Politikai – leidybos virtuozai
Per ke­le­rius me­tus po Lie­tu­vą pa­skli­do ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių par­la­men­ta­rų iš­leis­tų kny­gų. Pub­li­cis­ti­ka, is­to­ri­niai ty­ri­mai, ap­mąs­ty­mai, poe­zi­jos rin­ki­niai, me­mua­rai – po­li­ti­kai ren­ka­si ir de­ri­na pa­čius įvai­riau­sius žan­rus. Prieš rin­ki­mus su­ak­ty­vė­ju­si lei­dy­ba – tai ir pro­ga pri­min­ti apie sa­ve, ir bū­das pa­ma­lo­nin­ti rin­kė­jus kny­gos ko­pi­ja. Kai ku­rių kny­gų ti­ra­žų po­li­ti­kams ga­lė­tų pa­vy­dė­ti net pro­fe­sio­na­lūs žo­džio meis­trai.

Pro­duk­ty­viau­siais lei­dė­jais šios ka­den­ci­jos Sei­me ga­li­ma lai­ky­ti kon­ser­va­to­rių Ar­vy­dą Anu­šaus­ką ir li­be­ra­lę Da­lią Tei­šers­ky­tę, ku­rie kas­met iš­lei­džia po nau­ją kny­gą. Ta­čiau lei­di­nio ti­ra­žu ap­lenk­ti eu­ro­par­la­men­ta­rą Al­gir­dą Sau­dar­gą jo ko­le­goms, re­gis, bū­tų su­nku. Kon­ser­va­to­rių po­li­ti­kas su­da­rė kal­bų, straips­nių, ap­mąs­ty­mų ir poe­zi­jos rin­ki­nį, ku­ris iš­spaus­din­tas 5 tūkst. eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu. Tai be­veik ke­tu­ris kar­tus vir­ši­ja vi­du­ti­nį vie­nos kny­gos ti­ra­žą Lie­tu­vo­je.

Te­mos: pa­do­ru­mas, vi­zi­jos, nėštumas

„Lie­tu­vos ži­nios“ su­skai­čia­vo bent aš­tuo­nis po­li­ti­kus, šie­met jau iš­lei­du­sius po kny­gą. Kny­gy­nus ne­se­niai pa­sie­kė kon­ser­va­to­rės Vi­li­jos Alek­nai­tės-Ab­ra­mi­kie­nės straips­nių rin­ki­nys „Lais­vės kla­vy­rai“ (1500 egz.), ne­tru­kus pa­si­ro­dys ir jos ko­le­gos par­la­men­te Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio straips­nių rin­ki­nys „Po­žiū­ris iš de­ši­nės“ (1500 egz.).

Su kon­ser­va­to­riais Sei­mo rin­ki­muo­se kan­di­da­tuo­jan­tis And­rius Na­vic­kas skai­ty­to­jams pa­tei­kė svars­ty­mus „Pa­do­rios po­li­ti­kos pri­nci­pai“ (1500 egz.), o kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos na­rys, prieš ku­rį lai­ką pas Ra­mū­no Kar­baus­kio „vals­tie­čius ir ža­liuo­sius“ pe­rė­jęs Egi­di­jus Va­rei­kis – lei­di­nį, pa­va­din­tą „Krikš­čio­niš­ko­ji de­mo­kra­ti­ja: pa­pras­tai ir ne­nuo­bo­džiai“ (300 egz.).

Sei­mo na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Auš­ri­nė Ma­ri­ja Pa­vi­lio­nie­nė šie­met pub­li­ka­vo straips­nių rin­ki­nį „Vi­zi­jos ir ti­kro­vė“ (1000 egz.), li­be­ra­lė Da­lia Tei­šers­ky­tė – poe­zi­jos rin­ki­nį „Mei­lės laiš­kai“ (1000 egz.) ir už­ra­šus apie trem­tį „Ir aš ten bu­vau“ (1500 egz.). Sa­vo straips­nius, in­ter­viu, ko­men­ta­rus ir kal­bas į rin­ki­nį „Žo­džiai Lie­tu­vai“ (2000 egz.) su­dė­jo bei pub­li­ka­vo ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas.

Per­nai lei­dy­bi­nę veik­lą su­ak­ty­vi­no kai­rie­ji. Straips­nius, kal­bas ir in­ter­viu į lei­di­nį „So­cial­de­mo­kra­ti­ja: žval­gan­tis nau­jų ke­lių“ (1000 egz.) su­rin­ko so­cial­de­mo­kra­tas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis. O prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­ja ry­šiams su Sei­mu Auk­sė Kon­ti­mie­nė su bend­raau­to­re iš­lei­do kny­gą „Lau­kia­me nau­ja­gi­mio: apie 9 lau­ki­mo mė­ne­sius ir nau­ja­gi­mio prie­žiū­rą“ (1500 egz.). Ga­liau­siai so­cial­de­mo­kra­tas Vy­tau­tas Pe­tras Pleč­kai­tis par­ašė biog­ra­fi­ją „Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Jur­gis Šau­lys“ (700 egz.).

Ra­šo tik vakarais

2014 me­tais 5000 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu, kaip nu­ro­do­ma, kal­bų, straips­nių, ap­mąs­ty­mų ir poe­zi­jos rin­ki­nį iš­lei­do eu­ro­par­la­men­ta­ras kon­ser­va­to­rius A. Sau­dar­gas. Lei­di­nys – be­veik 200 pus­la­pių, o jo ti­ra­žas tarp po­li­ti­kų lei­džia­mų kny­gų – re­kor­di­nis. Mat vi­du­ti­nis vie­nos kny­gos ti­ra­žas, kaip nu­ro­do Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos Bib­liog­ra­fi­jos ir kny­go­ty­ros cen­tras, Lie­tu­vo­je per­nai bu­vo apie 1300 eg­zemp­lio­rių ir jau ku­rį lai­ką jis ne­si­kei­čia.

So­cial­de­mo­kra­tas Jus­tas Pa­lec­kis 2014 me­tais pub­li­ka­vo, kaip nu­ro­do, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio už­ra­šus, pa­va­din­tus „Eu­ro­pa to­li­ma ir ar­ti­ma“ (2500 egz.). Pa­ne­vė­žy­je prieš po­rą me­tų iš­leis­ta prem­je­ro pa­ta­rė­jo so­cial­de­mo­kra­to An­ta­no Vin­kaus bib­liog­ra­fi­jos ro­dyk­lė, skir­ta 70-osioms jo gi­mi­mo me­ti­nėms.

Pro­duk­ty­viau­siu kny­gų lei­dė­ju šios ka­den­ci­jos Sei­me, ma­tyt, de­rė­tų lai­ky­ti A. Anu­šaus­ką. Per­nai iš­leis­ta jo is­to­ri­nė stu­di­ja „KGB. Vi­siš­kai slap­tai“ (3000 egz.), 2014 me­tais – kny­ga „Lie­tu­vos žval­gy­ba 1918–1940 me­tais“ (2000 egz.), o 2013 ir 2012 me­tais – stu­di­ja apie so­vie­tų nu­si­kal­ti­mus „Te­ro­ras 1940–1958 m.“ (2700 egz.).

A. Anu­šaus­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad ra­šo tik va­ka­rais ir tik tuo­met, kai nė­ra ple­na­ri­nių po­sė­džių. Daž­niau­siai – va­sa­ros ir žie­mos pe­rio­dais, kai ne­vyks­ta Sei­mo se­si­jos. „Vie­ną kny­gą ten­ka ra­šy­ti 2–3 mė­ne­sius – in­ten­sy­viai, be poil­sio“, – mi­nė­jo par­la­men­ta­ras.

Dirb­da­mas šios ka­den­ci­jos Sei­me iš­lei­dęs tris kny­gas kon­ser­va­to­rius šiuo me­tu ren­gia dar vie­ną – apie MGB agen­tą pro­fe­so­rių Juo­zą Mar­ku­lį. „Ra­šau jau tre­čią die­ną. Va­ka­rais. Ma­tau, kad jau ra­dau to­kių da­ly­kų, ku­rie dar ne­bu­vo ži­no­mi is­to­ri­kams. Man tai – at­ra­di­mas. Ma­nęs klau­sia, ka­da il­siuo­si, o man ra­šy­mas ir yra poil­sis“, – ti­ki­no po­li­ti­kas.

Par­la­men­ta­rė poe­tė D. Tei­šers­ky­te nuo 2013 me­tų ir­gi iš­lei­džia po kny­gą, ei­lė­raš­čių rin­ki­nius „Tai tik mei­lė...“ (1000 egz.), „Slenks­tis“ (300 egz.), „Ats­krisk Ka­lė­doms, An­ge­le bal­ta­sai“ (900 egz.).

Po­li­to­lo­gai kū­ry­bos neskaito

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti po­li­to­lo­gai sa­kė, kad su par­la­men­ta­rų kū­ry­ba nė­ra itin su­si­pa­ži­nę. Jų nuo­mo­ne, sa­vo straips­nių są­va­dus ir pan. pub­li­kuo­jan­tys po­li­ti­kai taip dar kar­tą tie­siog pri­me­na apie sa­ve, o to­kių jau kur nors pub­li­kuo­tų teks­tų rin­ki­nių iš­lie­ka­mo­ji ver­tė – men­ka.

„Vie­na yra me­mua­rai, biog­ra­fi­jos, to­kios kaip pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus, ar­ba is­to­ri­nės kny­gos, to­kios kaip A. Anu­šaus­ko ty­ri­mai. Bet esa­ma ir ki­to­kių žan­rų. Straips­nių ar kal­bų rin­ki­niai – tai pro­ga po­li­ti­kams par­ody­ti, kad jie iš­lei­do kny­gą, ją kam nors pa­do­va­no­ti. Ta­čiau to­kių kny­gų iš­lei­di­mas ne­rei­ka­lau­ja la­bai daug in­te­lek­ti­nių pa­stan­gų“, – svars­tė Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) pro­fe­so­rius To­mas Ja­ne­liū­nas.

Jis pa­žy­mė­jo, kad prieš rin­ki­mus to­kia ne­di­de­lės ver­tės lei­dy­ba pa­pras­tai su­ak­ty­vė­ja. „Vi­sa tai daž­nai bū­na kaž­kur ma­ty­ta, pers­paus­din­ta ir su­dė­ta į vie­ną vie­tą. Tai­gi ori­gi­na­lu­mo, nau­dos ir pra­smės – ma­žai. Pa­grin­di­nė to­kių lei­di­nių funk­ci­ja, ma­tyt, rek­la­mi­nė. Gal­būt po­li­ti­kams kar­tais svar­bu pa­tiems sau įro­dy­ti, kad jie ga­li iš­leis­ti kny­gą“, – kal­bė­jo VU Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius T. Ja­ne­liū­nas.

Ne­skai­to ir literatai

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas sa­kė po­li­ti­kų vei­ka­lus skai­tan­tis tik at­lik­da­mas kon­kre­tų ty­ri­mą. „Pa­vyz­džiui, J. Ber­na­to­nio straips­nių rin­ki­nį skai­ty­čiau, jei­gu rei­kė­tų ana­li­zuo­ti jo po­li­ti­nes pa­žiū­ras ar pan. Į ma­no moks­li­nį lau­ką jis ne­pa­te­ko, to­dėl tos kny­gos ne­skai­čiau. Vis dėl­to džiau­giuo­si, kad po­li­ti­kai lei­džia kny­gas, nes tai pa­de­da ge­riau su­pras­ti po­li­ti­nę rea­ly­bę“, – aiš­ki­no M. Jur­ky­nas.

Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas An­ta­nas A. Jo­ny­nas pri­si­pa­ži­no, kad po­li­ti­kų kny­gų pa­sta­ruo­ju me­tu ne­skai­tė. „Man, tie­są pa­sa­kius, jo­kio skir­tu­mo, kuo žmo­gus už­sii­ma: ar jis po­li­ti­kas, ar jis šalt­kal­vis, ar jis yra pro­fe­sio­na­lus ra­šy­to­jas. Kiek­vie­no jų teks­tai ga­li bū­ti ge­ri ir ga­li bū­ti blo­gi“, – pri­dū­rė jis.

Ki­ta ver­tus, kal­bė­da­mas apie kny­gų ti­ra­žą A. A. Jo­ny­nas ste­bė­jo­si, kad po­li­ti­kų lei­džia­mų kny­gų ti­ra­žai – pa­ly­gin­ti di­de­li. „Jei kal­bė­tu­me apie poe­zi­ją, tai 2000 eg­zemp­lio­rių – la­bai di­de­lis ti­ra­žas. Net ir ro­ma­nui toks ti­ra­žas Lie­tu­vo­je yra ne­men­kas. Ta­čiau ne­ma­nau, kad straips­nių rin­ki­niai, iš­leis­ti to­kiu ti­ra­žu, bū­tų pa­pras­tai par­duo­da­mi. Po­li­ti­kai tu­ri ga­li­my­bę ir ki­to­kiais bū­dais pla­tin­ti kny­gas. Jiems tai pa­da­ry­ti gal­būt pa­pras­čiau nei pa­pras­tam poe­tui ar ro­ma­nis­tui“, – dės­tė jis.

Ta­čiau po­li­ti­kai ne tik lei­džia ar pla­ti­na kny­gas. Jiems tai – ir pro­ga va­ži­nė­ti po Lie­tu­vą bei rin­kė­jams pri­sta­ty­ti sa­vo lei­di­nius. Taip, pa­vyz­džiui, el­gia­si J. Ber­na­to­nis, A. Kon­tri­mie­nė, V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė, A. Anu­šaus­kas ir ki­ti. Kai kas par­la­men­ta­rus kri­ti­kuo­ja, kad leis­da­mi kny­gas jie nau­do­ja vals­ty­bės jiems ga­ran­tuo­ja­mus re­sur­sus, esą jiems ren­kant me­džia­gą, lei­džiant kny­gas ir jas pla­ti­nant tal­ki­na pa­dė­jė­jai-se­kre­to­riai, par­ti­jos biu­rų dar­buo­to­jai ir pan.

Štai D. Tei­šers­ky­tė per­nai su­lau­kė kri­ti­kos, kai pa­aiš­kė­jo, kad ji už par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms skir­tas lė­šas no­rė­jo pri­pirk­ti sa­vo kny­gų ir prieš Ka­lė­das iš­da­ly­ti jas bib­lio­te­koms. Tai da­ry­ti jai užd­rau­dė par­la­men­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. O pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me Sau­lius Sto­ma iš par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų lė­šų pri­si­pir­kęs sa­vo kny­gų šiuos pi­ni­gus į įždą tu­rė­jo grą­žin­ti.

.