Policininkai pradės įtariamiesiems naudoti apykojes
Lie­tu­vos po­li­ci­jos de­par­ta­men­te bu­vo pri­sta­ty­ta kar­do­mo­sios prie­mo­nės – in­ten­sy­vios p­rie­žiū­ros vyk­dy­mo ir kon­tro­lės  nau­jo­vė – apy­ko­jė.

Tai prie kon­tro­liuo­ja­mo as­mens ko­jos tvir­ti­na­ma elek­tro­ni­nė ste­bė­ji­mo prie­mo­nė, per­duo­dan­ti in­for­ma­ci­ją sta­cio­na­riam elek­tro­ni­niam ste­bė­ji­mo įtai­sui apie kon­tro­liuo­ja­mo as­mens bu­vi­mo vie­tą. Šį įren­gi­nį su­da­ro 3 pa­grin­di­niai kom­po­nen­tai: ne­šio­ja­mas GPS/GSM įren­gi­nys, apy­ko­jė ir na­mų įren­gi­nys.

Įta­ria­ma­jam pa­sky­rus in­ten­sy­vią prie­žiū­rą, šis pri­va­lės dė­vė­ti elek­tro­ni­nį ste­bė­ji­mo įtai­są – apy­ko­ję – ir lai­ky­tis nu­sta­ty­tos die­not­var­kės, su­vok­ti at­sa­ko­my­bę už in­ten­sy­vios prie­žiū­ros tai­syk­lių pa­žei­di­mus.

In­ten­sy­vi prie­žiū­ra – tai įta­ria­mo­jo kon­tro­lė elek­tro­ni­nė­mis ste­bė­ji­mo prie­mo­nė­mis, reg­la­men­tuo­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nuo­sta­to­mis ir ne­tru­kus bus ga­li­my­bė ją tai­ky­ti po­li­ci­jos ir ki­tų tei­sė­sau­gos įstai­gų par­ei­gū­nų pra­kti­ko­je.

Pa­sak po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro Li­no Per­na­vo, apy­ko­jės įren­gi­nio nau­do­ji­mas – tai nau­ja pra­kti­ka Lie­tu­vos po­li­ci­jo­je, ku­rią tai­kant reiks tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų glau­daus bend­ra­dar­bia­vi­mo ir be­tar­piš­ko bend­ra­vi­mo. „Šis in­ten­sy­vios prie­žiū­ros įren­gi­nys rei­ka­laus įvai­ria­pu­siš­ko si­tua­ci­jos bei pa­ties įta­ria­mo­jo as­me­ni­nių sa­vy­bių įver­ti­ni­mo, kad už­ti­krin­tu­me sklan­dų in­ten­sy­vios prie­žiū­ros tai­ky­mą ir kon­tro­lę“, – tei­gė ša­lies po­li­ci­jos va­do­vas.

Prie­mo­nė kol kas bus tai­ko­ma įta­ria­mie­siems tam ti­kro­je nu­sta­ty­to­je te­ri­to­ri­jo­je ste­bė­ti, drau­džia­mų ir lei­džia­mų zo­nų pri­nci­pu. Pa­žy­mė­ti­na, kad drau­džia­mo­je zo­no­je įta­ria­ma­jam vi­suo­met drau­džia­ma bū­ti, lei­džia­mo­je zo­no­je – pri­va­lo­ma bū­ti nu­sta­ty­tu lai­ku. As­muo pri­va­lės lai­ky­tis die­not­var­kės rei­ka­la­vi­mų. Pa­žei­dus ją ar nu­si­se­gus apy­ko­ję (ste­bė­ji­mo sis­te­ma iš kar­to fik­suos šį pa­žei­di­mą), taip pat pa­žei­dus ki­tas par­ei­gų ir drau­di­mų są­ly­gas, įta­ria­ma­jam at­si­ras tei­si­niai tai­ky­ti griež­tes­nę kar­do­mą­ją prie­mo­nę – su­ėmi­mą.

In­ten­sy­vios prie­žiū­ros prie­mo­nė yra an­tra pa­gal griež­tu­mą kar­do­mo­ji prie­mo­nė po su­ėmi­mo.

Prie­tai­sų kon­tro­lę vi­są par­ą už­ti­krins ati­tin­ka­mos aps­kri­ties, ku­rio­je įta­ria­ma­jam nu­sta­ty­tos bu­vi­mo są­ly­gos, ope­ra­ty­vaus val­dy­mo pa­da­li­nių par­ei­gū­nai. Tuo tar­pu Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­ei­gū­nai ga­lės si­tua­ci­ją ste­bė­ti ir kon­tro­liuo­ti vi­sos ša­lies mas­tu.