Policininkams geros naujienos – augs atlyginimai
Lie­tu­vos pi­li­ci­ja skel­bia, kad nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos ša­lies po­li­ci­jos par­ei­gū­nams di­dės at­ly­gi­ni­mai.

Pir­mi­nės gran­dies par­ei­gū­nams bus mo­ka­ma ne ma­žiau 700 eu­rų (po mo­kes­čių), vi­du­ri­nės gran­dies – ne ma­žiau 850 eu­rų (po mo­kes­čių), aukš­tes­nio­sios gran­dies – ne ma­žiau 1000 eu­rų (po mo­kes­čių), ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Už­ti­kri­nant par­ei­gū­nų sau­gu­mą iki 2017 me­tų pa­bai­gos nu­ma­ty­ta vi­sus rea­guo­jan­čius par­ei­gū­nus ap­rū­pin­ti leng­vo­mis lie­me­nė­mis, ku­rios bus ser­ti­fi­kuo­tos sau­go­ti nuo pis­to­le­to kul­kos ir nuo dū­rio. Pa­ko­re­ga­vus tei­sės ak­tus šias lie­me­nes ga­vę par­ei­gū­nai jas dė­vės pri­va­lo­mai. Ar­ti­miau­siu me­tu bus skel­bia­mas tarp­tau­ti­nis kon­kur­sas nau­jai tar­ny­bi­nei uni­for­mai įsi­gy­ti, ku­ria vi­sus par­ei­gū­nus ti­ki­ma­si ap­rū­pin­ti 2018 me­tais.

Dar šiais me­tais po­li­ci­ja pla­nuo­ja įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lių, ku­rie bus pri­tai­ky­ti rea­ga­vi­mo, as­me­nų kon­vo­ja­vi­mo ir eks­per­tų funk­ci­joms vyk­dy­ti. Pa­žy­mė­ti­na, kad iš be­veik 2000 po­li­ci­jos įstai­go­se esan­čių au­to­mo­bi­lių ne­ma­ža da­lis yra pa­se­nę, o apie 10 proc. au­to­mo­bi­lių yra ne­tin­ka­mi eksp­loa­tuo­ti. Tad sie­kiant už­ti­krin­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nų sau­gu­mą, ko­ky­biš­kų funk­ci­jų at­li­ki­mą ir gy­ven­to­jų lū­kes­čius ati­tin­kan­čios pa­slau­gos tei­ki­mą bū­ti­na at­nau­jin­ti tu­ri­mą au­to­mo­bi­lių par­ką su vi­sa rei­kia­ma įran­ga.