Policijos profsąjungos reikalauja stabdyti reformą
Ke­tu­rių po­li­ci­jos ir tei­sė­sau­gos pro­fe­si­nių są­jun­gų va­do­vai po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niam ko­mi­sa­rui Li­nui Per­na­vui įtei­kė rei­ka­la­vi­mą ne­del­siant stab­dy­ti vi­sas šiuo me­tu po­li­ci­jo­je įgy­ven­di­na­mas pert­var­kas. Ki­taip ža­da­ma reng­ti pro­tes­to ak­ci­jas.

„Lie­tu­vos po­li­ci­ja pa­sta­ruo­ju me­tu iš­gy­ve­na su­dė­tin­gų per­mai­nų lai­kus. Nau­jo­sios po­li­ci­jos va­do­vy­bės en­tu­ziaz­mas nai­kin­ti iki šiol vei­ku­sią sis­te­mą ir eks­pe­ri­men­tuo­ti vi­suo­me­nės sau­gu­mu pa­sie­kė kri­ti­nį taš­ką, ku­ria­me par­ei­gū­nai ne­be­ga­li ty­lė­ti“, – ra­šo­ma šią sa­vai­tę pri­im­to­je prof­są­jun­gų re­zo­liu­ci­jo­je.

Ją Lie­tu­vos po­li­ci­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos ta­ry­bos var­du pa­si­ra­šė Ro­ma Ka­ti­nie­nė, Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos ta­ry­bos var­du – To­mas Vait­kuns­kas, Vil­niaus aps­kri­ties iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos ta­ry­bos var­du – Vy­tau­tas La­maus­kas, Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Soš­če­kie­nė.

Prof­są­jun­gos rei­ka­lau­ja skelb­ti re­for­mų mo­ra­to­riu­mą, įver­tin­ti jau at­lik­tų pert­var­kų nau­din­gu­mą ir efek­ty­vu­mą, su­ly­gin­ti dar­bo krū­vius kon­kre­čiuo­se pa­da­li­niuo­se, re­for­mas vyk­dy­ti tik vi­sa­pu­siš­kai joms pa­si­ren­gus ir kt.

Anot pro­fe­si­nių są­jun­gų, pa­sta­ruo­ju me­tu po­li­ci­jos sis­te­ma iš­gy­ve­na ne­si­bai­gian­čias pert­var­kas, par­ei­gū­nams ne­paaiš­ki­na­ma jų es­mė, kar­tais dar ne­pa­si­bai­gus vie­nai pert­var­kai ir ne­įver­ti­nus jos re­zul­ta­tų (ar pa­sek­mių), pra­de­da­ma nau­ja.

Pa­sak Lie­tu­vos po­li­ci­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kės Ro­mos Ka­ti­nie­nės, jiems ne­ri­mą ke­lia pla­nai su­jung­ti vie­šą­ją ir kri­mi­na­li­nę po­li­ci­jas.

„Pla­nuo­ja­mas vie­šo­sios ir kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos su­jun­gi­mas. Mes ir pra­šo­me, kad bū­tų bet ko­kios re­for­mos po­li­ci­jo­je stab­do­mos ir bū­tų pir­miau­sia įver­tin­tos anks­tes­nių, pra­ėju­siais me­tais pa­da­ry­tų re­for­mų eko­no­mi­nis efek­ty­vu­mas, ko­kios ten yra ri­zi­kos ar jos yra su­val­dy­tos, ar jos yra už­baig­tos. Pra­šo­me tik pa­da­rius vi­sus ver­ti­ni­mus, to­kiu at­ve­ju bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie to­les­nes re­for­mas po­li­ci­jo­je“, – BNS sa­kė R.Ka­ti­nie­nė.

„Re­zo­liu­ci­jo­je ir at­krei­pė­me dė­me­sį, kad iš ti­krų­jų yra la­bai di­de­lė įtam­pa, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pa­ti­ria ga­na di­de­lį psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą, ne­ži­no­da­mi, kam da­ro­mos tos re­for­mos, ko­kia jų nau­da“, – tei­gė ji.

Anot prof­są­jun­gos at­sto­vės, ne­ri­mą ke­lia ir Po­li­ci­jos ta­ry­bo­je pa­si­gir­du­sios užuo­mi­nos, kad iki 30 proc. po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ga­li bū­ti at­lei­džia­mi.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jo Ed­var­do Ši­le­rio tvir­ti­ni­mu, at­leis­ti par­ei­gū­nų ne­ke­ti­na­ma.

„Po­li­ci­jos ta­ry­bo­je bu­vo pa­siū­ly­mas įsi­ver­tin­ti, kaip bū­tų ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti dar­bą, jei­gu par­ei­gy­bių ma­žė­tų iki 30 pro­cen­tų. Ne at­leis­ti, bet pa­svars­ty­ti, kaip rei­kė­tų dar­bą or­ga­ni­zuo­ti, ko­kius tei­sės ak­tus keis­ti, ko­kių pa­pil­do­mų prie­mo­nių rei­kė­tų, jei­gu rei­kė­tų im­tis to­kios va­rian­to“, – BNS sa­kė jis.

E.Ši­le­ris tvir­ti­no, kad svars­to­ma ga­li­my­bė per pen­ke­rius me­tus po­li­ci­jo­je iki 30 proc. su­ma­žin­ti par­ei­gy­bių. Par­ei­gū­nai esą ne­bū­tų at­lei­džia­mi, tie­siog vie­toj iš­ėju­sių­jų ne­bū­tų pri­ima­mi nau­ji.

„Tiks­las – pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams nuo da­bar ma­žiau­siai už­dir­ban­čių 375 eu­rų, kad jis šiais me­tais gau­tų ma­žiau­siai 600 eu­rų ir taip pa­laips­niui di­din­ti, kad iki 2020 me­tų gau­tų 1000 eu­rų“, – aiš­ki­no par­ei­gū­nas.

Jo tei­gi­mu, per anks­ty­vi ir prof­są­jun­gų nuo­gąs­ta­vi­mai dėl vie­šo­sios bei kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jų su­jun­gi­mo. Dėl to dar jo­kių spren­di­mų ne­priim­ta.

„Šiam mo­men­tui tai, ką jie pra­šo stab­dy­ti, to ir ne­vyks­ta. Jie kal­ba apie vie­šo­sios ir kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos su­jun­gi­mą, tai yra pla­nuo­se, ta­čiau dar ne­pa­da­ry­tas nė vie­nas kon­kre­tus tei­si­nis veiks­mas, kad tas da­ly­kas vyk­tų. Yra tik pa­ti idė­ja, pri­tar­ta kon­cep­ci­jai, kad vie­šo­ji ir kri­mi­na­li­nė po­li­ci­ja tu­rė­tų bū­ti su­jung­ta į vie­ną veik­los pa­da­li­nį“, – sa­kė ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas.

Anot jo, tai ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras yra pa­tvir­ti­nęs sa­vo veik­los gai­rė­se iki 2020 me­tų. Te­ri­to­ri­niuo­se pa­da­li­niuo­se su­jun­gus vie­šą­ją ir kri­mi­na­li­nę po­li­ci­jas, ti­ki­ma­si pa­di­din­ti gat­vė­se pa­tru­liuo­jan­čių par­ei­gū­nų skai­čių. Šiuo me­tu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, į ku­rią įei­na ir prof­są­jun­gos na­riai, tu­rin­ti pa­siū­ly­ti ge­ne­ra­li­niam ko­mi­sa­rui kon­kre­tų veiks­mų pla­ną, kaip tai pa­da­ry­ti.

„Su­si­rū­pi­ni­mas, mū­sų nuo­mo­ne, ti­krai ne­sa­va­lai­kis ir iš tie­sų ne­la­bai ką nors ra­cio­na­laus ir kons­truk­ty­vaus įne­šan­tis. Spren­di­mų, kad ry­toj bus at­leis­tas Jo­nas, Pe­tras ar An­ta­nas, nė­ra“, – BNS sa­kė E.Ši­le­ris.

Šią sa­vai­tę su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vy­be su­si­ti­kę pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai tei­gė su­ta­rę, kad iki ko­vo 1-osios bus at­lik­tas įvyk­dy­tų pert­var­kų efek­ty­vu­mas, su­stab­dy­tos ren­gia­mos re­for­mos ir ne­bus kal­ba­ma apie dar­buo­to­jų at­lei­di­mą.

„Jei­gu ne­bus įsik­lau­sy­ta, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pa­žeis šį su­si­ta­ri­mą, nu­ma­to­me ati­tin­ka­mus veiks­mus, vie­nas iš jų yra pro­tes­to ak­ci­jos ir krei­pi­ma­sis į aukš­tes­nes ins­ti­tu­ci­jas, kad įsi­kiš­tų“, – BNS sa­kė R.Ka­ti­nie­nė.

Po­li­ci­jos sis­te­mo­je dir­ba apie 12 tūkst. žmo­nių.