Policijos atstovas: Lietuva nešduos iš Norvegijos parvežto berniuko ir jo motinos
Lie­tu­va Nor­ve­gi­jai ne­iš­duos šo­je ša­ly­je iš glo­bė­jų pa­im­to ir į Lie­tu­vą slap­ta par­vež­to ber­niu­ko bei jo mo­ti­nos. Apie tai pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas. Ra­mū­nas Ma­to­nis sa­ko, kad vai­ko pa­ieš­ka tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta, o jo mo­ti­na kol kas sau­gi tik Lie­tu­vo­je.

„Po­li­ci­ja ži­no, kur yra ir mo­te­ris, ir jos vai­kas, jis gy­ve­na su mo­ti­na, vis­kas yra tvar­ko­je, jo­kių pre­ten­zi­jų tai šei­mai Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba ne­tu­ri. Apie tai in­for­ma­vo­me ir Nor­ve­gi­jos ins­ti­tu­ci­jas. Vai­ko pa­ieš­ka tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta, nes bu­vo pa­skelb­ta jo kaip din­gu­sio be ži­nios pa­ieš­ka, o mo­ti­nos pa­ieš­ka liks ga­lio­ti to­liau, bet jei­gu ji liks Lie­tu­vo­je, tai Lie­tu­vo­je kaip ir sau­gi, bet jei­gu ban­dys iš­va­žiuo­ti į ki­tą ša­lį, tai ki­to­je ša­ly­je ga­li bū­ti su­lai­ky­ta“, - LRT ra­di­jui sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas R.Ma­to­nis.

Anot jo, Nor­ve­gi­ja nė­ra ES ša­lis, to­dėl Lie­tu­va sa­vo pi­lie­čių ki­tai vals­ty­bei ne­iš­duo­da.

Nor­ve­gi­ja pa­skel­bė ma­ža­me­čio ir jo mo­ti­nos tarp­tau­ti­nę pa­ieš­ką ir pra­šė juos iš­duo­ti.

Da­bar Jo­na­vo­je gy­ve­nan­ti Kris­ti­na Vait­ke­vi­čie­nė pas glo­bė­jus Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nu­sį sū­nų pa­siė­mė iš mo­kyk­los ir jį į Lie­tu­vą par­si­ve­žė au­to­mo­bi­liu ir apie tai in­for­ma­vo po­li­ci­ją. Pa­sak ži­niask­lai­dos, mo­ti­nys­tės tei­sės jai bu­vo ap­ri­bo­tos, nes ber­niu­kas mo­kyk­lo­je su­si­mu­šė su ki­tu vai­ku. Po to jis bu­vo ati­duo­tas glo­bė­jams.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis anks­čiau por­ta­lui lry­tas.lt sa­kė, kad vai­kas yra Lie­tu­vos pi­lie­tis ir jis bus gi­na­mas vi­so­mis tei­sė­to­mis prie­mo­nė­mis.