Policija perspėja: plinta naujas sukčiavimo būdas
Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pa­ste­bi nau­ją su­kčia­vi­mo bū­dą – pa­sii­mant grei­tą­jį kre­di­tą žmo­gui lie­ka įsi­pa­rei­go­ji­mai. Par­ei­gū­nai įspė­ja žmo­nes bū­ti at­sar­ges­niais, ne­pa­si­ti­kė­ti ne­pa­žįs­ta­mai­siais, siū­lan­čiais at­si­da­ry­ti sąs­kai­tas, ne­per­duo­ti sa­vo pri­si­jun­gi­mo prie el. ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nų.

Par­ei­gū­nai fik­suo­ja at­ve­jus, kai į ma­žą mies­te­lį ar kai­mą at­vy­kę ne­pa­žįs­ta­mie­ji su­ran­da žmo­nes ir įkal­ba juos už tam ti­krą at­ly­gį at­si­da­ry­ti sąs­kai­tą. Žmo­nės in­for­muo­ja­mi, kad į as­mens sąs­kai­tą bus per­ves­tos pi­ni­gi­nės lė­šos, o jam te­rei­kės jas pa­im­ti ir per­duo­ti ne­pa­žįs­ta­mie­siems. Kar­tu žmo­nių pa­pra­šo­ma su­teik­ti pri­si­jun­gi­mo prie as­mens sąs­kai­tos duo­me­nis. Pa­si­nau­do­jant į to­kį pra­šy­mą at­si­lie­pu­sių žmo­nių var­du, nuo­to­li­niu bū­du yra gau­na­mi kre­di­tai iš var­to­ji­mo kre­di­to bend­ro­vių, lė­šos per­ve­da­mos į as­mens sąs­kai­tą. Sąs­kai­tos sa­vi­nin­ko pra­šo­ma šias lė­šas pa­im­ti iš ban­ko ir per­duo­ti ne­pa­žįs­ta­mie­siems. Ga­vęs pi­ni­gus jis dings­ta, o žmo­gui lie­ka nu­si­kal­tė­lio pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai už pa­im­tą grei­tą­jį kre­di­tą, pers­pė­ja­ma Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

To­kios nu­si­kals­ta­mos vei­kos tai­ki­niais daž­niau­siai tam­pa so­cia­liai pa­žei­džia­mi, lė­šų sto­ko­jan­tys ir ma­žiau fi­nan­siš­kai raš­tin­gi as­me­nys, ku­rie tu­ri ne­pa­kan­ka­mai ži­nių apie elek­tro­ni­nę ban­ki­nin­kys­tę.

Šios pa­slau­gos var­to­to­jams ver­ta ži­no­ti, kad pik­ta­va­liai, tu­rė­da­mi pri­si­jun­gi­mo ko­dus, ga­li pri­si­jung­ti prie ban­ko klien­tų sąs­kai­tų ir pa­nau­do­ti vi­sas pi­ni­gi­nes lė­šas (per­ves­ti į ki­tą sąs­kai­tą, nu­pirk­ti pre­kes, ar už­si­sa­ky­ti pa­slau­gas), esan­čias ei­na­mo­sio­se sąs­kai­to­se. Taip pat ga­li nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tus in­dė­lius, per­ves­ti į ei­na­mą­sias sąs­kai­tas ir jas taip pat iš­tuš­tin­ti. Jei sąs­kai­to­se nė­ra lė­šų, ti­kė­ti­na, kad pik­ta­va­liai ga­li pa­si­nau­do­ti pa­čio ban­ko ar grei­tų­jų pa­sko­lų bend­ro­vių tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis, ku­rių me­tu pa­sko­los per trum­pą lai­ką yra per­ve­da­mos į ei­na­mą­sias sąs­kai­tas, o šios aukš­čiau pa­mi­nė­tais bū­dais iš­tuš­ti­na­mos. Taip pat ga­li­ma per­žiū­rė­ti vi­sus as­mens duo­me­nis (da­lį jų pa­keis­ti), per­žiū­rė­ti pir­ki­mus ir ki­tą jau­trią in­for­ma­ci­ją, prie­iti prie ki­tuo­se su­si­ju­siuo­se por­ta­luo­se esan­čios jau­trios in­for­ma­ci­jos, pvz., Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Sod­ros.

Lie­tu­vos po­li­ci­ja glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos ban­ku ir im­asi pre­ven­ci­nių prie­mo­nių įspė­ti gy­ven­to­jus apie ga­li­mą su­kčia­vi­mą. Ko­mer­ci­niai ban­kai pers­pė­ti, jiems re­ko­men­duo­ta im­tis pa­pil­do­mų įma­no­mų in­for­ma­vi­mo apie to­kius pa­vo­jus prie­mo­nių. Klien­tus ap­tar­nau­jan­tys ban­kų dar­buo­to­jai ra­gi­na­mi žo­džiu pers­pė­ti so­cia­li­nės ri­zi­kos as­me­nis apie ga­li­mas ri­zi­kas dėl pri­si­jun­gi­mo prie sąs­kai­tos duo­me­nų per­da­vi­mo tre­tie­siems as­me­nims. Ki­lus įta­ri­mui ir ma­tant, kad lė­šos yra gau­tos iš var­to­ji­mo kre­di­to bend­ro­vės, pa­klaus­ti klien­to, ar jis apie to­kius pri­siim­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus ži­no.