Politikai: “Brexit“: drama tik prasideda
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas iš de­ry­bų Briu­se­ly­je grį­žo su su­si­ta­ri­mu dėl bri­tų „spe­cia­lio­jo sta­tu­to“ Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), ta­čiau ko­va už Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės li­ki­mą Bend­ri­jo­je tik pra­si­de­da, sa­ko Lie­tu­vos po­li­ti­kai.

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius sa­ko, jog iš sa­vait­ga­lį vy­ku­sių de­ry­bų lai­mė­to­jais ne­išė­jo nei bri­tai, nei Eu­ro­pos Są­jun­ga.

„Bent man kol kas įspū­dis, kad di­de­lio lai­mė­ji­mo nei Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, nei Eu­ro­pos Są­jun­ga ne­pa­sie­kė. Ko­dėl bri­tai ne­pa­sie­kė lai­mė­ji­mo, t.y. D.Ca­me­ro­nas? Su­si­ta­ri­mai ga­na to­li nuo tų, ku­rių rei­ka­la­vo bri­tų kon­ser­va­to­riai 2015 me­tų pra­džio­je, ir ma­to­me jau pir­mą reak­ci­ją, kai Lon­do­no me­ras Bo­ri­sas John­so­nas par­eiš­kė, kad jis pa­si­sa­kys už pa­si­trau­ki­mą, o tai ro­do tam ti­krą ski­li­mą kon­ser­va­to­rių par­ti­jos gre­to­se“, – BNS sa­kė P.Auš­tre­vi­čius.

Pa­sak jo, Eu­ro­pos Są­jun­gai šis su­ta­ri­mas ir­gi nie­ko ge­ro ne­ža­da – šiuo me­tu Bend­ri­jai rei­kia di­des­nės vie­ny­bės spren­džiant vi­daus prob­le­mas, tuo tar­pu bri­tų pa­siek­tas su­si­ta­ri­mas pa­ska­tins ir ki­tas vals­ty­bes siek­ti iš­ly­gų. „Ir aš ma­tau tam ti­krą ten­den­ci­ją, kad tai ga­li tęs­tis“, – pri­dū­rė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las sa­ko, jog spren­di­mas yra po­zi­ty­vus, par­odan­tis, kad ES ga­li su­si­tar­ti, ta­čiau klau­si­mas, kiek jis pa­dės prem­je­rui D.Ca­me­ro­nui agi­tuo­ti už Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės li­ki­mą Bend­ri­jo­je.

„Ki­tas klau­si­mas, kiek tai pa­dės re­fe­ren­du­mui, nes ma­to­si, kad nė­ra vie­ny­bės kon­ser­va­to­rių par­ti­joj. Man te­ko su­si­tik­ti su bri­tų Eu­ro­pos rei­ka­lų mi­nis­tru Da­vi­du Li­ding­to­nu, mes tie­siai ir klau­sia­me, jei bus pa­siek­ti su­si­ta­ri­mai, ar tai la­bai stip­riai pa­dės re­fe­ren­du­mui, ir jis ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą. Vis tik tai tam ti­kri ar­gu­men­tai, ku­riais D.Ca­me­ro­nas ir ša­li­nin­kai rem­sis re­fe­ren­du­me. Bend­rai tai yra po­zi­ty­vus su­si­ta­ri­mas, jis par­odo, kad ES mo­ka su­si­tar­ti“, – BNS sa­kė G.Kir­ki­las.

Po­zi­ci­jos, kad su­si­ta­ri­mas ne­da­rys di­de­lės įta­kos bri­tams ap­sisp­ren­džiant dėl vals­ty­bės li­ki­mo ar pa­si­trau­ki­mo iš ES, lai­ko­si ir P.Auš­tre­vi­čius. „Šis su­si­ta­ri­mas Briu­se­ly­je iš es­mės tu­ri mi­ni­ma­lų po­vei­kį re­fe­ren­du­mui. At­ro­dy­tų, kad vis­kas bu­vo su­tar­ta, kad jis tu­rė­tų nu­spręs­ti re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tus, bet anaip­tol. Aš ma­nau, mes ma­ty­si­me la­bai ak­ty­vią kam­pa­ni­ją re­fe­ren­du­mo me­tu, ne­pa­mirš­ki­me, kad Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je yra at­vi­rai už pa­si­trau­ki­mą pa­si­sa­kan­čių par­ti­jų, yra re­gio­ni­niai skir­tu­mai. Kaip kaž­kas pa­sa­kė, dra­ma bai­gė­si, bet anaip­tol, tai yra pre­liu­das į di­džią­ją dra­mą“, – sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Klau­sia­mi, ar iš­mo­kų ma­ži­ni­mas ga­li su­ma­žin­ti lie­tu­vių mig­ra­ci­ją, abu po­li­ti­kai at­sa­kė ne­igia­mai. Pa­sak P.Auš­tre­vi­čiaus, ga­li keis­tis ne­bent mig­ra­ci­jos kryp­tis, nors ir pa­grin­di­nis mo­ty­vas pa­lik­ti Lie­tu­vą yra dar­bas, o ne pa­šal­pų ieš­ko­ji­mas. G.Kir­ki­las sa­ko, jog so­cia­li­nių iš­mo­kų klau­si­mas nė­ra es­mi­nis emig­ruo­ti no­rin­tiems žmo­nėms – jie vyks­ta dirb­ti ir už­si­dirb­ti.

„Šis su­si­ta­ri­mas įves ke­lias ka­te­go­ri­jas mig­ran­tų, ku­rie vyks­ta į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, so­cia­li­nės są­ly­gos bus skir­tin­gos, po­ky­čių ga­li bū­ti ir kon­kre­čiai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos dar­bo rin­ko­je, nors aš ma­nau, kad lie­tu­viai ir ki­ti iš vi­du­rio Eu­ro­pos va­žiuo­ja dirb­ti , o ne so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų, bet tai ga­li įta­ko­ti jų dar­bo pa­si­rin­ki­mą, gal­būt ki­to­je vals­ty­bė­je“, – sa­kė P.Auš­tre­vi­čius.

„Ne­ma­nau, kad tu­rės di­de­lį po­vei­kį mig­ra­ci­jai, nes tie, kas va­žiuo­ja, jų ma­ža da­lis nau­do­ja­si so­cia­li­ne par­ama, dau­gu­ma va­žiuo­ja dirb­ti, jų tas ne­lies, ir pra­ktiš­kai jei ir pa­lies, tai ne­di­de­lę da­lį“, – į klau­si­mą at­sa­kė G.Kir­ki­las.

Jei bri­tai per re­fe­ren­du­mą bir­že­lio 23-ią­ją nu­spręs­tų trauk­tis, Lie­tu­vai ir Bend­ri­jai tai bū­tų liūd­na ži­nia, sa­ko po­li­ti­kai. „Jei taip at­si­tik­tų, ES su­silp­nė­tų, ir tai yra tie­sio­gi­nis po­vei­kis Lie­tu­vai, nes Lie­tu­vai rei­kia stip­rios ir vei­kian­čios ES są­jun­gos, su stip­riais tran­sat­lan­ti­niais ry­šiais. Ne­aiš­ku­mų yra dau­giau ne­gu rei­kia, to­dėl ti­kiuo­si, kad vis­gi bri­tų spren­di­mas bus už pa­si­li­ki­mą, nors ne­ma­nau, kad tai yra pa­sku­ti­nės są­ly­gos, ku­rios pa­siū­ly­tos Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai, ma­nau, kad dar ga­li bū­ti ir grįž­ta prie de­ry­bų“, – svars­tė P.Auš­tre­vi­čius.

Sei­mo ERK va­do­vas G.Kir­ki­las sa­ko, kad prog­no­zuo­ti re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tus šiuo me­tu bū­tų su­dė­tin­ga, o bri­tų pa­si­trau­ki­mo at­ve­ju Bend­ri­ja pa­jus­tų ir po­li­ti­nes, ir fi­nan­si­nes pa­sek­mes.

„Į­vai­rūs ty­ri­mai ro­do, kad kol kas eu­ros­kep­ti­kai pir­mau­ja, bet be­veik ket­vir­ta­da­lis žmo­nių ne­ap­sisp­ren­dę, ma­nau, kad jų ap­sisp­ren­di­mas ir nu­lems. Tai, kad da­bar eu­ros­kep­ti­kai pir­mau­ja, le­mia ir tai, kad nei val­džia, nei kas ki­tas nė­ra įsi­jun­gę į kam­pa­ni­ją, kol kas kon­cen­tra­vo­si į de­ry­bas su ES. Da­bar pri­si­jungs ir vers­las, o vers­las kaip tik pa­si­sa­ko, kad rei­kia pa­si­lik­ti ES su spe­cia­liuo­ju sta­tu­su, ku­rį iš es­mes Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja rea­liai ir tu­rė­jo vi­sa­da“, – kal­bė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

„Mums svar­biau­sia, kad Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja lik­tų ES, nes po­vei­kis, at­sis­ky­rus Bri­ta­ni­jai, bū­tų mil­ži­niš­kas – ir po­li­ti­nis, ir fi­nan­si­nis. Mū­sų in­te­re­sas, kad Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja lik­tų, o jei at­si­tik­tų prieš­in­gai, aiš­ku, ES ne­sug­riū­tų, bet su­ma­žė­tų biu­dže­tas, tai reiš­kia, su­ma­žė­tų ir iš­mo­kos, tai tu­rė­tų tie­sio­gi­nį po­vei­kį Lie­tu­vai ir vals­ty­bėms, ku­rios vis dar gau­na par­amą iš ES. Fi­nan­si­niu po­žiū­riu JK pa­si­trau­ki­mas bū­tų ne­ga­ty­vus o po­li­tiš­kai tai ge­ro­kai su­silp­nin­tų ES“, – kal­bė­jo G.Kir­ki­las.

Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Da­vi­das Ca­me­ro­nas sek­ma­die­nį pra­dė­jo di­de­lę kam­pa­ni­ją, ti­kė­da­ma­sis įti­kin­ti sa­vo ša­lies žmo­nes pa­lai­ky­ti jo ra­gi­ni­mą, kad Bri­ta­ni­ja lik­tų „re­for­muo­to­je“ Eu­ro­pos Są­jun­go­je per bir­že­lio 23 die­ną vyk­sian­tį re­fe­ren­du­mą.

Šią sa­vai­tę vy­ku­sio­se de­ry­bo­se ES pa­siū­lė Bri­ta­ni­ja „a­va­ri­nį stab­dį“, dėl ku­rio Bri­ta­ni­ja ga­lė­tų ap­ri­bo­ti iš­mo­kas im­ig­ran­tams iš ki­tų ES ša­lių, jei jos sis­te­mą už­lie­tų di­de­lė at­vyks­tan­čių dar­buo­to­jų ban­ga.