Policininkai kabinetus keičia į gatves
Ša­lies po­li­ci­jos va­do­vy­bė ra­do bū­dą, kaip pa­gau­sin­ti pa­tru­liuo­jan­čių par­ei­gū­nų gre­tas, – nu­spren­dė pa­keis­ti dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo mo­de­lį ir į gat­ves kar­tu su pa­tru­liais siųs­ti kri­mi­na­lis­tus. Da­lis po­li­ci­nin­kų pert­var­ką kri­ti­kuo­ja ir net už­si­me­na apie prie­lai­das nu­si­kals­ta­mu­mui di­dė­ti.

Pert­var­kos ša­li­nin­kai pa­žy­mi, jog po­li­ci­nin­kai, ta­pę uni­ver­sa­lūs, bus ar­čiau gy­ven­to­jų, ge­bės grei­čiau rea­guo­ti į pra­ne­ši­mus. Ta­čiau po­li­ci­jos par­ei­gū­nų prof­są­jun­gos nuo­gąs­tau­ja, kad gra­žūs sie­kiai ga­li virs­ti di­de­liu šnipš­tu, nes į gat­ves ve­ja­mi par­ei­gū­nai kol kas per men­kai ap­rū­pin­ti rei­kia­ma tech­ni­ka, ne­iš­mo­ky­ti dirb­ti nau­jo­mis są­ly­go­mis. Kai ku­riems jų mo­ky­mai nu­ma­ty­ti tik dau­giau kaip po pus­me­čio nuo pert­var­kos pra­džios.

Ta­po mo­bi­lūs ir universalūs

Pa­gal nau­ją dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo mo­de­lį, kai ne­be­lie­ka apy­lin­kių ins­pek­to­rių, mat šie su ko­le­go­mis kri­mi­na­lis­tais triū­sia bend­ro­se gru­pė­se, jau sa­vai­tę dir­ba Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­ja. Žval­gan­tis po ne­ma­žą ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tą, į akis krin­ta tai, kad sa­vo dar­bo vie­to­se ga­li­ma ap­tik­ti vos vie­ną ki­tą par­ei­gū­ną. Vi­sų ki­tų po­li­ci­nin­kų ka­bi­ne­tų du­rys už­ra­kin­tos.

Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vil­ka­viš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Kris­ti­na Si­riū­nie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad da­bar, kai dir­ba­ma gru­pė­se, apie 50–70 proc. dar­bo lai­ko par­ei­gū­nai pra­lei­džia ne ka­bi­ne­tuo­se, o pri­žiū­ri­mo­je te­ri­to­ri­jo­je. Ra­jo­ne nuo­lat bu­di iki aš­tuo­nių eki­pa­žų, anks­čiau – per­pus ma­žiau. „Šian­dien gat­vė­se ti­krai ga­li­ma pa­ma­ty­ti dau­giau bu­din­čių po­li­ci­jos par­ei­gū­nų. Vi­suo­me­nė to ir no­ri, nes ta­da jau­čia­si sau­ges­nė“, – tvir­ti­no K. Si­riū­nie­nė.

Anot sky­riaus vir­ši­nin­kės, vi­sa ra­jo­no te­ri­to­ri­ja su­skirs­ty­ta į tris da­lis, jo­se nuo­lat dir­ba pa­skir­ti par­ei­gū­nai. Be to, eki­pa­žų na­riai – tiek kri­mi­na­lis­tai, tiek vie­šo­sios po­li­ci­jos par­ei­gū­nai – ta­po uni­ver­sa­lūs, nes ne­be­li­ko dar­bų pa­sis­kirs­ty­mo. Da­bar vi­si aiš­ki­na­si, kas pa­da­rė nu­si­kal­ti­mus, ti­ria jų ap­lin­ky­bes.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Ed­var­do Gruz­džio tei­gi­mu, nau­ja tvar­ka sie­kia­ma, kad už kon­kre­čią te­ri­to­ri­ją at­sa­ky­tų ne vie­nas apy­lin­kės ins­pek­to­rius, kad to­je vie­to­vė­je dirb­tų ke­li žmo­nės. „Kiek­vie­na gru­pė tu­ri sa­vo vy­res­nį­jį, ku­ris koor­di­nuo­ja už­duo­tis. Au­to­mo­bi­liuo­se yra vi­sa rei­ka­lin­ga įran­ga, to­dėl ta pa­ti gru­pė ga­li už­siim­ti pre­ven­ci­ja, įfor­min­ti įvy­kius, baus­ti pa­žei­dė­jus, už­ti­krin­ti vie­šą­ją tvar­ką, pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją tir­ti nu­si­kals­ta­mas vei­kas, apk­laus­ti įta­ria­muo­sius“, – var­di­jo ko­mi­sa­ria­to va­do­vas. Anot E. Gruz­džio, no­ri­ma, kad esant po­rei­kiui par­ei­gū­nas pir­mas at­vyk­tų pas gy­ven­to­ją, o ne žmo­gus ei­tų pas po­li­ci­nin­ką ir už ka­bi­ne­to du­rų lauk­tų jo.

Tie­sa, kaip pa­žy­mė­jo K. Si­riū­nie­nė, pert­var­kos įgy­ven­di­ni­mas ir pir­mos nau­jo­vės die­nos par­odė, jog pe­rei­ti prie šio mo­de­lio ne taip pa­pras­ta – ky­la ne tiek tech­ni­nių ar fi­nan­si­nių prob­le­mų, bet tu­ri pa­si­keis­ti par­ei­gū­nų dar­bo fi­lo­so­fi­ja. „Rei­kia pe­rei­ti prie nau­jų dar­bo me­to­dų, tak­ti­kos, nes da­bar vi­si pri­va­lo ir į įvy­kius rea­guo­ti, ir nu­si­kal­ti­mus tir­ti, ir pre­ven­ci­ja už­siim­ti. To­dėl kai ku­riems par­ei­gū­nams tai ga­na su­nku“, – kal­bė­jo ji.

Dau­gy­bė klausimų

Vil­ka­viš­kie­čiai ne pir­mi pa­ty­rė, ką reiš­kia nau­jas po­li­ci­jos par­ei­gū­nų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo mo­de­lis. Šiuo me­tu taip jau dir­ba apie 20 ša­lies po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų. Ta­čiau to­li gra­žu ne vi­si jų par­ei­gū­nai tuo pa­ten­kin­ti. Ir ne vien dėl to, kad dar­bas iš ka­bi­ne­to per­si­kė­lė į au­to­mo­bi­lį ar gat­vę.

Lie­tu­vos po­li­ci­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ro­ma Ka­ti­nie­nė „Lie­tu­vos ži­nias“ ti­ki­no, jog to­kiai pert­var­kai Lie­tu­vo­je nė­ra tin­ka­mai pa­si­reng­ta. Po­li­ci­jos par­ei­gū­nams trūks­ta mo­ky­mų, ma­te­ria­li­nio ap­rū­pi­ni­mo, tech­ni­kos, strin­ga ry­šiai su duo­me­nų ba­zė­mis. „Bi­jau, kad po­li­ci­ja taps tik įvy­kius fik­suo­jan­čia ins­ti­tu­ci­ja. Smul­kes­nių nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­žen­gi­mų nie­kas ne­tirs, jei ne­bus iš kar­to nu­tver­tas nu­si­kal­tęs ar nu­si­žen­gęs as­muo. Po­li­ci­ja tik fik­suos, kad kaž­kas įvy­ko“, – dės­tė ji.

Prof­są­jun­gos va­do­vės ma­ny­mu, taip bus su­da­ry­tos są­ly­gos di­dė­ti nu­si­kals­ta­mu­mui, nes ma­žės bau­džia­mu­mas, o tai ga­li lem­ti nau­jų nu­si­kals­ta­mų gru­puo­čių bū­ri­mą­si. Esą smuks ir po­li­ci­jos pro­fe­sio­na­lu­mas, pres­ti­žas, vis ma­žiau gy­ven­to­jų ja pa­si­ti­kės. Be to, to­kia vi­zi­ja ver­čia vis dau­giau par­ei­gū­nų pa­lik­ti tar­ny­bą po­li­ci­jo­je. To­dėl prof­są­jun­ga dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo pert­var­kai ne­pri­ta­ria.

R. Ka­ti­nie­nė di­de­lių prob­le­mų įžvel­gia ir dėl to, kad po­li­ci­jos par­ei­gū­nai iki pert­var­kos pra­džios ne­bu­vo tin­ka­mai iš­mo­ky­ti, kaip dirb­ti nau­jo­mis są­ly­go­mis. Pa­vyz­džiui, Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai pa­gal par­eng­tą pla­ną, anot pa­šne­ko­vės, bus mo­ko­mi tik at­ei­nan­čių me­tų lie­pą, nors pert­var­ka pra­si­dės jau spa­lio pra­džio­je. „Ar ku­ris nors nu­ken­tė­ju­sy­sis no­rė­tų, jog pas jį at­va­žiuo­tų par­ei­gū­nas, ku­ris vi­siš­kai ne­sup­ran­ta, ką da­ry­ti? Čia tas pats, kaip nu­ėjus pas trau­ma­to­lo­gą pa­ma­ty­ti, kad ko­ją gip­suos gi­ne­ko­lo­gas“, – pa­tei­kė pa­ly­gi­ni­mą R. Ka­ti­nie­nė.

Edvardas Šileris: „Pagal tokį patį darbo organizavimo modelį dirbama daugelyje Europos Sąjungos šalių.""Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Bus tik geriau

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Ed­var­das Ši­le­ris mi­nė­jo, kad po­li­ci­jos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo pert­var­ka iki me­tų pa­bai­gos tu­rė­tų apim­ti vi­sus Lie­tu­vos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tus. Tam šiuo me­tu in­ten­sy­viai ren­gia­ma­si.

„Kai ku­riems ko­mi­sa­ria­tams iš tie­sų trūks­ta tech­ni­nių prie­mo­nių, kad jie ga­lė­tų pe­rei­ti prie nau­jos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos. Tad šiuo me­tu kaip tik vyks­ta tų prie­mo­nių pir­ki­mas. Be to, kai kur yra per­ne­lyg se­nas au­to­mo­bi­lių par­kas – jau rei­kia nau­jes­nių“, – aiš­ki­no E. Ši­le­ris. Anot jo, di­džiau­sias kliu­vi­nys die­giant nau­jo­vę – ne tech­ni­niai ar fi­nan­si­niai iš­tek­liai, o po­li­ci­nin­kų pa­si­ren­gi­mas jai.

Ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas pri­pa­ži­no, kad iš­sip­lė­tė ir par­ei­gū­nų at­lie­ka­mos funk­ci­jos. „Pa­dė­ti ko­le­gai be for­ma­laus nu­ro­dy­mo bu­vo ne­įp­ras­ta. Da­bar tai tu­ri bū­ti sa­vai­me su­pran­ta­mas ir nuo­la­ti­nis da­ly­kas. Su­lau­žius mąs­ty­mo ste­reo­ti­pus kiek­vie­ną die­ną bus vis ge­riau“, – tvir­ti­no E. Ši­le­ris.

Pa­sak jo, su­nkiau­sia bu­vo tų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų par­ei­gū­nams, ku­rie pir­mi ša­ly­je ėmė dirb­ti pa­gal nau­ją veik­los mo­de­lį. Da­bar pra­de­dan­tiems tai da­ry­ti leng­viau, nes jau yra kas ga­li per­duo­ti pa­tir­tį.

Tie­sa, sie­kia­ma pa­leng­vin­ti pa­tru­liuo­jan­čių par­ei­gū­nų dar­bo są­ly­gas, kad jiems tek­tų kuo ma­žiau su­kti gal­vas dėl do­ku­men­tų pil­dy­mo. Ren­gia­mi stan­dar­ti­zuo­ti pri­ima­mų do­ku­men­tų, ti­pi­niai by­lų šab­lo­nai. Be to, nė vie­nas ša­lies po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ne­pra­de­da sa­vo veik­los pa­gal nau­ją­jį mo­de­lį, kol par­ei­gū­nai ne­su­pa­žin­di­na­mi su nau­jo­vė­mis, nė­ra mo­ko­mi.

„Pa­gal to­kį pa­tį dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo mo­de­lį dir­ba­ma dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių. Ma­no­me, kad jo­kių „a­po­ka­lip­ti­nių“ at­ve­jų ne­bus, prieš­in­gai – gat­vė­se ma­ty­si­me dau­giau po­li­ci­jos pa­tru­lių, į įvy­kius bus rea­guo­ja­ma grei­čiau. Su­vie­no­dės ir par­ei­gū­nų dar­bo krū­vis, nes da­bar ga­li bū­ti taip, kad vie­nas jų ti­ria 20 par­eiš­ki­mų, o ki­tas – vos pen­kis“, – aiš­ki­no E. Ši­le­ris. Jis pa­ti­ki­no, kad dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo pert­var­ka ti­krai bus tę­sia­ma.