Politika įtraukia ir bankininkus
Du Lie­tu­vos ban­ko (LB) val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jai rū­pi­na­si ne vien pi­ni­gų po­li­ti­ka ar fi­nan­sų rin­kos prie­žiū­ra. Apie kan­di­da­ta­vi­mą į Sei­mą su kon­ser­va­to­riais dar per­nai pa­skel­bu­si Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ren­gia­si rin­ki­mams An­ta­kal­nio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, o Rai­mon­das Kuo­dis ke­lioms par­ti­joms pa­de­da reng­ti rin­ki­mų prog­ra­mas.

Abu eko­no­mis­tai ti­ki­na, kad pa­pil­do­ma veik­la jų tie­sio­gi­niam dar­bui ne­kliu­do. Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­mai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS) rin­ki­mų prog­ra­mą pa­dė­jęs reng­ti R. Kuo­dis va­kar pa­brė­žė, kad jį do­mi­na idė­jų po­li­ti­ka ir apie kan­di­da­ta­vi­mą į Sei­mą jis ne­gal­vo­ja. O bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė I. Ši­mo­ny­tė tei­gė lau­kian­ti, ka­da bus ofi­cia­liai pa­skelb­ta rin­ki­mų da­ta.

Tvir­ti­na, kad el­ge­sys nepakito

De­rin­ti po­li­ti­nę veik­lą ir dar­bą vals­ty­bi­nė­je ins­ti­tu­ci­jo­je, juo­lab kai ar­tė­ja rin­ki­mai, ne­leng­va. An­tai pra­ėju­sią sa­vai­tę Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) va­do­vy­bės pa­sta­bų su­lau­kęs dip­lo­ma­tas Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis su­stab­dė dip­lo­ma­ti­nę tar­ny­bą iki Sei­mo rin­ki­mų, ku­riuo­se jis da­ly­vaus su Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tais (TS-LKD). Ž. Pa­vi­lio­nis pri­pa­ži­no, kad de­rin­ti dip­lo­ma­to tar­ny­bą ir po­li­ti­nę kam­pa­ni­ja yra „per su­dė­tin­ga“.

Į po­li­ti­ką su­kan­čių vals­ty­bei tar­nau­jan­čių as­me­nų – ne vie­nas, ta­čiau iš jų aukš­čiau­sias par­ei­gas, ma­tyt, ei­na su TS-LKD Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­ti I. Ši­mo­ny­tė. Tai, kad ko­vos dėl par­la­men­ta­rės man­da­to, ji pa­tvir­ti­no per­nai ru­de­nį. I. Ši­mo­ny­tė – Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, ku­ruo­jan­ti šios ins­ti­tu­ci­jos Prie­žiū­ros tar­ny­bą, taip pat ji – Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vė Eu­ro­pos Cen­tri­nia­me Ban­ke.

I. Ši­mo­ny­tė va­kar sa­kė, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ir dar­bo Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bo­je klau­si­mus yra ap­ta­ru­si su ins­ti­tu­ci­jos va­do­vu Vi­tu Va­si­liaus­ku. „E­su pa­sa­kiu­si nuo pat pra­džių: jei man truk­dys rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, tą klau­si­mą ti­krai iš­sprę­siu. O kol kas nei vie­šo­se dis­ku­si­jo­se da­ly­vau­ju, nei ko­kius nors ki­tus veiks­mus at­lie­ku“, – tvir­ti­no ji ir pri­si­pa­ži­no lau­kian­ti ofi­cia­lios rin­ki­mų da­tos ba­lan­džio pra­džio­je. I. Ši­mo­ny­tė de­ta­liau ne­svars­tė, kaip de­rins dar­bą Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bo­je ir rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, tik ap­si­ri­bo­jo rep­li­ka apie bū­si­mą „ge­riau­sią vi­siems spren­di­mą“. „Ž. Pa­vi­lio­nis, pa­vyz­džiui, vie­šo­jo­je po­le­mi­ko­je da­ly­va­vo šiek tiek dau­giau nei aš. Be to, ne­da­ly­vau­ju ir pri­imant mo­ne­ta­ri­nės po­li­ti­kos spren­di­mus Eu­ro­pos Cen­tri­nia­me Ban­ke, tad nie­kas man jo­kio po­vei­kio ne­da­ro. O jei bus taip, kad rin­ki­mai pra­dės truk­dy­ti, sa­kau, kad tą klau­si­mą iš­sprę­siu“, – pri­dū­rė LB pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja.

LŽ pri­me­na, kad TS-LKD jau pra­dė­jo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, iš­lei­du­si vaiz­di­nę kan­di­da­tų ir par­ti­jos me­džia­gą, ta­čiau I. Ši­mo­ny­tė šio­je agi­ta­ci­jo­je kol kas nė­ra nei ci­tuo­ja­ma, nei vaiz­duo­ja­ma.

Pa­de­da pen­kioms partijoms

Nuo 1996 me­tų Lie­tu­vos ban­ke įvai­rias par­ei­gas ei­nan­tis R. Kuo­dis pa­sta­ruo­ju me­tu kon­sul­ta­vo LVŽS. Par­ti­jos at­sto­vai už­si­mi­nė, kad Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas pri­si­dė­jo ren­giant par­ti­jos rin­ki­mų prog­ra­mos fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos da­lį. R. Kuo­dis ne­sle­pia, kad tal­ki­na šiai par­ti­jai, ir nie­ko blo­go čia ne­įž­vel­gia. „Pa­de­du dau­ge­liui po­li­ti­kų, ku­rie pra­šo pa­ta­ri­mų, kaip rei­kia re­for­muo­ti Lie­tu­vą, kaip keis­ti eko­no­mi­nę po­li­ti­ką. R. Kar­baus­kis to­li gra­žu nė­ra vie­nin­te­lis. Tal­ki­nu dar pen­kioms par­ti­joms, ku­rios pa­pra­šė pa­gal­bos“, – var­di­jo eko­no­mis­tas.

R. Kuo­dis sa­kė šį dar­bą daug me­tų at­lie­kan­tis ne­mo­ka­mai. Kal­bas apie tai, kad su R. Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma par­ti­ja ga­lė­tų ei­ti į Sei­mo rin­ki­mus, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas pa­nei­gė. „Kai ma­nęs pa­klau­sia, ar ei­siu į po­li­ti­ką, at­sa­kau, kad esu jo­je, to­je kla­si­ki­nė­je po­li­ti­ko­je: idė­jų, ar­gu­men­tų, skai­čia­vi­mų ko­vo­je. Ta­čiau žmo­nės pa­inio­ja kla­si­ki­nę po­li­ti­ką su ins­ti­tu­ci­ne po­li­ti­ka, kai pri­klau­sy­mas po­li­ti­niam da­ri­niui lai­ko­mas po­li­ti­ka“, – aiš­ki­no jis. Pa­klaus­tas, ar jis bū­tų lin­kęs pri­si­dė­ti prie ins­ti­tu­ci­nės po­li­ti­kos at­sto­vų, R. Kuo­dis at­šo­vė, kad idė­jų po­li­ti­ko­je ga­li­ma nu­veik­ti ge­ro­kai dau­giau.

Di­de­lio konf­lik­to nėra

Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­me nu­ro­do­ma, kad šios ins­ti­tu­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas, jo pa­va­duo­to­jai ir val­dy­bos na­riai ga­li dirb­ti tik Lie­tu­vos ban­ke ir ei­ti tik šias par­ei­gas. Jie ne­ga­li vers­tis jo­kia ki­to­kia veik­la, ku­ri su­kel­tų vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą. Lie­tu­vos ban­ko val­dy­ba jiems ga­li duo­ti su­ti­ki­mą dirb­ti moks­li­nį ar­ba pe­da­go­gi­nį dar­bą. Val­dy­bos na­riai ga­li at­sis­ta­ty­din­ti val­dy­bos pir­mi­nin­kui įtei­kę pra­šy­mą, ku­rį per mė­ne­sį tu­ri aps­vars­ty­ti Lie­tu­vos pre­zi­den­tas.

Po­li­to­lo­gė Ai­nė Ra­mo­nai­tė LŽ tei­gė, kad, pri­klau­so­mai nuo vals­ty­bės, cen­tri­nio ban­ko funk­ci­jos ga­li bū­ti at­skir­tos nuo po­li­ti­kos ar­ba stip­riai su­sie­tos su ja. Anot A. Ra­mo­nai­tės, eg­zis­tuo­ja dvi va­di­na­mo­sios de­mo­kra­ti­jos lo­gi­kos. Pa­gal vie­ną jų – „stab­džių ir at­sva­rų“ sis­te­mą – vi­sos ins­ti­tu­ci­jos tu­ri bū­ti ne­prik­lau­so­mos, joms ne­ga­li bū­ti pri­mes­ta kie­no nors po­li­ti­nė va­lia. O va­do­vau­jan­tis ki­ta lo­gi­ka, de­mo­kra­ti­ja yra dau­gu­mos val­džia, tad dau­gu­ma ir tu­ri val­dy­ti, įskai­tant ir pi­ni­gų po­li­ti­ką. Tai­gi dėl to, kad vie­nas ar ki­tas Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos na­rys, pa­vyz­džiui, pa­ta­ri­nė­ja par­ti­jai, po­li­to­lo­gė sa­kė konf­lik­to ne­įž­vel­gian­ti.