Politika Lietuvoje tapo verslu
Nors Sei­mas prieš ke­le­rius me­tus užd­rau­dė vers­lo ir smar­kiai ap­ri­bo­jo pi­lie­čių par­amą par­ti­joms, tei­sė­sau­gos ty­ri­mai ir vie­šo­ji ste­bė­se­na at­sklei­džia: po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ape­ti­tas pi­ni­gams nie­kur ne­din­go. Po­li­ti­kų ir vers­lo san­ty­kius ste­bin­tys spe­cia­lis­tai įsi­ti­ki­nę: par­ti­jos ir to­liau kau­pia juo­dą­sias ka­sas, o jo­se su­ka­si ne tūks­tan­čiai, bet mi­li­jo­nai.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TTP) iš­gy­ve­na ne­ra­mius lai­kus: užuot pla­na­vu­si vos po ke­lių mė­ne­sių vyk­sian­čių rin­ki­mų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas kam­pa­ni­ją, ši po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja pri­vers­ta su­ktis iš pa­dė­ties, tei­sė­sau­gi­nin­kams ke­liant įta­ri­mus dėl ga­li­mų „tvar­kie­čių“ ir su jais su­si­ju­sių vers­li­nin­kų ko­rup­ci­nių veiks­mų vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus pa­val­džio­je Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je.

Abe­jo­nių dėl lė­šų skaid­ru­mo še­šė­lis to­liau per­se­kio­ja ir juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je įklim­pu­sią Dar­bo par­ti­ją. Šį­kart po di­di­na­muo­ju stik­lu at­si­dū­rė par­ti­jos kan­di­da­tų į Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę au­kos sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­jai: esą kai ku­rie jų rin­ki­mams ne­gai­li de­šim­čių tūks­tan­čių li­tų as­me­ni­nių lė­šų, nors yra dek­la­ra­vę pa­im­tas pa­sko­las ir ga­na kuk­lius at­ly­gi­ni­mus.

„Pas­ta­rie­ji įvy­kiai tik pa­tvir­ti­na svars­ty­mus, kad 2011 me­tais pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­tas ir Sei­mo pri­im­tas įsta­ty­mas, ku­riuo užd­raus­tos ju­ri­di­nių as­me­nų au­kos po­li­ti­nėms par­ti­joms ir smar­kiai ap­ri­bo­ta fi­zi­nių as­me­nų par­ama, ne­už­kir­to ke­lio par­ti­joms kaup­ti juo­dą­sias ka­sas. Aki­vaiz­du, kad iš po­li­ti­kos Lie­tu­vo­je pa­da­ry­tas vers­las, o po­li­ti­nės ga­lios pa­nau­do­ja­mos jam pro­te­guo­ti ir iš to tu­rė­ti nau­dos“, - LŽ tei­gė Sei­mo na­rys, bu­vęs STT Pa­ne­vė­žio val­dy­bos pir­mi­nin­kas Po­vi­las Urb­šys.

Vie­ša: tu­ri visi

2004-ai­siais ki­lu­sio pir­mo­jo to­kio mas­to skan­da­lo įkarš­ty­je, STT agen­tams at­li­kus do­ku­men­tų poė­mius ke­tu­rių par­la­men­ti­nių par­ti­jų būs­ti­nė­se, kai ki­lo įta­ri­mų dėl ne­skaid­riai iš vers­lo struk­tū­rų gau­tų pi­ni­gų, so­cial­de­mo­kra­tų gar­bės pir­mi­nin­kas Aloy­zas Sa­ka­las vie­šai pa­tvir­ti­no: dau­ge­lis par­ti­jų tu­ri sa­vo juo­dą­sias ka­sas, ku­rios nuo­lat pa­pil­do­mos še­šė­li­nio vers­lo pi­ni­gais.

"Daž­nai bū­na taip, kad vers­li­nin­kas ne­no­ri pi­ni­gų ofi­cia­liai per­ves­ti į par­ti­jos ka­są, ven­gia, kad jo pa­var­dė bū­tų ofi­cia­liai mi­ni­ma. Tuo­met jis ir sa­ko po­li­ti­kui: "Ga­liu tau duo­ti gry­nai­siais." Va­di­na­si, pi­ni­gai pa­de­da­mi į juo­dą­ją par­ti­jos ka­są, ir vis­kas. Nė­ra ko slėp­ti - to­kie da­ly­kai vi­sa­da eg­zis­ta­vo vi­so­se par­ti­jo­se", - 2004-ųjų lie­pą kal­bė­jo A. Sa­ka­las. Jis tvir­ti­no, kad par­ti­jos nau­do­ja įvai­rius pi­ni­gų plo­vi­mo me­to­dus, o la­biau­siai pa­pli­tęs - iš vers­li­nin­kų gau­tus pi­ni­gus prieš rin­ki­mus pa­da­ly­ti par­ti­jos na­riams, jie šias lė­šas ofi­cia­liai įne­ša į par­ti­jos ka­są kaip as­me­ni­nes au­kas.

Po­li­ti­nėms par­ti­joms pri­rei­kė be­veik de­šim­ties me­tų ryž­tis įsta­ty­mu ap­ri­bo­ti iš vers­lo ir pri­va­čių as­me­nų gau­na­mas au­kas. Tik 2011 me­tais pre­zi­den­tė ini­ci­ja­vo par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, to­kią po­zi­ci­ją su­stip­ri­nu­si Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai (VPT) va­do­va­vu­sio Žyd­rū­no Plyt­ni­ko pa­teik­tais duo­me­ni­mis. Jie by­lo­jo, kad par­ti­joms ir po­li­ti­nėms kam­pa­ni­joms au­ko­jan­čios įmo­nės at­sig­rieb­da­vo per vie­šuo­sius pir­ki­mus - kai ku­riais me­tais be­veik pu­sės vi­sų vie­šų­jų pir­ki­mų ver­tės už­sa­ky­mų gau­da­vo bū­tent par­ti­jų rė­mė­jai. Esą per še­še­rius me­tus po­li­ti­nes kam­pa­ni­jas maž­daug 24 mln. li­tų par­ėmu­sios įmo­nės lai­mė­jo be­veik pu­sę per tuos me­tus vy­ku­sių di­des­nių vie­šų­jų pir­ki­mų, ku­rių bend­ra ver­tė sie­kė be­veik 21 mlrd. li­tų.

Žydrūnas Plytnikas/Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Su­ne­ša milijonus

Prieš ke­lis mė­ne­sius pos­to VPT ne­te­kęs Ž. Plyt­ni­kas LŽ tvir­ti­no ma­tąs, kad su­val­dy­ti par­ti­jų ape­ti­tų, įsta­ty­mais ap­ri­bo­jus par­amos tei­kė­jus, ne­pa­vy­ko. Pa­sak jo, tiek val­dan­čio­sios, tiek opo­zi­ci­nės par­ti­jos ieš­ko bū­dų, kaip pa­pil­dy­ti ki­še­nes, o per vie­šuo­sius pir­ki­mus, ku­riuo­se kas­met su­ka­si apie 4 mlrd. eu­rų (apie 15 mlrd. li­tų), pro­te­guo­jant „sa­vas“ įmo­nes į juo­dą­sias ka­sas su­ne­ša­mi mi­li­jo­nai.

„Pa­žiū­rė­ki­me: mi­nis­te­ri­jas val­dan­tys mi­nis­trai skirs­to eu­ro­pi­nes lė­šas, pro­jek­tams vyk­dy­ti par­en­ka­mos su vie­na ar ki­ta par­ti­ja su­si­ju­sios įmo­nės, su jo­mis ap­ta­ria­mos ne­le­ga­laus fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gos. Tam pa­si­tel­kia­mos ne tik vers­lo or­ga­ni­za­ci­jos, bet net ir pa­čių par­ti­jų ar jų at­sto­vų bei ar­ti­mų­jų stei­gia­mos įmo­nės. Ži­no­ma, pa­tys mi­nis­trai pro­ce­se tie­sio­giai ne­da­ly­vau­ja: jie nu­ma­to žmo­nes, ku­rių funk­ci­ja – lė­šų par­ti­jai pa­ieš­ka. Jie in­fil­truo­ja­mi į vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jas, ski­ria­mi pa­ta­rė­jais ir rū­pi­na­si kon­kre­čiais pro­jek­tais. Dėl šios ap­lin­ky­bės VPT nuo­lat lik­da­vo „už bor­to“. Mes juk ma­ty­da­vo­me, kaip, pa­ban­džius re­gu­liuo­ti ne­tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis vyk­do­mus vie­šuo­sius kon­kur­sus ar juos nu­trauk­ti, kil­da­vo di­džiu­lis triukš­mas ir po­li­ti­kų pa­si­pik­ti­ni­mas“, - kal­bė­jo bu­vęs tar­ny­bos va­do­vas.

Pa­sak Ž. Plyt­ni­ko, juo­dais pi­ni­gais par­ti­jos ap­si­rū­pi­na ne tik per mi­nis­te­ri­jas. Esą po­li­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se yra kon­kre­tūs as­me­nys, ieš­kan­tys lė­šų šal­ti­nių, šiai veik­lai taip pat sam­do­mi tei­si­nin­kai, ad­vo­ka­tai, kon­sul­ta­ci­nės įmo­nės, vie­šų­jų ry­šių bend­ro­vės.

Eg­zis­tuo­jant par­ti­jų „juo­duo­sius iž­di­nin­kus“, at­sa­kin­gus už ne­le­ga­lių pi­ni­gų ati­te­kė­ji­mą į par­ti­jų ki­še­nes, ne­abe­jo­ja ir P. Urb­šys. Pa­sak jo, tai pa­tvir­ti­na ne­re­tai į vie­šu­mą iš­ky­lan­čios ži­nios, kai par­ti­jų ly­de­riai mū­ru sto­ja už sa­vo par­tie­čius, įsi­pai­nio­ju­sius į ko­rup­ci­jos skan­da­lus.

„Pri­si­min­ki­me vie­no so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio – vil­niaus vi­ce­me­ro Ro­mo Ado­ma­vi­čiaus, rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu nu­tver­to su ky­šiu, is­to­ri­ją. Pri­si­min­ki­me anks­tes­nį skan­da­lą, ki­lu­sį dėl Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gai at­sto­va­vu­sio tuo­me­ti­nio svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tro Ar­tū­ro Ski­ko pa­im­to ky­šio – jis vie­šai par­eiš­kė ėmęs pi­ni­gus ne sau, bet par­ti­jai. Pri­si­min­ki­me skan­da­lą dėl Tė­vy­nės są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­ko Vi­to Ma­tu­zo, ta­pu­sio įta­ria­muo­ju ko­rup­ci­jos by­lo­je: nors jo įga­lio­ji­mai par­ti­jo­je bu­vo su­stab­dy­ti, Sei­mo rin­ki­muo­se jis bu­vo par­em­tas su­ma, už ku­rią di­des­nę ga­vo tik And­rius Ku­bi­lius. Šiuo­se sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se Rad­vi­liš­ky­je kon­ser­va­to­riai ke­lia bu­vu­sio me­ro An­ta­no Če­po­no­nio, kal­ti­na­mo ko­rup­ci­niais nu­si­kal­ti­mais, kan­di­da­tū­rą. Pri­si­min­ki­me TTP at­sto­va­vu­sio Vil­niaus vi­ce­me­ro Eval­do Le­men­taus­ko is­to­ri­ją – Sei­mas net ne­lei­do pa­nai­kin­ti jo tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės. To­kie at­ve­jai pa­tvir­ti­na, kad kiek­vie­no­je par­ti­jo­je yra ne­skaid­rių sche­mų, o jo­se da­ly­vau­jan­tys po­li­ti­kai, pa­kliu­vę į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį, bū­na glo­bo­ja­mi par­ti­jų va­do­vų“, - kal­bė­jo sa­va­ran­kiš­kai į Sei­mą pa­te­kęs bu­vęs tei­sė­sau­gi­nin­kas.

Kęstutis Braziulis/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Ži­no­mos schemos

Ne­prik­lau­so­mas sau­gu­mo kon­sul­tan­tas, bu­vęs kontrž­val­gy­bi­nin­kas Kas­ty­tis Bra­ziu­lis, rem­da­ma­sis il­ga­lai­ke pa­tir­ti­mi, tei­gia, kad par­ti­jų juo­do­sios ka­sos ga­li bū­ti pil­do­mos iš ke­lių šal­ti­nių. Pa­sak jo, vie­nu at­ve­ju par­ti­jos ga­li bū­ti re­mia­mos ne­aiš­kios kil­mės pi­ni­gais: lė­šos at­ke­liau­ja iš ki­tų vals­ty­bių, nu­skals­ta­mo pa­sau­lio san­do­rių ir pa­na­šiai. Jas at­sek­ti su­dė­tin­ga, nes pa­pras­tai pi­ni­gai ke­liau­ja per ki­to­se vals­ty­bė­se esan­čius ban­kus bei leng­va­ti­nio ap­mo­kes­ti­ni­mo kom­pa­ni­jas, iš­gry­ni­na­mi ir­gi ne Lie­tu­vo­je, o į mū­sų ša­lį įve­ža­mi gry­nai­siais. Ki­tas fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis – įvai­rių vals­ty­bės įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų skel­bia­mi vie­šie­ji pir­ki­mai, ypač skirs­tant eu­ro­pi­nę par­amą.

„Juo­die­ji pi­ni­gai tar­si ne­eg­zis­tuo­ja: jų nie­kas ne­ma­to, jie ne­įne­ša­mi į sąs­kai­tas, jais ne­vyk­do­mi per­ve­di­mai. Tai – at­sis­kai­ty­mai gry­nai­siais pi­ni­gais. Tar­ki­me, vie­na bend­ro­vė per po­li­ti­nius ry­šius lai­mi mi­li­jo­ni­nį vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są. Lai­mė­to­ja su­da­ro su­tar­tį su ki­ta bend­ro­ve, ta – su tre­čia, o ši sam­do vie­šų­jų ry­šių įmo­nę, or­ga­ni­zuo­jan­čią gra­žų ren­gi­nį, ku­ria­me lyg ne­ty­čia at­si­ran­da par­ti­jos žmo­nės, at­si­du­rian­tys pa­čia­me dė­me­sio cen­tre. Jie už rek­la­mą tie­sio­giai ne­mo­ka, bet ją gau­na“, - aiš­ki­no K. Bra­ziu­lis.

P. Urb­šio tei­gi­mu, di­džio­ji da­lis juo­dų­jų pi­ni­gų pa­nau­do­ja­ma pa­slėp­tai par­ti­jų po­li­ti­nei rek­la­mai. Tai si­tua­ci­jos, kai rek­la­mą sa­vo var­du už­sa­ko su po­li­ti­kais ofi­cia­liai ne­su­si­ju­si įstai­ga, vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­ja, bet iš tie­sų rek­la­muo­ja­ma ko­kia nors po­li­ti­nė par­ti­ja, o rea­liai iš­lai­dos den­gia­mos po­li­ti­kų juo­dai­siais pi­ni­gais.

Dar vie­nas bū­das le­ga­li­zuo­ti juo­dą­sias pa­ja­mas, pa­sak P. Urb­šio, yra įsta­ty­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu par­tie­čiams au­ko­ti sa­vo or­ga­ni­za­ci­jai. „Po­li­ti­kai tu­ri tei­sę au­ko­ti sa­vo par­ti­jai, bet ne­re­tai su­si­da­ro įspū­dis, kad tai nė­ra jų pa­čių pi­ni­gai, bet, tar­ki­me, iš juo­do­sios ka­sos pa­da­ly­tos lė­šos. Aš ne­ti­kiu, kad Sei­mo na­rys, dek­la­ra­vęs pa­im­tą ne­ma­žą pa­sko­lą, ga­li skir­ti ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių as­me­ni­nių pi­ni­gų sa­vo par­ti­jos rin­ki­mų kam­pa­ni­jai“, - tvir­ti­no Sei­mo na­rys.

Pa­sak P. Urb­šio, įsi­se­nė­ju­sią po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos prob­le­mą Lie­tu­vo­je rei­kia spręs­ti ne prieš­okiais, bet su­telk­to­mis vi­sų at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų – Sei­mo, vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos ir ki­tų – pa­stan­go­mis. „Ta­čiau spren­di­mai pri­klau­so nuo po­li­ti­nės va­lios, o šian­dien mū­sų po­li­ti­ka, de­ja, kuo to­liau, tuo la­biau yra kri­mi­na­li­zuo­ja­ma“, - tei­gė bu­vęs tei­sė­sau­gi­nin­kas.

. . .

Di­džiau­si po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos skandalai

2004 me­tų va­sa­rą STT su­ren­gė rei­dus į ke­tu­rių di­džių­jų par­ti­jų - li­be­ral­cen­tris­tų, so­cial­de­mo­kra­tų, so­cial­li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių - būs­ti­nes, pa­ėmė ten sau­go­tus do­ku­men­tus: ieš­ko­ta duo­me­nų apie ga­li­mus ne­tei­sė­tus ry­šius su vers­lo struk­tū­ro­mis ir jų pil­dy­tas po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų juo­dą­sias ka­sas. Bu­vo įta­ria­ma, kad kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Vi­džiū­nas, so­cial­li­be­ra­las Vy­tau­tas Kviet­kaus­kas ir so­cial­de­mo­kra­tas Vy­te­nis And­riu­kai­tis ga­lė­jo im­ti ky­šius nuo 25 iki 95 tūkst. li­tų iš įmo­nių gru­pės "Ru­bi­con group" už įta­ką pri­imant įvai­rius tei­sės ak­tus. Tais pa­čiais me­tais įta­ri­mai po­li­ti­kams bu­vo pa­nai­kin­ti, pro­ku­ro­rams ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai kal­tės įro­dy­mų.

2006 me­tais Sei­mui pra­dė­jus par­la­men­ti­nį Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) veik­los ty­ri­mą, per ku­rį nag­ri­nė­ti ir Ru­si­jos kon­cer­no "Gazp­rom" tar­pi­nin­kės "Du­jo­te­ka­nos" ry­šiai su aukš­tais vals­ty­bės par­ei­gū­nais, tuo­me­ti­nis bend­ro­vės pre­zi­den­tas Ri­man­das Sto­nys pa­vie­ši­no in­for­ma­ci­ją apie ne­ofi­cia­liai Tė­vy­nės są­jun­gai- Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams teik­tą par­amą. "Du­jo­te­ka­na" šią par­ti­ją fi­nan­suo­ja, ko ge­ro, jau dau­giau nei de­šimt­me­tį", - vie­šai par­eiš­kė vers­li­nin­kas.

VSD skan­da­lo me­tu bu­vo pa­skelb­ta apie eg­zis­tuo­jan­čias 12 ana­li­ti­nių pa­žy­mų, ku­rio­se esą at­sklei­džia­mi vers­lo ir po­li­ti­kos san­ty­kiai, bet iš­sa­mus šios prob­le­mos ty­ri­mas taip ir ne­bu­vo at­lik­tas.

2006 me­tais STT at­li­ko poė­mius Dar­bo par­ti­jos būs­ti­nė­je. Kaip nu­ro­do­ma Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ kal­ti­na­ma­ja­me ak­te, ši po­li­ti­nė or­ga­ni­za­cijs 2004–2006 me­tais ne­įra­šė į ofi­cia­lią aps­kai­tą dau­giau kaip 24 mln. li­tų pa­ja­mų, dau­giau kaip 23 mln. li­tų iš­lai­dų, iš­ven­gė su­mo­kė­ti vals­ty­bei dau­giau kaip 3,8 mln. li­tų mo­kes­čių ir įmo­kų. Kal­tais šio­je by­lo­je pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pri­pa­ži­no Dar­bo par­ti­jos stei­gė­ją Vik­to­rą Us­pas­ki­chą bei „dar­bie­čius“ Vi­ta­li­ją Von­žu­tai­tę ir Vy­tau­tą Gap­šį. Ta­čiau pro­ku­ro­rai pa­tvir­ti­no ne­ty­rę, iš ko­kių šal­ti­nių bu­vo fi­nan­suo­ja­ma par­ti­jos juo­do­ji bu­hal­te­ri­ja.

2014 me­tų spa­lį STT at­li­ko kra­tas par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­je, o pra­ėju­sią sa­vai­tę – ir nuo par­ti­jos pri­klau­siu­sio­je Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je. Tei­sė­sau­gi­nin­kai tei­gia at­lie­kan­tys iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu sie­kiant už at­ly­gį da­ry­ti įta­ką pra­ėju­siais me­tais Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je vyk­dy­tiems vie­šie­siems pir­ki­mams, ku­rių ver­tė sie­kia dau­giau nei 7,8 mln. eu­rų (apie 27 mln. li­tų). Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu įta­ri­mai jau pa­teik­ti de­šim­čiui as­me­nų – po­li­ti­kams ir vers­li­nin­kams. Dar vie­nu įta­ria­muo­ju ga­li tap­ti Sei­mo na­rys Ri­mas Ru­čys, va­di­na­mas par­ti­jos „juo­duo­ju iž­di­nin­ku“.