Policijos profsąjunga: pareigūno žūtis išryškino nesprendžiamas problemas
Lie­tu­vos po­li­ci­jos pro­fe­si­nė są­jun­ga (LPPS) reiš­kia nuo­šir­džią užuo­jau­tą penk­ta­die­nį tar­ny­bos me­tu žu­vu­sio par­ei­gū­no šei­mai ir ar­ti­mie­siems. Par­ei­gū­nų at­sto­vų nuo­mo­ne, pri­va­lo bū­ti at­lik­tas ne­ša­liš­kas šio įvy­kio ty­ri­mas, o sau­ga ir svei­ka­ta pri­va­lo tap­ti pri­ori­te­tu.

Par­ei­gū­nų at­sto­vų ži­nio­mis, iki šiol sau­gos ir svei­ka­tos sri­ty­je ne­nu­veik­ta pra­ktiš­kai nie­ko, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Po il­gų pro­fe­si­nių są­jun­gų ir po­li­ci­jos va­do­vy­bės de­ry­bų po­li­ci­ja pir­mo­ji pa­si­ra­šė ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį. Jo­je nu­ma­ty­tas par­ei­gū­nų sau­gos ir svei­ka­tos ko­mi­te­tų įstei­gi­mas. Kad ir kaip bū­tų gai­la per dve­jus me­tus ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų vis dar nė­ra. At­sa­kin­gi už tai as­me­nys iš es­mės ne­vei­kė nie­ko. Dar dau­giau, mums ne kar­tą per tą lai­ką te­ko įro­di­nė­ti ir pri­min­ti įvai­rių ren­gi­nių me­tu, kad sau­ga ir svei­ka­ta yra vie­na es­mi­nių tar­ny­bos da­lių.

Ne vie­ne­rius me­tus rin­ko­me Skan­di­na­vi­jos, kai ku­rių ES vals­ty­bių ge­rą­ją pa­tir­tį. To­se vals­ty­bė­se par­ei­gū­no sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas yra sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas. Tiek vals­ty­bių va­do­vai, ski­rian­tys fi­nan­sa­vi­mą, tiek po­li­ci­jos va­do­vy­bė pui­kiai su­pran­ta sa­vo at­sa­ko­my­bę už tai, kad dar­buo­to­jams bū­tų mak­si­ma­liai už­ti­kri­na­mos pre­ven­ci­nės, dar­bo me­tu rei­ka­lin­gos ar rea­bi­li­ta­ci­nės prie­mo­nės“, – aiš­ki­na LPPS pir­mi­nin­kė Ro­mas Ka­ti­nie­nė.

Pro­fe­si­nės są­jun­gos nuo­mo­ne, par­ei­gū­nai pri­va­lo bū­ti ne tik ap­rū­pin­ti, bet ir ap­mo­ky­ti dirb­ti su mo­der­nio­mis dar­bo prie­mo­nė­mis. Po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, vyks­tan­tis į įvy­kį, pri­va­lo bū­ti mak­si­ma­liai ap­rū­pin­tas ir ap­mo­ky­tas ką da­ry­ti vie­no­kio­je ar ki­to­kio­je si­tua­ci­jo­je ir, jei bū­ti­na, pa­nau­do­ti šau­na­mą­jį gink­lą.

„Ne­ga­li­me par­ei­gū­nų pa­vers­ti uni­ver­sa­liais vi­sų sri­čių eks­per­tais, yra tam ti­kros spe­cia­li­za­ci­jos, pa­gal ku­rias jie ir tu­rė­tų dirb­ti. Į iš­kvie­ti­mą dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ne­ga­li vyk­ti Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vy­riau­sia­sis pa­tru­lis, kaip bu­vo va­ka­rykš­čiu at­ve­ju. Tie, ku­rie vyks­ta į įvy­kius, tu­ri bū­ti tin­ka­mai par­eng­ti, tu­rė­ti fi­zi­nių ir ko­vi­nių pra­kti­nių įgū­džių ir nuo­lat juos at­nau­jin­ti. Ne­už­ten­ka pa­sa­ky­ti, kad ko­mi­sa­ria­te yra spor­to sa­lė, ku­rio­je par­ei­gū­nai ga­li pa­si­ruoš­ti sa­va­ran­kiš­kai. Mo­ky­mų sri­tis šiuo me­tu itin ap­leis­ta“, – įsi­ti­ki­nu­si R. Ka­ti­nie­nė.

Aukš­čiau­si vals­ty­bės va­do­vai sa­vo ruo­žtu tu­rė­tų už­ti­krin­ti rei­kia­mą tei­sė­sau­gos tar­ny­bų fi­nan­sa­vi­mą, o Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ra­cio­na­lų lė­šų pa­nau­do­ji­mą tam, kad po­li­ci­nin­kas gau­tų orų at­ly­gį, o jo dar­bo vie­ta bū­tų sau­gi, tei­gia­ma pra­ne­ši­me.