Policijos generalinis komisaras: galime prarasti šansą turėti motyvuotą policiją
Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo at­sto­vai tę­sia po­kal­bių su va­do­vais cik­lą ir šį kar­tą do­mi­si, ką apie šian­die­ni­nius sau­gu­mo iš­šū­kius ir po­li­ci­nin­kų dar­bą ma­no Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas.

- Kaip ma­no­te, koks yra po­li­ci­jos par­ei­gū­nų pa­si­ren­gi­mas at­rem­ti šian­die­ni­nius iš­šū­kius?

- Ma­nau, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pa­kan­ka­mai ge­rai pa­si­ren­gę iš­šū­kiams. Pri­va­lo­me bū­ti nu­si­kals­ta­mu­mo prie­ky­je, do­mė­tis ir tai­ky­ti vi­sas nau­jo­ves. Tam ski­ria­me di­de­lį dė­me­sį. Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­re ne­se­niai at­lik­tos pert­var­kos, ku­rios lei­do su­si­kon­cen­truo­ti bū­tent į nau­jos rū­šies nu­si­kals­ta­mu­mo ten­den­ci­jas ir grės­mes, to­kias kaip te­ro­riz­mas, nu­si­kal­ti­mai elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je ir pa­na­šiai.

- Daug dis­ku­tuo­ja­ma apie įvy­kius Ukrai­no­je, Ru­si­jos grės­mę Bal­ti­jos vals­ty­bėms. Po­li­ci­nin­kai bū­tų vie­ni pir­mų­jų, ku­rie tie­sio­giai su tuo su­si­dur­tų. Ar jie yra mo­ty­vuo­ti ir, esant rei­ka­lui, gin­tų tė­vy­nę?

- Ne­abe­jo­ju, kad vi­si par­ei­gū­nai yra sa­vo ša­lies pa­trio­tai ir ne­dve­jo­da­mi gin­tų sa­vo ša­lį vi­so­mis įma­no­mo­mis prie­mo­nė­mis. Mes ana­li­zuo­ja­me įvy­kius pa­sau­ly­je, tam ruo­šia­mės tak­tiš­kai, da­ly­vau­ja­me pra­ty­bo­se su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Ar mū­sų pla­nai vei­kia ti­kro­vė­je, ti­kri­na­me or­ga­ni­zuo­da­mi ne­ti­kė­tus pa­ti­kri­ni­mus.

Vi­sa­da no­rė­tų­si, kad tos mo­ty­va­ci­jos bū­tų ir dau­giau. Bet ga­li­ma su­pras­ti ir par­ei­gū­nus, ku­riems val­džia nuo­lat ža­da ge­res­nius lai­kus, ta­čiau pa­ža­dai taip ir lie­ka ne­iš­te­sė­ti.

- Ti­ki­ma­si, jog Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je pa­vyks pri­im­ti nau­ją Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą. Ką apie tai ma­no­te?

- La­bai daug ti­ki­mės iš sta­tu­to ir po­li­ci­jos veik­los įsta­ty­mo. Vi­liuo­si, kad Sei­mo na­riams už­teks po­li­ti­nės va­lios pri­im­ti šiuos sis­te­mai bū­ti­nus tei­sės ak­tus. Tai vie­nin­te­lis šan­sas pa­to­bu­lin­ti po­li­ci­jos ir ki­tų par­ei­gū­nų veik­lą, pa­kel­ti ją į vi­siš­kai nau­ją ly­gį. Gai­la, kad iš pir­mi­nio va­rian­to din­go daug nor­mų, ypa­tin­gai su­si­ju­sių su so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis, ta­čiau sta­tu­to pri­ėmi­mas yra bū­ti­nas. Jei jo ne­priim­si­me da­bar, pra­ra­si­me rea­lų šan­są pa­keis­ti par­ei­gū­nų veik­lą.

Pri­ėmus sta­tu­tą ga­lė­si­me pa­di­din­ti par­ei­gū­nams at­ly­gi­ni­mus, su­sie­ti juos su veik­los re­zul­ta­tais, įver­tin­ti ge­riau­siai dir­ban­čius ir juos mo­ty­vuo­ti, su­tvar­ky­ti par­ei­gū­nų ren­gi­mo sis­te­mą, kad į po­li­ci­ją at­ei­tų mo­ty­vuo­ti ir iš­si­la­vi­nę jau­nuo­liai, ku­riems tu­rė­tu­mė­me ką pa­siū­ly­ti.

- Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru ta­po­te kiek ma­žiau nei prieš pus­me­tį. Su ko­kiais iš­šū­kiais su­si­dū­rė­te? Ką pa­vy­ko pa­da­ry­ti?

- Pa­skir­ti nau­ji jau­ni va­do­vai – nei vie­nam iš jų nė­ra ke­tu­rias­de­šim­ties me­tų. Ke­lia­me sau pa­čius aukš­čiau­sius tiks­lus, tu­ri­me pa­si­rai­to­ti ran­ko­ves ir kib­ti į dar­bus. O jų iš­ties la­bai daug. Svar­biau­sias mū­sų tiks­las – kad kiek­vie­nas ša­lies gy­ven­to­jas jaus­tų­si sau­gus, o nu­ken­tė­jęs gau­tų kuo ko­ky­biš­kes­nes po­li­ci­jos pa­slau­gas.

Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad įvy­ko sėk­min­gas eu­ro įve­di­mas, sklan­dus dar­bas sa­vi­val­dos rin­ki­mų me­tu, pa­gal nau­ją sis­te­mą pra­dė­jo dirb­ti kri­mi­na­li­nė po­li­ci­ja. Pra­dė­jo­me dieg­ti nau­jas tra­di­ci­jas sis­te­mo­je – ne­for­ma­liuo­se mū­sų ren­gi­niuo­se at­si­sa­ko­me al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Dar­buo­to­jams siū­lo­me al­ter­na­ty­vą – su­da­ro­me są­ly­gas spor­tuo­ti. Be to, sėk­min­gai pra­dė­jo­me at­si­sa­ki­nė­ti per­tek­li­nių at­as­kai­tų, to­bu­li­na­me uni­for­mi­nę ap­ran­gą, pa­kei­tė­me ir pra­de­da­me įgy­ven­din­ti nau­ją po­li­ci­jos pa­sta­tų re­mon­to tvar­ką, ma­ži­na­me trans­por­to prie­mo­nių skai­čių, ypa­tin­gai va­do­vų tar­pe ir ad­mi­nis­tra­vi­mo pa­da­li­niuo­se.

Pra­dė­tas va­do­vų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mas, su­ak­ty­vin­ta po­li­ci­jos ta­ry­bos veik­la, pla­čiau iš­nau­do­ja­mas po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­ta­rė­jų ins­ti­tu­tas. Par­eng­ta tvar­ka dėl iš­kil­min­go prie­sai­kos pri­ėmi­mo ir „nau­jo­ko pa­ke­to“ die­gi­mo vi­so­se po­li­ci­jos įstai­go­se. Pra­dė­jo­me ke­lis eks­pe­ri­men­tus: ope­ra­ty­vi­nių gru­pių dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo eks­pe­ri­men­tą Kau­ne, dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo su vie­nu pa­va­duo­to­ju va­do­vu Ra­sei­niuo­se. Eks­pe­ri­men­tams pa­si­tei­si­nus, ban­dy­si­me tai dieg­ti vi­so­je sis­te­mo­je. Ga­liau­siai, no­rė­da­mas ge­riau iš­siaiš­kin­ti ak­tua­lias veik­los prob­le­mas, pra­dė­jau lan­ky­ti aps­kri­tis.

- Ko­kias sri­tis to­bu­lė­ji­mui ma­to­te tar­ny­bo­je? Ką da­ry­si­te, kad pa­ge­rin­tu­mė­te pa­dė­tį?

- No­riu, kad po­li­ci­ja bū­tų dar ar­čiau žmo­nių. Po­li­ci­jos pa­tru­liai pri­va­lo dirb­ti gat­vė­se ir ke­liuo­se, o ne sė­dė­ti au­to­mo­bi­liuo­se. Šio­je vie­to­je de­da­me taš­ką ir sa­ko­me – dau­giau taip bū­ti ne­ga­li. Nuo šiol to­kius pa­žei­di­mus ver­ti­na­me kaip šiurkš­čius dar­bo draus­mės pa­žei­di­mus, taip pat bus ver­ti­na­ma ir va­do­vų veik­la vyk­dant kon­tro­lę.

Ypa­tin­gą dė­me­sį šie­met skir­si­me nu­ken­tė­ju­siam žmo­gui. Dau­ge­lį me­tų po­li­ci­jos klien­tas bu­vo tei­sės pa­žei­dė­jas, nu­si­kal­tė­lis. Bet iš tie­sų ti­kra­sis po­li­ci­jos klien­tas yra nu­ken­tė­jęs nuo tei­sės pa­žei­di­mo as­muo. Pri­va­lo­me ga­lu­ti­nai su­tvar­ky­ti par­ei­gū­nų ren­gi­mo sis­te­mą, tęs­ti ko­vą su ko­rup­ci­ją vi­du­je ir iš­orė­je.

La­bai svar­bu in­teg­ruo­ti in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas į kas­die­ni­nę veik­lą, to­dėl pla­nuo­ja­me vi­sus apy­lin­kės ins­pek­to­rius ap­rū­pin­ti plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais, kad jie ga­lė­tų dirb­ti ne ka­bi­ne­tuo­se, o sa­vo te­ri­to­ri­jo­se. Pri­va­lo­me baig­ti dieg­ti vie­nin­gą pa­jė­gų val­dy­mo sis­te­mą į tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius, ku­ri leis­tų dar ope­ra­ty­viau val­dy­ti pa­jė­gas ir kuo grei­čiau at­vyk­ti pas nu­ken­tė­ju­sius. To­bu­lin­si­me aps­kri­čių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų struk­tū­ras: pa­vyz­džiui, pla­nuo­ja­me op­ti­mi­zuo­ti bu­dė­to­jų da­lis – jos tu­ri lik­ti tik aps­kri­ty­se, no­ri­me su­jung­ti ke­lių po­li­ci­jos ir pa­tru­lių pa­da­li­nius ra­jo­nuo­se.

Po­ky­čiai nu­ma­to­mi ir sis­te­mos vi­du­je: to­bu­li­na­me veik­los pla­na­vi­mą, ma­ži­nant be­rei­ka­lin­gas at­as­kai­tas ir biu­ro­kra­tiz­mą, ruo­šia­mės reor­ga­ni­zuo­ti Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą. Vie­to­je ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro su­si­ta­ri­mo su po­li­ci­jos įstai­gos va­do­vu ir ver­ti­na­mo­jo po­kal­bio pa­lie­ka­me tik ver­ti­na­mą­jį po­kal­bį, ku­rio me­tu bū­tų įver­tin­ta po­li­ci­jos įstai­gos veik­la.

Pla­nuo­ja­me su­tvar­ky­ti po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tus, kad į juos at­ėję žmo­nės ir juo­se dir­ban­tys dar­buo­to­jai jaus­tų­si oriai. Ne­pa­mir­ši­me sa­vo tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mo, bet ir kur­si­me nau­jas. Be to, to­liau tę­si­me glau­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, šiuo me­tu po­li­ci­jos įstai­go­se pa­si­ra­šo­mos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­tys.

- Ko­kią tar­ny­bą jūs įsi­vaiz­duo­ja­te po 4-5 me­tų? Ko­kių po­ky­čių ga­li­me ti­kė­tis?

- Ma­no vi­zi­ja bus nu­kreip­ta į šias pa­grin­di­nes sri­tis: par­ei­gū­nų ren­gi­mo sis­te­mos to­bu­li­ni­mas, pert­var­kos vi­du­je, stip­ri­nant veik­los pa­da­li­nius, sau­gios ap­lin­kos kū­ri­mas, ko­va su ko­rup­ci­ja vi­du­je ir iš­orė­je, po­li­ci­jos kaip or­ga­ni­za­ci­jos re­pu­ta­ci­jos stip­ri­ni­mas.

No­rė­čiau, kad žmo­nės, at­ėję į po­li­ci­ją, gau­tų tiks­lią in­for­ma­ci­ją, ku­rios jie pa­gei­dau­ja. Pa­skam­bi­nę į po­li­ci­ją te­le­fo­nu, gau­tų aiš­kų at­sa­ky­mą. Nau­do­da­mie­si po­li­ci­jos elek­tro­ni­nė­mis pa­slau­go­mis, leng­vai, grei­tai ir pa­pras­tai ga­lė­tų pra­neš­ti apie da­ro­mą nu­si­kals­ta­mas vei­kas ar tei­sės pa­žei­di­mus. Siek­siu, kad pa­bu­vo­ję po­li­ci­jo­je žmo­nės su jais bend­ra­vu­sius par­ei­gū­nus pri­si­min­tų kaip sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lus, o po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą – kaip ma­lo­nią įstai­gą, pui­kiai ap­tar­nau­jan­čią žmo­nes.