Policininkai savo vadovus kaltina kurtumu
Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų fe­de­ra­ci­ja (LTPF) tei­gia ne­ran­dan­ti bend­ros kal­bos su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vais ir skun­džia­si tarp­tau­ti­nėms dar­buo­to­jų tei­ses gi­nan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms.

Pa­sak LTPF pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Soš­če­kie­nės raš­te, ad­re­suo­ta­me Tarp­tau­ti­nei dar­bo or­ga­ni­za­ci­jai ir Eu­ro­pos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jai, pa­žy­mi­ma, kad du de­šimt­me­čius Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ir pro­fe­si­nės są­jun­gos kū­rė, plė­to­jo ir puo­se­lė­jo so­cia­li­nę par­tne­rys­tę, o 2014 me­tais pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je bu­vo pa­si­ra­šy­ta pir­ma ko­lek­ty­vi­nė tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­je – Lie­tu­vos po­li­ci­jos ša­kos ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis.

„Ap­mau­du, ta­čiau pa­siek­tas po­li­ci­jos va­do­vy­bės ir pro­fe­si­nių są­jun­gų so­cia­li­nės par­tne­rys­tės pi­kas stai­giai vir­to at­vi­ra konf­ron­ta­ci­ja. Tai įvy­ko po to, kai pa­si­kei­tė po­li­ci­jos va­do­vai“, – iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me tei­gia L. Soš­če­kie­nė. Pa­sak jos, per dve­jus ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties ga­lio­ji­mo me­tus iš 65 su­tar­ties punk­tų dau­giau kaip pu­sė – 45 yra ne­įgy­ven­din­ti ar­ba įgy­ven­din­ti ne­ko­ky­biš­kai.

„Pa­si­bai­gus pir­mo­sios ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­kui, 2016 me­tų lie­pos mė­ne­sį pro­fe­si­nės są­jun­gos krei­pė­si į po­li­ci­jos va­do­vy­bę, ini­ci­juo­da­mos nau­jas ko­lek­ty­vi­nes de­ry­bas dėl ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties, ta­čiau at­ėjo spa­lis, o klau­si­mas te­bė­ra at­vi­ras, de­ry­bos ne­pra­si­dė­ju­sios ir ne­aiš­ku, ar iš­vis pra­si­dės. Nau­jo­ji po­li­ci­jos va­do­vy­bė va­žiuo­ja bul­do­ze­riu per po­li­ci­nin­kų tei­ses, vyk­do re­for­mas spjau­da­ma į do­ku­men­tą, įpa­rei­go­jan­tį elg­tis ki­taip. De­ja, tai da­ro žmo­nės, ku­rių dar­bas yra pri­žiū­rė­ti, kaip lai­ko­ma­si įsta­ty­mų ir tai­syk­lių“, – pa­žy­mė­jo LTPF va­do­vė.

Par­eiš­ki­me tei­gia­ma, kad dar­bą pra­dė­ję nau­jie­ji po­li­ci­jos va­do­vai ėmė­si sku­bių re­for­mų, dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo ir par­ei­gū­nų dar­bo są­ly­gų pa­kei­ti­mo. Dėl po­ky­čių įgy­ven­di­ni­mo pri­nci­pų, są­ly­gų, ga­li­mų ri­zi­kos veiks­nių, po­li­ci­jos par­ei­gū­nų kaip dar­buo­to­jų tei­sių ir in­te­re­sų ap­sau­gos, taip pat dėl įgy­ven­di­ni­mo me­tu iš­ky­lan­čių prob­le­mų tarp po­li­ci­jos va­do­vy­bės ir pro­fe­si­nių są­jun­gų ne­vy­ko ir ne­vyks­ta joks so­cia­li­nis dia­lo­gas. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pri­ima vie­na­ša­liš­kus spren­di­mus, ne­vyks­ta in­for­ma­vi­mo ir kon­sul­ta­vi­mo pro­ce­dū­ros, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ir po­li­ci­jos įstai­gos net ne­at­sa­ko į siun­čia­mus raš­tus.