Politikai ir specialistai diskutuos apie valstybingumo įamžinimą Vilniuje
Ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je, Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jo­je, po­li­ti­kai ir įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai dis­ku­tuos apie Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo įam­ži­ni­mą sos­ti­nė­je.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui skir­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je bus ap­ta­ria­mas is­to­ri­nio pa­vel­do sos­ti­nė­je puo­se­lė­ji­mas įam­ži­nant vals­ty­bės kū­rė­jų ir gy­nė­jų at­mi­ni­mą.

Pra­ne­ši­mą apie vals­ty­bin­gu­mo ženk­lus vie­šo­se vie­to­se sos­ti­nė­je skai­tys et­no­lo­gas, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Li­ber­tas Klim­ka, sos­ti­nės is­to­ri­nio pa­vel­do tvar­ky­mo prob­le­mas apž­velgs ar­chi­tek­tas Au­gis Gu­čas, skulp­to­rė Da­lia Ona Ma­tu­lai­tė kal­bės apie mo­nu­men­ta­liuo­sius me­nus ir po­li­ti­nės va­lios švy­tuok­lę.

Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gis Vyš­niū­nas at­ski­rą pra­ne­ši­mą skirs Lu­kiš­kių aikš­tei, ku­rios ne­pa­vyks­ta su­tvar­ky­ti jau ke­lis de­šimt­me­čius.

Dis­ku­si­jo­je ke­ti­na da­ly­vau­ti kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė, iš­rink­ta­sis Vil­niaus mies­to me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tas skulp­to­rius Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius.