Politikai iš tolimosios Afrikos Lietuvoje sustiro
Par­la­men­ti­nius ry­šius su ko­le­go­mis Zam­bi­jo­je už­mez­gę Sei­mo na­riai su­lau­kė pir­mo­sios de­le­ga­ci­jos vi­zi­to. Į mū­sų ša­lį at­vy­ku­sius sve­čius pa­si­ti­ko ne­re­gė­tas šal­tis, tad jie su­sku­bo par­duo­tu­vė­se ieš­ko­ti šil­tos ap­ran­gos.

Prieš dau­giau nei pu­san­trų me­tų Sei­me įre­gis­truo­ta Par­la­men­ti­nė ry­šių su Zam­bi­jos Res­pub­li­ka gru­pė nuo pat veik­los pra­džios puo­se­lė­jo min­tį į Lie­tu­vą pa­sik­vies­ti ko­le­gų iš šios lie­tu­viams eg­zo­tiš­kos ša­lies. Į mū­sų ša­lį prieš ke­lias die­nas at­vy­ko Zam­bi­jos par­la­men­to na­riai Ka­tu­ka Step­he­nas ir Nkom­bo Ga­ry Gaa­li. Šian­dien jie lan­ky­sis Sei­me, su­si­tiks su mū­sų ša­lies par­la­men­ta­rais, taip pat nu­ma­ty­ti jų su­si­ti­ki­mai su mi­nis­te­ri­jų at­sto­vais, vers­li­nin­kais.

Il­gai de­rin­tas vizitas

Sei­mo Par­la­men­ti­nės ry­šių su Zam­bi­jos Res­pub­li­ka gru­pės va­do­vas Ser­ge­jus Dmi­tri­je­vas aiš­ki­no, kad pa­sik­vies­ti ko­le­gas iš to­li­mos Af­ri­kos ša­lies ne­bu­vo leng­va. Pir­miau­sia dėl to, kad Lie­tu­va ne­tu­ri am­ba­sa­dos šia­me re­gio­ne, be to, il­go­kai te­ko de­rin­ti įvai­rias vi­zi­to de­ta­les.

Pa­sak S. Dmi­tri­je­vo, prieš ke­lias die­nas į Vil­nių at­skri­dę K. Step­he­nas ir N. G. Gaa­li sa­vo kai­liu pa­ty­rė, ką reiš­kia šiau­rie­tiš­ka žie­ma. „Jie šą­la. Skam­bi­nau te­le­fo­nu, klau­siau: „Vy­rai, jūs ne­šal­si­te per mū­sų šal­čius?“ Jie at­sa­kė, kad vaikš­to po par­duo­tu­vę, ieš­ko striu­kių“, - pa­sa­ko­jo par­la­men­ta­ras.

Zam­bi­jos par­la­men­ta­rams su­pla­nuo­ta ne­ma­žai su­si­ti­ki­mų su mū­sų ša­lies at­sto­vais. Kaip pa­sa­ko­jo S. Dmi­tri­je­vas, šian­dien sve­čiai su­si­tiks su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais, Sei­mo na­riais. Nu­ma­ty­ta eks­kur­si­ja po par­la­men­to rū­mus, is­to­ri­nės Ko­vo 11-osios sa­lės ap­žiū­ra. Po pie­tų to­li­mos Af­ri­kos ša­lies po­li­ti­kai lan­ky­sis vie­no­je mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nė­je, su­si­tiks su jos at­sto­vais. Tre­čia­die­nį sve­čiai kvie­čia­mi į Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją su­si­tik­ti su že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tru ir ki­tais par­ei­gū­nais.

Kal­bė­sis ak­tua­lio­mis temomis

Su ko­le­go­mis iš Zam­bi­jos Sei­mo na­riai ke­ti­na ap­tar­ti dvi­ša­lius po­li­ti­nius san­ty­kius bei bend­ra­dar­bia­vi­mą su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­li­mis, eko­no­mi­nius klau­si­mus. „Mi­rus Zam­bi­jos pre­zi­den­tui, šio­je ša­ly­je grei­tai vyks nau­ji rin­ki­mai. Sve­čiai at­sto­vau­ja da­bar opo­zi­ci­jo­je esan­čioms par­ti­joms, ku­rios ke­lia sa­vo kan­di­da­tą. Mums ir, ma­nau, žur­na­lis­tams bus įdo­mu iš­girs­ti jų pa­sa­ko­ji­mą“, - tei­gė S. Dmi­tri­je­vas.

Zam­bi­jos po­li­ti­kų pri­ėmi­mo Sei­me iš­lai­das pa­ves­ta pa­deng­ti iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės – par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jos biu­dže­to.

Rei­kia plės­ti santykius

S. Dmi­tri­je­vas ti­ki­si, kad Zam­bi­jos par­la­men­ta­rų vi­zi­tas taps im­pul­su dvi­ša­liams san­ty­kiams. Be to, mū­sų par­la­men­ta­rai tu­ri vil­čių nu­vyk­ti at­sa­ko­mo­jo vi­zi­to į šią Af­ri­kos ša­lį.

S. Dmi­tri­je­vas įsi­ti­ki­nęs, kad mums rei­kia bend­rau­ti ne tik su Eu­ro­pos ar ki­to­mis Va­ka­rų pa­sau­lio vals­ty­bė­mis, bet ir su to­kio­mis to­li­mo­mis ša­li­mis kaip Zam­bi­ja. Tai esą ypač ak­tua­lu da­bar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je, kai Ru­si­ja pa­skel­bė mais­to pro­duk­tų em­bar­gą, si­tua­ci­ja eu­ro zo­no­je ne­ge­rė­ja taip spar­čiai, kaip no­rė­tų­si. „Ko­dėl mums ne­ga­li­ma ieš­ko­ti nau­jų rin­kų, plės­ti eko­no­mi­nių san­ty­kių? Ma­nau, kad rei­kia pa­ban­dy­ti“, - įsi­ti­ki­nęs jis.

Ri­bo­tos galimybės

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) pir­mi­nin­ko Be­ne­dik­to Juo­dkos tei­gi­mu, šian­die­ni­niai Lie­tu­vos po­li­ti­niai san­ty­kiai su Zam­bi­ja nė­ra glau­dūs. Ta­čiau plė­to­ti san­ty­kius su ja, kaip ir dau­ge­liu ki­tų už­sie­nio vals­ty­bių, yra bū­ti­na.

„Nė­ra blo­gai tu­rė­ti ry­šių su dau­gu­ma pa­sau­lio vals­ty­bių. Ži­no­ma, žvel­giant gi­liau, į dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius, vi­sa tai kai­nuo­ja. Tuo­met rei­kia su­si­dė­lio­ti pri­ori­te­tus. Sei­mo URK ap­sisp­ren­džia­me, kur steig­ti ko­kį kon­su­la­tą, am­ba­sa­dą, pri­klau­so­mai nuo fi­nan­si­nių ga­li­my­bių ir mū­sų vals­ty­bės pri­ori­te­tų. Vis­ką ri­bo­ja ga­li­my­bės, bet teo­riš­kai, ko­dėl ne­bend­rau­ti ir su eg­zo­ti­nė­mis ša­li­mis?“ - svars­tė B. Juo­dka.