Policijos fiasko privertė trauktis iš posto
Po gink­luo­to vy­ro gau­dy­nių nak­ti­nio Vil­niaus gat­vė­mis po­li­ti­kai pra­bi­lo apie „tvar­kie­čių“ de­le­guo­to vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę. Jis pats, nors dar die­ną par­eiš­kė ne­ke­ti­nan­tis trauk­tis, pa­va­ka­rę įtei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą prem­je­rui.

3 tūkst. po­li­ci­jos par­ei­gū­nų, an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nė „A­ras“ ir net pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis vė­lų ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ieš­ko­jo iš po­li­ci­nin­kų au­to­mo­bi­lio pa­spru­ku­sio ir kar­tu ka­laš­ni­ko­vą nu­gvel­bu­sio nar­ko­ma­no. Su siau­bu at­omaz­gos lau­kę vil­nie­čiai leng­viau ga­lė­jo at­sik­vėp­ti tik po pen­kias va­lan­das tru­ku­sių gau­dy­nių.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė to­kią si­tua­ci­ją pa­va­di­no ap­gai­lė­ti­na. Įtam­pos pri­dė­jo ir S. Skver­ne­lio bei Sei­mo pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės te­le­fo­ni­nis konf­lik­tas.

Ne­to­le­ruo­ti­nos klaidos

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, S. Skver­ne­lis jau ne pir­mą kar­tą pa­de­mons­tra­vo že­mą po­li­ti­nį ly­gį. „Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras pri­va­lo lai­ku ir iš­sa­miai in­for­muo­ti apie įvy­kius vi­sus vals­ty­bės va­do­vus“, – va­kar pa­žy­mė­jo D. Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, pa­sta­rą­ją sa­vai­tę vie­na po ki­tos iš­ryš­kė­ju­sios vie­šo­jo sau­gu­mo par­ei­gū­nų klai­dos par­odė, kad bū­ti­na dar įdė­miau per­žiū­rė­ti dau­ge­lį pro­ce­dū­rų, įskai­tant ir kon­vo­ja­vi­mo, gink­lų nau­do­ji­mo. „Šios klai­dos ne­to­le­ruo­ti­nos“, – pa­žy­mė­jo pre­zi­den­tė. Pir­ma­die­nį ji rengs pa­si­ta­ri­mą su tar­ny­bų, at­sa­kin­gų už vie­šą­jį sau­gu­mą, va­do­vais.

Tuo me­tu prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ti­ki­no tei­gia­mai ver­ti­nan­tis par­ei­gū­nų ir at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų su­si­tel­ki­mą vyk­dant gink­luo­to įta­ria­mo­jo pa­ieš­ką ir bu­vęs nuo­lat in­for­muo­ja­mas apie šį pro­ce­są. Ta­čiau, anot jo, par­ei­gū­nų, pa­li­ku­sių po­li­ci­jos au­to­mo­bi­ly­je gink­lą kar­tu su su­lai­ky­tuo­ju, ap­lai­du­mas ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­mas.

Grei­tai persigalvojo

Dar va­kar die­ną ko­men­tuo­da­mas nak­ties įvy­kius S. Skver­ne­lis ne­daug­žo­džia­vo. Esą į vi­sus klau­si­mus at­sa­kys tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas. Dėl par­ei­gū­nų ope­ra­ci­jos mi­nis­tras ra­gi­no ne­rei­ka­lau­ti as­me­ni­nės po­li­ci­jos va­do­vy­bės at­sa­ko­my­bės. „Šian­dien yra ga­li­my­bė pa­spar­dy­ti po­li­ci­ją, ir da­lis po­li­ti­kų tuo ti­krai pa­si­nau­dos“, – tvir­ti­no jis.

Mi­nis­tro nuo­mo­ne, „pro­gi­niai“ at­sis­ta­ty­di­ni­mai vi­daus rei­ka­lų sis­te­mai nau­dos dar nie­ka­da ne­da­vė. „Kol yra va­do­vy­bės, sis­te­mos žmo­nių ir vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas, tol tu­riu par­ei­gą bei at­sa­ko­my­bę dirb­ti“, – par­eiš­kė S. Skver­ne­lis.

Ta­čiau jau pa­va­ka­rę pa­aiš­kė­jo, kad jis nu­spren­dė trauk­tis iš pos­to. „Šian­dien vals­ty­bei kaip nie­ka­da rei­ka­lin­gas sta­bi­lu­mas. Bet ko­kia vyk­do­mo­sios val­džios skal­dy­mo po­li­ti­ka yra nau­din­ga tik mū­sų opo­nen­tams ar vi­suo­me­nės in­te­re­so ver­ty­bes pa­mi­nan­čioms po­li­ti­nėms jė­goms. Man svar­biau­sia – kiek­vie­no Lie­tu­vos žmo­gaus ir pa­čios vals­ty­bės sau­gu­mas. To­dėl var­dan vi­suo­me­nės in­te­re­so ir sta­bi­lu­mo mū­sų ša­ly­je, bend­ros glo­ba­lios grės­mės aki­vaiz­do­je, pri­imu to­kį spren­di­mą“, – pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai aiš­ki­no S. Skver­ne­lis.

Su­si­kal­bė­ji­mo prob­le­ma

Tad L. Grau­ži­nie­nei ne­be­rei­kės to­liau kel­ti S. Skver­ne­lio at­sa­ko­my­bės klau­si­mo. Ta­čiau gal­būt ne­bus at­si­sa­ky­ta min­ties pa­vie­šin­ti jųd­vie­jų po­kal­bį.

L. Grau­ži­nie­nė skam­bi­no S. Skver­ne­liui vy­riau­sy­bi­nio ry­šio te­le­fo­nu, ku­rį tu­ri sa­vo ka­bi­ne­te. Sei­mo pir­mi­nin­kė ket­vir­ta­die­nio nak­tį par­eiš­kė, kad S. Skver­ne­lis jai te­le­fo­nu aiš­ki­no mie­gan­tis, nors Vil­niu­je tuo me­tu vy­ko gink­luo­to bėg­lio gau­dy­nės.

Tuo me­tu S. Skver­ne­lis ti­ki­no, kad L. Grau­ži­nie­nė truk­dė jam dirb­ti. „Bu­vo keis­tas ir ne­adek­va­tus po­kal­bis, Sei­mo pir­mi­nin­kei ban­dant auk­lė­ti ar pa­aiš­kin­ti, kaip tu­ri dar­buo­tis po­li­ci­ja. Ne­kons­truk­ty­vų po­kal­bį te­ko baig­ti, ir vis­kas, nes ti­krai bu­vo ki­tų rei­ka­lų. Tie­siog truk­dė man“, – ko­men­ta­vo jis.

Dvi­gu­ba atsakomybė

Po­li­ti­kų nuo­mo­nė dėl S. Skver­ne­lio at­sa­ko­my­bės iš­sis­ky­rė. Dar­bo par­ti­jos ly­de­rio Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio įsi­ti­ki­ni­mu, mi­nis­tras yra at­sa­kin­gas už vi­sus po­li­ci­jos par­ei­gū­nus, tad „ap­si­mes­ti, jog jis nie­kuo dė­tas, dau­giau ne­gu įžū­lu“. Po­li­ti­kas pri­dū­rė, kad S. Skver­ne­lis yra ėjęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro par­ei­gas, to­dėl jo at­sa­ko­my­bė – dvi­gu­ba.

Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis mi­nis­tro at­sa­ko­my­bės dėl in­ci­den­to ne­įž­vel­gė, nors pri­si­pa­ži­no bu­vęs pri­blokš­tas gau­dy­nių mas­to. „Šiuo at­ve­ju rei­kė­tų kel­ti po­li­ci­jos va­do­vy­bės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą. Ta­čiau kar­tu bū­ti­na ieš­ko­ti spren­di­mų, kad to­kių is­to­ri­jų ne­be­bū­tų. Ke­lias vie­nas – ge­ro­kai ma­žin­ti ka­bi­ne­ti­nių po­li­ci­nin­kų skai­čių ir jų sąs­kai­ta di­din­ti at­ly­gi­ni­mus pa­tru­liuo­jan­tie­siems. Už 500 eu­rų at­ly­gi­ni­mą ras­ti la­bai mo­ty­vuo­tų ir pro­fe­sio­na­lių žmo­nių var­gu ar įma­no­ma“, – LŽ sa­kė jis.