Politikai pajuto lenkiškų televizijos programų badą
Vil­niaus re­gio­no in­for­ma­ci­nį lau­ką ti­ki­ma­si pa­pil­dy­ti len­kiš­kų te­le­vi­zi­jų pro­duk­ci­ja. Sei­mo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) frak­ci­ja krei­pė­si į Len­ki­jos te­le­vi­zi­jos val­dy­bos pir­mi­nin­ką Ja­ce­ką Kurs­kį pra­šy­da­ma re­trans­liuo­ti Lie­tu­vo­je aš­tuo­nis Len­ki­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­lus.

Po­li­ti­kų tei­gi­mu, šie ka­na­lai yra svar­būs sklei­džiant Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tiems len­kams, ir ne tik, len­kų kul­tū­rą, is­to­ri­ją ir kal­bą. Pra­šo­ma leis­ti re­trasn­liuo­ti TVP In­fo, TVP Kul­tu­ra, TVP His­to­ria, TVP Re­li­gia, TVP ABC (vai­kams), TVP Roz­ryw­ka, TVP Se­ria­le, TVP Par­la­ment ka­na­lus. „Nuo 2008 me­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ne­tu­ri ga­li­my­bės žiū­rė­ti Len­ki­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­lų, iš­sky­rus ka­na­lą TVP Po­lo­nia“, – at­krei­pė dė­me­sį par­la­men­ta­rai.

Apie tai, kad Vil­niaus re­gio­nui bū­ti­na in­for­ma­ci­nė al­ter­na­ty­va, prieš pus­me­tį pra­dė­jo kal­bė­ti Sei­mo gru­pė tau­ti­nių ma­žu­mų po­li­ti­kos klau­si­mams spręs­ti, ku­ri Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­kos is­to­ri­nio at­mi­ni­mo gar­bei pa­va­din­ta „Ge­gu­žės 3-io­sios gru­pe“. Si­tua­ci­ją Vil­niaus re­gio­no in­for­ma­ci­nia­me lau­ke iš­nag­ri­nė­ję gru­pės na­riai at­krei­pė dė­me­sį į do­mi­nuo­jan­čias ru­siš­kos ir bal­ta­ru­siš­kos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos. „Dau­ge­lis šio re­gio­no kai­miš­kų vie­to­vių gy­ven­to­jų ne­tu­ri ga­li­my­bės nau­do­tis ka­be­li­nės ar pa­ly­do­vi­nės te­le­vi­zi­jos pa­slau­go­mis, to­dėl ir ne­tu­ri ga­li­my­bių pa­si­rink­ti bei žiū­rė­ti ki­to­kias nei Ru­si­jos in­for­ma­ci­nę pro­pa­gan­dą vyk­dan­čias te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas. Mask­vos ir Mins­ko pro­pa­gan­dos stip­riai vei­kia­mi gy­ven­to­jai ne­ga­li iš­trūk­ti iš Krem­liaus in­for­ma­ci­nės erd­vės. Lie­tu­va iki šiol ne­siė­mė jo­kių rea­lių prie­mo­nių, kad ši pa­dė­tis keis­tų­si. Trum­pa­lai­kiai ru­siš­kų pro­pa­gan­di­nių te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų už­da­ry­mai ir drau­di­mai ne­kei­čia es­mės, nes gy­ven­to­jams, ku­rie dėl kal­bos bar­je­ro ne­žiū­ri lie­tu­viš­kų te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų, nė­ra siū­lo­ma rea­li ir pa­trauk­li al­ter­na­ty­va“, – tei­gė „Ge­gu­žės 3-io­sios gru­pės pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius. Pa­sak jo, vie­nin­te­lis ra­cio­na­lus ke­lias, kaip ar­ti­miau­siu me­tu iš­lais­vin­ti in­for­ma­ci­nį lau­ką Vil­niaus ra­jo­ne, – su­da­ry­ti ga­li­my­bę vie­tos gy­ven­to­jams, ku­rių di­džią­ją da­lį su­da­ro len­kų tau­ti­nės bend­ri­jos na­riai, žiū­rė­ti bent vie­ną pa­trauk­lią Len­ki­jos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mą.

Ta­čiau LLRA-KŠS po­li­ti­kų nuo­mo­ne, re­trans­liuo­ti tik vie­ną TVP In­fo ka­na­lą per ma­ža. Jie ste­bi­si, ko­dėl Lie­tu­vo­je nė­ra en­tu­ziaz­mo re­trans­liuo­ti anks­čiau mi­nė­tus ka­na­lus, ku­rie su­tei­kia ga­li­my­bę gi­lin­ti ži­nias apie len­kų is­to­ri­ją, kul­tū­rą, taip pat ska­ti­na jau­ni­mą var­to­ti len­kų kal­bą. To­dėl LLRA-KŠS frak­ci­ja vi­lia­si, kad jau ne­tru­kus Lie­tu­vo­je bus ga­li­ma žiū­rė­ti šiuos aš­tuo­nis len­kiš­kus ka­na­lus, ku­rių at­si­ra­di­mą par­ems ne tik Len­ki­jos te­le­vi­zi­ja, bet ir Lie­tu­vių po­li­ti­kai.