Policijos reforma bus ne stabdoma, o lėtinama
Lie­tu­vos po­li­ci­jos re­for­ma bus lė­ti­na­ma, sie­kiant iš­siaiš­kin­ti jos nau­dą, o ne stab­do­ma, tiks­li­na nau­ja­sis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

„Tas pa­va­di­ni­mas, kad stab­do­ma re­for­ma, gal ir ne­la­bai tin­ka­ma są­vo­ka, re­for­ma nė­ra taip kad stab­do­ma, ji­nai gal šiek tiek su­lė­ti­na­ma“, – LRT ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Su po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru Li­nu Per­na­vu su­tar­ta stab­dy­ti po­li­ci­jos re­for­mą iki 2017 me­tų vi­du­rio, sa­ko nau­ja­sis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras E. Mi­siū­nas.

„Da­bar vyks­ta po­li­ci­jos re­for­ma ir su po­li­ci­jos va­du yra su­tar­ta tą re­for­mą su­stab­dy­ti iki 2017 me­tų vi­du­rio“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė E.Mi­siū­nas.

Vė­liau mi­nis­tras pa­tiks­li­no, kad re­for­ma stab­do­ma ne iki kon­kre­čios da­tos, o iki tol, kol bus ob­jek­ty­viai įver­tin­ta jos nau­da.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vy­bė ėmė­si re­for­muo­ti po­li­ci­ją šie­met, ar­gu­men­tuo­da­ma, jog tai pa­di­dins vi­suo­me­nės sau­gu­mą, pa­tru­liuo­jan­čių po­li­ci­nin­kų skai­čių ir ge­rins par­ei­gū­nų dar­bo są­ly­gas. Pra­dė­ta jung­ti vie­šą­ją ir kri­mi­na­li­nę po­li­ci­ją ko­mi­sa­ria­tuo­se, at­si­sa­ko­ma bu­dė­to­jų, taip ma­ži­nant ka­bi­ne­tuo­se dir­ban­čių par­ei­gū­nų skai­čių.

Re­for­mai prieš­ino­si par­ei­gū­nų pro­fe­si­nės są­jun­gos. Anot jų ly­de­rių, par­ei­gū­nai pa­si­gen­da aiš­ku­mo, ko­kie de­par­ta­men­tų pa­da­li­niai ir kaip veiks po reor­ga­ni­za­ci­jos, ko­kie yra ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai no­rin­tie­siems ei­ti nau­jas par­ei­gas. Esą da­lis as­me­nų į par­ei­gas per­ke­lia­mi ne­pai­sant to, kad ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų. Prof­są­jun­gų at­sto­vų tei­gi­mu, pa­vyz­džiui, ty­rė­jams pri­ski­ria­mos nau­jos funk­ci­jos – už­ti­krin­ti vie­šą­ją tvar­ką ir pa­tru­liuo­ti, nors jie tam nė­ra par­uoš­ti.

„Pa­žiū­rė­si­me ro­dik­lius, kaip ta re­for­ma pa­si­tei­si­no, nes vie­šo­jo­je erd­vė­je yra daug emo­ci­jų, daug in­for­ma­ci­jos, kad gal­būt kaž­kas ne taip vyks­ta su ta re­for­ma“, – sa­kė E.Mi­siū­nas.

„Ji ga­li bū­ti pa­ti nuo­sta­biau­sia, bet jei­gu jos įgy­ven­di­ni­mas yra ne­tin­ka­mas, ko­mu­ni­ka­ci­ja su par­ei­gū­nais ne­ge­ra, tai ir tos so­cia­li­nės pa­sek­mės at­si­ran­da. Tai aš pa­ban­dy­siu įsi­gi­lin­ti į tą sri­tį, su­si­tik­si­me su po­li­ci­jos va­dais, su pro­fe­si­nių są­jun­gų ly­de­riais, gal­būt su pa­čiais par­ei­gū­nais, ir ban­dy­si­me iš­spręs­ti. Nes ant po­pie­riaus re­for­ma ir jos nau­da po­li­ci­jos sis­te­mai yra aki­vaiz­di. Pa­gal ją tu­rė­tų ir dau­gė­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nų gat­vė­se, ir trum­pė­ti reak­ci­jos lai­kas, bet skai­čiai, kiek par­ei­gū­nų iš­ėjo iš tar­ny­bos, ke­lia ne­ri­mą“, – pri­dū­rė jis.

„Vis dėl­to jei­gu par­ei­gū­nai iš­eis, kad ir ko­kia nuo­sta­bi bus ta re­for­ma, už­ti­krin­ti vie­šą­jį sau­gu­mą bus žy­miai su­dė­tin­giau. Nes klau­si­mas,ar vien tik par­ei­gū­nų bu­vi­mas gat­vė­je yra vie­šo­jo sau­gu­mo tiks­las“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Pri­ta­ria stab­dy­mui, bet džiū­gau­ti nesiruošia

Par­ei­gū­nų pro­fe­si­nės są­jun­gos pri­ta­ria vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­skelb­tam po­li­ci­jos re­for­mos stab­dy­mui, ta­čiau džiū­gau­ti esą dar nė­ra ko. Anot jų, per pa­sta­ruo­sius me­tus po­li­ci­jos sis­te­ma su­sis­kal­dė, ne­ma­ža da­lis pro­fe­sio­na­lų pa­li­ko tar­ny­bą, to­dėl lau­kia il­gas ir su­nkus dar­bas, sie­kiant sau­gių dar­bo są­ly­gų ir rea­laus po­li­ci­jos par­ei­gū­nų pa­ja­mų di­di­ni­mo, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo (NPPSS) at­sto­vai pa­tys ne kar­tą ak­cen­ta­vo, kad bū­ti­na pri­stab­dy­ti re­for­mą, įver­tin­ti tai, kas pa­da­ry­ta iki šiol, ir at­nau­jin­ti tik tuo­met, kai įgy­ven­di­ni­mui bus pil­nai pa­si­reng­ta. Anot par­ei­gū­nų at­sto­vų, tai, kas vy­ko iki šiol, te­bu­vo pra­stos va­dy­bos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos mi­ši­nys, ku­ris ne stip­ri­no po­li­ci­ją, o skal­dė ir kir­ši­no par­ei­gū­nų bend­ruo­me­nę, de­for­ma­vo pa­čią sis­te­mą.

„Toks nau­jo­jo mi­nis­tro spren­di­mas, iš­ties, svei­kin­ti­nas, ypa­tin­gai dėl to, kad pri­im­tas ne­del­siant ir ne­lau­kiant, kas bus to­liau. Pa­sta­ruo­sius me­tus, o ypač pa­sku­ti­nį pus­me­tį, po­li­ci­jos sis­te­ma pa­ty­rė daug smū­gių, pra­ra­do daug pa­ty­ru­sių par­ei­gū­nų, o po­ky­čiai gra­žiai at­ro­dė tik Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vy­bės kal­bo­se. Rea­ly­bė de­ja vi­siš­kai ki­to­kia. Tiek par­ei­gū­nai, tiek pa­ti vi­suo­me­nė ne­si­jau­tė sau­giai, ne­sup­ra­to, kas ir ko­dėl vyks­ta. Ne kar­tą sa­kiau, kad po­ky­čiai bū­ti­ni, ta­čiau svar­bu juos tin­ka­mai įgy­ven­din­ti“, – tei­gia NPPSS ta­ry­bos na­rė, Lie­tu­vos po­li­ci­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ro­ma Ka­ti­nie­nė.

NPPSS va­do­vas Vla­di­mi­ras Ba­ne­lis tei­gia, kad po­ky­čiai bū­ti­ni tam, kad po­li­ci­nin­kai tu­rė­tų ge­res­nes są­ly­gas vyk­dy­ti sa­vo par­ei­gas, o už pa­vo­jin­gą dar­bą gau­tų ati­tin­ka­mą dar­bo už­mo­kes­tį. „Vi­suo­me­nė to­kiu at­ve­ju gau­tų ko­ky­biš­kes­nes vie­šo­jo sau­gu­mo pa­slau­gas. Ta­čiau to­kiais bū­dais, kaip tai bu­vo da­ro­ma, re­for­ma šių tiks­lų ne­pa­sieks. Vi­liuo­si, kad nau­jas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras bend­ro­mis jė­go­mis su po­li­ci­jos va­do­vy­be, pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, par­ei­gū­nais pa­dės su­re­gu­liuo­ti po­li­ci­jos sis­te­mos dar­bą ir pa­si­ren­gi­mą re­for­mai“.

Ne­se­niai par­ei­gū­nų pro­fe­si­nės są­jun­gos krei­pė­si į teis­mą dėl Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to vyk­do­mų re­for­mų įgy­ven­di­ni­mo. NPPSS at­sto­vai ne kar­tą ak­cen­ta­vo, kad ši re­for­ma ke­lia rim­tą pa­vo­jų ne tik ei­li­niams po­li­ci­nin­kams, bet ir pa­pras­tiems žmo­nėms. Anks­čiau bu­vo kreip­ta­si į Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, aukš­čiau­sius ša­lies va­do­vus su pra­šy­mu stab­dy­ti po­li­ci­jos re­for­mą.

Kri­ti­ka­vo prezidentė

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas anks­čiau yra sa­kęs, jog po re­for­mos ša­lies mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se vie­to­je da­bar gat­vė­se pa­tru­liuo­jan­čių 1,5 tūkst. par­ei­gū­nų bus ne ma­žiau 3 tūkst. po­li­ci­nin­kų. Iki 2020-ųjų ti­ki­ma­si pa­siek­ti, kad ma­žiau­sias par­ei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­tis bū­tų 1 tūkst. eu­rų. Ko­mi­sa­ras anks­čiau yra įvar­di­jęs, kad po re­for­mos iš be­veik pen­kių de­šim­čių bu­vu­sių areš­ti­nių ša­ly­je pla­nuo­ja­ma pa­lik­ti 15, iš 80 po­li­ci­jos bu­dė­to­jų sky­rių pa­lik­ti 10. Da­ly­je po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų pert­var­ka jau yra įgy­ven­di­na­ma.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to veiks­mus spa­lio pra­džio­je su­kri­ti­ka­vo ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, su­lau­ku­si pro­fe­si­nių są­jun­gų krei­pi­mo­si. Ji par­agi­no ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą tęs­ti re­for­mą tik įver­ti­nus pir­muo­sius jos re­zul­ta­tus ir tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pa­ge­ri­no po­li­ci­jos dar­bą ir pa­di­di­no žmo­nių sau­gu­mą.