Policija: prie prezidentūros susisprogdinti grasinęs vyras – psichiškai nestabilus
Vy­ras, ku­ris tre­čia­die­nio va­ka­rą gra­si­no su­kel­ti spro­gi­mą Vil­niu­je prie pre­zi­den­tū­ros, yra psi­chiš­kai ne­sta­bi­lus, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Lan­čins­kas.

„Tai yra psi­chiš­ki ne­sta­bi­lus žmo­gus, ku­ris jau yra ne kar­tą gy­dę­sis nuo tam ti­krų ne­ga­lios li­gų (...). Jis ir gy­dė­si, ir gė­rė vais­tus, ir vais­tus var­to­jo pa­sto­viai“, - žur­na­lis­tams sa­kė K.Lan­čins­kas.

1982 me­tais gi­męs vy­ras, ku­ris anks­čiau yra dir­bęs tak­sis­tu, yra iš­sis­ky­ręs. Įta­ria­ma­sis - lie­tu­vių tau­ty­bės as­muo. Anot po­li­ci­jos, vil­nie­čio vy­ro na­muo­se bu­vo at­lik­ta kra­ta, at­lie­ka­mi ki­ti pro­ce­si­niai veiks­mai. Vy­ras šiuo me­tu yra su­lai­ky­tas, jį ap­žiū­rė­jo me­di­kai. Nu­ma­to­ma pra­šy­ti teis­mo jo su­ėmi­mo.

Pa­sak K.Lan­čins­ko, vy­ro rei­ka­la­vi­mai bu­vo la­bai mig­lo­ti ir ne­su­si­ję nei su vi­daus po­li­ti­ka, nei su geo­po­li­ti­ne si­tua­ci­ja.

„Tai vi­siš­kai as­me­ni­niai da­ly­kai“, - vy­ro rei­ka­la­vi­mus api­bū­di­no K.Lan­čins­kas.

Po­li­ci­jos at­sto­vo tei­gi­mu, vy­ras vei­kė vie­nas.

Vy­ro la­ga­mi­ne, ku­rį jis tre­čia­die­nį at­si­ne­šė prie pre­zi­den­tū­ros, sprog­me­nų ne­ras­ta, ja­me bu­vo tuš­ti bu­te­liai.

Įta­ria­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas pa­nau­do­jus elek­tro­šo­ką.

Po­li­ci­ja iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka dėl pa­si­kė­si­ni­mo at­lik­ti te­ro­ro ak­tą, sa­kė K.Lan­čins­kas.

Dėl vy­ro skelb­tų gra­si­ni­mų po­li­ci­ja tre­čia­die­nio po­pie­tę bu­vo apt­vė­ru­si te­ri­to­ri­ją ap­link pre­zi­den­tū­rą Vil­niaus cen­tre, jos dar­buo­to­jai par­ei­gū­nų ra­gi­ni­mu pa­li­ko dar­bo vie­tas. Kai bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, pre­zi­den­tė bu­vo iš­vy­ku­si iš pre­zi­den­tū­ros, sa­kė jos at­sto­vė spau­dai.