Politikai ir valdininkai žąsis gali tik pasapnuoti
Eti­kos prie­vaiz­dai prieš di­džią­sias žie­mos šven­tes vals­ty­bės po­li­ti­kams ir val­di­nin­kams pri­mi­nė, kaip elg­tis ga­vus do­va­nų. Ta­čiau šie tei­gia, kad toks pers­pė­ji­mas ne­rei­ka­lin­gas, nes po­pu­lia­riau­sios do­va­nos – at­vi­ru­kai ir sal­dai­nių dė­žu­tės.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pri­ėmė spe­cia­lią re­zo­liu­ci­ją, ku­rio­je pa­tei­kė ke­tu­rias re­ko­men­da­ci­jas, pa­dė­sian­čias po­li­ti­kams ir val­di­nin­kams iš­veng­ti klai­dų pri­imant do­va­nas ar ne­at­ly­gin­ti­nas pa­slau­gas. Pa­ta­ri­mų es­mė – ge­riau at­si­sa­ky­ti do­va­nų, ku­rios vi­suo­me­nei ga­lė­tų su­kel­ti abe­jo­nių.

„Ar­tė­ja šv. Ka­lė­dos, Nau­jie­ji me­tai, to­dėl tiems, ku­rie tar­nau­ja vals­ty­bei, ne­abe­jo­ti­nai ga­li kil­ti ri­zi­kin­gų si­tua­ci­jų pri­imant do­va­nas, nes vi­suo­me­nė jas ga­li įver­tin­ti prieš­ta­rin­gai. Aukš­tas par­ei­gas ei­nan­tys as­me­nys tu­ri stip­rin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be. Jiems tai­ko­mi griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai, to­dėl ir elg­tis pri­va­lo taip, kad nie­kam ne­kil­tų nė men­kiau­sių abe­jo­nių dėl jų skaid­ru­mo“, – pa­brė­žė VTEK pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

Kny­gas nu­si­per­ka

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las sa­kė šven­čių pro­ga kol kas gau­nan­tis tik at­vi­ru­kų. „Kny­gas, ra­šik­lius, blok­no­tus per­ku pats“, – LŽ pa­aiš­ki­no po­li­ti­kas. Iš eg­zo­tiš­kes­nių do­va­nų jis pri­si­mi­nė ga­vęs si­dab­ri­nę bliz­gę ir pis­to­le­tą – šiuos daik­tus pa­li­ko do­va­nų sau­gyk­lo­se. Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rius ir sa­vo pa­gal­bi­nin­kų ko­man­dą G. Kir­ki­las ke­ti­na svei­kin­ti pa­kvies­da­mas tau­rės vy­no.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys li­be­ra­las Ar­mi­nas Ly­de­ka pri­si­pa­ži­no kol kas su­lau­kęs „vie­nin­te­lio daik­ti­nio svei­ki­ni­mo“ – ne­di­de­lės dė­žu­tės sal­dai­nių. „Tai – pre­zi­den­tės do­va­na, pa­na­šią ga­vau ir per­nai“, – ne­slė­pė par­la­men­ta­ras. Ne­ma­žai po už­sie­nio ša­lis ke­liau­jan­tis po­li­ti­kas LŽ pa­sa­ko­jo, kad daž­niau­siai, ypač kai vyks­ta svar­bus ren­gi­nys, pa­vyz­džiui, kvie­čia Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­ti vals­ty­bė, vy­rams do­va­no­ja­mi kak­la­raiš­čiai, mo­te­rims – kak­las­ka­rės. „Be­veik kiek­vie­ną pus­me­tį, kai kei­čia­si pir­mi­nin­kau­jan­ti vals­ty­bė, gau­ni to­kią do­va­nė­lę“, – tei­gė A. Ly­de­ka. Jo nuo­mo­ne, mū­sų ša­ly­je aps­kri­tai su­sik­los­tė tra­di­ci­ja „bi­jo­ti vi­so­kių do­va­nų“. Tai pa­tvir­ti­na rin­ki­mų kam­pa­ni­jos. „Nė vie­no­je vals­ty­bė­je ne­drau­džia­ma rin­kė­jams da­ly­ti do­va­nų, tik Lie­tu­vo­je. Ki­ta ver­tus, yra ir pliu­sas – su­ma­žė­ja rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo ga­li­my­bė“, – su­ti­ko po­li­ti­kas.

Gau­na su­ve­ny­rų

„Dar nė­ra me­tų, kai dir­bu. Jo­kių do­va­nų ne­su ga­vu­si“, – LŽ tvir­ti­no Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė. Vi­sus su­ve­ny­rus, ku­riuos įtei­kė Sei­me ap­si­lan­kę sve­čiai ar bu­vo gau­ti per vi­zi­tus už­sie­ny­je, ji sa­kė pa­lie­kan­ti par­la­men­to rū­muo­se spe­cia­liai įreng­ta­me do­va­nų sten­de. D. Rau­do­nie­nė pa­ti­ki­no, kad bran­gių do­va­nų aps­kri­tai ne­im­tų, nes tai ne­ko­rek­tiš­ka. „Ne­bent bū­tų įteik­ta vals­ty­bės var­du“, – pri­dū­rė kanc­le­rė. Pa­sak jos, Sei­me vei­kia spe­cia­li ko­mi­si­ja, ver­ti­nan­ti par­la­men­ta­rų ir dar­buo­to­jų gau­na­mas do­va­nas, to­dėl ne­sun­ku ap­sisp­ręs­ti, kaip elg­tis. Už­sie­nio par­la­men­tų kanc­le­rius Ka­lė­dų pro­ga D. Rau­do­nie­nė pa­svei­kins siųs­da­ma at­vi­ru­kus, o ko­le­goms bus skir­ti elek­tro­ni­niai svei­ki­ni­mai. „Bet ma­lo­niau­sia bus vi­sus pa­svei­kin­ti žo­džiu“, – pa­brė­žė kanc­le­rė.

Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Os­val­das Šar­ma­vi­čius, iš­klau­sęs LŽ klau­si­mą, pa­šmaikš­ta­vo: „Ką tik ga­vau vie­ną do­va­ną – ga­ba­lą py­ra­go.“ Anot jo, „toks reiš­ki­nys kaip do­va­nos“ iš tie­sų eg­zis­tuo­ja, daž­niau­siai jos per­ka­mos iš įstai­gų rep­re­zen­ta­ci­nių lė­šų. „Vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­tys žmo­nės ir taip ži­no, ko­kios ver­tės do­va­ną ga­li pri­im­ti. Bet pri­min­ti vi­suo­met ge­rai“, – kal­bė­jo de­par­ta­men­to va­do­vas. Iš ko­le­gų, ki­tų ins­ti­tu­ci­jų jis sa­kė gau­da­vęs do­va­nų par­ke­rį, tu­ši­nu­ką, blok­no­tą, ka­len­do­rių. „Pas­lau­gų ti­krai nie­kas ne­siū­lė. Tai gal­būt ak­tua­liau sa­vi­val­dy­bė­se, se­niū­ni­jo­se“, – spė­jo O. Šar­ma­vi­čius. Di­des­nių kaip 150 eu­rų ver­tės do­va­nų, ku­rias pri­va­lu dek­la­ruo­ti, jis ti­ki­no dar ne­ga­vęs. „O už ką jas duo­ti?“ – re­to­riš­kai klau­sė pa­šne­ko­vas.

Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas tei­gė, jog ku­ror­to sa­vi­val­dy­bė­je „nė­ra ma­dos ir tra­di­ci­jų keis­tis do­va­no­mis“. „At­vyks­tan­tiems sve­čiams do­va­no­ja­me gra­žiai iš­leis­tą Drus­ki­nin­kų nuo­trau­kų al­bu­mą. Pa­tiems gar­bin­giau­siems kar­tais įtei­kia­me bu­te­liu­ką Drus­ki­nin­kų fir­mi­nio gė­ri­mo, ku­ris ga­mi­na­mas Vil­niu­je, bet juo nie­kur ne­pre­kiau­ja­ma“, – LŽ aiš­ki­no me­ras. Jis pats daž­niau­siai gau­na kny­gų ar­ba ka­len­do­rių. „Ma­nau, nei mes tu­ri­me tiek lė­šų, kad pirk­tu­me bran­gias do­va­nas, nei mus lan­kan­tys sve­čiai“, – pri­dū­rė R. Ma­li­naus­kas. Bran­gios do­va­nos me­ras tvir­ti­no su­lau­kęs tik kar­tą – iš tė­vų ju­bi­lie­jaus pro­ga.

Nau­din­gi pa­ta­ri­mai

VTEK ra­gi­na pa­isy­ti vi­suo­me­nės lū­kes­čių dėl skaid­rios vals­ty­bės po­li­ti­kų bei vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų veik­los ir at­si­sa­ky­ti do­va­nų, ku­rios vi­suo­me­nei ga­lė­tų su­kel­ti abe­jo­nių. Re­ko­men­duo­ja­ma ne­priim­ti do­va­nų ar pa­slau­gų, jei jų pri­ėmi­mo ap­lin­ky­bės vi­suo­me­nė­je ga­lė­tų bū­ti su­pran­ta­mos ne­vie­na­reikš­miš­kai, ver­ti­na­mos prieš­ta­rin­gai ir su­kur­tų in­te­re­sų konf­lik­to re­gi­my­bę. Ne­tu­rė­tų bū­ti pri­ima­ma do­va­nų iš as­me­nų, su ku­rių pri­va­čiais in­te­re­sais su­si­ju­sį klau­si­mą vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tis as­muo spren­džia ar ga­lė­tų tai da­ry­ti at­ei­ty­je.

Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas lei­džia val­di­nin­kams pri­im­ti iki 30 eu­rų ver­tės do­va­ną ar ne­at­ly­gin­ti­ną pa­slau­gą, jei­gu ji do­va­no­ja­ma pa­gal tarp­tau­ti­nį pro­to­ko­lą ar tra­di­ci­jas ir yra skir­ta rep­re­zen­ta­ci­jai ar­ba su­si­ju­si su at­lie­ka­mo­mis par­ei­go­mis. Jei dėl tos do­va­nos kil­tų in­te­re­sų konf­lik­tas, VTEK ra­gi­na val­di­nin­kus vie­nus me­tus nu­si­ša­lin­ti nuo spren­di­mų, su­si­ju­sių su as­me­niu, ku­ris ją įtei­kė. Re­zo­liu­ci­jo­je taip pat pri­me­na­ma bū­ti­ny­bė dek­la­ruo­ti gau­tas do­va­nas. Jei dėl gau­tos do­va­nos ar pa­slau­gos ga­li kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas, apie tai pri­va­lu dek­la­ruo­ti ne vė­liau kaip per sep­ty­nias ka­len­do­ri­nes die­nas. Per 30 ka­len­do­ri­nių die­nų rei­kia dek­la­ruo­ti do­va­nas ir pa­slau­gas, gau­tas iš ne ar­ti­mų­jų, jei­gu jų ver­tė di­des­nė kaip 150 eu­rų.