Policija vis dar laukia Seimo nario Lino Balsio
Įta­ri­mų dėl gir­tu­mo su­lau­kęs Sei­mo na­rys Li­nas Bal­sys pra­ėju­sią sa­vai­tę už­si­da­rė na­muo­se ir su po­li­ci­jos par­ei­gū­nais bend­rau­ti at­si­sa­kė. Pir­ma­die­nį Lie­tu­vos po­li­ci­jos at­sto­vas Ra­mū­nas Ma­to­nis pa­tvir­ti­no, jog iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dar ne­pra­dė­tas, šiuo me­tu ti­ria­mos įvy­kio ap­lin­ky­bės ir spren­di­mas, ar pra­dė­ti ty­ri­mą tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­tas ne­tru­kus.

Nors Seimo narys į žurnalistų alkotesterį pripūtė 1,84 promilės ir dievagojosi, kad šis sugedęs, tačiau pasitikrinti blaivumo veikiančiu policijos pareigūnų alkotesteriu neprisistatė iki šiol.

„Dabar norėtume gauti jo paaiškinimą kažkokį dėl šios situacijos, šiai dienai jo nesame gavę“, – LŽ sakė R. Matonis

Pasiteiravus ar L. Balsio savanoriškas apsilankymas būtų lengvinanti aplinkybė, jei būtų nuspręsta pradėti ikiteisminį tyrimą, R. Matonis teigė, kad geranoriškumas nieko nelemia ir situacija labiau priklauso nuo to, kokį pasiaiškinimą pareigūnai išgirs iš paties situacijos kaltininko: „Tai visa laiką geriau, kai žmogus ateina pats, o ne tenka jo kažkur ieškoti, tačiau kaip parodė įvykiai, nenorėjo jis labai bendrauti su pareigūnais.“

„Policija visą laiką laukia prisistatant, jei jis nori, gali visą laiką tai padaryti“, – pridūrė policijos atstovas.

Pasak R. Matonio, policija ieško galimybių, galinčių padėti atskleisti praeitos savaitės situaciją.

Nors šiuo metu nėra jokių mechanizmų, kurių pagalba būtų įmanoma atbuline data įrodyti ar žmogus buvo neblaivus, tačiau policijos pareigūnai ieškos būdų tai padaryti.

„Mes visas galimybes išbandysime, ir jei tik kokia bus, tai išnaudosime“, – teigė R. Matonis