra­li­zuo­tą elek­tro­ni­nės svei­ka­tos sis­te­mą. Ta­čiau ši sis­te­ma šiuo me­tu ne­lei­džia gy­dy­to­jui iš­ra­šy­ti elek­tro­ni­nio re­cep­to, tad ką kal­bė­ti apie he­pa­ti­to re­gis­trą“, – aiš­ki­no D. Mi­ku­tie­nė.

Par­la­men­ta­ras A. Ma­tu­las LŽ pri­dū­rė, jog pa­tai­so­mis sie­kia­ma, kad do­no­rų krau­jas prieš pa­imant jo do­zę bū­tų ti­kri­na­mas dar iš­sa­miau, nei tai da­ro­ma da­bar. „Šiuo me­tu iš­sa­mūs krau­jo ty­ri­mai at­lie­ka­mi tik ra­dus pa­ki­ti­mų. Sie­kia­me, kad to­kie pat iš­sa­mūs ty­ri­mai bū­tų at­lie­ka­mi ir ne­nus­ta­čius ri­zi­kos. No­rint ap­sau­go­ti žmo­nių svei­ka­tą, ty­ri­mų nie­ka­da ne­bū­na per daug“, – sa­kė jis.

Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro gy­dy­to­ja Ri­ta Vait­kie­nė LŽ pa­tvir­ti­no, jog Lie­tu­vo­je nuo 1993-ių­jų yra įkur­tas Do­no­rų re­gis­tras, į ku­rį įra­šo­mi vi­si nuo tų me­tų da­vu­sie­ji krau­jo, o he­pa­ti­to re­gis­tro mū­sų ša­lis ne­tu­ri. „Ta­čiau Do­no­rų re­gis­tre įra­šy­ti tie, ku­rių krau­ją pa­ėmus bu­vo nu­sta­ty­ta, kad žmo­nės už­si­krė­tę he­pa­ti­tu B ir C“, – tei­gė ji. Esą šiuo me­tu vi­sai ne­blo­gai iš­si­ver­čia­ma be he­pa­ti­to re­gis­tro, nes kiek­vie­no do­no­ro pa­im­tas krau­jas iš­ti­ria­mas dėl šių vi­ru­sų. Dau­giau nei 30 me­tų su krau­jo do­no­rais dir­ban­ti gy­dy­to­ja pa­brė­žė ne­gir­dė­ju­si nė vie­no at­ve­jo, kad žmo­gus bū­tų už­si­krė­tęs he­pa­ti­tu B ar C dėl krau­jo per­py­li­mo.

R. Vait­kie­nė pa­brė­žė, jog šiuo me­tu ir prieš im­ant do­no­rų krau­ją, ir jį pa­ėmus Lie­tu­vo­je at­lie­ka­mi to­kie pat krau­jo ty­ri­mai, ko­kie da­ro­mi vi­sa­me pa­žan­gia­me pa­sau­ly­je. Be to, šiuo me­tu mū­sų ša­ly­je pro­pa­guo­ja­ma ne­at­ly­gin­ti­na do­no­rys­tė, o ji yra ge­ro­kai sau­ges­nė už tą, kai krau­jo duo­da­ma už pi­ni­gus. Anot gy­dy­to­jos, jei bus pri­im­tos siū­lo­mos pa­tai­sos, bus ga­li­ma dar iš­sa­miau tir­ti krau­ją, ta­čiau to­kiems ty­ri­mams nė­ra bū­ti­ny­bės.

Lie­tu­vos už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras pri­me­na, kad he­pa­ti­tas B ir C su­ke­lia ke­pe­nų už­de­gi­mą, ku­riam vys­tan­tis da­lis žmo­nių su­ser­ga ci­ro­ze bei ke­pe­nų vė­žiu. He­pa­ti­tu B ga­li­ma už­si­krės­ti per ne­sau­gius ly­ti­nius san­ty­kius, per per­pi­la­mą krau­ją, už­krės­tas me­di­ci­ni­nes ada­tas, da­rant ta­tui­ruo­tes, ve­riant aus­ka­rus, nau­do­jan­tis ki­to as­mens hi­gie­nos prie­mo­nė­mis. He­pa­ti­tu C už­si­kre­čia­ma to­kiais pat bū­dais, ta­čiau per ly­ti­nius san­ty­kius – re­čiau.